Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave

NN 68/2004 (26.5.2004.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

1453

Na teme­lju članka 10. stavak 4. Zakona o lokalnoj i pod­ručnoj (re­gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01) državni tajnik Središ­nje­g državnog ureda za upravu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU DAVANJA ODOBRENJA GRBA I ZASTAVE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 1.

Naziv Pravilnika: »Pravilnik o postupku odobre­nja grba i zastave jedinici lokalne samouprave« (»Narodne novine«, broj 94/98), mije­nja se i glasi: »Pravilnik o postupku odobre­nja grba i zastave jedinici lokalne i područne (re­gionalne) samouprave« (u da­lj­njem tekstu: Pravilnik).

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. točka 1. riječi »predstavničko tijelo« za­mje­njuju se riječima »poglavarstvo«, a riječi »fizičkim i« brišu se.

Članak 3.

U članku 6. stavak 4. riječi »na vrijeme od četiri godine« brišu se.

Članak 4.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi »jedinica lokalne samouprave« zamje­njuju se riječima »jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi »Ministarstvo uprave« zamje­njuju se riječima »Središ­nji državni ured za upravu«, a riječi »ministar uprave« zamje­njuju se riječima »državni tajnik Središ­nje­g državnog ureda za upravu« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 017-01/04-01/14
Urbroj: 15-10/06-04-2
Zagreb, 21. svib­nja 2004.

Državni tajnik
Antun Palarić, v. r.