Odluka o dopuni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru

NN 77/2004 (9.6.2004.), Odluka o dopuni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru

HRVATSKI SABOR

1531

Na teme­lju članka 1042. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 157/03.), a u svezi s člankom 55. Konvencije Ujedi­njenih naroda o pravu mora, Hrvatski sabor je na sjednici održa­noj 3. lip­nja 2004., donio

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU

1. U Odluci o prošire­nju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (»Narodne novine«, br. 157/03.), u točki 3. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Za zem­lje članice Europske unije, primjena pravnog režima zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, za­počet će nakon sklapa­nja Ugovora o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Hrvatske.«

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Klasa: 302-01/04-01/01
Zagreb, 3. lip­nja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.