Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece

NN 77/2004 (9.6.2004.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1559

Na teme­lju članka 122. stavak 1. Obite­ljskog zakona (»Na­rod­ne novine«, 116/03 i 17/04) ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I DOKUMENTACIJE U SVEZI S POSLOVIMA SUDA U PODRUČJU PRAVA I DUŽNOSTI U ODNOSIMA RODITELJA I DJECE

Članak 1.

Očevidnici i dokumentacija u svezi s poslovima suda u području prava i dužnosti u odnosima rodite­lja i djece vode se na način i na obrascima propisanim ovim Pravilnikom.

Očevidnike propisane ovim Pravilnikom vode sudovi u čijoj je nadležnosti donoše­nje odluka o odnosima rodite­lja i djece.

Članak 2.

Prije početka upisiva­nja podataka, očevidnik mora biti ukori­čen s označenim stranicama i ovjeren.

Članak 3.

U očevidnik se upisuju podaci po pravomoćnosti sudske od­luke.

Upisi u očevidnik iz članka 1. ovog Pravilnika moraju biti čit­ljivi i uredni. Pogrešan upis se precrtava, a iznad ­nje­ga se upisuje pravilan upis.

Ispravak pogrešnog upisa potpisuje osoba koja ga je izvršila.

Članak 4.

Očevidnik pravomoćnih sudskih odluka o utvrđiva­nju majčin­stva ili očinstva propisan je na obrascu RD1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U obrazac RD1 upisuju se s­ljedeći podaci: ime i prezime i ime oca osobe čije se majčinstvo odnosno očinstvo utvrđuje, mjesto i datum rođe­nja osobe čije se majčinstvo odnosno očinstvo utvrđuje, ­njezino prebivalište ili uobičajeno boravište, ime i prezime djeteta u odnosu na koje se majčinstvo ili očinstvo utvrđuje, mjesto i datum rođe­nja djeteta, podaci o tužite­lju, broj i datum odluke suda te kratak sadržaj odluke.

Članak 5.

Očevidnik pravomoćnih sudskih odluka o osporava­nju majčinstva ili očinstva propisan je na obrascu RD2 koji je sastav­ni dio ovog Pravilnika.

U obrazac RD2 upisuju se s­ljedeći podaci: ime i prezime i ime oca osobe čije se majčinstvo ili očinstvo osporava (ali koja je upisana u maticu rođenih kao otac, odnosno majka), mjesto i da­tum ­njezina rođe­nja, ­njezino prebivalište ili uobičajeno boravište, ime i prezime djeteta u odnosu na koje se osporava majčinstvo odnosno očinstvo, mjesto i datum rođe­nja djeteta, ime i prezime muža osobe čije se majčinstvo osporava odnosno osobe koja je priznala očinstvo (kada se radi o osporava­nju majčinstva), podaci o tužite­lju, broj i datum odluke suda te kratak sadržaj odluke.

Članak 6.

Očevidnik pravomoćnih sudskih odluka o povjerava­nju djeteta donesenih u parničnom postupku propisan je na obrascu RD3 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U obrazac RD3 upisuju se s­ljedeći podaci: ime i prezime djeteta, mjesto i datum ­nje­gova rođe­nja, broj i datum odluke suda, vrsta postupka u kojem je donesena odluka o povjerava­nju djeteta (postupak radi utvrđiva­nja da brak ne postoji, postupak radi ponište­nja braka, postupak radi razvoda braka ili postupak radi utvrđiva­nja majčinstva/očinstva), ime i prezime rodite­lja kojem se dijete povjerava i ­nje­govo prebivalište, naziv i sjedište ustanove za socijalnu skrb, odnosno druge pravne osobe ukoliko se dijete ­njima povjerava, prijedlog stranaka (rodite­lja) i naziv centra za socijalnu skrb te broj i datum ­nje­gova miš­lje­nja, način i vrijeme druženje djeteta s rodite­ljima (ukoliko se dijete povjerava ustanovi, odnosno druže­nja i susreta s drugim rodite­ljem ako se dijete povjerava jednom od rodite­lja), dužnosti i obveze rodite­lja, odnosno onog rodite­lja s kojim dijete ne živi te ime, prezime i prebivalište osobe kod koje se dijete nalazi u vrijeme donoše­nja odluke suda.

Članak 7.

Očevidnik pravomoćnih sudskih odluka o tome s kojim će rodite­ljem dijete živjeti propisan je na obrascu RD3-I koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U obrazac RD3-I upisuju se s­ljedeći podaci: ime i prezime djeteta, mjesto i datum rođe­nja djeteta, ime i prezime rodite­lja kojemu je dijete povjereno, te ­nje­govo prebivalište, broj i datum odluke suda, ime i prezime rodite­lja s kojim dijete ne živi i ­nje­govo prebivalište, način i vrijeme druže­nja djeteta s drugim rodite­ljem, ograniče­nje susreta i druže­nja s drugim rodite­ljem, ime i prezime osobe u čijoj će se nazočnosti održavati susreti odnosno druže­nja (ako je određena takva mjera), dužnosti i obveze rodite­lja s kojima dijete ne živi, podaci o novoj odluci suda o skrbi za dijete.

Članak 8.

Očevidnik pravomoćnih sudskih odluka o povjerava­nju djeteta na čuva­nje i odgoj drugoj osobi, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi propisan je na obrascu RD4 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U obrazac RD4 upisuju se s­ljedeći podaci: ime i prezime djeteta, mjesto i datum ­nje­gova rođe­nja, ime i prezime rodite­lja (oca i majke) i ­njihovo prebivalište, broj i datum odluke suda, ime i prezime i prebivalište osobe kojoj se dijete povjerava odnosno naziv i sjedište ustanove (ukoliko se dijete povjerava ustanovi), vrijeme na koje se mjera izriče, naziv centra za socijalnu skrb, podnosite­lja prijedloga, način i vrijeme susreta rodite­lja s djete­tom, te podatke o novoj odluci suda.

Članak 9.

Očevidnik pravomoćnih sudskih odluka o povjerava­nju djeteta s poremećajima u ponaša­nju ustanovi za socijalnu skrb propisan je na obrascu RD5 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U Obrazac RD5 upisuju se s­ljedeći podaci: ime i prezime djeteta, ­nje­govo prebivalište, mjesto i datum rođe­nja, ime i prezime te prebivalište rodite­lja, broj i datum odluke suda, naziv i adresa ustanove kojoj se dijete povjerava, vrijeme na koje se mjera izriče, naziv centra za socijalnu skrb, podnosite­lja prijedloga, način i vrijeme održava­nja susreta rodite­lja s djetetom, podatke o novoj odluci suda.

Članak 10.

Očevidnik pravomoćnih sudskih odluka o lišava­nju prava na rodite­ljsku skrb propisan je na obrascu RD6 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U obrazac RD6 upisuju se s­ljedeći podaci: ime i prezime djeteta u odnosu na koje se izriče mjera, datum i mjesto rođe­nja djeteta, ime i prezime rodite­lja koji je lišen prava na rodite­ljsku skrb, mjesto i datum rođe­nja te prebivalište rodite­lja koji je lišen prava na rodite­ljsku skrb, podaci o predlagate­lju, broj i datum odluke suda, vrijeme na koje se izriče mjera, broj i datum odluke o vraća­nju prava na rodite­ljsku skrb, podaci o posebnom skrbniku prema rješe­nju centra za socijalnu skrb.

Članak 11.

Očevidnik pravomoćnih odluka o susretima i druže­nju djeteta s bakom, djedom, bratom, sestrom, polubratom i polusestrom i o zabrani tim osobama i rodite­lju s kojim ne živi da se približavaju djetetu propisan je na obrascu RD7 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U obrazac RD7 upisuju se s­ljedeći podaci: ime i prezime djeteta, mjesto i datum ­nje­gova rođe­nja i ­nje­govo prebivalište, ime, prezime i prebivalište podnosite­lja prijedloga kao i ime i prezime i prebivalište zakonskog zastupnika malo­ljetnog podno­site­lja prijedloga, broj i datum odluke suda u odnosu na koju osobu su određeni susreti i druže­nja, vrijeme i način susreta i druže­nja, srodstvo s osobom kojoj je izrečena mjera zabrane približava­nja i uznemirava­nja djeteta, ograniče­nje približava­nja djetetu, broj i datum odluke o izmjeni odluke suda.

Članak 12.

Očevidnik pravomoćnih sudskih odluka o stjeca­nju poslovne sposobnosti malo­ljetnika koji je postao rodite­lj propisan je na obrascu RD8 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U obrazac RD8 upisuju se s­ljedeći podaci: ime i prezime malo­ljetnika koji traži stjeca­nje poslovne sposobnosti, mjesto i datum ­nje­gova rođe­nja, prebivalište, ime i prezime rodite­lja ma­lo­­ljetnika i ­njihovo prebivalište, broj i datum miš­lje­nja centra za socijalnu skrb, broj i datum odluke suda, te kratak sadržaj odluke.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/04-01/1026
Urbroj: 514-01-04-2
Zagreb, 17. svib­nja 2004.

Ministrica
Vesna Škare Ožbolt, v. r.

 

 

Obrazac RD 1

format 29,5 x 21,00 cm

OČEVIDNIK
pravomoćnih sudskih odluka o utvrđiva­nju majčinstva ili očinstva

 

1.

Ime i prezime i ime oca osobe

 

čije se majčinstvo/očinstvo utvrđuje

2.

Mjesto i datum rođe­nja

 

osobe iz toč. 1.

3.

Prebivalište ili uobičajeno boravište

4.

Ime i prezime djeteta u odnosu na

 

koje se utvrđuje

 

majčinstvo/očinstvo

5.

Mjesto i datum rođe­nja djeteta

6.

Podaci o tužite­lju

7.

Broj i datum odluke suda

8.

Kratak sadržaj odluke

9.

Napomena

 

Obrazac RD 2

format 29,5 x 21,00 cm

OČEVIDNIK
pravomoćnih sudskih odluka o osporava­nju majčinstva ili očinstva

1.

Ime i prezime i ime oca osobe čije

 

se majčinstvo/očinstvo osporava

 

(koja je upisana u MK rođenih

 

kao otac odnosno majka)

2.

Mjesto i datum rođe­nja

 

osobe iz toč. 1.

3.

Prebivalište  osobe pod toč. 1. ili

 

uobičajeno boravište

4.

Ime i prezime djeteta u odnosu na

 

koje se osporava

 

majčinstvo/očinstvo

5.

Mjesto i datum rođe­nja djeteta

6.

Ime i prezime muža osobe čije se

 

majčinstvo osporava odnosno

 

osobe koja je priznala očinstvo

 

(kada je u pita­nju osporava­nje

 

majčinstva)

7.

Podaci o tužite­lju

8.

Kratak sadržaj odluke

9.

Napomena

 

Obrazac RD 3

format 29,5 x 21,00 cm

OČEVIDNIK
pravomoćnih sudskih odluka o povjerava­nju djeteta
donesenih u parničnom postupku

           

 

1.

Ime i prezime djeteta

 

 

2.

Mjesto i datum rođe­nja djeteta

 

 

3.

Broj i datum odluke suda

 

 

4.

Vrsta postupka

a)

radi utvrđiva­nja da brak

 

 

 

ne postoji

 

 

b)

radi ponište­nja braka

 

 

c)

radi razvoda braka

 

 

d)

utvrđiva­nje

 

 

 

majčinstva/očinstva

5.

Ime i prezime rodite­lja kojemu se

 

 

 

dijete povjerava i ­

 

 

 

nje­govo prebivalište

 

 

6.

Naziv i sjedište ustanove za

 

 

 

socijalnu skrb, odnosno druge

 

 

 

pravne osobe (ukoliko se dijete

 

 

 

njima povjerava)

 

 

7.

Prijedlog stranaka

 

 

8.

Naziv centra za socijalnu skrb te

 

 

 

broj i datum miš­lje­nja

 

 

9.

Način i vrijeme druže­nja djeteta s

 

 

 

rodite­ljima (kada se dijete

 

 

 

povjerava ustanovi) odnosno

 

 

 

druže­nja s drugim rodite­ljem

 

 

10.

Dužnost i obveze rodite­lja odnosno

 

 

 

rodite­lja s kojim dijete ne živi

 

 

11.

Ime i prezime te prebivalište osobe

 

 

 

kod koje se dijete nalazi

 

 

 

Obrazac RD 3-I

format 29,5 x 21,00 cm

OČEVIDNIK
pravomoćnih sudskih odluka o tome s kojim će rodite­ljem dijete živjeti donesenih u izvanparničnom postupku

 

 

1.

Ime i prezime djeteta

2.

Mjesto i datum rođe­nja djeteta

3.

Ime i prezime rodite­lja s kojim

 

dijete živi i ­nje­govo prebivalište

4.

Broj i datum odluke suda

5.

Ime i prezime rodite­lja s kojim

 

dijete ne živi i ­nje­govo prebivalište

6.

Način i vrijeme druže­nja djeteta s

 

drugim rodite­ljem

7.

Ograniče­nje susreta i druže­nja s

 

djetetom s drugim rodite­ljem

8.

Ime i prezime osobe u čijoj će se

 

nazočnosti održavati susreti

 

odnosno druže­nja (ako je određena

 

takva mjera)

9.

Dužnosti i obveze rodite­lja s kojim

 

dijete ne živi

10.

Nova odluka o skrbi za dijete

11.

Napomena

 

 

 

Obrazac RD 4

format 29,5 x 21,00 cm

OČEVIDNIK
pravomoćnih sudskih odluka o povjeravanju djeteta na čuvanje i odgoj drugoj osobi, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi

1.

Ime i prezime djeteta

2.

Mjesto i datum rođenja djeteta

3.

Ime i prezime roditelja

 

(oca i majke) i prebivalište roditelja

4.

Broj i datum odluke suda

5.

Ime, prezime i prebivalište osobe

 

odnosno naziv i sjedište ustanove

 

kojoj se dijete povjerava

6.

Vrijeme na koje se mjera izriče

7.

Naziv centra za socijalnu skrb

 

podnositelja prijedloga

8.

Način i vrijeme susreta roditelja

 

s djetetom

9.

Nova odluka suda

 

 

Obrazac RD 5

format 29,5 x 21,00 cm

OČEVIDNIK
pravomoćnih sudskih odluka o povjeravanju djeteta sa poremećajima u ponašanju ustanovi za socijalnu skrb

1.

Ime i prezime djeteta i

 

njegovo prebivalište

2.

Mjesto i datum rođenja

3.

Ime i prezime i prebivalište 

 

roditelja (oca i majke)

4.

Broj i datum odluke suda

5.

Naziv i adresa ustanove

 

kojoj se dijete povjerava

6.

Vrijeme na koje se

 

mjera izriče

7.

Naziv centra za socijalnu

 

skrb podnositelja prijedloga

8.

Način i vrijeme susreta

 

roditelja s djetetom

9.

Nova odluka suda

10.

Napomena

 

Obrazac RD 6

format 29,5 x 21,00 cm

OČEVIDNIK
pravomoćnih sudskih odluka o lišavanju prava na roditeljsku skrb

 

1.

Ime i prezime djeteta

2.

Mjesto i datum rođenja djeteta

3.

Ime i prezime roditelja koji je lišen

 

prava na roditeljsku skrb

4.

Mjesto i datum rođenja i

 

prebivalište roditelja koji je lišen

 

prava na roditeljsku skrb

5.

Predlagatelj

6.

Broj i datum odluke suda

7.

Vrijeme na koje je izrečena mjera

8.

Broj i datum odluke suda o

 

vraćanju prava na roditeljsku skrb

9.

Podaci o posebnom skrbniku prema

 

rješenju centra za socijalnu skrb

10.

Napomena

 

Obrazac RD 7

format 29,5 x 21,00 cm

OČEVIDNIK
pravomoćnih sudskih odluka o susretima i druženju djeteta s bakom, djedom, bratom, sestrom, polubratom i polusestrom i o zabrani tim osobama i roditelju s kojim ne živi da se približava djetetu

 

 

1.

Ime i prezime djeteta

 

 

2.

Mjesto i datum rođenja djeteta i

 

 

 

njegovo prebivalište

 

 

3.

Ime, prezime i prebivalište

 

 

 

podnositelja prijedloga (za

 

 

 

maloljetne podnositelje ime i

 

 

 

prezime zakonskog zastupnika)

 

 

4.

Broj i datum odluke suda

 

 

5.

Utvrđeni susreti i druženja

a) s bakom

d) sa sestrom

 

 

b) s djedom

e) s polusestrom

 

 

c) s bratom

f) s polubratom

6.

Vrijeme i način susreta i druženja

 

 

7.

Utvrđena zabrana približavanja

a) roditelju s kojim ne živi

 

 

djetetu

b) baki

 

 

 

c) djedu

 

 

 

d) bratu

 

 

 

e) sestri

 

 

 

f) polusestri

 

 

 

g) polubratu

 

8.

Zabrana približavanja

a) na određenim mjestima

 

 

 

b) na određenu udaljenost

 

9.

Nova odluka suda

 

 

10.

Napomena

 

 

 

Obrazac RD 8

format 29,5 x 21,00 cm

OČEVIDNIK
pravomoćnih sudskih odluka o stjecanju poslovne sposobnosti maloljetnika koji je postao roditelj

 

1.

Ime i prezime maloljetnika koji

 

traži stjecanje poslovne

 

sposobnosti

2.

Mjesto i datum rođenja

3.

Prebivalište

4.

Ime i prezime roditelja

 

maloljetnika i njihovo

 

prebivalište

5.

Broj i datum mišljenja centra

 

za socijalnu skrb

6.

Broj i datum odluke suda

7.

Kratak sadržaj odluke

8.

Napomena