Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

NN 87/2004 (28.6.2004.), Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1656

Na temelju članka 60. stavka 1., podstavka 1. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj: 68/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POSEBNOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA I PRATNJE NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (u daljnjem tekstu: pratnja) može obavljati pravna osoba i obrtnik koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tjelesne zaštite i koji ishode posebno odobrenje sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Pratnja se obavlja prilikom prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocijenosti specijalnim sigurnosnim spremnikom ( u daljnjem tekstu: prijenos) te prilikom prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocijenosti specijalnim oklopljenim vozilom ( u daljnjem tekstu: prijevoz).

Članak 2.

Posebno odobrenje za pratnju izdaje se kao:

– posebno odobrenje za pratnju pri prijenosu,

– posebno odobrenje za pratnju pri prijevozu,

– posebno odobrenje za pratnju pri prijenosu i prijevozu.

Pravna osoba i obrtnik iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu zatražiti izdavanje svakog pojedinačnog posebnog odobrenja iz stavka 2. ovoga članka.

Zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja podnosi se mjesno nadležnoj policijskoj upravi prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

II. POSEBNO ODOBRENJE

1. Posebno odobrenje za prijenos

Članak 3.

Za obavljanje pratnje pri prijenosu pravna osoba i obrtnik iz članka 1. ovoga Pravilnika mora imati u vlasništvu najmanje jedan spremnik za prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti izveden i opremljen na način propisan ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: spremnik).

Spremnici za prijenos moraju biti izvedeni tako da razina zaštite odgovara tehničkim zahtjevima koji su utvrđeni hrvatskim normama ili priznatim pravilima tehničke prakse. To podrazumijeva da spremnici moraju biti opremljeni tako da konstrukcijom sprječavaju nasilno otvaranje i otuđenje sadržaja, a pokušaj nasilnog otvaranja dojavljuju zvučnim, svjetlosnim ili drugim tehničkim signalom.

Članak 4.

Uz zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za pratnju pri prijenosu pravna osoba i obrtnik iz članka 1.ovoga Pravilnika mora priložiti:

1. dokaz o vlasništvu spremnika za prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti,

2. tehničku dokumentaciju proizvođača o izvedbi i rukovanju sigurnosnim spremnikom i

3. certifikat o ispitivanju kvalitete spremnika.

2. Posebno odobrenje za prijevoz

Članak 5.

Za obavljanje pratnje pri prijevozu pravna osoba i obrtnik iz članka 1. ovoga Pravilnika mora posjedovati najmanje jedno specijalno vozilo izvedeno i opremljeno na način propisan ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: oklopljeno vozilo).

Razinu zaštite šasije (karoserije), stakala i/ili kotača oklopljenog vozila samostalno odabire vlasnik/korisnik vozila sukladno postojećim hrvatskim ili međunarodnim normama koje uređuju ovo područje.

Članak 6.

Unutar oklopljenog vozila moraju postojati najmanje dva odvojena prostora:

– prostor za vozača i pratitelja – posadu i

– prostor za teret.

Pregrade koje odvajaju prostor za posadu od prostora za teret u oklopljenom vozilu moraju biti izvedene u istoj razini zaštite kao i oklopljeno vozilo što se mora izrijekom navesti u tehničkoj dokumentaciji vozila.

Članak 7.

Oklopljeno vozilo mora biti opremljeno:

a) sustavom tehničke zaštite, koji sprječava neovlašteni ulazak u oklopljeno vozilo te otkriva, bilježi i dojavljuje pokušaj neovlaštenog ili nasilnog ulaska u oklopljeno vozilo,

b) telekomunikacijskim sustavima i to:

– mobilnim telefonom (sustav javne telekomunikacije) i

– sustavom stabilne i prijenosne radio – veze (sustav telekomunikacije za vlastite potrebe),

c) sredstvima za gašenje požara, sukladno propisima iz područja zaštite od požara.

Ukoliko je oklopljeno vozilo opremljeno i specijalnim sustavom ojačavanja kotača ili specijalnim sustavima za privremeni nadomjestak pneumatika koji omogućavaju napuštanje mjesta događaja i privremenu vožnju do sigurnog odredišta, tada takvi sustavi moraju imati certifikat o kvaliteti.

Članak 8.

Uz zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za pratnju pri prijevozu, pravna osoba i obrtnik iz članka 1. ovoga Pravilnika mora priložiti:

1. odobrenje koje je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tjelesne zaštite;

2. dokaz o posjedovanju (najam ili vlasništvo) oklopljenog vozila;

3. presliku knjižice vozila;

4. certifikat o oklopljivanju -šasije (karoserije) i stakala;

5. tehničku dokumentaciju, uključivši obvezatno fotodokumentaciju vozila (izvana i unutrašnjost, sa svih strana) koja dokazuje da vozilo sadrži minimalno dva odvojena prostora, za posadu i teret;

6. tehničku dokumentaciju koja nedvojbeno dokazuje da su pregrade u vozilu koje odvajaju prostore izvedene u istoj razini zaštite kao i oklopljeno vozilo;

7. tehničku dokumentaciju koja dokazuje da je vozilo opremljeno sustavom tehničke zaštite koji sprječava provalu;

8. izvješće o ispitivanju kvalitete, odnosno funkcionalnosti sustava tehničke zaštite iz točke 7. ovoga stavka koji se prilaže prilikom nabavke vozila i certifikat o kvaliteti ili, ukoliko certifikat nedostaje, potvrdu o naknadnom ispitivanju ispravnosti sustava tehničke zaštite provedenom od strane druge pravne osobe ovlaštene za tehničku zaštitu;

9. izvješće o balističkom ispitivanju materijala korištenih pri izvedbi oklopljenog vozila koje po slijednosti odgovara razini zaštite oklopljenog vozila;

10. potvrdu o ispitivanju oklopljenog vozila u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama;

11. dokaz o posjedovanju propisanog sustava javne komunikacije;

12. dozvolu za pokretnu ili nepokretnu radijsku postaju sukladno Zakonu o telekomunikacijama;

13. dokaz o posjedovanju 2 aparata za gašenje požara (za posadu i teretni prostor) sukladno posebnim propisima o zaštiti od požara;

Članak 9.

Na temelju zahtjeva pravne osobe ili obrtnika iz članka 1. ovoga Pravilnika za izdavanje posebnog odobrenja za pratnju, Ministarstvo na temelju priloženih pisanih dokaza izdaje stručno mišljenje o sukladnosti oklopljenog vozila s propisima te će nakon toga nadležna policijska uprava neposrednim očevidom tehničke opremljenosti, zapisnički utvrditi ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

Nakon utvrđenog činjeničnog stanja po zapisniku iz stavka 1. ovoga članka nadležna policijska uprava izdat će posebno odobrenje za pratnju u skladu sa zahtjevom. Ukoliko nisu zadovoljeni svi uvjeti, nadležna policijska uprava rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja.

III. POTVRDA

Članak 10.

Pravna osoba i obrtnik iz članka 1. ovoga Pravilnika za prvo, kao i za svako slijedeće oklopljeno vozilo koje ima u vlasništvu ili na korištenju te za svaki sigurnosni spremnik u vlasništvu moraju pribaviti potvrdu o usklađenosti vozila odnosno spremnika s odredbama ovoga Pravilnika.

Potvrde iz stavka 1. ovoga članka, čiji obrasci se nalaze u Prilozima 1 i 2 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio, izdaje nadležna policijska uprava po zahtjevu stranke, nakon što utvrdi postojanje propisanih uvjeta i na način propisan člancima 4. do 9. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje potvrda iz stavka 1. ovoga članka podnosi se za svako oklopljeno vozilo i spremnik posebno.

Članak 11.

Uz zahtjev za izdavanje potvrda iz članka 10. ovoga Pravilnika osim svih dokaza iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika pravna osoba i obrtnik iz članka 1. ovoga Pravilnika prilaže i presliku posebnog odobrenja za pratnju pri prijevozu, prijenosu ili prijenosu i prijevozu, koje je izdala nadležna policijska uprava.

IV. EVIDENCIJE

Članak 12.

Ministarstvo te pravne osobe i obrtnici iz članka 1. ovoga Pravilnika vode evidenciju o oklopljenim vozilima i sigurnosnim spremnicima u formi upisnika čiji je sadržaj, izgled i način vođenja propisan Pravilnikom o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (»Narodne novine« broj: 202/2003).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Pravna osoba i obrtnik iz članka 1. ovoga Pravilnika dužna je o svakoj promjeni statusa sigurnosnog spremnika ili oklopljenog vozila (otuđenje, rashod, popravci i prepravke, unajmljivanje ili iznajmljivanje vozila, kupoprodaja i sl.) kao i ukoliko prestanu postojati neki od uvjeta na temelju kojih je posebno odobrenje izdano, izvijestiti nadležnu policijsku upravu najkasnije u roku od osam dana.

Članak 14.

Sve naprave, uređaji, sredstva i sustavi tehničke zaštite, te ostali elementi tehničke izvedbe koji se koriste prilikom pratnje ugrađuju se i koriste primjenom priznatih pravila u provedbi tehničke zaštite.

Priznata pravila u provedbi tehničke zaštite, u smislu ovoga Pravilnika, su odgovarajuće hrvatske norme, a u nedostatku hrvatskih normi moraju odgovarati europskim normama (EN) te u slučaju nepostojanja europskih normi moraju odgovarati međunarodnim normama (IEC, ISO), odnosno drugim specijaliziranim normama i prihvaćenim pravilima struke.

Ministarstvo će priznavati strane certifikate, tehničku dokumentaciju i izvješća iz članka 3. i 8. ovoga Pravilnika ukoliko ih je preveo ovlašteni sudski tumač te ukoliko sadrže odgovarajuće europske odnosno međunarodne norme (EN, IEC, ISO).

Članak 15.

Pravne osobe i obrtnici koji obavljaju poslove pratnje, dužni su uskladiti uvjete poslovanja i svoje opće akte s odredbama ovog Pravilnika u roku od godine dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-77671/03.
Zagreb, 15. lipnja 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.

 

   

 

PRILOG 1

 

 

                 

REPUBLIKA  HRVATSKA

MINISTARSVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA _______________

Ustrojstvena jedinica ___________________

Inspektorat unutarnjih poslova

Broj: 511 _______________

Mjesto i datum: __________

Na temelju članka 171. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 53/9 br. 53/9anka 10. Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (»Narodne novine« broj 87/04) izdaje se

POTVRDA

kojom se potvrđuje da je na vozilu marke ____________, broj šasije: ___________________, registarske oznake: _______________ u posjedu  iz _______________ izvedena tehnička preinaka oklopljivanja koja je u skladu s čl. 8. Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

Dana ___________ izvršen je pregled vozila marke _____________, reg. oznake:  ______________, br. šasije: _____________ od strane policijske uprave ____________, a nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu br.: __________________ od dana ______________, __________ godine.

Zapisnički je utvrđeno da su u vozilo ugrađeni propisani i dokumentacijom evidentirani protuprovalni i drugi zaštitni tehnički elementi, te protupožarna i ostala propisana oprema.

Upravna pristojba u ukupnom iznosu od 20,00 kn, prema tarifnom broju 4. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine« br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 i 116/00) propisno je naplaćena.

                                            NAČELNIK

                                  _____________________

 

 

 

 

 

PRILOG 2

 

 

                  

REPUBLIKA  HRVATSKA

MINISTARSVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA ________________

Ustrojstvena jedinica ____________________

Inspektorat unutarnjih poslova

Broj: 511________________

Mjesto i datum: ___________

Na temelju članka 171. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 53/91.) i članka 10. Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (»Narodne novine« broj 87/04) izdaje se

POTVRDA

kojom se potvrđuje da je sigurnosni spremnik marke ______________, tipa: ______________, serijskog broja: _________, proizvođača/uvoznika: __________/__________ u vlasništvu ___________ iz ____________ u skladu s čl. 4. Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

Dana ___________ izvršen je pregled sigurnosnog spremnika marke ____________ tipa: ____________ od strane policijske uprave __________, a nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu br.: _____________ od dana ____________, ____________ godine.

Zapisnički je utvrđeno da su u spremnik ugrađeni propisani i dokumentacijom evidentirani protuprovalni i drugi zaštitni tehnički elementi.

Upravna pristojba u ukupnom iznosu od 20,00 kn, prema tarifnom broju 4. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine« br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 i 116/00) propisno je naplaćena.

                                             NAČELNIK

                                      _____________________