Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i Upisnika visokih učilišta

NN 72/2004 (1.6.2004.), Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i Upisnika visokih učilišta

ministarstvo znanosti, obrazova­nja i Športa

1476

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 51. stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA I UPISNIKU VISOKIH UČILIŠTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje ustroj i način vođenja Upisnika znanstvenih organizacija i Upisnika visokih učilišta, postupak upisa i brisanja iz upisnika, sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva za upis i obrasca za izvod iz upisnika te druga pitanja od značaja za upis.

Članak 2.

Upisnike vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u elektroničkom obliku.

Na pisano traženje Ministarstvo izdaje ovjereni izvod iz Upis­nika.

Članak 3.

Upisnik znanstvenih organizacija u elektroničkom obliku sadrži sljedeće podatke o znanstvenoj organizaciji ili drugoj prav­noj osobi:

1. matični broj upisa u Upisnik;

2. matični broj upisa u sudski registar;

3. naziv i sjedište (adresa, telefon, telefaks, e-pošta, URL);

4. naziv i sjedište osnivača;

5. javna ili privatna znanstvena organizacija ili druga pravna osoba;

6. vrsta ustanove (visoko učilište, javni znanstveni institut, znanstveni institut, druga pravna osoba, ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku);

7. podatke o čelniku znanstvene organizacije (ime i prezime, titula, funkcija, datum stupanja na funkciju i trajanje mandata, matični broj upisa iz Upisnika znanstvenika);

8. pripadnost sveučilištu;

9. broj i datum dopusnice;

10. šifra djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti;

11. naziv, broj i datum akta o osnivanju te datum početka rada,

12. pravni prednici znanstvene organizacije;

13. unutarnje ustrojstvo i tijela upravljanja;

14. podatke o znanstvenim područjima i poljima u kojima se obavlja znanstvena djelatnost;

15. broj i datum rješenja o ovlaštenju za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje;

16. podatke o zaposlenicima znanstvene organizacije iz član­ka 39. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), kako slijedi:

a) podaci o zaposlenicima koji su upisani u Upisnik znanstvenika,

b) podaci o ostalim zaposlenicima (ime, prezime, zvanje i za­ni­­­manje);

17. podatke o djelatnicima koji obavljaju znanstvenu djelatnost u drugim pravnim osobama: ime i prezime, matični broj iz Upisnika znanstvenika.

Članak 4.

Upisnik visokih učilišta u elektroničkom obliku sadrži slje­deće podatke o visokom učilištu:

1. matični broj upisa u Upisnik;

2. matični broj upisa u sudski registar;

3. naziv i sjedište (adresa, telefon, telefaks, e-pošta i URL.);

4. naziv na engleskom jeziku;

5. kratica naziva;

6. naziv i sjedište osnivača;

7. javno ili privatno visoko učilište;

8. podatke o čelniku visokog učilišta (ime i prezime, titula, funkcija, datum stupanja na funkciju i trajanje mandata, matični broj iz Upisnika znanstvenika);

9. naziv, broj i datum akta o osnivanju te datum početka rada;

10. sveučilište čija je sastavnica visoko učilište;

11. naziv, sjedište i predmet djelatnosti sastavnice sveučilišta ili podružnice izvan sjedišta;

12. broj i datum dopusnice za početak obavljanja djelatnosti;

13. broj i datum dopusnice za osnivanje odnosno izvođenje pojedinog studija;

14. naziv, broj i datum akta o ukidanju i datum prestanka djelatnosti visokog učilišta;

15. broj i datum rješenja o uskrati dopusnice za osnivanje odnosno izvođenje određenog studija;

16. šifra i naziv djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Članak 5.

Obrasci zahtjeva za upis sastavni su dio ovog Pravilnika.

Uz obrazac zahtjeva za upis u Upisnik znanstvenih organizacija prilažu se još i sljedeći podaci:

– o prostoru (broj prostorija, veličina),

– o opremi – vrijednost opreme iznad 40.000 kn,

– o knjižničnom sustavu,

– o informacijskom sustavu,

– specifikacija potrebnih financijskih sredstava za obavljanje znanstvene djelatnosti u tijeku jedne godine;

– podaci o izvorima osiguranih financijskih sredstava za obav­ljanje znanstvene djelatnosti,

– podaci iz članka 3. točke 12., 15., 16. i 17. ovog Pravilnika.

Obrazac izvoda iz Upisnika znanstvenih organizacija sadrži podatke iz članka 3. točke 1., 3., 5., 6., 9. i 14. ovog Pravilnika.

Obrazac izvoda iz Upisnika visokih učilišta sadrži podatke iz članka 4. točke 1., 3., 7. i 12. ovog Pravilnika.

II. Upis u Upisnik

Članak 6.

Postupak upisa u upisnike pokreće se zahtjevom za upis, koji se podnosi Ministarstvu.

Zahtjevu za upis prilaže se u jednom primjerku akt o osnivanju, statut i rješenje o upisu u sudski registar ustanova.

Članak 7.

Upis znanstvenih organizacija u Upisnik obavlja se na temelju dopusnice kojom se utvrđuje da znanstvena organizacija ili druga pravna osoba ispunjava uvjete za početak obavljanja djelatnosti i odobrava upis u Upisnik.

O odbijanju zahtjeva za upis ministar znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: ministar) donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.

Članak 8.

Upis visokog učilišta u Upisnik obavlja se na temelju dopusnice kojom se utvrđuje da visoko učilište ispunjava uvjete za početak djelatnosti i odobrava upis u Upisnik te početak rada visokog učilišta.

Upis novog studija kao i upis studija koji se izvodi izvan sjedišta obavlja se na temelju dopusnice za početak izvođenja novog studija odnosno dopusnice za osnivanje ili izvođenje studija izvan sjedišta.

O odbijanju zahtjeva za upis ministar znanosti i tehnologije donosi rješenje, koje je konačno u upravnom postupku.

Članak 9.

Znanstvene organizacije ili druge pravne osobe i visoka učilišta upisuju obavljanje svoje djelatnosti u sudski registar, temeljem dopusnica iz članka 7. odnosno 8. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ministarstvo će, od dana upisa znanstvene organizacije, odnosno visokog učilišta, provjeravati postojanje uvjeta za upis u Upisnik, na temelju rezultata vrednovanja iz članka 16. Zakona.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, postojanje uvjeta za upis u Upisnike provjerava se i u slučajevima iz članka 16. stavka 4. Zakona.

Članak 11.

Znanstvena organizacija ili druga pravna osoba, odnosno visoko učilište obvezni su bez odgode, a najkasnije u roku 30 dana izvijestiti Ministarstvo o promjeni podataka iz članka 3. odnosno članka 4. ovog Pravilnika, na obrascu za upis promjene podataka koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

III. Brisanje iz upisnika

Članak 12.

Ministarstvo provodi brisanje upisa znanstvene organizacije ili druge pravne osobe, odnosno visokog učilišta iz Upisnika na temelju:

– odluke o prestanku obavljanja znanstvene djelatnosti,

– rješenja o brisanju iz sudskog registra ustanova,

– rješenja o oduzimanju dopusnice.

O brisanju upisa iz upisnika, u slučaju iz stavka 1. alineje 1. ovog članka, ministar donosi rješenje, koje je konačno u upravnom postupku.

IV. Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisniku znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije (»Narodne novine«, broj 44/95) i Pravilnik o sadržaju i načinu upisa visokih učilišta u Upisnik visokih uči­lišta (»Narodne novine«, br. 62/96).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/0018
Urbroj: 533-04/04-1
Zagreb, 24. svibnja 2004.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.

 


OBRAZAC ZA UPIS U UPISNIK ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Obrazac UZO-1

 

OBRAZAC ZA UPIS U UPISNIK VISOKIH UČILIŠTA

Obrazac UVU-1

 

OBRAZAC ZA UPIS PROMJENA PODATAKA U UPISNIKU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA
   Obrazac UZO-2

 

OBRAZAC ZA UPIS PROMJENA PODATAKA U UPISNIKU VISOKIH UČILIŠTA

Obrazac UVU-2