Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

NN 83/2004 (18.6.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1629

Na teme­lju članka 49. stavka 3., članka 55. stavka 2., članka 56. stavka 3. Zakona o sigurnosti u že­ljezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92 i 26/93) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA, POSTUPKU, NAČINU UTVRĐIVANJA I OSIGURANJA KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I CESTE

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima, postupku, načinu utvrđiva­nja i osigura­nja križa­nja že­ljezničke pruge i ceste (»Narodne novine«, br., 32/94, 96/94, 33/01 i 122/03), u članku 9. riječi »re­gio­nal­nom« zamje­njuju se riječima »županijskom«, a riječ »magistralnom« zamje­njuje se riječi »državnom«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. riječi »magistralnom i re­gionalnom« zamje­njuju se riječima »državnom i županijskom«.

Članak 3.

U člancima 9., 10., 11. i 12. iza riječi »u istoj razini osigurava se« dodaje se riječ: »najma­nje:«.

Članak 4.

Članak 13. mije­nja se i glasi:

»Ako se na cestovnom i pješačkom prijelazu iz članka 9. alineja 3. i članka 11. alineja 2 ne može ostvariti propisana pre­glednost isti se mora osigurati uređajima ili ukinuti svođe­njem«.

Članak 5.

U članku 18. stavak 2. i stavak 7. iza riječi »prometnim znakom »Andrijin Križ« dodaju se riječi »i prometnim znakom »stop«, a u stavku 7. iza riječi: »d-najveća dopuštena du­ljina cestovnog vozila« dodaju se riječi:   », a ako na cesti postoji ces­tov­ni prometni znak zabrane prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu, potrebno je dužinu vozila uzeti prema ograniče­nju«.

Članak 6.

U članku 21. iza riječi: »članak 11. stavak 1. alineja prva«, do­daju se riječi: », članka 13.,«, a ostali dio teksta ostaje nepromije­njen.

Članak 7.

Članak 22. mije­nja se i glasi:

»Do rješe­nja cestovnih i pješačkih prijelaza prema odredbama ovog Pravilnika, kojima je na cestovnom i pješačkom prije­lazu predviđena izgrad­nja objekta u dvije razine (denivelacija) ili osigura­nje ugrad­njom uređaja, odnosno ukida­nje istog ­nje­govim svođe­njem, mora biti osigurana pre­glednost s ceste na že­ljezničku prugu (trokut pre­glednosti)«.

Članak 8.

Iza članka 22.a. dodaje se novi članak 22.b. koji glasi:

»Članak 22.b.

Dopuštene brzine na pruzi iz voznog reda 2003/04 na cestovnom i pješačkom prijelazu iz članka 22. ovog Pravilnika ne smiju se povećavati, do ispu­nje­nja uvjeta iz članka 9. i članka 13. ovog Pravilnika, osim u slučajevima kada to omogućava stvarni trokut pre­glednosti, ali i tada dopuštena brzina ne smije biti veća od 100 km/sat.«

Članak 9.

Članak 24. mije­nja se i glasi:

»Trokut pre­glednosti na cestovnom i pješačkom prijelazu, za redovnu brzinu prema voznom redu, mora se osigurati prema prioritetnosti, a najkasnije do kraja 2008. godine.

Na cestovnom i pješačkom prijelazu iz prethodnog stavka, za koje­g HŽ-Hrvatske že­ljeznice ocijene da je s obzirom na re­ljefne, tehničke, prometne i druge lokalne, specifičnosti te uvjete odvija­nja že­ljezničkog prometa na poseban način ugrožena sigurnost prometa, potrebno je dopuštenu  brzinu na pruzi odrediti prema stvarnom trokutu pre­glednosti.

Na teme­lju ocjene HŽ-Hrvatskih že­ljeznica stupa­nj ugrože­nosti že­ljezničkog, cestovnog i pješačkog prometa na takovom cestovnom i pješačkom prijelazu te primjereni rok za provedbu mjere iz prethodnog stavka, a koji ne može biti duži od dana stupa­nja na snagu voznog reda 2005./06., utvrđuje povjerenstvo sastav­ljeno od predstavnika HŽ-Hrvatskih že­ljeznica d.o.o., pravnog subjekta nadležnog za predmetnu kate­goriju ceste, te predstavnika jedinice lokalne samouprave.«

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/46
Urbroj: 530-01-04-2
Zagreb, 9. lip­nja 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.