Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

NN 82/2004 (17.6.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

HRVATSKI SABOR

1617

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanograd­nji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 4. lip­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2156/2
Zagreb, 9. lip­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01.) u članku 3. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Javnim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka potiče se i grad­nja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća fizičkim osobama radi zadovoljavanja njihovih stambenih potreba.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. i članku 13. riječi: »ministar nadležan za javne radove i graditeljstvo« u odgovarajućem padežu zamje­njuje se riječima: »ministar nadležan za graditeljstvo«.

Članak 3.

Podnaslov ispred članka 9. mijenja se i glasi: »NOSITELJI INVESTITORSKIH POSLOVA«.

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i neprofitne pravne osobe.«

Članak 5.

Iza članka 9. dodaje se podnaslov koji glasi: »AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA« i članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

(1) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN (u daljnjem tekstu: Agencija) u obavljanju poslova iz članka 9. ovoga Zakona posluje prema pravilima poslovanja neprofitnih pravnih osoba, i to u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske.

(2) Agencija kao investitor, u skladu s predvidivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planira izgradnju stanova u određenom opsegu, te uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo utvrđuje provedbeni program društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Program POS-a), u skladu s kojim Agencija pribavlja potrebna sredstva za izgradnju.«

Članak 6.

Iza članka 10. dodaje se podnaslov koji glasi: »NEPROFITNA PRAVNA OSOBA« i članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

(1) Za obavljanje poslova iz članka 9. ovoga Zakona jedinica lokalne samouprave može osnovati neprofitnu pravnu osobu.

(2) Neprofitna pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka posluje prema pravilima poslovanja neprofitnih pravnih osoba i to u svoje ime, a za račun jedinice lokalne samouprave.

(3) Prava i obveze Agencije, utvrđene ovim Zakonom na odgovarajući način se primjenjuju i na neprofitnu pravnu osobu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Neprofitna pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je do 30. lipnja tekuće godine izraditi Program POS-a za sljedeću godinu i dostaviti ga na suglasnost ministru nadležnom za poslove graditeljstva. Ministar je dužan izdati suglasnost u roku od 30 dana od dana dostave Programa POS-a.«

Članak 7.

U članku 15. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac hrvatski branitelj – dragovoljac iz Domovinskog rata i kupac koji ima obitelj s troje ili više djece ne moraju osigurati financijska sredstva kao vlastito učešće.«

Članak 8.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

(1) Javna sredstva za poticanu stanogradnju iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona koriste se i za gradnju garaža ili garažno parkirnih mjesta koja sukladno prostornom planu čine građevin­sku cijelinu sa zgradom u kojoj se nalazi stan.

(2) Ako kupci nisu voljni kupiti garažu ili garažno parkirno mjesto, Agencija je ovlaštena postupiti sukladno članku 16. stavku 2. ovoga Zakona.

(3) Ako je prostornim planom na određenoj lokaciji uz gradnju stanova predviđena i gradnja poslovnih prostora javne na­mjene (škole, vrtići, knjižnice, ambulante i sl.), financijska sred­stva za tu gradnju osigurava jedinica lokalne samouprave.«

Članak 9.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Pravna ili fizička osoba ovlaštena za poslove građenja može Agenciji ponuditi građevinsko zemljište u svom vlasništvu i gradnju stanova uz uvjet da ima ishođenu lokacijsku dozvolu ili izvod iz detaljnog plana uređenja, u kojem slučaju Agencija s tom osobom može sklopiti ugovor o građenju neposredno bez javnog nadmetanja pod uvjetom da:

– je jedinica lokalne samouprave sukladno članku 6. stavku 1. ovoga Zakona utvrdila stambenu potrebu i interes za kupnju stanova na svom području,

– jedinica lokalne samouprave nema odgovarajuće građe­vinsko zemljište,

– ponuđena cijena građenja po m2 korisne površine nije više od etalonske cijene građenja,

– izvođač osigura odgovarajuće jamstvo za kvalitetno i pravovremeno izvršenje radova,

– predvidiva prodajna cijena stana nije više od 95% najviše prodajne cijene stana prema ovome Zakonu,

– jedinica lokalne samouprave ugovorno preuzme obvezu podmirenja troškova uređenja komunalne infrastrukture i priklju­čaka na infrastrukturu, te financiranje poslovnih prostora javne namjene iz članka 16.a stavka 3. ovoga Zakona,

– su na cijenu zemljišta primijenjene odredbe članka 11. stav­ka 1., odnosno članka 13. ovoga Zakona.«

Članak 10.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prosječna prodajna cijena stana po m2 korisne, odnosno prodajne površine na jednom stambenom objektu ne može biti viša od etalonske cijene građenja m2 stana uvećane za 30%.«

Članak 11.

U članku 20. stavku 2. brojka: »5%« zamjenjuje se brojkom: »7%«.

Članak 12.

U članku 21. stavku 2. podstavku 2. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«

Članak 13.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Ako u roku od 6 mjeseci od početka gradnje nisu sklopljeni predugovori o kupoprodaji svih stanova u toj zgradi u skladu sa člankom 23. ovoga Zakona, Agencija je ovlaštena prodati stanove po tržišnoj cijeni.

(2) Agencija je dužna prije prodaje stanova, poslovnih prostora, garaža i garažno parkirnih mjesta objaviti oglas o prodaji po tržišnoj cijeni koja ne smije biti manja od cijene određene ovim Zakonom.

(3) Stan, poslovni prostor, garažu i garažno parkirno mjesto mogu kupiti sve osobe koje prema važećim propisima mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, time da prednost na kupnju ima osoba koja cijenu plaća jednokratno.

(4) Ukoliko se stanovi, poslovni prostori, garaže i garažno parkirna mjesta ne prodaju pod uvjetima iz ovoga Zakona, Republika Hrvatska će iste ustupiti na upravljanje Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.«

Članak 14.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva od prodaje stanova, poslovnih prostora, garaža i garažno parkirnih mjesta koja na temelju ovoga Zakona pripadaju Republici Hrvatskoj kao i preostala sredstva nakon podmirenja ukupnih troškova izgradnje, Agencija koristi za daljnje poticanje stanogradnje.«

U stavku 3. iza riječi »stanova« dodaju se riječi: »poslovnih prostora, garaža i garažno-parkirnih mjesta«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 15.

Podnaslov iznad članka 30. mijenja se i glasi: »GRADNJA I REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA I NADOGRADNJA) ZGRADA I OBITELJSKIH KUĆA«.

Članak 16.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Javnim sredstvima prema odredbama ovoga Zakona može se poticati gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja stana prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Pravo na finacijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka imaju osobe koje se sukladno odredbi članka 23. ovoga Zakona nalaze na listi reda prvenstva jedinice lokalne samouprave.

(3) Odredbe članka 21., 22. i članka 23. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju kod koriš­tenja financijskih sredstava za gradnju i rekonstrukciju.

(4) Prilikom podnošenja zahtjeva jedinici lokalne samouprave podnositelj zahtjeva dužan je priložiti dokaz vlasništva nekretnine, odnosno dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini i akt na temelju kojeg se može graditi.

(5) Za poticanje gradnje i rekonstrukcije iz stavka 1. ovoga članka jedinica lokalne samouprave može osigurati i svoja financijska sredstva ovisno o njenim mogućnostima i potrebama.

(6) Agencija uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo utvrđuje provedbeni program za poticanje gradnje i rekonstrukcije (dogradnja i nadogradnja) kuća, u skladu s kojim pribavlja potrebna sredstva za izgradnju.«

Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 17.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 370-01/04-01/01
Zagreb, 4. lipnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.