Naredba o izmjeni Naredbe o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu s ishođenom charter licencom

NN 86/2004 (23.6.2004.), Naredba o izmjeni Naredbe o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu s ishođenom charter licencom

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1648

Na teme­lju članka 1043., stavka 1. točke 44. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 17/94, 74/94 i 43/96), te odred­bi članka 7., stavka 4. i 5. Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namije­njenih športu i razonodi u unutraš­njim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 16/01, 118/01, i 45/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O CHARTER LICENCI, VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE I CHARTER NAKNADI KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE I BRODICE NAMIJENJENE RAZONODI ILI ŠPORTU S ISHOĐENOM CHARTER LICENCOM

Članak 1.

U točki II. Naredbe o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju strane jahte i brodice namije­njene razonodi ili športu s ishođenom charter licencom (»Narodne novine« br. 3/02 i 134/02) u stavku 2., alineja treća mije­nja se i glasi:

»200,00 kuna za svako strano plovilo na ime naknade za rad Vijeća za dodjelu Odobre­nja za iznajm­ljiva­nje jahti i brodica pod stranom zastavom (charter licenca) Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.«

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Na­rod­nim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/38
Urbroj: 530-01-04/01-1
Zagreb, 7. lipnja 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.