Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama

NN 60/2004 (12.5.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama

HRVATSKI SABOR

1338

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. trav­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1626/2
Zagreb, 5. svib­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O TELEKOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 122/03., 158/03. i 177/03.), u članku 3. stavku 2. riječi: »Uredom za strategiju razvitka i Uredom za internetizaciju Vlade Repub­like Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »središnjim državnim uredima nadležnima za razvojnu strategiju i e-Hrvatsku«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 6. riječi: »deset godina« zamjenjuju se riječima: »pet godina«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 1. točki 10. riječi: »ugovora o koncesiji za frekvenciju za obavljanje radiodifuzijskih usluga« zamjenjuju se riječima: »ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija i televizije«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. izrada nacrta podzakonskih propisa koji se donose na temelju ovoga Zakona, prema zahtjevu Ministarstva,«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 1. riječi: »na temelju prijave Agenciji« zamjenjuju se riječima: »na temelju odobrenja Agencije«.

Članak 5.

U članku 23. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na programske sadržaje, koji se proizvode, prenose i/ili objavljuju obavljanjem telekomunikacijskih usluga iz stavka 1. i 2. ovoga članka, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe posebnog zakona kojim je uređeno područje elektroničkih medija.«

Članak 6.

U članku 24. stavku 1. prva rečenica se mijenja i glasi:

»Pravo obavljanja telekomunikacijskih usluga iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži uz uporabu radiofrekvencijskog spektra stječe trgovačko društvo na temelju odluke o davanju koncesije te potpisanog ugovora o koncesiji.«

U stavku 5. riječi: »za usluge« zamjenjuju se riječima: »za obavljanje telekomunikacijskih usluga«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Kad Vijeće Agencije zaprimi zahtjev za davanje koncesije iz stavka 2. ovoga članka, objavit će obavijest o zaprimanju tog zahtjeva, zajedno s osnovnim tehničkim značajkama, u »Narodnim novinama«, i to u roku od deset dana od dana zaprimanja tog zahtjeva. Ako u roku od 45 dana od dana objave obavijesti Vijeće Agencije zaprimi više zahtjeva koji se odnose na isto frekvencijsko područje, a kojima nije moguće udovoljiti s obzirom na raspoloživi dio radiofrekvencijskog spektra, donijet će odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje koncesije iz stavka 1. ovoga članka, i to najkasnije u roku od 90 dana od dana objave te obavijesti.«

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Zahtjev za davanje koncesije iz stavka 2. ovoga članka, kojemu se može udovoljiti bez raspisivanja javnog natječaja, i koji ispunjava uvjete utvrđene pravilnikom iz stavka 9. ovoga članka, Vijeće Agencije riješit će u roku od 60 dana od dana zaprimanja tog zahtjeva. Određeno trgovačko društvo može podnijeti samo jedan zahtjev za davanje koncesije u određenom dijelu radiofrekvencijskog spektra te za određeno područje koncesije.«

U stavku 11. iza riječi: »stavka 1. i 2. ovoga članka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »trajanje i područje dozvole za obavljanje telekomunikacijskih usluga iz članka 25. ovoga Zakona«, a riječi: »telekomunikacijskih sustava« zamjenjuju se riječima: »telekomunikacijske mreže«.

Stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Za izgradnju, postavljanje i uporabu privatnih telekomunikacijskih mreža i pripadajuće telekomunikacijske infrastrukture i opreme nije potrebna koncesija niti dozvola iz članka 25. ovoga Zakona.«

Stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Pravo obavljanja usluga u mreži profesionalnog pokretnog radija (PMR) stječe se na temelju dozvole iz članka 25. ovoga Zakona. Mreža profesionalnoga pokretnog radija (PMR) može se priključiti na javnu telekomunikacijsku mrežu na temelju odobrenja Agencije.«

Članak 7.

U članku 25. stavku 4. podstavku 1. riječ: »adresu« zamje­njuje se riječju: »sjedište«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Vijeće Agencije izdat će dozvolu za obavljanje telekomunikacijskih usluga u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje dozvole, ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 4. i 5. ovoga članka. Ovisno o vrsti i složenosti telekomunikacijske usluge, Agencija ili pravna osoba, koju je ovlastilo Vijeće Agencije, može prije početka obavljanja te usluge, u za to primjerenom roku, obaviti tehnički pregled u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta utvrđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Vijeće Agencije odbit će zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 3. ovoga članka ako se utvrdi da, i nakon isteka primjereno produljenog roka za dopunu zahtjeva, nisu ispunjeni uvjeti iz stav­ka 4. i 5. ovoga članka.«

U stavku 9. riječi: »pružaju u cijelosti« zamjenjuju se rije­čima: »pružaju neposredno«.

Članak 8.

U članku 27. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresu podnositelja prijave,«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– dokaz o pravnoj osobnosti, odnosno pravu obavljanja obrta podnositelja prijave,«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija može odlukom zabraniti obavljanje prijav­ljenih telekomunikacijskih usluga iz stavka 1. ovoga članka, ako se te usluge ne obavljaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«

Članak 9.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju odluke o davanju koncesije iz članka 24. ovoga Zakona trgovačko društvo sklapa ugovor o koncesiji s Agencijom, nakon što se tehničkim pregledom koji, u roku određenom u odluci o davanju koncesije, obavlja Agencija ili pravna osoba koju je ovlastilo Vijeće Agencije, utvrdi ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona. Način obavljanja tehničkog pregleda iz ovoga stavka i članka 25. stavka 6. ovoga Zakona te podmirivanje pripadajućih troškova propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija i televizije sklapa se u skladu s odredbama posebnog zakona kojim je uređeno područje elektroničkih medija, nakon obavljenog tehnič­kog pregleda iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 10.

U članku 31. stavku 1. riječi: »razini koncesije« zamjenjuju se riječima: »području koncesije«.

Članak 11.

U članku 33. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. da trgovačko društvo, koje je dobilo koncesiju, nije u roku određenom u odluci o davanju koncesije, ili u primjereno produljenom roku, sklopilo ugovor o koncesiji,«.

Dosadašnje točke 1. do 4. postaju točke 2. do 5.

Članak 12.

U članku 34. stavku 1. riječi: »ili većinski« brišu se.

U stavku 2. riječi: »ili većinskog« brišu se.

U stavku 3. riječi: »ili većinski« brišu se.

Članak 13.

U članku 35. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. tehničkog pregleda iz članka 25. stavka 6. i članka 30. stavka 1. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 1. do 7. postaju točke 2. do 8.

Članak 14.

U članku 50. stavku 4. riječi: »utvrđuju se Statutom koji donosi Agencija« zamjenjuju se riječima: »propisuju se pravilnikom koji donosi ministar«.

Članak 15.

U članku 63. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Vijeće Agencije dat će suglasnost iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za davanje suglasnosti, ako utvrdi da su ispunjena načela iz stavka 3. ovoga članka.«

Članak 16.

U članku 86. stavku 6. riječi: »koji donosi ministar« zamje­njuju se riječima: »iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Agencija može iznimno, na temelju podnesenog zahtje­va, izdati privremenu dozvolu iz stavka 1. ovoga članka za postav­ljanje i uporabu radijske postaje ili radijskog sustava u svrhu tržišnog ili tehničkog ispitivanja, istraživanja ili projektiranja, i to na rok od najviše šest mjeseci, ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka. Nakon isteka tog roka radijska postaja ili radijski sustav mogu se upotrebljavati isključivo uz uvjete propisane ovim Zakonom.«

Članak 17.

U članku 88. stavku 4. iza riječi: »drugom radijskom frek­ven­cijom« stavlja se zarez, a riječi: »i nadoknaditi stvarne troš­kove korisniku te radijske frekvencije« zamjenjuju se riječima: »pri čemu osobito treba voditi računa o troškovima te izmjene za korisnika radijske frekvencije«.

Članak 18.

U članku 97. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odredbe iz članka 97. do 100. ovoga Zakona ne primjenjuju se na RiTT opremu koju upotrebljavaju radioamateri, osim radioamaterske opreme koja je dostupna na tržištu, na radijske i televizijske prijamnike namijenjene isključivo za prijam radijskih i televizijskih programa, na RiTT opremu, namijenjenu pomorskoj i zrakoplovnoj službi, koja udovoljava posebnim uvje­tima, te na RiTT opremu koja se upotrebljava isključivo za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i sigurnosnih službi Republike Hrvatske.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za uvoz i stavljanje na tržište RiTT opreme, osim RiTT opreme iz stavka 3. ovoga članka, potrebno je prethodno pribaviti odobrenje Agencije. Djelatnost uvoza i stavljanja na tržište RiTT opreme mogu obavljati za to registrirane pravne i fizičke osobe.«

Članak 19.

U članku 116. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ako poveže svoju telekomunikacijsku mrežu bez odobrenja Agencije iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona,«.

U točki 7. riječi: »članka 24. stavka 1., 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 24. stavka 1., 2. i 4.«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. ako obavlja telekomunikacijske usluge, za koje nije potrebna uporaba radiofrekvencijskog spektra, suprotno odredbama iz članka 25. stavka 1., 2. i 10. ovoga Zakona,«.

Iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. ako kao koncesionar prenese koncesiju na drugu pravnu osobu suprotno odredbama iz članka 32. ovoga Zakona,«.

U dosadašnjoj točki 9., koja postaje točka 10., riječi: »ili većinski« brišu se.

Dosadašnje točke 10. do 16. postaju točke 11. do 17.

Dosadašnja točka 17., koja postaje točka 18., mijenja se i glasi:

»18. ako kao operator sa znatnijom tržišnom snagom ne ispunjava dodatne obveze u vezi sa zahtjevom davatelja usluga za pristup mreži u skladu s člankom 54. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 18. do 24. postaju točke 19. do 25.

Dosadašnja točka 25., koja postaje točka 26., mijenja se i glasi:

»26. ako ne objavljuje, ili ne određuje, ili ne usklađuje cijene telekomunikacijskih usluga u skladu s odredbama iz članka 63. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 26. do 30. postaju točke 27. do 31.

Dosadašnja točka 31., koja postaje točka 32., mijenja se i glasi:

»32. ako upotrebljava radijske frekvencije bez propisane dozvole iz članka 85. ovoga Zakona,«.

Iza dosadašnje točke 31., koja je postala točka 32., dodaje se nova točka 33. koja glasi:

»33. ako upotrebljava radijsku postaju bez propisane dozvole iz članka 86. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 32. do 40. postaju točke 34. do 42.

Iza dosadašnje točke 40., koja je postala točka 42., dodaje se točka 43. koja glasi:

»43. ako inspektoru telekomunikacija ne omogući očevid telekomunikacijske infrastrukture, telekomunikacijske opreme, radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme ili radijske postaje, ili ne predoči ili ne dostavi potrebne podatke ili dokumentaciju u vezi s inspekcijskim nadzorom u skladu s člankom 112. stavkom 8. ovoga Zakona.«

U stavku 5. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »a za prekršaj iz stavka 1. točke 42. ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja računalne i/ili druge tehničke opreme.«

Članak 20.

U članku 117. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako kao koncesionar ili davatelj telekomunikacijskih usluga zaposli člana Vijeća Agencije u razdoblju od godinu dana od dana njegova razrješenja s dužnosti, prema članku 10. stavku 3. ovoga Zakona,«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ako izvodi radove ili gradi novu građevinu ili postavlja tehničku opremu u zoni telekomunikacijske infrastrukture, opreme ili spojnog puta, odnosno u zaštitnoj zoni ili radijskom koridoru radijske postaje suprotno odredbama iz članka 20. ovoga Zakona,«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako obavlja usluge u mreži profesionalnoga pokretnog radija (PMR) ili priključi tu mrežu na javnu telekomunikacijsku mrežu suprotno odredbama iz članka 24. stavka 13. ovoga Zakona,«.

U točki 4. ispred riječi: »operator« dodaje se riječ: »mrežni«, a riječi: »članka 24. stavka 13.« zamjenjuju se riječima: »članka 24. stavka 14.«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. ako kao davatelj osnovnih telekomunikacijskih usluga ne dostavi podatke o ostvarenom ukupnom prihodu na mjerodavnom tržištu u skladu s odredbom iz članka 39. stavka 4. ovoga Zakona,«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. ako kao davatelj javnih govornih usluga ne osigura rav­no­pravnu dostupnost i pristupačnost tih usluga u skladu s član­kom 42. ovoga Zakona,«.

Iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. ako sklapa pisane ugovore s pretplatnicima ili uvodi nove usluge suprotno odredbama iz članka 43. stavka 3. i 4. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 11.

Dosadašnja točka 11., koja postaje točka 12., mijenja se i glasi:

»12. ako ne osigura onemogućavanje automatskog preusmjeravanja poziva ili ne omogući preusmjeravanje poziva u skladu s odredbama iz članka 47. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 12., koja postaje točka 13., mijenja se i glasi:

»13. ako ne ustroji ili ne obnavlja javni imenik pretplatnika, ili ne osigura službu davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika svih javnih telekomunikacijskih mreža u Republici Hrvatskoj, ili ne udovoljava opravdanim zahtjevima za pristup podacima o pretplatnicima, ili ne postupa s osobnim podacima pretplatnika u skladu s odredbama iz članka 48. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 13., koja postaje točka 14., mijenja se i glasi:

»14. ako kao koncesionar ne prijavi Agenciji propisane podatke za svaku postavljenu radijsku postaju, ili ne dostavi odgovarajuće podatke o radijskim mjerenjima izvršenima u svojoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, ili tehničke podatke o osnov­nim postajama u toj mreži u skladu s odredbama iz članka 85. stavka 3. i 4. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 14. do 18. postaju točke 15. do 19.

Iza dosadašnje točke 18., koja je postala točka 19., dodaje se nova točka 20. koja glasi:

»20. ako ne plaća naknadu za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija u skladu s člankom 96. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 19. do 22. postaju točke 21. do 24.

Dosadašnja točka 23., koja postaje točka 25., mijenja se i glasi:

»25. ako električna ili druga tehnička oprema stvara elektromagnetske smetnje ili ne udovoljava zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) u skladu s odredbama iz članka 102. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 24., koja postaje točka 26., mijenja se i glasi:

»26. ako ne omogući sprječavanje prikaza pozivajućeg broja, ili odbijanje dolaznog poziva, ili sprječavanje prikaza broja koji je povezan, u skladu s odredbama iz članka 108. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 25. postaje točka 27.

Članak 21.

U članku 121. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Vijeće za telekomunikacije iz stavka 2. ovoga članka donosi odluke iz članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 29. stavka 2. ovoga Zakona uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 177/03.).

Članak 23.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o telekomunikacijama.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 344-03/04-01/01
Zagreb, 30. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.