Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola

NN 86/2004 (23.6.2004.), Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1647

Na temelju članka 34. stavka 3. alineje 2. i stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU ZA KOJE SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se zahvati u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola i postupanje u provedbi takvih zahvata u prostoru.

Članak 2.

Lokacijska dozvola ne izdaje se za:

1. rekonstrukciju građevine kojom se ne mijenja oblik, veli­čina i namjena građevine,

2. zahvat unutar izrađene građevne čestice složene građevine kojim se bitno ne utječe na uvjete i način korištenja građevne čestice i stanje okoliša,

3. istražni prostor za istraživanje mineralnih sirovina bez rudarskih građevina i postrojenja, te istražni prostor za deponije ot­pada

4. gradnju odnosno postavljanje priključaka kojima se pos­tojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (nisko naponsku i telekomunikacijsku mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinovod, toplovod, kabelsku televiziju),

5. gradnju odnosno postavljanje antene mobilne telefonije na postojećoj građevini,

6. pripremne radove i privremene građevine za potrebe građenja složene građevine kada se izvode unutar građevne čestice odnosno koridora zahvata određenog lokacijskom dozvolom,

7. gradnju odnosno postavljanje privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija,

8. gradnju grobnica i spomenika na groblju,

9. gradnju ograde, osim ulične, niže od 1,8 m,

10. uređenje okućnice, građenje cisterne za vodu i septičke jame, postavljanje solarnih kolektora, podzemnog i nadzemnog spremnika goriva do 10 m3,

11. postavljanje reklamnih panoa,

12. postavljanje kioska na javnoj površini,

13. postavljanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu,

14. gradnju građevina protugradne obrane,

15.  gradnju građevina za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije),

16. gradnju građevina za sigurnost zračnog prometa (objekt za smještaj navigacijskog uređaja površine do 12 m2),

17.  postavljanje opreme dječjeg igrališta,

18. poljoprivredne i šumske putove (protupožarne, za gospodarenje šumom) i pješačke staze,

19. postaje za mjerenje kakvoće zraka državne i lokalne mreže prema posebnom zakonu, kada se postavljaju na javnu površinu ili izgrađenu građevnu česticu.

Članak 3.

 U provedbi zahvata u prostoru na području za koje je donesen detaljni plan uređenja, radi izrade glavnog projekta u skladu s tim planom, tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja izdaje izvod iz tog plana.

Izvod iz detaljnog plana uređenja, sadrži:

1. naziv plana, te naziv i broj glasila jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojemu je objavljena odluka o donošenju plana te izmjenama i dopunama plana,

2. izvod iz grafičkog dijela i provedbenih odredbi plana koji se odnose na zemljište na kojemu se namjerava provesti zahvat u prostoru,

3. napomenu da izvod važi do izmjena i dopuna ili stavljanja izvan snage plana, te da je u tijeku izrada novog plana odnosno izmjena i dopuna ili stavljanje izvan snage plana.

Članak 4.

Za zahvate u prostoru iz članka 2. točke 7., 11., 12., 13. i 17. ovoga Pravilnika ne izdaje se izvod iz prostornog plana, već se ovi zahvati provode u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Odluka tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti u protivnosti s prostornim planom.

Za zahvat u prostoru iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika potrebno je ishoditi suglasnost tijela državne uprave nadležnog za izdavanje lokacijske dozvole.

Članak 5.

Izvod iz detaljnog plana uređenja izdaje se na pisani zahtjev stranke uz kojeg se prilaže izvadak iz katastarskog plana za zemljište na kojem se namjerava provesti zahvat u prostoru.

Izvod iz prostornog plana izdaje se najkasnije u roku 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Članak 6.

Izvod iz prostornog plana nije upravni akt.

Članak 7.

Izvod iz prostornog plana izdan na temelju Pravilnika o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, broj 98/99) važi do izmjene i dopune odnosno stavljanja izvan snage prostornog plana iz kojeg je izdan.

Izvod iz prostornog plana, koji nije detaljni plan uređenja, za obiteljsku kuću izdan na temelju Pravilnika iz stavka 1. ovoga Pravilnika važi do izmjene i dopune odnosno stavljanja izvan snage prostornog plana iz kojeg je izdan, ako je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnesen zahtjev za izdavanje građe­vinske dozvole.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, broj 98/99).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/04-04/01
Urbroj: 531-01-04-7
Zagreb, 16. lipnja 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.