Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mirenju

NN 65/2004 (21.5.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mirenju

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1406

Na temelju članka 19. stavak 2. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91) i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 11/94. – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 1. sjednici 13. svibnja 2004. donosi

Pravilnik

o izmjenama i dopunama Pravilnika o mirenju

Članak 1.

U Pravilniku o mirenju (»Narodne novine« broj 81/2002.) u članku 1. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4.

»2. Centar je neovisan u svome radu.

3. Sjedište Centra je u Zagrebu.

4. Centar može imati regionalne centre za mirenje u Splitu, Osijeku, Rijeci i Varaždinu kao i u sjedištima drugih županijskih komora Hrvatske gospodarske komore.

5. Centar ima svoj pečat s natpisom »Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori« i znakom Centra.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

6. Centar ima predsjednika i tajnika.«

U članku 1. stavci 2., 3. i 5. brišu se.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se novi članak 2. koji glasi:

»Članak 2.

1. Centar pruža strankama usluge posredovanja, mirenja i drugih alternativnih načina rješavanja sporova u kojima jedan ili više izmiritelja na nezavisan i nepristran način, bez ovlaštenja da odrede obvezujuće rješenje, pomažu strankama da postignu na­god­bu o spornim pitanjima.

2. Provođenje postupka po ovom Pravilniku mogu zatražiti domaće i strane fizičke osobe i pravne osobe u svim sporovima o pravima o kojima mogu slobodno raspolagati.

3. Stranke su ovlaštene pisanim sporazumom odstupiti od primjene određenih odredaba ovog Pravilnika, no njihov sporazum ne može biti u protivnosti s prisilnim propisima hrvatskoga prava. U slučaju sumnje, o tome odlučuje predsjednik Centra.

4. Centar ima listu izmiritelja. Stranke mogu imenovati za izmiritelja i osobu koja nije na navedenoj listi.«

Članak 3.

Dosadašnji članak 2. postaje članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

1. Za pokretanje postupka mirenja nije potrebno prethodno sklapanje sporazuma o mirenju.

2. Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, mirenje po­činje prihvatom prijedloga za pokretanje postupka mirenja, koji se podnosi Centru u pisanom obliku.

3. Ako se druga stranka u roku 15 dana od dana kada je primila prijedlog za provođenje mirenja, ili u drugom roku za odgovor naznačenom u prijedlogu, ne izjasni o prijedlogu, smatra se da prijedlog za mirenje nije prihvatila.

4. Prijedlog za pokretanje mirenja smatra se uredno dostav­ljenim ako je dostavljen na adresu prijavljenog prebivališta, od­nos­no sjedišta protivne stranke ili punomoćnika te stranke.«

Članak 4.

Dosadašnji članak 3. postaje članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

1. Smatra se da stranka koja predloži odnosno koja pristane na provođenje postupka mirenja prihvaća odredbe ovog Pravilnika.

2. Tijekom postupka mirenja stranke će se suzdržavati od pokretanja drugih sudskih ili arbitražnih postupaka za rješavanje spora o kojem se mirenje provodi, osim ako je to neophodno za očuvanje njihovih prava.«

Članak 5.

Dosadašnji članak 4. postaje članak 5.

Stavak 4. toga članka mijenja se i glasi:

»4. Osoba koja je u postupku mirenja sudjelovala kao izmiritelj ne može biti arbitar u sporu koji bude pokrenut u istoj stvari među istim strankama.«

Članak 6.

Dosadašnji članak 5. postaje članak 6.

Članak 7.

Dosadašnji članak 6. postaje članak 7. mijenja se i glasi:

»1. Nagodba se zaključuje u pisanom obliku i ona se prilaže zapisniku koji potpisuju stranke i izmiritelj.«

Članak 8.

Dosadašnji članak 7. postaje članak 8.

Članak 9.

Dosadašnji članak 8. postaje članak 9. mijenja se i glasi:

»1. Mirenje se okončava:

– sklapanjem nagodbe,

– odlukom izmiritelja da se postupak mirenja obustavlja, donesenom u pravilnu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost da se izjasne, zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito,

– pisanom izjavom o okončanju postupka koju su stranke uputile izmiritelju,

– pisanom izjavom o odustajanju od postupka mirenja koju je jedna stranka uputila drugim strankama i izmiritelju, osim ako u postupku i nakon odustanka jedne stranke sudjeluju dvije ili više stranaka koje su voljne mirenje nastaviti.

2. Mirenje se okončava i ako se nagodba ne postigne u roku 60 dana od dana prihvata prijedloga za pokretanje postupka mirenja. Ovaj se rok pisanim sporazumom stranaka može produžiti još za najviše 60 dana.

3. Okončanje mirenja utvrđuje se, prema okolnostima slu­čaja, u zapisniku koji sastavlja izmiritelj, odnosno pisanom bilješ­kom koju sastavlja predsjednik Centra.«

Članak 10.

Članak 9. postaje članak 10.

Iza članka 10. dodaju se novi članci 11., 12., 13., 14., 15., koji glase:

»Članak 11.

1. Predsjednik predstavlja i zastupa Centar.

2. Predsjednik imenuje izmiritelje i predsjednike vijeća u slučajevima predviđenim Pravilnikom, prati primjenu općih akata Centra te priprema i predlaže promjenu tih akata radi njihovog usklađivanja s razvojem zakonodavstva i prakse u tom području, organizira stručne skupove, savjetovanja i stručne razgovore radi promocije Centra i instituta mirenja, sudjeluje u znanstvenim i stručnim skupovima, objavljuje u znanstvenoj i stručnoj literaturi informacije o pravilima i praksi Centra, poduzima aktivnosti radi uspostavljanja suradnje s drugim sličnim organizacijama čija je djelatnost od interesa za rad Centra, potpisuje sporazume o surad­nji, te obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom i aktima Centra.

3. Predsjednik Centra podnosi Hrvatskoj gospodarskoj komori godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj Centra.

4. Predsjednika Centra imenuje Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na razdoblje od četiri godine, s time da ista osoba može biti imenovana samo dva puta uzastopce.«

Članak 12.

1. Tajnika Centra imenuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore, te s njime sklapa ugovor o radu.

2. Ako predsjednik Hrvatske gospodarske komore ne imenuje tajnika u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka, tajnika Centra koji će tu funkciju obavljati kao volonter imenuje Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na razdoblje od četiri godine.

3. Tajnik Centra obavlja administrativne radnje potrebne za rad Centra, brine se za pravilno izvršavanje zaključaka i naloga predsjednika te obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom i aktima Centra.

4. Tajnik Centra priprema plan rada za tekuću godinu, go­dišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj.

Članak 13.

1. Predsjednik i tajnik Centra imaju pravo na naknadu tro­škova u vezi sa obavljanjem svojih funkcija sukladno Odluci o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže i mirenja pred Stalnim izbranim sudištem i Centrom za mirenje Hrvatske gospodarske komore, te pravo na nagradu.

2. Visinu nagrade iz stavka 1. ovog članka odlukom određuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

3. Naloge za isplatu naknade troškova i nagrade iz prethodnog stavka izdaje predsjednik ili tajnik, a odobrava ih glavni tajnik Hrvatske gospodarske komore.

Članak 14.

Hrvatska gospodarska komora obavlja nadzor nad administrativnim i materijalno-financijskim poslovanjem Centra i osigurava materijalno tehničke uvjete za njegovu djelatnost.

Članak 15.

Opći akti Centra, lista izmiritelja, odluka o imenovanju predsjednika i tajnika iz članka 12. stavak 2. Pravilnika, objavljuju se u »Narodnim novinama«.«

Članak 11.

Dosadašnji članak 10. postaje članak 16.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: I – 2499/1-2004.

Zagreb, 13. svibnja 2004.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.