Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

NN 100/2004 (20.7.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

HRVATSKI SABOR

 

1897

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređe­nju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 9. srp­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2448/2
Zagreb, 14. srp­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94., 68/98., 61/00. i 32/02.) u članku 6. stavku 1. riječi: »Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja« zamje­njuju se riječima: »Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva«.

U stavku 3. riječi: »ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja« zamjenjuju se riječima: »ministar zaštite oko­liša, prostornog uređenja i graditeljstva«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja može izrađivati prostorne planove i stručne podloge za izdavanje lokacijskih dozvola.

Ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja može izrađivati detaljne planove uređenja, stručne podloge i idejna rješenja za izdavanje lokacijskih dozvola.

Ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja može imati samo jedan ured.«

Članak 3.

Članak 8.a mijenja se i glasi:

»Pravna osoba, odnosno ovlašteni arhitekt iz članka 8. stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga Zakona može započeti obavljati stručne poslove prostornog uređenja samo ako ima suglasnost Ministarstva.

Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se ako pravna osoba, odnosno ovlašteni arhitekt prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno ovom Zakonu ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Uvjete i mjerila za davanje i oduzimanje suglasnosti iz stav­ka 1. ovoga članka, te uvjete koji moraju biti ispunjeni za izradu prostornih planova, propisuje ministar.«

Članak 4.

U članku 9. stavku 3. iza riječi: »ovoga Zakona« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: », te obavlja druge poslove određene programom rada Savjeta kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Članovima Savjeta pripada naknada za rad u Savjetu koju određuje ministar.«

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. riječi: »dvogodišnje izvješće« zamjenjuju se riječima: »četverogodišnje izvješće«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. riječi: »dvogodišnji program« zamjenjuju se riječima: »četverogodišnji program«.

U stavku 2. riječi: »sadrži procjenu potrebe izrade« zamjenjuju se riječju: »određuje«.

U stavku 3. riječi: »može se utvrditi« zamjenjuju se riječima: »utvrđuje se«.

U stavku 4. riječi: »komunalnih i telekomunikacijskih instalacija, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje« zamjenjuju se riječima: »objekata i uređaja komunalne infrastrukture, objekata za opskrbu električnom energijom, zdravstvenih objekata, odgojnih i obrazovnih objekata i drugih infrastrukturnih objekata«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Izmjena i/ili dopuna programa mjera može se donijeti samo za dvogodišnje razdoblje na temelju analize odgovarajućeg dijela izvješća, a iznimno od toga uz suglasnost Ministarstva.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 7.

U članku 11.a riječi: »županijskom odnosno Gradskom uredu« zamjenjuju se riječima: »uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba«.

Članak 8.

U članku 12. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Dokumenti prostornog uređenja imaju snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa.«

Članak 9.

U članku 22. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Prostorni plan nacionalnog parka, parka prirode i područja posebnih obilježja određenih Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, donosi Hrvatski sabor.«

Članak 10.

U članku 24. stavku 1. riječi: »županijskog ureda nadležnog za poslove prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »ureda državne uprave u županiji«.

U stavku 2. riječi: »Županijski ured« zamjenjuju se riječima: »Ured državne uprave u županiji«.

Članak 11.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

Za područje otoka koji ima dvije ili više jedinica lokalne samouprave izrađuje se zajednički prostorni plan uređenja općine i grada.

Prostorni plan iz stavka 1. ovoga članka donose vijeća jedinica lokalne samouprave za čije se područje plan izrađuje.

Ako vijeća jedinica lokalne samouprave ne donesu prostorni plan iz stavka 1. ovoga članka u propisanom roku, ovaj plan donosi županijska skupština u roku od 30 dana od dana isteka roka.

Ako se jedinice lokalne samouprave nalaze na području dvije županije zajednički prostorni plan uređenja općine i grada u slučaju iz stavka 3. ovoga članka zajednički donose županijske skupštine.

Članak 12.

U članku 26.b stavku 1. riječi: »odnosno Programu mjera« brišu se.

Članak 13.

U članku 28. riječi: »odnosno programu mjera« brišu se.

Članak 14.

U članku 31. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Općine koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem i smanjeni sadržaj tih planova odredit će i propisati ministar.«

Članak 15.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Lokacijsku dozvolu izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: nadležni ured), na čijem se području planira zahvat u prostoru.

Ministarstvo izdaje lokacijsku dozvolu za objekte od važnosti za Državu i za zahvate u prostoru koji obuhvaćaju područja dviju ili više županija, odnosno Grada Zagreba, te daje suglasnost za izdavanje lokacijske dozvole iz stavka 1. ovoga članka za objekte određene propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo pribavlja od nadležnog ureda mišljenje o doku­mentaciji prostora koja utječe na zahvat u prostoru.

Mišljenje iz stavka 3. ovoga članka nadležni ured dužan je dostaviti u roku od 30 dana. U slučaju da ne dostavi mišljenje u propisanom roku smatrat će se da je mišljenje dano.

Objekte od važnosti za Državu i objekte za koje je potrebno pribaviti suglasnost Ministarstva iz stavka 2. ovoga članka odre­đuje Vlada Republike Hrvatske.

Protiv lokacijske dozvole, odnosno rješenja koju je izdao nadležni ured uz suglasnost Ministarstva, odnosno kada je Ministarstvo odbilo izdati navedenu suglasnost, nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 16.

U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Idejno rješenje može izraditi osoba koja je ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer građevinske struke ovisno o vrsti zahvata u prostoru. Iznimno za vlastite potrebe idejno rješenje može izraditi diplomirani inženjer arhitekture i građevinarstva i inženjer arhitektonske struke.«

Članak 17.

U članku 37.a stavku 1. riječi: »županijski, odnosno Gradski ured nadležan za poslove prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »nadležni ured«.

Članak 18.

U članku 39. riječi: »državne uprave« brišu se.

Članak 19.

Članak 40.a mijenja se i glasi:

»Za zahvate u prostoru iz članka 34. stavka 3. podstavka 1. ovoga Zakona nadležni ured na čijem se području planira zahvat u prostoru izdaje izvod iz detaljnog plana uređenja.

U slučaju neusklađenosti detaljnog plana uređenja s dokumentom prostornog uređenja šireg područja nadležni ured rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje izvoda, te će podnositelja zahtjeva uputiti na podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se i urbani­stičkoj inspekciji.«

Članak 20.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Parcelacija zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan granica tog područja, može se provoditi samo u skladu s lokacijskom dozvolom, detaljnim planom uređenja ili rješenjem iz članka 43.a ovoga Zakona.

Nije dozvoljena parcelacija zemljišta izvan granica građe­vin­skog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice građevnog područja.«

Članak 21.

Iza članka 43. dodaju se članci 43a. i 43b. koji glase:

»Članak 43.a

Kada za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica ili zemljište nužno za redovnu uporabu građevine, parcelacija zem­ljiš­ta iz članka 43. ovoga Zakona provodi se u skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka može se donijeti ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina, ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina veća od površine nužne za redovnu uporabu građevine, te u slučajevima kada je postojeća katastarska čestica, na kojoj je izgrađena, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovnu uporabu građevine.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev zainteresirane stranke ili po službenoj dužnosti, donosi tijelo nadležno za izdavanje lokacijske dozvole na temelju dokumenata prostornog uređenja i drugih propisa, a ako to nije moguće onda u skladu s pravilima struke, vodeći računa da građevna čestica koju odredi, oblikom i veličinom, omogućava redovnu uporabu građevine.

Članak 43.b

Akt o parcelaciji zemljišta unutar građevinskog područja i građevinskog zemljišta izvan granica tog područja provodi se u katastru zemljišta odnosno katastru nekretnina temeljem parcelacijskog elaborata za koji je tijelo nadležno za izdavanje lokacijske dozvole izdalo potvrdu o njegovoj usklađenosti s lokacijskom dozvolom, detaljnim planom uređenja ili rješenjem iz članka 43. ovoga Zakona.«

Članak 22.

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju protivnosti prostornog plana odredbi propisa iz stavka 1. ovoga članka u provođenju zahvata u prostoru primjenjuje se odredba tog propisa.«

Članak 23.

Iza članka 45. dodaje se članak 45.a koji glasi:

»Članak 45.a

U svrhu zaštite obalnog područja mora, te njegova svrhovitoga, održivog i gospodarski učinkovitog korištenja, određuje se zaštićeno obalno područje koje obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte.

Zaštićeno obalno područje od posebnog je interesa za Repub­liku Hrvatsku.

Unutar zaštićenoga obalnog pojasa ne može se graditi ako nije donesen urbanistički plan uređenja, osim objekata infrastrukture izvan granica građevinskog područja sukladno odgovaraju­ćem dokumentu prostornog uređenja.

Svi prostorni planovi unutar zaštićenoga obalnog područja i planovi čiji se dijelovi nalaze unutar tog područja, donose se po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva.

Ministarstvo je suglasnost iz stavka 4. ovoga članka dužno dostaviti u roku od 60 dana od dana dostave prijedloga prostornog plana i obrađenih primjedbi iznesenih u javnoj raspravi. U slučaju da Ministarstvo ne dostavi suglasnost u propisanom roku smatrat će se da je suglasnost dana.«

Članak 24.

U članku 48. iza riječi: »lokalne« dodaju se riječi: »i područne (regionalne)«.

Članak 25.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Inspektor će jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti i/ili nezakonitosti u Izvješću, odnosno Programu mjera, ili postupku njegove izrade, odnosno donošenja, koju utvrdi u inspekcijskom nadzoru.

Ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne postupi po rješenju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će po prijedlogu inspektora ukinuti Izvješće, odnosno Program mjera.«

Članak 26.

Iza članka 49. dodaje se članak 49.a koji glasi:

»Članak 49.a

Inspektor će jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave rješenjem narediti u primjerenom roku otklanjanje ne­pravilnosti i/ili nezakonitosti u dokumentu prostornog uređenja, postupku njegove izrade i/ili donošenja, koju utvrdi u inspekcij­skom nadzoru.

Ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne postupi po rješenju iz stavka 1. ovoga članka inspektor će od središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zatražiti donošenje odluke o obustavi od primjene dokumenta prostornog uređenja ili njegove pojedine odredbe.

Na postupak stavljanja izvan snage dokumenta prostornog uređenja na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se članak 29.a ovoga Zakona.«

Članak 27.

U članku 50. stavku 2. riječi: »dvije godine« zamjenjuju se riječima: »godine dana«.

Članak 28.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo će po prijedlogu inspektora rješenjem oduzeti suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja pravnoj osobi, odnosno ovlaštenom arhitektu za koju se u inspek­cijskom nadzoru utvrdi da ne ispunjava uvjete propisane za davanje te suglasnosti ili da stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno ovom Zakonu ili propisu donesenom na temelju ovoga Zakona.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Trgovački sud će u sudskom registru na temelju pravomoć­nog rješenja iz stavka 1. ovoga članka po službenoj dužnosti brisati djelatnost obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja.

Prijedlog i rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu.«

Članak 29.

U članku 53. stavku 1. riječi: »10.000,00 do 35.000,00« zamje­njuju se riječima: »50.000,00 do 100.000,00«.

U stavku 2. broj: »2.000,00« zamjenjuje se brojem: »5.000,00«.

Članak 30.

U članku 53.a riječi: »10.000,00 do 35.000,00« zamjenjuju se riječima: »50.000,00 do 100.000,00«.

U stavku 2. broj: »2.000,00« zamjenjuje se brojem: »5.000,00«.

Članak 31.

Članak 53.b briše se.

Članak 32.

U članku 53.c riječi: »5.000,00 do« brišu se.

Članak 33.

U članku 54. stavku 1. broj: »3.500,00« zamjenjuje se brojem: »10.000,00«.

U stavku 2. riječi: »2.000,00 do 5.000,00« zamjenjuju se riječima: »5.000,00 do 10.000,00«.

Članak 34.

U članku 55. stavku 1. riječi: »5.000,00 do 10.000,00« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 do 20.000,00«.

Članak 35.

U svim odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94., 68/98., 61/00. i 32/02.) riječi: »Hrvatski državni sabor« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«, riječi: »jedinica lokalne samouprave i uprave« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »tijelo državne uprave iz članka 35. ovoga Zakona« u odgo­va­ra­ju­ćem padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo nadležno za izdavanje lokacijske dozvole«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da propis iz članka 45. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94., 68/98., 61/00. i 32/02.) za provođenje toga Zakona glede uređenja i zaštite obalnog područja mora, donese u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obvezuje se ministar da propise iz članka 3. i članka 20. stavka 2. ovoga Zakona donese u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka zabranjuje se gradnja i izdavanje lokacijskih dozvola u zaštićenom obalnom području.

Članak 37.

Općine i gradovi koji to još nisu učinili dužne su donijeti prostorni plan uređenja općine i grada najkasnije do 31. prosinca 2005.

Općine i gradovi iz članka 23. ovoga Zakona, koji to još nisu učinili, dužni su donijeti prostorni plan uređenja općine i grada najkasnije u roku 10 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 38.

Granice područja za koje se izrađuje urbanistički plan uređe­nja i obveza izrade tog plana, te obveza izrade i granice obuhvata detaljnog plana uređenja, određene programom mjera donijetim do stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se u izradi tih planova u razdoblju za koje su donijeti.

Članak 39.

Općine, gradovi i županije dužni su za prostorne planove iz članka 23. ovoga Zakona, donesene do stupanja na snagu ovoga Zakona, ishoditi suglasnost Ministarstva.

Općine, gradovi i županije iz stavka 1. ovoga članka dužne su dostaviti prostorne planove Ministarstvu radi ishođenja suglasnosti u roku 15 dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 54. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94., 68/94., 61/00. i 32/02.).

Do izdavanja suglasnosti Ministarstva prostorni planovi iz članka 23. ovoga Zakona ne primjenjuju se.

Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo je dužno dati u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva. U slučaju da ne dade suglasnost u propisanom roku smatrat će se da je suglasnost dana.

Članak 40.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 3. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja (»Narodne novine«, br. 127/99.).

Do stupanja na snagu propisa iz članka 15. ovoga Zakona ostaje na snazi Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 6/00.).

Članak 41.

Postupci izdavanja lokacijskih dozvola i prekršajni postupci započeti po Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94., 68/98., 61/00. i 32/02.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po tom Zakonu.

Članak 42.

Pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i ovlašteni arhitekti koji samostalno obavljaju te poslove, dužni su ispuniti uvjete određene propisom iz članka 3. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu tog propisa.

Osobama koje ne ispune propisane uvjete u roku iz stavka 1. ovoga članka prestaje pravo na obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Članak 43.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 350-01/04-01/01
Zagreb, 9. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.