Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 82/2004 (17.6.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

1618

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 4. lip­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2157/2
Zagreb, 9. lip­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01. i 26/03. – pročišćeni tekst), u članku 3. stavku 1. točke 3. i 4. brišu se.

Dosadašnje točke 5. – 10. postaju točke 3. – 8.

Dosadašnja točka 11. koja postaje točka 9. mijenja se i glasi:

»Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika.«

Dosadašnje točke 12. i 13. postaju točke 10. i 11.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavci 6. – 11. postaju stavci 4. do 9.

U dosadašnjem stavku 12. koji postaje stavak 10. u podstavku 1. iza riječi: »sahrane pokojnika« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »te ukop i kremiranje pokojnika«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

»Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju.«

Dosadašnji stavci od 13. – 15. postaju stavci 11. – 13.

Članak 2.

U članku 5. riječi: »i opskrbe plinom« brišu se.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. brojevi: »3., 4.« brišu se, a brojevi: »7., 8., 9. i 11.« zamjenjuju se brojevima:« 5., 6., 7. i 9.«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. podstavak 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji podstavci 6. – 9. postaju podstavci 4. – 7.

Dosadašnji podstavak 10. koji postaje podstavak 8. mijenja se i glasi:

»– prijevoz pokojnika i«.

Dosadašnji podstavak 11. postaje podstavak 9.

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. točke 3. i 4. brišu se.

Dosadašnje točke 5. – 8. postaju točke 3. – 6.

Dosadašnja točka 9. koja postaje točka 7. mijenja se i glasi:

»7. prijevoz pokojnika«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 8.

U stavku 3. iza riječi: »iznos za« dodaju se riječi: »održa­vanje i«.

Članak 6.

U članku 30. stavku 2. točke 3. i 4. brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, a koji obvezatno sadrži:

– opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme,

– iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.«

Članak 7.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Komunalni doprinos je prihod jedinice lokalne samouprave.

(3) Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

(4) Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom iz članka 30. stavka 4. ovoga Zakona.

(5) Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

(6) Jedinica lokalne samouprave ne plaća komunalni doprinos kada je investitor gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona.

(7) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se obvezno utvrđuje:

– područja zone u gradu, odnosno općini, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture,

– jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine,

– način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim sluča­jevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i

– izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj pot­pu­nog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.«

Članak 8.

U članku 32. stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će jedinice lokalne samouprave izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.«

Točka 5. mijenja se i glasi:

»obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovoga stavka i ostvareni priliv sredstava.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate nakon izvršene uplate prve rate. Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za komunalno gospodarstvo na čijem se području građevina gradi«.

Članak 9.

Iza članka 33. mijenja se naslov i glasi: »Obveza priključenja i korištenja«.

Članak 10.

Članak 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi:

1. odluku o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda i

2. odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge održa­vanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odlukom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka utvrđuje se:

– postupak,

– tehničko-tehnološki uvjeti,

– rokovi za pojedine priključke,

– naknada za priključenje,

– način plaćanja naknade i

– kaznene odredbe,

a odlukom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka utvrđuje se:

– postupak i

– kaznene odredbe.«

U stavku 3. iza riječi: »voda«, briše se točka i dodaju se riječi: »te je obvezan koristiti uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevina prema posebnom zakonu«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 11.

U članku 36. stavku 1. brojevi: »3. i 4.« brišu se, a iza riječi »uređaj za mjerenje potrošnje« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »a kod opskrbe toplinskom energijom obvezatna je i ugradnja uređaja za regulaciju potrošnje« brišu se.

U stavku 2. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stav­ka 1.«.

Članak 12.

U članku 40. stavku 1. točka 7. briše se.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 7. iza riječi: »protivno odredbi članka« dodaju se riječi: »34. stavka 4. i «.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik građevine koji postupa protivno odredbama članka 34. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. i 4.«.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 13.

Iza članka 40. dodaje se podnaslov i članak 40.a koji glase:

»Novčane kazne za odgovorne osobe u jedinici lokalne samouprave

Članak 40.a

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u jedinici lokalne samouprave koja utroši sredstva:

1. komunalne naknade,

2. komunalnog doprinosa,

3. naknade za priključenje i

4. sredstva iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona protivno nji­hovoj namjeni.

Za prekršaj iz ovoga članka odgovorna osoba je načelnik, odnosno gradonačelnik.«

Članak 14.

(1) Jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona.

(2) Propisi jedinice lokalne samouprave koji nisu usklađeni s odredbama ovoga Zakona prestaju važiti danom isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, s time da odredbe kojima se propisuje brisanje komunalne djelatnosti opskrba toplinskom energijom stupaju na snagu danom stupanja na snagu zakona kojim će se urediti djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.

Klasa: 362-02/04-01/01
Zagreb, 4. lipnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.