Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 65/2004 (21.5.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1405

 Na temelju članka 19. stavak 2. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91) i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 11/94. – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 1. sjednici 13. svibnja 2004. donosi

Pravilnik

o izmjenama i dopunama Pravilnika o Stalnom izbranom sudiŠtu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

U Pravilniku o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« br. 150/2002.) u članku 1. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»4. Sudište može imati regionalne centre u Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu, kao i u  sjedištima drugih županijskih komora Hrvatske gospodarske komore.

Stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a koji glasi:

»3.a

Sudište može imati počasnog predsjednika.

Počasni predsjednik ima pravo sudjelovati na sjednicama pred­­sjedništva s pravom glasa.

Funkcija počasnog predsjednika je doživotna.

Odluku o imenovanju počasnog predsjednika donosi Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. dodaje se rečenica koja glasi:

»Ako sjednici predsjedništva prisustvuje počasni predsjednik za pravovaljano odlučivanje potrebno je prisustvo predsjednika ili potpredsjednika, počasnog predsjednika i četiri člana pred­sjedništva.«

Članak 4.

U članku 6. stavak 2. iza riječi »Predsjednik Sudišta« brišu se riječi »imenuje izmiritelje«, a iza riječi »predviđenima« brišu se riječi »Pravilnikom o mirenju«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: I – 2498/1 – 2004.

Zagreb, 13. svibnja 2004

Predsjednik
Nadan Vidošević,
v. r.