Zakon o prestanku važenja Zakona o priznanju Hrvatskog sabora "Zlatni grb"

NN 60/2004 (12.5.2004.), Zakon o prestanku važenja Zakona o priznanju Hrvatskog sabora "Zlatni grb"

HRVATSKI SABOR

1342

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIZNANJU HRVATSKOGA SABORA »ZLATNI GRB«

Proglašavam Zakon o prestanku važe­nja Zakona o prizna­nju Hrvatskoga sabora »Zlatni grb«, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. trav­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1631/2
Zagreb, 5. svib­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIZNANJU HRVATSKOGA SABORA »ZLATNI GRB«

Članak 1.

Zakon o prizna­nju Hrvatskoga sabora »Zlatni grb« (»Narodne novine«, br. 66/02., 45/03. i 84/03.) prestaje važiti.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 060-01/04-01/01
Zagreb, 30. trav­nja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.