Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova matičnih povjerenstava

NN 60/2004 (12.5.2004.), Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova matičnih povjerenstava

REKTORSKI ZBOR

1347

Na teme­lju članka 8. i 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima (»Narodne novine«, broj 129/2000.), a sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava (»Narodne novine«, broj 18/2001.), Rektorski zbor na 3. sjednici održanoj 16. prosinca 2003. godine donosi

ODLUKU

I.

U Odluci o imenova­nju članova matičnih povjerenstava (»Narodne novine«, broj 37/2001.) u točki I. podtočki V. u rednom broju 5.2. redni broj 3. mije­nja se i glasi: dr. sc. Goran Tomašević, redoviti profesor, Pravni fakultet, Split.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

RZ 01-365/3-8-2003.
Split, 16. prosinca 2003.

Predsjednik
Rektorskog zbora
prof. dr. sc.
Ivan Pavić, v. r.