Odluka o prirezu i porezu na dohodak Općine Sv. Lovreč

NN 65/2004 (21.5.2004.), Odluka o prirezu i porezu na dohodak Općine Sv. Lovreč

OPĆINA SVETI LOVREČ

1411

Na teme­lju članka 30a. Zakona o financira­nju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/93., 69/97., 33/00., 127/00., 59/01. i 107/01.) i članka 21. Statuta Općine Sv. Lovreč (»Službeni glasnik Grada Poreča« broj 8/01), Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreč na sjednici održanoj 6. svib­nja 2004. godine donosi

ODLUKU

O PRIREZU I POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Sv. Lovreč uvodi prirez porezu na dohodak i propisuje obveznicima poreza na dohodak obveze plaća­nja prireza na dohodak, visinu, te utvrđiva­nje i naplatu prireza porezu na dohodak.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 1% na osnovicu.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Sv. Lovreč.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Sv. Lovreč.

Obračun i uplata prireza porezu na dohodak u korist Općine Sv. Lovreč obav­lja se u skladu s propisima o porezu na dohodak i Opće­g poreznog zakona.

Članak 5.

Poslove u svezi s utvrđiva­njem i naplatom prireza porezu na dohodak obav­lja nadležna Porezna uprava u skladu s poreznim i drugim propisima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njivat će se od 1. srpnja 2004. godine.

Ova Odluka objavit će se i u »Službenom glasniku Grada Poreča«.

Klasa: 410-01/04-01-2
Urbroj 2167/04-02-04-
Sv. Lovreč, 6. svib­nja 2004.

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Sv. Lovreč
Branko Zgrablić, v. r.