Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 82/2004 (17.6.2004.), Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

HRVATSKI SABOR

1619

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 4. lip­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2158/2
Zagreb, 9. lip­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00. i 48/04.) u članku 10. brojka: »20« zamjenjuje se brojkom: »22«.

Članak 2.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na do­da­nu vrijednost (»Narodne novine«, br. 48/04.) u članku 5. iza riječi: »novinama« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »osim odredbe članka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2005. godine.« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/04-01/04
Zagreb, 4. lipnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.