Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskoj agenciji

NN 60/2004 (12.5.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskoj agenciji

HRVATSKI SABOR

1341

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOJ AGENCIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskoj agenciji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. trav­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1630/2
Zagreb, 5. svib­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O FINANCIJSKOJ AGENCIJI

Članak 1.

U Zakonu o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01.) u članku 11. stavak 2. mije­nja se i glasi:

»(2) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija. Jedan član Nadzornog odbora bira se iz redova saborskih zastupnika, članova Odbora za financije i državni pro­račun Hrvatskoga sabora.«

Članak 2.

U članku 12. iza riječi: »imenovan« stav­lja se točka, a ostali tekst se briše.

Članak 3.

U članku 14. stavku 3. druga rečenica se briše.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Predsjednika i članove Uprave Agencije Nadzorni odbor može razriješiti i prije isteka vremena na koje su imenovani.«

Članak 4.

Članak 16. briše se.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od trideset dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona imenovati Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor iz stavka 1. ovoga članka imenovat će Upravu Agencije u roku od trideset dana od dana svog imenova­nja.

Nadzornom odboru i Upravi Agencije, imenovanim na teme­lju Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01.), prestaje mandat danom imenova­nja novoga Nadzornog odbora i Uprave Agencije sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/04-01/02
Zagreb, 30. trav­nja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.