Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov

NN 58/2004 (7.5.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1318

Na temelju članka 64. stavka 4. točke 2. i 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/01), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za rekreacijskoportski ribolov

Članak 1.

U Pravilniku o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov (»Narodne novine«, br. 187/03) u članku 2. točki 2. riječ »vi­kend« mijenja se riječju »trodnevna«.

Članak 2.

U članku 5. riječ »vikend« mijenja se riječju »trodnevna«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Trodnevna dozvola važi od 00.00 sati prvog dana navedenog u dozvoli do 24.00 sata zadnjeg dana navedenog u dozvoli.«

Članak 4.

(1) U članku 8. stavku 2. riječ »vikend« mijenja se riječju »trodnevnih«.

Članak 5.

(1) U članku 9. stavku 2. riječ »vikend« mijenja se riječju »trodnevnu«.

Članak 6.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, ovlaštenik ribolovnog prava može bez predočenja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu hrvatskom državljaninu i stranom državljaninu sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj do navršenih 14 godina života prodati sve vrste dozvola, te stranom državljaninu može bez predočenja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu prodati isključivo dnevnu i trodnevnu dozvolu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/27
Urbroj: 525-1-04-2
Zagreb, 16. travnja 2004.

 

Ministar
Petar Čobanković, v. r.