Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu

NN 58/2004 (7.5.2004.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1319

Na temelju članka 65. stavka 4. i članka 66. stavka 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/01), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POPISU ULOVA U REKREACIJSKOPORTSKOM RIBOLOVU

Članak 1.

U Pravilniku o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu (»Narodne novine«, br. 91/03) u članku 4. stavku 1. brojka »14« zamjenjuje se brojkom »7«.

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

»Članak 8a.

Odredbe članaka 5., 6. i 7. ovog Pravilnika koje se odnose na dostavu popisa godišnjeg ulova ne odnose se na 2003. godinu.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/25
Urbroj: 525-1-04-1
Zagreb, 19. travnja 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.