Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 73/2004 (2.6.2004.), Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

1500

Na teme­lju članka 6. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 107/03.) Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. ožujka 2004. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Članak 1.

U članku 7. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iza stavka 1. dodaju se dva nova stavka, kao stavci 2. i 3., koji glase:

»Za akte koje donosi na teme­lju zakonom utvrđene javne ovlasti Fond koristi pečat, promjera 38 mm, s kružno upisanim tekstom »Republika Hrvatska – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb«, koji u sredini ima grb Republike Hrvatske.

Fond može imati više pečata i svaki pečat ima svoj redni broj.«

Stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

U članku 11. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»U Fondu se ustrojavaju unutar­nje ustrojstvene jedinice:

– Ured direktora,

– Služba za upravno-pravne poslove te naplatu naknada i posebne naknade,

– Služba pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i dru­gih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinko­vitosti,

– Služba za financije i financijsku podršku,

– Tajništvo Fonda.«

Članak 3.

U članku 33. stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Za zamjenika direktora može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i 10 godina radnog iskustva u struci te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.«

Članak 4.

Iza članka 34. dodaju se članci 34.a i 34.b koji glase:

»5. PomoĆnik direktora za programe i projekte u podruČju zaŠtite okoliŠa i energetske uČinkovitosti

Članak 34.a

Pomoćnik direktora za programe i projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti vodi, organizira i koordinira poslove u svezi pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, raspisiva­nja natječaja za dodjelu sredstava Fonda, odabira korisnika sredstava te obav­lja­nja stručnog nadzora u realizaciji programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Za pomoćnika direktora za programe i projekte u području zaštite okoliša i energetsku učinkovitost može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu struke iz područja zaštite okoliša i energetike, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena zna­nja na poslovima u području zaštite okoliša i/ili energetike.

Pomoćnika direktora za programe i projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti imenuje Upravni odbor na teme­lju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine.

Odredbe ovoga Statuta kojima su uređena pita­nja raspisiva­nja i provođe­nja natječaja za direktora Fonda te za ­nje­govo ime­nova­nje i razrješe­nje odgovarajuće se primje­njuju i na pomoćnika direktora za programe i projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Tužba protiv odluke o imenova­nju ili razrješe­nju pomoćnika direktora za programe i projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti podnosi se nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

6. POMOĆNIK DIREKTORA ZA FINANCIJE I FINANCIJSKU PODRŠKU

Članak 34.b

Pomoćnik direktora za financije i financijsku podršku vodi, organizira i koordinira poslove u svezi planira­nja i praće­nja prihoda od naknada i posebne naknade, financijske podrške za predlaga­nje korisnika sredstava Fonda i odabira projekata i programa za koje će se koristiti sredstva Fonda, utvrđiva­nja financijskog boniteta korisnika sredstava, praće­nja izvrše­nja njihovih financijskih obveza, predlaga­nja načina korište­nja sredstava Fonda, kontrole namjenskog korište­nja sredstava te obav­lja­nja poslova surad­nje s financijskim i drugim institucijama u zem­lji i svijetu radi sudjelova­nja u financira­nju projekata i programa u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Za pomoćnika direktora za financije i financijsku podršku može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu ekonomske struke i 10 godina radnog iskustva u struci.

Pomoćnika direktora za financije i financijsku podršku imenuje Upravni odbor na teme­lju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine.

Odredbe ovoga Statuta kojima su uređena pita­nja raspisiva­nja i provođe­nja natječaja za direktora Fonda te ­nje­govo imeno­va­nje i razrješe­nje odgovarajuće se primje­njuju i na pomoćnika direktora za financije i financijsku podršku.

Tužba protiv odluke o imenova­nju ili razrješe­nju pomoćnika direktora za financije i financijsku podršku podnosi se nadležnom sudu u roku 15 dana od dana primitka odluke.«

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stupaju na snagu, nakon pribav­ljene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/04-02/02
Urbroj: 563-01-04-1
Zagreb, 24. ožujka 2004.

Predsjednik
Upravnog odbora
Davor Mrdu­ljaš, dipl. iur., v. r.