Pravilnik o upisniku znanstvenika

NN 72/2004 (1.6.2004.), Pravilnik o upisniku znanstvenika

ministarstvo znanosti, obrazova­nja i Športa

1475

Temeljem članka 23. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU ZNANSTVENIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i postupak za upis u Upisnik znanstvenika (u daljnjem tekstu: Upisnik), brisanje iz Upis­nika, ustroj i način njegova vođenja, sadržaj obrasca za pod­no­šenje zahtjeva za upis i obrasca za izvod iz Upisnika te druga pitanja od značaja za upis.

Članak 2.

Upisnik vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u elektroničkom obliku.

Članak 3.

Uz Upisnik se u Ministarstvu vodi i zbirka isprava koja sadrži cjelokupnu dokumentaciju temeljem koje se vrši upis i brisanje iz Upisnika.

Članak 4.

U Upisnik se upisuju:

1. znanstvenici izabrani u znanstvena zvanja znanstvenog suradnika, višega znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika,

2. nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja ili umjet­ničko-nastavna zvanja docenta, izvanrednog profesora i redovitog profesora.

Članak 5.

Osim znanstvenika i nastavnika iz članka 4. ovog Pravilnika u Upisnik se upisuju i:

1. osobe izabrane u suradnička zvanja asistent i viši asistent,

2. osobe koje su stekle akademski stupanj doktora znanosti.

Članak 6.

Osobe iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika upisuju se u Upisnik ukoliko imaju hrvatsko državljanstvo.

Članak 7.

Obrazac zahtjeva za upis u Upisnik sadrži sljedeće podatke:

1. matični broj upisa;

2. ime, očevo ime i prezime (djevojačko prezime);

3. datum, grad i država rođenja;

4. spol;

5. MBG;

6. narodnost;

7. adresa stanovanja:

– ulica, poštanski broj, mjesto

– telefon, telefaks, e-pošta;

8. ustanova zaposlenja (poslodavac):

a) sadašnje zaposlenje:

– naziv ustanove,

– adresa ustanove (ulica, grad, poštanski broj, telefon, telefaks, e-pošta i URL),

– datum zaposlenja,

– naziv odjela (zavoda),

– funkcija,

b) ranije kretanje u službi:

– naziv ustanove,

– trajanje zaposlenja (u godinama)

c) godina prvog zaposlenja;

9. školovanje:

– diplomski sveučilišni studij (naziv visokog učilišta, grad, datum diplomiranja, stručni naziv, znanstveno područje/polje)

– doktorat znanosti (naziv visokog učilišta, grad, tema doktorske disertacije, datum obrane, znanstveno područje/polje)

– za kvalifikacije stečene u inozemstvu – naziv inozemne visokoškolske ustanove, datum stjecanja i akt o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u RH;

10. podaci o zvanju:

– zvanje (znanstveno, znanstveno-nastavno, umjetničko-nas­tav­no, naslovno znanstveno-nastavno, nastavno, počasno ili su­rad­ničko)

– ustanova/matični odbor koji je izvršio izbor,

– datum izbora,

– rok za reizbor ili izbor u više zvanje,

– znanstveno područje, polje, grana;

11. znanstvena aktivnost (znanstveno područje, polje, grana);

12. nastavna aktivnost (naziv predmeta, kolegija);

13. znanje stranih jezika;

14. članstvo u HAZU (redovni član, član suradnik ili dopisni član) ili drugim odgovarajućim akademijama u inozemstvu (naziv akademije, vrsta članstva, grad, država), trajanje članstva;

15. nagrade za postignute rezultate u znanstvenom radu;

16. znanstveno i stručno usavršavanje (duže od godine dana) u inozemstvu (ustanova, grad, država, trajanje, znanstveno pod­ručje/polje i vrsta usavršavanja);

17. sudjelovanje na znanstvenim projektima odobrenim od Ministarstva (šifra projekta, voditelj, godina odobrenja);

18. sudjelovanje u izradi drugih znanstvenih projekata u zemlji i inozemstvu (naziv projekta, naziv ustanove, trajanje od-do, grad, država);

19. članstvo i funkcije u domaćim i međunarodnim organizacijama i društvima (naziv organizacije ili društva, sjedište, funk­cija);

20. članstvo u uredništvima domaćih i stranih časopisa (naziv časopisa, grad, država, trajanje).

Upisnik u elektroničkom obliku sadrži podatke od točke 1. do 16. stavka 1. ovog članka.

II. UPIS U UPISNIK

Članak 8.

Upis znanstvenika, nastavnika i suradnika u Upisnik provodi se na temelju odluke o izboru u znanstveno, znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, naslovno znanstveno-nastavno i suradničko zvanje, te odluke o dodjeli počasnog zvanja.

Zahtjev za upis u Upisnik podnosi znanstvena organizacija ili druga pravna osoba, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija.

Zahtjev za upis u Upisnik može podnijeti i pojedinac, nakon provedenog izbora u zvanje, ukoliko nije u radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji ili drugoj pravnoj osobi iz stavka 2. ovog članka.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka zahtjev za upis može podnijeti i osoba koja nije izabrana u zvanje koja udovoljava uvjetima iz članka 5. točke 2. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Zahtjevu za upis u Upisnik prilaže se:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– odluka o izboru u zvanje, odnosno o dodjeli počasnog zvanja,

– dokaz o stečenom doktoratu znanosti.

Članak 10.

Zahtjev za upis promjene podataka iz članka 7. ovog Pravnika podnosi podnositelj zahtjeva na isti način kao i kod upisa u Upisnik dostavom odgovarajućeg dokumenta koji dokazuje pro­mjenu, od strane podnositelja zahtjeva.

Članak 11.

Ovjereni izvod iz Upisnika dostavlja se podnositelju zah­tjeva, a obrazac izvoda sadrži podatke iz članka 7. točke 1., 2., 8., 9. i 10. ovog Pravilnika.

Ovjereni izvod ili potvrda o upisu u Upisnik može se izdati i temeljem pisanog zahtjeva osobe upisane u Upisnik. Potvrda sadrži one podatke iz Upisnika koji su zatraženi u zahtjevu.

Izvod s podacima o osobama upisanim u Upisnik može se izdati i temeljem pisanog zahtjeva drugih osoba ili ustanova koji za to dokažu pravni interes, po pribavljenom odobrenju ministra.

Popis svih osoba upisanih u Upisnik dostavlja se jednom godišnje i znanstvenoj organizaciji ili drugoj pravnoj osobi kod koje su navedene osobe zaposlene.

III. BRISANJE IZ UPISNIKA

Članak 12.

Ministarstvo provodi brisanje upisa zvanja iz članka 4. točke 1. i 2. ovog Pravilnika na temelju odluke ovlaštenoga matičnog odbora o oduzimanju znanstvenog zvanja zbog razloga navedenih u članku 37. stavku 2. Zakona.

Ministarstvo provodi brisanje upisa zvanja iz članka 5. točke 1. ovog Pravilnika na temelju obavijesti znanstvene organizacije ili druge pravne osobe o isteku ugovora o radu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Osobe upisane u Popis znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije kao mlađi asistenti, prevest će se u zvanje asistenta temeljem članka 119. Zakona.

Znanstvene organizacije dužne su, nakon zaključenja novih ugovora o radu, iste bez odlaganja dostaviti Ministarstvu radi upisa zvanja iz stavka 1. ovog članka.

Osobe iz stavka 1. ovog članka, za koje se Ministarstvu ne dostavi ugovor iz stavka 2. ovog članka ili dokaz o ispunjavanju jednog od uvjeta za upis u Upisnik, brisat će se iz Upisnika.

Članak 14.

Osobe koje, u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja Zakona na snagu, steknu magisterij znanosti, upisat će se u Upisnik u skladu s člankom 8. stavkom 4. ovog Pravilnika uz predočenje dokaza o završenom magisteriju znanosti.

Članak 15.

Osobe upisane u Popis znanstvenika i istraživača, a izabrane u zvanje stručnog suradnika temeljem članka 88. Zakona o visokim učilištima (»Narodne novine«, broj 59/96 – pročišćeni tekst, 14/00, 67/00, 94/00 i 129/00) i članka 41. stavka 1. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 59/96 – pročišćeni tekst), brisat će se iz Upisnika ukoliko ne dostave dokaz o ispunjavanju jednog od uvjeta propisanog za upis u Upisnik temeljem ovog Pravilnika.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju Popisa znanstvenika i istraživača (»Narodne novine«, broj 93/95, 1/96) Ministarstva znanosti i tehnologije.

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/0019
Urbroj: 533-04/04-1
Zagreb, 24. svibnja 2004.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.