Naredba o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru

NN 68/2004 (26.5.2004.), Naredba o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1452

Na temelju članka 120. točke b), a u svezi s člankom 13. stav­ak 1. i stavak 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03), ministar mora, turizma, prometa i razvitka, uz suglasnost ministra financija, donosi

NAREDBU

O NAČINU UPLAĆIVANJA NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

I.

Ovom Naredbom propisuje se način uplaćiva­nja naknada za sve koncesije u svrhu gospodarskog korište­nja i posebne upotrebe pomorskog dobra, kojih je davate­lj Vlada Republike Hrvatske, županijsko poglavarstvo ili grad/općina, a koja se plaća teme­ljem ugovora o koncesiji.

II.

Ovlaštenik koncesije, prema rokovima utvrđenim ugovorom o koncesiji, uplaćuje koncesijsku naknadu na račun zajedničkog prihoda državnog, županijskog i gradskog/općinskog proračuna kako je utvrđeno Naredbom o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćiva­nja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financira­nje drugih javnih potreba u 2004. godini (201/03, 49/04).

Ovlaštenik koncesije uplaćuje naknadu za gospodarsko koriš­te­nje i posebnu upotrebu pomorskog dobra u korist računa grada/općine na kojem se nalazi pomorsko dobro u koncesiji.

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/25
Urbroj: 530-01-04-1
Zagreb, 13. svib­nja 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.