Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 82/2004 (17.6.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

1615

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 4. lip­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2154/2
Zagreb, 9. lip­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Fond ima Upravni odbor.

Imovinu Fonda čine dionice, odnosno udjeli trgovačkih druš­tava rezervirani za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvat­ske kao i donacije.

Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski fond i nema svojstvo pravne osobe.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Sve poslove vezane uz vrijednosne papire iz svog portfelja Fond obvezno obavlja na burzi ili uređenom tržištu kapitala putem kotacije ili javnom dražbom i drugim načinom priznatim od Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske.«

Članak 3.

U članku 5. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– status Fonda te uloga i odnos Upravnog odbora i Društva za upravljanje,«.

Podstavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Cijena udjela u Fondu izražava se kunama, odnosno protuvrijednosti eura po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.«

Članak 5.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Vlasnici udjela u Fondu imaju glasačka prava koja se definiraju Statutom fonda.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»Članovima Upravnog odbora mandat traje 4 godine. Član može biti opozvan i prije isteka mandata.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 6.

U članku 8. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– odobrava sve ugovore i sporazume koje Društvo za upravljanje Fondom sklapa za račun Fonda,«.

Dosadašnji podstavak 2. koji postaje podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– bira i sklapa ugovor s Društvom za upravljanje Fondom,«.

Dosadašnji podstavak 3. i 4. briše se.

Dosadašnji podstavak 5., 6. i 7. postaje podstavak 4., 5. i 6.

Članak 7.

U članku 9. stavku 3. iza riječi: »izmjene« dodaje se riječ: »ograničenja«.

Članak 8.

U članku 10. podstavku 3. iza zareza dodaju se riječi: »ali ne više od 5 % ukupne imovine Fonda u jednu financijsku instituciju s tim da taj iznos ne prelazi 5 % jamstvenog kapitala te financijske institucije,«.

U podstavku 4. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »u Republici Hrvatskoj«.

Članak 9.

U članku 11. točki 4. podstavku 2. riječ: »Uprave« zamje­njuje se riječima: »Društva za upravljanje Fondom«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. nekretnine«.

Članak 10.

U članku 12. stavku 1. podstavku 1. riječ: »tržnih« zamje­nju­je se riječju: »tržišnih«.

Članak 11.

Članak 13. briše se.

Članak 12.

U članku 14. stavku 2. dodaju se rečenice koje glase:

»Temeljni kapital mora biti uplaćen u novcu, ne smije potje­cati iz zajmova i kredita i ne smije biti opterećen na bilo koji način. Visina temeljnog kapitala u propisanom iznosu mora se održavati kroz cijelo razdoblje upravljanja Fondom.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Statusno vlasničke i kapitalne promjene Društvo za uprav­ljanje Fondom mora prethodno prijaviti Upravnom odboru. U suprotnom promjene su ništavne.«

Članak 13.

U članku 15. stavku 1. riječi: »i/ili nekretnine« brišu se.

Članak 14.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Upravni odbor utvrdit će dodatne kriterije za odabir Druš­tva za upravljanje Fondom posebnim pravilnikom.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Društvo za upravljanje Fondom vodi vlastito računovodstvo i računovodstvo Fonda.

Ako Društvo za upravljanje Fondom izgubi pravo na upravljanje Fondom, Upravni odbor raspisuje novi natječaj.«

Članak 15.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Društvu za upravljanje Fondom zabranjeno je prodavati, kupovati imovinu Fonda i davati kredite ili jamstva:

– bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je dioničar ili vlasnik

– udjela u Društvu za upravljanje Fondom,

– bilo kojoj fizičkoj osobi koja je član Uprave ili Nadzornog odbora Društva za upravljanje Fondom i članovima Upravnog odbora Fonda.«

Članak 16.

U članku 19. stavku 1. riječ: »licenciju« zamjenjuje se riječ­ju: »dozvolu«.

Članak 17.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Društvo za upravljanje Fondom ne može uzimati kredit.«

Članak 18.

U članku 21. stavku 2. iza riječi: »statutu Fonda« dodaju se riječi: »i dobrim poslovnim običajima«.

Stavak 3. briše se.

Članak 19.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Godišnja naknada Društvu za upravljanje Fondom može iznositi najviše 0,5% od ukupne vrijednosti imovine Fonda, a računa se sukladno Statutu.

Društvo za upravljanje Fondom će iz naknade za upravljanje pokriti sve troškove upravljanja Fondom.«

Članak 20.

U članku 24. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Banka koja posredno ili neposredno drži dionice ili udjele Društva za upravljanje Fondom ne može biti depozitna banka.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 21.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Komisija će donijeti Pravilnik o vrednovanju imovine Fonda.«

Stavak 3. briše se.

Članak 22.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Dobit ostvarena poslovanjem Fonda oporezuje se sukladno poreznim propisima Republike Hrvatske.«

Članak 23.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Računovodstvo mora biti u skladu sa zakonima i drugim propisima te s među­narodnim računovodstvenim standardima, a vodi ga i organizira Društvo za upravljanje Fondom.«

Članak 24.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Neto dobit od ulaganja dijelit će se članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela do trećine neto dobiti od ulaganja Fonda.

Trećina neto dobiti od ulaganja namijenjena je za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvat­skih branitelja i članova njihovih obitelji. Upravni odbor će u suglasnosti s Vladom Republike Hrvatske posebnom odlukom utvrditi namjenu ovog dijela dobiti.

Trećina neto dobiti od ulaganja reinvestira se u Fond. Dan raspodjele i reinvestiranja neto dobiti od ulaganja odredit će Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.«

Članak 25.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske vrši nadzor nad poslovanjem Fonda.

Društvo za upravljanje Fondom dužno je tromjesečno slati izvješće Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske.«

Članak 26.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U slučaju da se tijekom djelatnosti Fonda, a ne prije proteka roka od tri godine od dana njegova osnivanja, prema objektivnim tržišnim i gospodarskim pokazateljima ispostavi da se ne povećava vrijednost imovine Fonda i da se cilj Fonda najefikasnije postiže prijenosom sredstava Fonda na članove, Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o prijenosu njegove imovine na članove Fonda i likvidaciji Fonda.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ukoliko neto imovina Fonda u roku od šest mjeseci nakon isteka roka od tri godine padne ispod pedeset posto od utvrđene neto imovine na zadnji dan treće godine, Vlada Republike Hrvat­ske će u svakom slučaju donijeti odluku o prijenosu imovine Fonda na članove Fonda i likvidaciji Fonda.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 27.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Fond se ne može preoblikovati u zatvoreni investicijski fond ili u bilo koju drugu pravnu osobu.«

Članak 28.

Članak 33. briše se.

Članak 29.

U članku 35. stavku 1. riječ: »Visina« zamjenjuje se riječju: »Broj«.

Stavak 2. briše se.

Članak 30.

Iza članka 35. dodaje se članak 35.a koji glasi:

»Članak 35.a

Članovi Fonda će u roku od šest mjeseci od dana osnivanja Fonda dobiti dokument o broju udjela u Fondu, pod uvjetom da Vlada Republike Hrvatske dostavi Društvu za upravljanje Fondom konačni broj članova Fonda sukladno članku 6. ovoga Zakona. Rok za utvrđivanje konačnog broja članova ne može biti dulji od šest mjeseci računajući od dana osnivanja Fonda.«

Članak 31.

U članku 36. riječi: »svog imenovanja« zamjenjuju se riječi­ma: »stupanja na snagu ovoga Zakona«.

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-09/04-01/03
Zagreb, 4. lipnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.