Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama

NN 60/2004 (12.5.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama

HRVATSKI SABOR

1339

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o držav­nim potporama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. trav­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1627/2
Zagreb, 5. svib­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O DRŽAVNIM POTPORAMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/03.) u članku 3. stavku 2. riječ: »primatelje« zamjenjuje se rije­čima: »korisnike državne potpore«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija) odobrava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih držav­nih potpora te nalaže povrat općih i pojedinačnih državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima.«

Članak 3.

Naslov iznad članka 7. mijenja se i glasi:

»Djelokrug stručnih i savjetodavnih tijela Vijeća za zaštitu tr­žiš­­nog natjecanja«.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja može, radi obavljanja poslova iz svog djelokruga koji se odnose na državne potpore, osnivati stručna i savjetodavna tijela čiji će se broj, vrste te njihove zadaće utvrditi Statutom Agencije.«

Članak 4.

U članku 9. stavku 2. točka e) briše se.

Članak 5.

Naslov iznad članka 16. mijenja se i glasi: »Postupci i evidencije državnih potpora«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 18. mijenja se i glasi: »Službena tajna«.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Predsjednik i članovi Vijeća za zaštitu tržišnog natje­canja, članovi stručnih i savjetodavnih tijela, te zaposlenici Agencije dužni su čuvati službenu tajnu, bez obzira na način na koji su je doznali, a obveza čuvanja te službene tajne traje i nakon prestanka dužnosti, odnosno rada u Agenciji.

(2) Pod službenom tajnom iz stavka 1. ovoga članka, razumijevaju se posebno:

a) sve ono što je kao službena tajna određeno Zakonom ili drugim propisom,

b) sve ono što je kao službena tajna ili poslovna tajna određeno općim aktom korisnika državne potpore,

c) sve ono što su korisnici državne potpore posebno označili kao poslovnu, odnosno službenu tajnu,

d) sva dokumentacija zaprimljena od Europske komisije i drugih tijela Europskih zajednica.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, neće se smatrati službenom tajnom podaci i dokumenti koju su na bilo koji način bili javno dostupni, odnosno koji se javno objavljuju na temelju posebnih propisa, ili odluka tijela upravljanja, te vođenja poslova korisnika državne potpore.«

Članak 7.

U cijelom tekstu Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/03.) riječi: »ravnatelj Agencije« zamjenjuju se riječima: »Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 421-01/04-01/01
Zagreb, 30. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.