Odluka o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka

NN 89/2004 (30.6.2004.), Odluka o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1661

Na teme­lju članka 80. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lip­nja 2004. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU LUKA POSEBNE NAMJENEVOJNIH LUKA

TEMELJNE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom osnivaju se luke posebne namjene – vojne luke od važnosti za Republiku Hrvatsku (u da­lj­njem tekstu: vojne luke) i utvrđuju se granice vojnih luka na moru i kopnu.

Granice vojnih luka ucrtane su na zem­ljovidima, koji čine sastavni dio ove Odluke, a ne objav­ljuju se u »Narodnim novinama«.

II.

Vojne luke se osnivaju za potrebe Ministarstva obrane za vojnu namjenu.

III.

Ministarstvo obrane uprav­lja vojnim lukama te može dozvoliti privremeno korište­nje jednoga ­njihovog dijela za potrebe plovila drugih tijela državne uprave, brodova koji su upisani u upisnik javnih brodova i brodova trgovačkih društava u 100% vlasništvu Republike Hrvatske.

IV.

Pojedini izrazi upotrijeb­ljeni u ovoj Odluci imaju s­ljedeće znače­nje:

1. Vojna luka kao luka ili dio pomorske baze označava vodeni i s vodom neposredno povezani kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama ili uređenim operativnim obalama koje osiguravaju boravak brodova, ­njihovo redovito održava­nje radi brojnih priprema i obuke, potporu iz objekata lučke nadgrad­nje ili s osloncem na logističke postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske ili gospodarske čimbenike uže­g ili šire­g područja.

2. Vojna podzemna lukapotkop označava vojnu podzemnu luku bojnog razvoja pomorskih snaga oprem­ljenu uređenim privezištima, koja osigurava boravak brodova, skloništa za posadu, ­njihovo redovito održava­nje i obuku posada u svrhu održava­nja stup­nja bojne pripravnosti ili pripravnosti za izvrše­nje planskih i izvanplanskih zadaća, zaštitu od djelova­nja neprijate­ljskih napada, zaštitu od hidrometeoroloških nepogoda i logističku potporu s osloncem na logističke postrojbe Oružanih snaga Repub­like Hrvatske ili gospodarske čimbenike uže­g ili šire­g područja.

3. Maskirni pristan (privezište, vez) označava nepotpuno uređen dio obalnog ruba (neizgrađene obale) s prijeko potrebnim čimbenicima koji omogućuju pristaja­nje i priveziva­nje broda radi bojnog razvoja pomorskih snaga.

VOJNE LUKE

V.

Vojna luka se sastoji od kopnenog dijela pomorskog dobra i morskog dijela.

Kopneni dio lučkog područja vojne luke dio je vojnog kompleksa ili vojni kompleks u cijelosti na koji je naslo­njena infrastruktura i suprastruktura luke.

Granično područje morskog prostora vojne luke na obalnom rubu nasla­nja se na granicu kopnenog dijela lučkog područja, a na morskom prostoru određen je spojnicom točaka sjeverne geografske širine i istočne geografske du­ljine ili prati crtu obalnog područja na propisanoj uda­ljenosti utvrđenoj ovom Odlukom.

Vojne luke su:

1. Vojnu luku Pula čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Pula  – k.č.z. 2721, k.č.z. 2724, k.č. 5297, k.č. 5298, k.č. 5299, k.č. 5300, k.č. 5301, k.č. 5302, k.č. 5304, k.č. 5305, k.č. 5306, k.č. 5310, k.č. 5313, k.č. 5314, k.č. 5315, k.č. 5317, k.č. 5318, k.č. 5319, k.č. 5332/2, k.č. 5334/1, k.č. 5334/2, k.č. 5334/3, k.č. 5335, k.č. 5336, k.č. 5337, k.č. 5338, k.č. 5339, k.č. 5340, k.č. 5341, k.č. 5342/2, k.č. 5344, k.č. 5346, k.č. 5347, k.č. 5352, k.č. 5353, k.č. 5354, k.č. 5355, k.č. 5356/1, k.č. 5360, k.č. 5361, k.č. 5362, k.č. 5364, k.č. 5365, k.č. 5366, k.č. 5367, k.č. 5368, k.č. 5369, k.č. 5370, k.č. 5371, k.č. 5372, k.č. 5373, k.č. 5374/1, k.č. 5374/2, k.č. 5373/2, k.č. 5308, k.č. 5309, k.č. 5316, k.č. 5316/2, k.č. 5320, k.č. 5329/2, k.č. 5330/1, k.č. 5330/2, k.č. 5331, k.č. 5332/1, k.č. 5342/1, k.č. 5311, k.č. 5333.  Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

2. Vojnu luku Kovča­nje – otok Mali Loši­nj čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Mali Loši­nj – k.č. 9956/2, k.č. 9958, k.č. 9956/16, k.č. 9960/2, k.č. 9960/1, k.č. 9964/2, k.č. 9965, k.č. 9967, k.č. 9968/6, k.č. 9968/5, k.č. 9968/4, k.č. 9968/3, k.č. 9968/2, k.č. 9968/1, k.č. 9972/11, k.č. 9969, k.č. 9970/3, k.č. 9970/4, k.č. 9970/2, k.č. 9970/1, k.č. 9972/6,  k.č. 9972/7, k.č. 9972/8, k.č. 9972/9, k.č. 9972/10, k.č. 9980/2, k.č. 9979, k.č. 9973, k.č. 9972/5, k.č. 9972/4, k.č. 9972/3, k.č. 9972/2, k.č. 9972/1, k.č. 9982/2, k.č. 9976/2, k.č. 9975/2, k.č. 10031/2, k.č. 9987/2, k.č. 9974, k.č. 9990, k.č. 9988, k.č. 9989, k.č. 9992, k.č. 9993, k.č. 10895/2, k.č. 10027/4, k.č. 9995, k.č. 9994, k.č. 9996, k.č. 9997, k.č. 9999, k.č. 9998, k.č. 10000, k.č. 10001, k.č. 10002/1, k.č. 10027/5, k.č. 10003/2, k.č. 10002/2, k.č. 10003/1, k.č. 10004/1, k.č. 10004/2, k.č. 10011/6, k.č. 10011/7, k.č. 10011/8, k.č. 10011/4, k.č. 10011/3, k.č. 10007, k.č. 10008, k.č. 10009/2, k.č. 10012/4, k.č. 10012/3, k.č. 10013/2, k.č. 10013/3, k.č. 10013/4, k.č. 10009/3, k.č. 10009/1, k.č. 1679, k.č. 10015/2, k.č. 10015/1, k.č. 13373/2, k.č. 10185, . 10186, k.č. 10197/1, k.č. 13372, k.č. 10183, k.č. 10184, k.č. 10187, k.č. 10188, k.č. 13371/2, k.č. 10205/1, k.č. 13373, k.č. 10189, k.č. 10190, k.č. 10191/2, k.č. 10192/1, k.č. 10193, k.č. 10194, k.č. 10195/2, k.č. 10195/1, k.č. 10195/3, k.č. 1618, k.č. 10196/2, k.č. 10196/1, k.č. 10203, k.č. 10202/3, k.č. 10202/4, k.č. 10198, k.č. 10199/1, k.č. 10199/2, k.č. 10199/3, k.č. 10197/3, k.č. 10197/2, k.č. 10201/3, k.č. 10201/4, k.č. 10201/5, k.č. 10200, k.č. 10369, k.č. 10368/10, k.č. 10368/9, k.č. 10368/8, k.č. 10368/7, k.č. 10368/6, k.č. 10368/5, k.č. 10368/4, k.č. 10368/3, k.č. 10370/1, k.č. 10370/2, k.č. 10367, k.č. 10366/1, k.č. 10378, k.č. 10371, k.č. 10372, k.č. 10375, k.č. 10382, k.č. 10381, k.č. 10380, k.č. 10379, k.č. 10365/2, k.č. 10365/11, k.č. 10365/4, k.č. 10365/6, k.č. 10365/7, k.č. 10365/8, k.č. 10365/9, k.č. 10384, k.č. 10383, k.č. 10385, k.č. 10386, k.č. 10387, k.č. 10388, k.č. 10402/6, k.č. 10389, k.č. 10391, k.č. 10390, k.č. 10392, k.č. 10393, k.č. 10402/7, k.č. 10398/2, k.č. 10398/1, k.č. 10394, k.č. 10395, k.č. 10396, k.č. 10397, k.č. 10414, k.č. 10416/3, k.č. 10415/2, k.č. 13309/3, k.č. 10489/3, k.č. 10489/2, k.č. 11490/3, k.č. 11490/4, k.č. 11694/1, k.č. 11695, k.č. 11693, k.č. 11696, k.č. 11694/2, k.č. 11694/3, k.č. 11698, k.č. 11700, k.č. 11702/1, k.č. 11702/2, k.č. 11701, k.č. 11703, k.č. 11704, k.č. 11684/3, k.č. 11705, k.č. 11706, k.č. 11709, k.č. 11710/2, k.č. 11710/1, k.č. 11711, k.č. 11712, k.č. 11715, k.č. 11716, k.č. 11717, k.č. 11718/3, 11718/2, k.č. 11718/1, k.č. 13369/2, k.č. 11720, k.č. 11719, k.č. 11722, k.č. 11723, k.č. 11724, k.č. 11725, k.č. 11726, k.č. 11727, k.č. 11730, k.č. 11728, k.č. 11733, k.č. 11735, k.č. 11731, k.č. 11743/5, k.č. 11743/4, k.č. 11743/3, k.č. 11743/2, k.č. 11743/1, k.č. 11767/2, k.č. 11744/3, k.č. 11744/2, k.č. 11744/1, k.č. 11736, k.č. 11737, k.č. 11738, k.č. 11740, k.č. 11741, k.č. 11770, k.č. 11768/1, k.č. 11769/1, k.č. 11769/2, k.č. 11772/4, k.č. 11780/2, k.č. 11793, k.č. 11784/2, k.č. 11794/2, k.č. 11794/1, k.č. 11792, k.č. 11799, k.č. 11800, k.č. 11804, k.č. 11818, k.č. 11820/1, k.č. 11820/2, k.č. 11820/3, k.č. 11823, k.č. 11826/4, k.č. 11826/3, k.č. 11826/1, k.č. 11822/2, k.č. 11817, k.č. 11810, k.č. 11811/2, k.č. 11808, k.č. 11786/7, k.č. 11786/6, k.č. 11788, k.č. 11787/2, k.č. 11787/1, k.č. 11789, k.č. 11786/5, k.č. 11790, k.č. 11798, k.č. 11801, k.č. 11802, k.č. 11803, k.č. 13405. Akvatorij luke obuhvaća prostor 60 m od obale.

3. Vojnu luku »Uvala Panikovac« – Šibenik čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Do­nje Po­lje – k.č. 5264. Akvatorij luke obuhvaća prostor 100 m od obale.

4. Vojnu luku Divu­lje – Trogir čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Trogir – k.č. 858, k.č. 859/2, k.č. 861, . 912, k.č. 913, k.č. 914, k.č. 915, k.č. 917, k.č. 918, k.č. 920, k.č. 921, k.č. 922, k.č. 923, k.č. 924, k.č. 988, k.č. 6294/1, k.č. 919. Akvatorij luke obuhvaća prostor 100 m od obale.

5. Vojnu luku »Brižine« – Kaštel Sućurac čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Kaštel Sućurac – k.č. 2238/1, k.č. 2238/3, k.č. 2238/4, k.č. 2238/5, k.č. 2241, k.č. 2242, k.č. 2243, k.č. 2244, k.č. 2245. Akvatorij luke obuhvaća prostor 100 m od obale.

6. Vojnu luku »Lora« – Split čini kopneni dio pomorskog dob­ra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Split – k.č. 6890/1, k.č. 10358, k.č. 10359, k.č. 10360, k.č. 10361, k.č. 10362, k.č. 10363, k.č. 10364, k.č. 10367, k.č. 10366, k.č. 10365, k.č. 10329, k.č. 10378, k.č. 7056/2, k.č. 7059, k.č. 10199/2, k.č. 7075/20, k.č. 7075/17, k.č. 7075/16, k.č. 7075/15, k.č. 7074/2, k.č. 7084/4, k.č. 7071/2, k.č. 7069/2, k.č. 7073/2. Akvatorij luke obuhvaća prostor 100 m od obale i lukobrana.

7. Vojnu luku »Po­ljud« (luka Učilišta HRM) – Split čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Split – k.č. 10329, k.č. 10366, k.č. 10365, k.č. 10199/2, k.č. 7056/2, k.č. 10378, k.č. 7059, k.č. 10412, k.č. 7060, k.č. 10411. Akvatorij luke obuhvaća prostor 100 m od obale.

8. Vojnu luku »Postrojbe za razmagnetizira­nje brodova« (poluotok Marjan) – Split čini područje kopnenog dijela pomorskog dobra koje se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Split – k.č. 5271. Morski akvatorij luke obuhvaća prostor od 100 m od obale.

9. Vojnu luku »Postaja za kontrolu brodskog magnetizma« (hrid Galija u cijelosti) – Split čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Split – k.č. 9914, k.č. 9915. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

10. Vojnu luku »Uvala Tati­nje« (u cijelosti) – Ploče čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Baćina – k.č. 3746/2, k.č. 3738, k.č. 3737, k.č. 3731/1, k.č. 3730, k.č. 3729, k.č. 3728/1, k.č. 3728/2, k.č. 3727, k.č. z. 257, k.č. z. 258. Akvatorij luke obuhvaća prostor između obale i spojnice točaka A (j = 43°03’23”N, l = 17°25’34E”) i B (j = 43°03’06”N, l = 17°25’37”E).

11. Vojnu luku »Otok Pločica« (u cijelosti s pripadajućim morskim prostorom) – Ploče čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Baćina – k.č. 3739. Akvatorij luke obuhvaća prostor 20 m od obale.

12. Vojnu luku »Uvala Bačine« – Ploče čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Ploče – k.č. 99. Akvatorij luke obuhvaća prostor između obale i spojnice točaka A (j = 43°03’44”N, l = 17°25’38”E) i B (j = 43°03’39”N, l = 17°25’41”E) i C (j = 43°03’35”N, l = 17°25’41”E).

13. Vojnu luku »Meja« – otok Korčula čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Vela Luka – k.č. 2429/1, k.č. 2429/2. Akvatorij luke obuhvaća prostor 100 m od obale.

14. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Zagračina« – Dugi otok (j = 44°09’06”N, l = 14°53’44”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Soline – k.č. 727/76. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

15. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Paprenica« – Dugi Otok (j = 44°07’09”N, l = 14°56’00”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Dragove – k.č. 1215, k.č. 1213/1. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

16. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Bukašin« – Dugi otok (j = 44°06’37”N, l = 14°56’40”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Dragove – k.č. 329, k.č. 328/1, k.č. 330. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

17. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Parja« – otok Vis (j = 43°04’41”N, l = 16°11’10”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Vis – k.č. 7305/16. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

18. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Maslinova« (uvala Maslinova) – Otok Brač (j = 43°18’21”N, l = 16°28’14”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Milna – k.č. 645/7, 646/3, k.č. 642/3, k.č. 645/1, k.č. 645/8. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

19. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Smrka« (uvala Smrka) – Otok Brač (j = 43°17’26”N, l = 16°29’52”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Nerežišća – k.č. 492/2. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

20. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Kruščica« (uvala Kruščica) – Otok Brač (j = 43°16’50”N, l = 16°30’43”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Nerežišća – k.č. 1104/7. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

21. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Sito« – otok Lastovo (j = 42°46’02”N, l = 16°48’25”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Lastovo – k.č. 13 068/1. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

22. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Kremena« – otok Lastovo (j = 42°45’24”N, l = 16°48’54”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Lastovo – k.č. 13 068/1. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

23. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Duba« – Ploče (j = 42°58’49”N, l = 17°29’34”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Slivno – k.č. 4556/1. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

24. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Brijesta« (uvala Brijesta) – Ploče (j= 42°54’32”N, l = 17°32’05”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Brijesta – k.č. 1057/130. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

25. Vojnu podzemnu luku – Potkop »Soline« (uvala Soline) – Ploče (j = 42°58’00”N, l = 17°30’42”E) čini kopneni dio pomorskog dobra koji se sastoji od k.č. i dijelova k.č.: u k.o. Slivno – k.č. 6016/1. Akvatorij luke obuhvaća prostor 50 m od obale.

MASKIRNI PRISTANI (PRIVEZIŠTA, VEZOVI)

VI.

Maskirni pristani (privezišta, vezovi) izgrađeni su na nenas­ta­­njenom dijelu obale i do ­njih uglavnom ne vode nikakve izgra­đene komunikacije.

Kada maskirni pristan koriste brodovi Oružanih snaga Repub­like Hrvatske, odnosno kada je brod Oružanih snaga Republike Hrvatske u vezu, zabra­njuje se prilaz 50 m do broda.

Maskirni pristani iz stavka 1. ove točke posebno su važni za brodove Oružanih snaga Republike Hrvatske i mogu se po potrebi proglasiti zabra­njenim područjem.

Prenamjena maskirnih pristana iz stavka 1. ove točke mo­guća je samo uz suglasnost Ministarstva obrane.

1. Maskirni pristan u Supetarskoj dragi (otok Rab) – Maskirni vez – 1 (j = 44°49’19”N, l = 14°42’35”E) nalazi se na W obali otoka Raba, u uvali Supetarska draga, nasuprot otočiću Maman.

2. Maskirni pristan u Supetarskoj dragi (otok Rab) – Maskirni vez – 2 (j = 44°49’00”N, l = 14°43’02”E) nalazi se na W obali otoka Raba, u uvali Supetarska draga, nasuprot otočiću Maman.

3. Maskirni pristan u Barbatskom kanalu (otok Rab) – Maskirni pristan – 1 (Dolin) (j = 44°44’00”N, l = 14°47’42”E) nalazi se na NW obali otoka Dolin u Barbatskom kanalu oko 1,6 mi­lje SE od ulaza u luku Rab.

4. Maskirni pristan u Barbatskom kanalu (otok Rab) – Maskirni pristan – 2 (Dolin) (j = 44°42’51”N, l = 14°49’18”E) nalazi se na NW obali otoka Dolin u Barbatskom kanalu oko 0,6 mi­lja W od trajektnog pristaništa Pudarica.

5. Maskirni pristan u Barbatskom kanalu (otok Rab) – Maskirni pristan – 3 (Dolin) (j = 44°42’13”N, l = 14°50’01”E) nalazi se na NE obali otoka Dolin u Barbatskom kanalu oko 0,6 mi­lja NW od svjetla na hridi Pohlib.

6. Maskirni pristan u Barbatskom kanalu (otok Rab) – Maskirni pristan – 4 (Dolin) (j = 44°41’44”N, l = 14°50’28”E) nalazi se na NE obali otoka Dolin u Barbatskom kanalu oko 0,2 mi­lje SW od svjetla na hridi Pohlib.

7. Maskirni pristan u Brgu­ljskom za­ljevu (otok Molat) – Maskirni pristan – 1 (j = 44°13’14”N, l = 14°49’37’’E) nalazi se na SW obali Brgu­ljskog za­ljeva oko 1,8 mi­lja NW od svjetla na rtu Bonaster.

8. Maskirni pristan u Brgu­ljskom za­ljevu (otok Molat) – Maskirni pristan – 2 (j = 44°13’05”N, l = 14°49’45’’E) nalazi se na SW obali Brgu­ljskog za­ljeva oko 1,2 mi­lje NW od svjetla na rtu Bonaster.

9. Maskirni pristan u uvali Podgarbe (otok Molat) (j = 44°51’52”N, l = 14°51’52’’E) nalazi se na NE obali Brgu­ljskog za­ljeva u W dijelu obale Podgarbe.

10. Maskirni pristan u uvali Mir (luku Telašćica, Dugi otok) (j = 43°53’45”N, l = 15°10’03’’E) nalazi se u uvali Telašćica oko 0,4 mi­lje NE od dna uvale Mir.

11. Maskirni pristan u uvali Ćuška duboka (luka Telašćica, Dugi otok) (j = 43°54’02”N, l = 15°11’40’’E) nalazi se na NE obali uvale Telašćica na sred­njem dijelu E obale uvale Ćuška duboka.

12. Maskirni pristan na rtu Kopara (Rogoznica) – Maskirni pristan – 1 (j = 43°31’12”N, l = 15°58’28’’E) nalazi se na rtu Kopara u uvali L. Rogoznica oko 0,4 mi­lje SE od svjetla na rtu Gradina.

13. Maskirni pristan na rtu Kopara (Rogoznica) – Maskirni pristan – 2 (j = 43°31’12”N, l = 15°58’33’’E) nalazi se na rtu Kopara u uvali L. Rogoznica oko 0,4 mi­lje SE od svjetla na rtu Gradina.

14. Maskirni pristan u uvali Pomena (otok M­ljet) (j = 42°47’16”N, l = 17°20’12”E) nalazi se na zapadnom dijelu otoka M­ljeta, na zapadnoj obali uvale Luka Pomena oko 0,4 mi­lje NE od rta Sparožni rat.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VII.

Maskirni pristani (privezišta, vezovi) iz točke IV. ove Odluke mogu se privremeno koristiti.

Dolaskom brodova Oružanih snaga Republike Hrvatske privremeni korisnici moraju im odmah osigurati nesmetan pristup i napustiti maskirne pristane bez posebnog zahtjeva i najave.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/14
Urbroj: 5030106-04-3
Zagreb, 19. lip­nja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.