Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

NN 60/2004 (12.5.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

HRVATSKI SABOR

1340

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Dr­žavnoj agenciji za osigura­nje štednih uloga i sanaciju banaka, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. trav­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1628/2
Zagreb, 5. svib­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Članak 1.

U Zakonu o Državnoj agenciji za osigura­nje štednih uloga i sanaciju banaka (»Narodne novine«, br. 44/94., 79/98., 19/99. i 35/00.) članak 11. mije­nja se i glasi:

»()1) Tijelo koje uprav­lja Agencijom je Uprava koju čine:

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za gospodarstvo, koji je po položaju predsjednik Uprave,

– predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvat­skoga sabora, koji je po položaju zamjenik predsjednika Uprave,

– ministar financija, član Uprave,

– ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, član Uprave,

– državni tajnik Središ­nje­ga državnog ureda za uprav­lja­nje državnom imovinom, član Uprave,

– predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora, član Uprave.

(2) Uprava Agencije odlučuje većinom glasova svih svojih članova. U slučaju podije­ljenog broja glasova, odlučuje glas pred­sjednika Uprave Agencije.«

Članak 2.

U članku 14. stavku 2. riječi: »šest godina« zamje­njuju se riječima »četiri godine«.

Iza stavka 2., dodaje se stavak 3., koji glasi:

»(3) Vlada Republike Hrvatske može razriješiti direktora Agen­cije i prije isteka vremena na koje je imenovan.«

Članak 3.

Direktoru Agencije koji je imenovan na teme­lju Zakona o Državnoj agenciji za osigura­nje štednih uloga i sanaciju banaka (»Narodne novine«, br. 44/94., 79/98., 19/99. i 35/00.) prestaje mandat imenova­njem novog direktora Agencije.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/04-01/01
Zagreb, 30. trav­nja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.