Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samaca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi

NN 81/2004 (16.6.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samaca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi

ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

1605

Na osnovi članka 27. stavka 3., članka 36. stavka 2. i članka 78. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

Pravilnik

o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju pomoĆi za uzdrŽavanje u obliku zajma, mjerila i obiljeŽja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoĆi iz socijalne skrbi

Članak 1.

U članku 14. Pravilnika o odobravanju pomoći za uzdrža­vanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 29/98 i 117/00), točka e) mijenja se i glasi« e) podmirenje troškova smještaja u učeničkom domu«.

Članak 2.

Podnaslov »e) Podmirenje troškova ogrjeva« iznad članka 22. mijenja se i glasi: »e) Podmirenje troškova smještaja u učeničkom domu«.

Članak 3.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Podmirenje troškova smještaja u učeničkom domu može se odobriti polazniku srednje škole koji s učeničkim domom ima zaključen ugovor o smještaju.«

Članak 4.

Iza članka 22. dodaju se novi članci 22.a, 22.b, 22.c, 22.d i 22.e koji glase:

»Članak 22.a

Podmirenje troškova smještaja u učeničkom domu može se odobriti:

– polazniku srednje škole čija je obitelj korisnik prava na pomoć za uzdržavanje sukladno Zakonu;

– polazniku srednje škole iz obitelji čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 16. stavka 1. Zakona;

– polazniku srednje škole koji živi sa samohranim roditeljem čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 200% osnovice iz članka 16. stavka 1. Zakona;

– polazniku srednje škole koji je pod skrbništvom i ima zakonske obveznike uzdržavanja, a njegov vlastiti prosječni mje­sečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 250% osnovice iz članka 16. stavka 1. Zakona;

– polazniku srednje škole koji je pod skrbništvom i nema zakonske obveznike uzdržavanja, a njegov vlastiti prosječni mje­sečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 300% osnovice iz članka 16. stavka 1. Zakona.

Članak 22.b

Iznimno polazniku srednje škole koji zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja pohađa školu izvan mjesta prebivališta po programima srednjoškolskog obrazovanja učenika s teškoćama i učenika s većim teškoćama, centar za socijalnu skrb može odobriti podmirenje troškova smještaja u učeničkom domu bez obzira na uvjete propisane člankom 22.a ovoga Pravilnika.

Članak 22.c

Prilikom utvrđivanja prihoda iz članka 22.a ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe članka 20. i članka 193. stavka 2. Zakona.

Članak 22.d

Podmirenje troškova iz članka 22. ovog Pravilnika može se odobriti sa danom koji prethodi početku nastave tekuće školske godine, a najdulje za razdoblje do 30. lipnja, odnosno za maturante do 30. svibnja, tekuće školske godine.

Ako se zahtjev za podmirenje troškova smještaja podnosi tijekom trajanja tekuće školske godine podmirenje troškova smještaja odobrava se od dana podnošenja zahtjeva nadležnom centru za socijalnu skrb.

Članak 22.e

Centar za socijalnu skrb dužan je primjerak rješenja o odobravanju podmirenja troškova smještaja u učeničkom domu dostaviti učeničkom domu.

Učenički dom dužan je do 10. tekućeg mjeseca nadležnom centru za socijalnu skrb dostaviti obračun troškova smještaja za prethodni mjesec.

Centar za socijalnu skrb dužan je u roku od 8 dana od dana primitka obračuna iz prethodnog stavka izvršiti uplatu potrebnih sredstava na žiroračun učeničkog doma.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/03-01/1133
Urbroj: 534-06-03-04-1
Zagreb, 17. svibnja 2004.

Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.