Pravilnik o oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN 72/2004 (1.6.2004.), Pravilnik o oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

ministarstvo znanosti, obrazova­nja i Športa

1472

Na temelju članka 57. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine« broj 173/03 i 186/03) ministar znanosti, obrazovanja i športa na prijedlog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donosi

PRAVILNIK

O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje upravni postupak propisan Zakonom o oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (u daljnjem tekstu: Zakon) koji se vodi pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Istoobličnice (homonimi)

Članak 2.

Istoobličnice iz članka 9. Zakona moraju se rabiti na način:

a) da se neposredno iza ili ispod zaštićena naziva mjesta pod­rijetla proizvoda, naznači naziv zemlje podrijetla proizvoda i naziv mjesta podrijetla proizvoda i to u svim oblicima označavanja proizvoda i njegove ambalaže kao i u ispravama, promidžbenom materijalu, te da se na isti način predoči u medijskim porukama;

b) da se neposredno uz zaštićeni naziv mjesta podrijetla usluge, naznači naziv zemlje podrijetla usluge, i naziv mjesta pod­rijetla usluge u ispravama, promidžbenome materijalu, te da se na isti način predoči u medijskim porukama.

POSTUPAK UPISA OZNAKE ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA ILI OZNAKE IZVORNOSTI

Sadržaj prijave

Članak 3.

(1) Prijava u postupku upisa oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti prema članku 20. Zakona podnosi se na obrascima prijave (G-1 ili G-2) koji su sastavni dio ovoga Pravil­nika, ili na obrascima koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovaraju tim obrascima.

(2) Uz podatke propisane člancima od 20. do 22. Zakona, prijava mora sadržavati i sljedeće:

1. podatke u svezi s člankom 22. stavak 1. Zakona koji se odnose na tvrtku ili naziv za pravnu osobu, odnosno ime i prezime za fizičku osobu;

2. adresu, odnosno sjedište podnositelja prijave (po moguć­nosti broj telefona i telefaksa osobe određene za dopisivanje);

3. podatke o dokumentu temeljem kojega je zaštitu zatražila strana osoba, prema članku 21. stavku 3. Zakona (naziv zemlje i tijela koje je izdalo dokument, datum izdavanja, te broj i naziv dokumenta);

4. popis svih priloga koji se podnose uz zahtjev;

5. potpis ili pečat podnositelja prijave, njegova opunomoće­nika ili zastupnika.

(3) Uz obrasce iz stavka 2. ovoga članka, Zavodu se prilažu: izjava s podacima o zajedničkom predstavniku, odnosno o zajedničkom opunomoćeniku, ako prijavu podnosi više osoba, i ostali dokazi propisani Zakonom ili posebnim propisima.

PRIJAVA ZA REGISTRACIJU OVLAŠTENIH KORISNIKA

Sadržaj prijave

Članak 4.

(1) Prijava za upis prava korištenja oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti podnosi se na obrascima prijave (K-1 ili K-2) koji su sastavni dio ovoga Pravilnika, ili na obrascima koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovaraju tim obrascima.

(2) Uz podatke propisane člancima 25. i 26. Zakona, prijava mora sadržavati i sljedeće:

1. izričitu naznaku podnosi li se zahtjev za priznanje svojstva ovlaštenog korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

2. podatke u svezi s člankom 26. stavak 1. Zakona koji se odnose na tvrtku ili naziv za pravnu osobu, odnosno ime i prezime za fizičku osobu;

3. adresu, odnosno sjedište podnositelja prijave (po moguć­nosti broj telefona i telefaksa osobe određene za dopisivanje).

4. podatke o zastupniku ili opunomoćeniku, ako se prijava podnosi putem zastupnika ili opunomoćenika;

5. naziv oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

6. podatke o dokumentu temeljem kojega je zaštitu zatražila strana osoba, prema članku 21. stavku 3. Zakona (naziv zemlje i tijela koje je izdalo dokument, datum izdavanja, te broj i naziv dokumenta);

7. popis svih priloga koji se podnose uz zahtjev;

8. dokaz o obavljanju određene djelatnosti, odnosno proizvodnji određena proizvoda koji nosi oznaku zemljopisnoga podrijetla ili oznaku izvornosti;

9. naznaku tijela koje je izvršilo kontrolu proizvoda i dokaz o izvršenoj kontroli s podacima koji sadržavaju broj i datum izdavanja uvjerenja o ispitanoj i utvrđenoj kvaliteti proizvoda.

(3) Uz obrasce iz stavka 1. ovoga članka, Zavodu se prilažu: izjava s podacima o zajedničkom predstavniku odnosno o zajed­ničkom opunomoćeniku, ako prijavu podnosi nekoliko osoba, i ostali dokazi propisani Zakonom ili posebnim propisima.

Dokaz o obavljanju djelatnosti

Članak 5.

Dokaz o obavljanju određene djelatnosti, odnosno proizvod­nji određena proizvoda može biti u obliku potvrde koju izdaje nadležni organ lokalne ili područne samouprave, ili izvatka iz registra trgovačkoga suda i mora sadržavati:

1. tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime i sjedište odnosno adresu podnositelja prijave;

2. podatke o određenoj djelatnosti koju obavlja podnositelj prijave, odnosno o proizvodnji određenih proizvoda koji nose oznaku zemljopisnoga podrijetla ili oznaku izvornosti;

3. podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje, ako je podnositelj prijave za priznanje svojstva ovlaštenog korisnika pravna osoba;

4. potpis ili pečat ovlaštene osobe.

Dokaz o provedenoj kontroli

Članak 6.

Dokaz o provedenoj kontroli proizvoda mora sadržavati sljedeće podatke:

1. tvrtku ili naziv i sjedište ovlaštenog organa koji provodi kontrolu proizvoda koji se označava oznakom zemljopisnoga pod­rijetla ili oznakom izvornosti;

2. zemljopisni naziv koji se štiti oznakom zemljopisnoga podrijetla ili oznakom izvornosti;

3. stvarni naziv proizvoda koji se označava;

4. nalaz i mišljenje ovlaštenog organa o ispitanoj i utvrđenoj kvaliteti proizvoda;

5. pečat i potpis ovlaštene osobe.

OBJAVA PRIJAVE

Podaci koji se objavljuju

Članak 7.

U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci iz prijave:

1. broj prijave;

2. datum podnošenja prijave;

3. tvrtka ili naziv odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno adresa podnositelja prijave;

4. podaci o opunomoćeniku ili zastupniku, ako ih podnositelj prijave ima;

5. naziv proizvoda ili usluge koji se štiti oznakom;

6. naziv oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti.

UPIS U REGISTAR PRIJAVA

Registar prijava oznaka zemljopisnoga podrijetla i oznaka izvornosti

Članak 8.

O prijavama za upis oznake zemljopisnoga podrijetla i oznake izvornosti vode se registri prijava u koje se upisuju sljedeći podaci:

1. broj prijave za upis oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

2. datum podnošenja prijave;

3. naznaka o kojoj se vrsti prijave radi;

4. tvrtka ili naziv, odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno adresa podnositelja prijave;

5. podaci o opunomoćeniku ili zastupniku ako se prijava podnosi preko njih;

6. zemljopisni naziv koji se štiti oznakom zemljopisnoga podrijetla ili oznakom izvornosti;

7. naziv područja ili mjesta iz kojega potječe proizvod koji se označava oznakom zemljopisnoga podrijetla ili oznakom iz­vor­nosti;

8. podaci o načinu okončanja upravnog postupka;

9. podaci o promjenama nastalim tijekom vođenja upravnoga postupka.

Registar prijava za priznanje prava korištenja

Članak 9.

O prijavama za priznanje svojstva ovlaštenog korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti vode se registri u koje se upisuju sljedeći podaci:

1. broj prijave za priznanje svojstva ovlaštena korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

2. datum podnošenja prijave;

3. tvrtka ili naziv odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno adresa podnositelja prijave;

4. zemljopisni naziv koji se štiti oznakom zemljopisnoga podrijetla ili oznakom izvornosti;

5. registarski broj oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti na koju se odnosi prijava za priznanje svojstva ovlaš­tenog korisnika;

6. naznaka o tome odnosi li se prijava na priznanje ovlašte­nog korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

7. naziv područja na kojemu se obavlja određena djelatnost, odnosno proizvodi određeni proizvod koji se označava određe­nom oznakom zemljopisnoga podrijetla ili oznakom izvornosti;

8. način okončanja upravnog postupka;

9. promjene nastale tijekom upravnog postupka.

UPIS U REGISTAR

Upis u registar oznaka zemljopisnoga podrijetla i oznaka izvornosti

Članak 10.

U registar oznaka zemljopisnog podrijetla ili u registar oznaka izvornosti upisuju se, pored podataka utvrđenih člankom 35. Zakona, i sljedeći podaci:

1. broj zaštićene oznake;

2. datum donošenja rješenja Zavoda o priznanju oznake i upisa u registar;

3. datum objave zaštićene oznake u službenom glasilu Zavoda;

4. tvrtka ili naziv odnosno ime i prezime te sjedište odnosno adresa podnositelja prijave;

5. datum podnošenja prijave;

6. datum objave prijave;

7. prigovor, ako je podnesen (broj, datum, podaci o podnositelju);

8. dokument koji je poslužio kao osnova za priznanje strane oznake (broj, datum, ime zemlje podrijetla, naziv tijela koje je izdalo dokument);

9. zemlja iz koje potječe, ako se radi o stranoj prijavi;

10. prestanak zaštite oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti te pravni temelj prestanka zaštite.

Registar ovlaštenih korisnika

Članak 11.

U registar ovlaštenih korisnika oznake zemljopisnoga pod­rijetla ili oznake izvornosti upisuju se, pored podataka iz članka 36. Zakona, i sljedeći podaci:

1. registarski broj korisnika;

2. datum donošenja rješenja Zavoda o stjecanju prava koriš­tenja i upisa u registar;

3. tvrtka ili naziv, odnosno ime i prezime, sjedište odnosno adresa podnositelja prijave;

4. datum podnošenja prijave;

5. zemlja iz koje potječe, ako se radi o stranoj prijavi;

6. naziv proizvoda ili usluge za koji se štiti oznaka zemljopisnog podrijetla ili oznaka izvornosti;

7. datum do kojega vrijedi pravo korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti;

8. promjene koje se odnose na pravni status nositelja prava i na samo pravo;

9. produljenje vrijednosti prava korištenja;

10. prestanak prava korištenja i pravni temelj prestanka prava korištenja.

OBJAVA PODATAKA

Podaci o zaštićenoj oznaci

Članak 12.

U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci o zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla ili oznaci izvornosti:

1. registarski broj oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

2. datum upisa u registar;

3. zemljopisni naziv koji se štiti oznakom zemljopisnoga pod­rijetla ili oznakom izvornosti;

4. proizvod ili usluga za koji je zaštićena oznaka zemljopisnoga podrijetla ili oznaka izvornosti;

5. datum prijave koja se odnosi na oznaku zemljopisnoga podrijetla ili oznaku izvornosti;

6. naziv područja ili mjesta iz kojega potječu proizvodi koji se označavaju zaštićenom oznakom.

Podaci o ovlaštenim korisnicima

Članak 13.

U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci o ovlaštenim korisnicima oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti:

1. registarski broj ovlaštenog korisnika;

2. tvrtka ili naziv, odnosno prezime i ime, te sjedište ili adresa ovlaštenog korisnika;

3. datum upisa u registar ovlaštenih korisnika;

4. zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ili oznaka izvornosti i registarski broj oznake;

5. naznaka je li riječ o pravu korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti;

6. naziv područja ili mjesta iz kojega potječe proizvod koji se označava;

7. datum do kojega vrijedi priznato svojstvo ovlaštenog korisnika.

Ostali podaci koji se objavljuju

Članak 14.

U službenom glasilu Zavoda također se objavljuju sljedeći podaci:

1. prestanak vrijednosti oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti;

2. prestanak svojstva ovlaštenog korisnika;

3. promjene koje se odnose na ovlaštene korisnike;

4. produljenje vrijednosti prava korištenja.

Isprava

Članak 15.

(1) Zavod izdaje korisniku ispravu o pravu korištenja oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti na njegov pisani zahtjev.

(2) Isprava o pravu korištenja oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti sadržava:

1. registarski broj ovlaštenog korisnika i datum upisa u registar ovlaštenih korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

2. tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime te sjedište odnosno adresu ovlaštenog korisnika;

3. zaštićeni naziv i registarski broj oznake;

4. naznaku je li riječ o oznaci zemljopisnoga podrijetla ili oz­na­ci izvornosti;

5. naziv proizvoda ili usluge za koji se oznaka štiti;

6. datum do kojega vrijedi priznato svojstvo ovlaštenog korisnika.

Produljenje prava korištenja

Članak 16.

Podaci o produljenju vrijednosti prava korištenja oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti istovjetni su s podacima za stjecanje prava korištenja i utvrđuju se na temelju zahtjeva nositelja prava koji se podnosi na obrascu (K-1A ili K-2A) i koji su sastavni dio ovoga Pravilnika, ili na obrascu koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovara tom obrascu.

Postupak upisa promjena

Članak 17.

(1) U registre ovlaštenih korisnika upisuju se statusne i ostale promjene koje se odnose na ovlaštenog korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti.

(2) Postupak za upis promjene pokreće se pisanim zahtjevom na obrascu K-3, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Obrazac sadrži sljedeće podatke:

1. tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime i sjedište odnosno adresu ovlaštenog korisnika prema stanju u registrima;

2. registarski broj ovlaštenog korisnika;

3. zaštićeni naziv i registarski broj oznake;

4. podatke o zastupniku ili opunomoćeniku, ako se zahtjev podnosi preko njih;

5. naznaku o vrsti i sadržaju promjene;

(3) Uz zahtjev iz stavka 2) ovoga članka dostavlja se:

1. dokaz o pravnom temelju promjene čiji se upis u registar zahtijeva;

2. punomoć, ako se zahtjev podnosi preko opunomoćenika;

3. dokaz o uplati pristojbe i naknade troškova postupka za upis promjene.

Članak 18.

(1) Ako zahtjev za upis promjene ne sadržava podatke iz članka 17. stavak 2. ovoga Pravilnika, Zavod poziva podnositelja da u roku 30 dana od dana primitka poziva uredi zahtjev.

(2) Ako podnositelj ne postupi po pozivu u određenom mu roku, Zavod će odbaciti zahtjev za upis promjene.

Članak 19.

(1) Ako zahtjev za upis promjene ne sadržava valjan pravni temelj, ili ne ispunjava zakonom propisane uvjete, ili ako podaci iz zahtjeva nisu istovjetni podacima u registru, Zavod poziva podnositelja zahtjeva da se u roku 30 dana od dana primitka poziva izjasni o razlozima zbog kojih se upis promjene ne može izvršiti.

(2) Ako se podnositelj zahtjeva, u roku propisanim stavkom 1. ovoga članka, ne izjasni o razlozima zbog kojih se upis promjene ne može izvršiti ili se izjasni, a Zavod smatra da se upis promjene ne može izvršiti, rješenjem će odbiti zahtjev za upis promjene.

Postupak po prijedlogu za proglašenje rješenja ništavim

Članak 20.

(1) Postupak za proglašenje ništavim rješenja o upisu oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti ili, rješenja o pravu korištenja, pokreće se podnošenjem prijedloga Zavodu.

(2) Prijedlog mora sadržavati:

1. tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime i sjedište odnosno adresu podnositelja prijedloga;

2. tvrtku ili naziv odnosno ime i prezime i sjedište odnosno adresu osobe iz rješenja čije se proglašavanje ništavim zahtijeva;

3. naznaku iz koje je vidljivo za koju vrstu rješenja iz stavka 1. ovoga članka se zahtijeva proglašavanje ništavosti;

4. zaštićeni naziv i registarski broj oznake;

5. registarski brojevi ovlaštenih korisnika;

6. razloge zbog kojih se traži proglašavanje rješenja ništavim, te dokaze o navedenim razlozima;

7. punomoć, ako se postupak pokreće preko opunomoćenika ili ovlaštenog zastupnika;

8. dokaz o uplati upravne pristojbe i naknade troškova postupka za podneseni prijedlog.

(3) Ako prijedlog ne sadržava sve propisane dijelove prema stavku 2. ovoga članka, Zavod poziva podnositelja da podnesak uredi u roku 30 dana od dostave poziva na uređenje. Ne postupi li podnositelj po pozivu, Zavod će odbaciti prijedlog za pro­gla­šenje rješenja ništavim.

Članak 21.

(1) Ako je podneseni prijedlog prema članku 20. ovoga Pravilnika uredan, Zavod ga dostavlja svim ovlaštenim korisnicima i poziva ih da u roku 30 dana od primitka poziva dostave svoje očitovanje. Ako se barem jedan od ovlaštenih korisnika, u slučaju da ih je više, očituje po pozivu, Zavod može zakazati usmenu raspravu i pozvati podnositelja prijedloga za proglašavanje rje­šenja ništavim i ovlaštene korisnike.

(2) Nakon provedenog postupka u smislu stavka 1. ovoga članka, Zavod može donijeti rješenje o proglašavanju ništavim rješenja o zaštiti oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti, odnosno o priznavanju svojstva ovlaštenog korisnika ili rješenje o odbijanju prijedloga.

Članak 22.

(1) Ako Zavod donese rješenje o proglašavanju ništavim rješenja o zaštiti oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvor­nosti, s tim rješenjem proglašavaju se ništavim i rješenja o priznanju svojstva ovlaštenih korisnika za te oznake.

(2) U službenom glasilu Zavoda objavljuje se: broj i datum donošenja rješenja o proglašenju ništavim rješenja o zaštiti oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti, odnosno rješenja o proglašenju ništavim rješenja o priznanju svojstva ovlaštenog korisnika i registarski broj oznake, odnosno registarski broj ovlaštenog korisnika.

Postupak za ukidanje rješenja o priznanju svojstva ovlaštena korisnika

Članak 23.

(1) Postupak za ukidanje rješenja o priznanju svojstva ovlaš­tenog korisnika pokreće se pisanim zahtjevom.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. tvrtku ili naziv odnosno ime i prezime i sjedište odnosno adresu podnositelja zahtjeva;

2. tvrtku ili naziv odnosno ime i prezime i sjedište odnosno adresu ovlaštenog korisnika;

3. naznaku da se zahtijeva ukidanje rješenja o priznanju svojstva ovlaštenog korisnika;

4. registarski broj ovlaštenog korisnika i datum upisa u registar ovlaštenih korisnika;

5. zaštićeni naziv i registarski broj oznake;

6. naznaku je li riječ o ovlaštenom korisniku oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

7. razloge zbog kojih se zahtijeva ukidanje rješenja, kao i dokaze o razlozima;

8. Punomoć, ako se zahtjev podnosi putem zastupnika ili opunomoćenika;

9. dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe i naknadi troškova postupka.

(3) Ako zahtjev za ukidanje rješenja ne sadržava sve potrebne podatke iz stavka 2. ovoga članka, Zavod poziva podnositelja 30 dana od dana primitka poziva uredi zahtjev.

(4) Ako podnositelj zahtjeva u navedenom roku ne uredi zahtjev, Zavod će zahtjev odbaciti.

Članak 24.

(1) Ako je podneseni zahtjev prema članku 23. ovoga Pravil­nika uredan, Zavod ga dostavlja ovlaštenom korisniku i poziva ga da u roku 30 dana od primitka poziva dostavi svoje očitovanje.

(2) Ako se ovlašteni korisnik, u roku iz stavka 1. ovoga član­ka izjasni o zahtjevu, Zavod može zakazati usmenu raspravu i pozvati podnositelja zahtjeva i ovlaštenog korisnika.

(3) Nakon provedenog postupka po zahtjevu za ukidanje rješenja, Zavod može donijeti rješenje o ukidanju rješenja o priznanju svojstva ovlaštenog korisnika, ili rješenje o odbijanju zah­tje­va.

(4) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se broj i datum donošenja rješenja o ukidanju rješenja o priznanju svojstva ovlaš­tenog korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti.

Postupak sa stranim prijavama

Članak 25.

(1) Strana fizička ili pravna osoba sa sjedištem ili prebiva­lištem u zemlji s kojom Republika Hrvatska ima zaključen ili ratificiran međunarodni ugovor o uzajamnoj zaštiti oznaka zemljopisnoga podrijetla ili oznaka izvornosti i ovlaštenih korisnika, ostvaruje pravo pred Zavodom na temelju dokaza da je oznaka zemljopisnoga podrijetla ili oznaka izvornosti registrirana i zaštićena u toj zemlji.

(2) Lista iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u službenom glasilu Zavoda.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

S danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o oznakama zemljopisnoga podrijetla (»Narodne novine« 146/99).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-01/23

Urbroj: 533-04-04-2

Zagreb, 21. svibnja 2004.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.

 

 

OBRAZAC PRIJAVE OZNAKE ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA PROIZVODA ILI USLUGA

Obrazac G-1, str. 1
      Obrazac G-1, str. 2


OBRAZAC PRIJAVE OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA ILI USLUGE

Obrazac G-2, str. 1
     Obrazac G-2, str. 2


OBRAZAC PRIJAVE KORISNIKA OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA
    Obrazac K-1, str. 1
     Obrazac K-1, str. 2


OBRAZAC PRIJAVE KORISNIKA OZNAKE IZVORNOSTI

Obrazac K-2, str. 1
      Obrazac K-2, str. 2


OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRODULJENJE VRIJEDNOSTI PRAVA
KORIŠTENJA OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

Obrazac K-1A/, str. 1
     Obrazac K-1A/, str. 2


OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRODULJENJE VRIJEDNOSTI PRAVA
KORIŠTENJA OZNAKE IZVORNOSTI

Obrazac K-2A/, str. 1
     Obrazac K-2A/, str. 2

 

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR OVLAŠTENIH KORISNIKA

OZNAKE ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA ILI OZNAKE IZVORNOSTI
Obrazac K-3, str. 1
Obrazac K-3, str. 2