Odluka o utvrđivanju visine plaća članova Vijeća za elektroničke medije

NN 77/2004 (9.6.2004.), Odluka o utvrđivanju visine plaća članova Vijeća za elektroničke medije

HRVATSKI SABOR

1535

Na teme­lju članka 58. stavka 5. Zakona o elektroničkim me­di­jima (»Narodne novine«, br. 122/03.), Hrvatski sabor na sjednici 4. lip­nja 2004., donio je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU VISINE PLAĆA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

I.

Utvrđuje se visina plaća za članove Vijeća za elektroničke medije kako slijedi:

Izračun plaće za članove Vijeća za elektroničke medije vrši se prema koeficijentu 4,55 za izračun plaće predsjednika Vijeća za elektroničke medije, te 4,12 za članove Vijeća.

Osnovica za obračun plaće predsjednika i članova Vijeća jednaka je osnovici za obračun plaće državnih službenika i na­mje­štenika.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Klasa: 120-02/04-01/02
Zagreb, 4. lip­nja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.