Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2004."

NN 61/2004 (14.5.2004.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2004."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1360

Na teme­lju članka 39. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) i Odluke o usvaja­nju Plana izdava­nja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta u 2004. godini, koju je Savjet Hrvatske narodne banke pod brojem z.br. 1257/2003. donio na sjednici održanoj 3. prosinca 2003., guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

o izdava­nju numizmatiČkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine
kova­nja »2004.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kova­nja »2004.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz točke 1. ove odluke u količini od 2.000 komada.

3. Kovani novac kuna i lipa, uložen u numizmatičke komplete, izrađen je tehnikom kova­nja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zata­ljen je u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 ¤ 111 mm.

4. Izgled kovanog novca od 5 i 2 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženog u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o apoenima i osnovnim obi­lježjima novčanica i kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima bi­ljaka i životi­nja na licu i naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2004.« kao oznaku godine kova­nja.

Izgled kovanog novca od 1 kune, uloženog u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu utvrđenom u Odluci o pušta­nju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kova­nja »2004.« (»Narodne novine«, br. 51/2004.).

5. Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kova­nja »2004.« prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu te posredstvom trgovačkih društava.

7. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 179-020/05-04/ŽR
Zagreb, 7. svib­nja 2004.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.