Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

NN 100/2004 (20.7.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

HRVATSKI SABOR

1898

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o grad­nji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 9. srp­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2449/2
Zagreb, 14. srp­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03.) u članku 3. stavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 4. podstavku 8. riječ: »dva« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 3.

U članku 5. riječi: »Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva«, a riječi: »Uprava za graditeljstvo« zamjenjuju se riječima: »Uprava za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»U svrhu razrade bitnih zahtjeva, odnosno propisivanja drugih uvjeta koje mora ispunjavati građevina, te tehničkih svojstava, dokazivanja uporabljivosti i prometa građevnih proizvoda, kao i uređivanja drugih tehničkih pitanja u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevine, a u cilju provedbe ovoga Zakona, osniva se Odbor za graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Odbor).

Odbor ministru nadležnom za poslove graditeljstva (u dalj­njem tekstu: ministar) daje mišljenja, prijedloge i preporuke glede pitanja iz stavka 2. ovoga članka, te obavlja druge poslove po nalogu ministra.

Članove i tajnika Odbora imenuje ministar. Radom Odbora pred­sjedava predstavnik Ministarstva, a za članove Odbora imenuju se predstavnici Ministarstva i osobe koje imaju radno i stručno iskustvo u području koje je u djelokrugu rada Odbora. Članovi i tajnik Odbora imaju pravo na naknadu za rad u Odboru koju odredi ministar. Odbor uz suglasnost ministra donosi poslov­nik o svojemu radu.«.

Članak 4.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Način rada u tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s provedbom ovoga Zakona propisuje ministar naputkom.

Ovlašćuje se ministar da za potrebe izrade nacrta pravilnika i tehničkih propisa, koje je ovlašten donositi prema ovome Zakonu, osniva povjerenstva, imenuje članove povjerenstva i tajnika, te uređuje način rada povjerenstva.

Ovlašćuje se ministar da određuje naknadu članovima i tajnicima za rad u povjerenstvima koja je prema ovome Zakonu ovlašten osnivati.«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 3. riječi: »Nadležan za zaštitu okoliša i prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: ministar)« brišu se.

Članak 6.

U članku 13. stavku 2. riječi: »Ministarstva rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 3. riječi: »zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ministar)« brišu se.

Članak 8.

U članku 26. stavku 2. iza riječi: »vezano uz postupke« stavlja se zarez i dodaje riječ: »dokumente«.

Članak 9.

U članku 27. stavak 7. briše se.

Članak 10.

Članak 34. briše se.

Članak 11.

U članku 37. stavku 6. iza riječi: »kuće,«  dodaju se riječi: »druge građevine čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2,«.

U stavku 8. riječi: »Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, ministra gospodarstva i ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo« zamjenjuju se riječima: »ministra gospodarstva, rada i poduzetništva«.

Članak 12.

U članku 41. stavku 3. iza riječi: »kući« stavlja se zarez i dodaju riječi: »drugoj građevini čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2«.

Članak 13.

U članku 42. stavku 2. iza riječi: »kuće,« dodaju se riječi: »odnosno druge građevine čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2«, riječi: »odnosno pojedine radove« brišu se, a broj: »38.« zamjenjuje se brojem: »40.«.

U stavku 3. broj: »38.« zamjenjuje se brojem: »40.«, a riječi: »odnosno pojedine radove« brišu se.

Članak 14.

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stručni nadzor građenja jednostavnih građevina iz članka 116. točke 4. ovoga Zakona provodi se samo u odnosu na bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Stručni nadzor građenja ne provodi se za jednostavne građevine i radove iz članka 116. točke 5. ovoga Zakona.

Stručni nadzor građenja obiteljske kuće i jednostavnih građe­vina iz članka 116. točke 4. ovoga Zakona provodi osoba arhitektonske ili građevinske struke koja nosi strukovni naziv ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer.«

Članak 15.

U članku 50. stavci 4., 5., 6. i 7. brišu se.

Članak 16.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Za obavljeni posao ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri investitoru odgovaraju prema odredbama posebnog zakona.

Članovi projektantskog društva solidarno odgovaraju za ob­ve­zu društva i arhitekata i inženjera koji u njemu obavljaju poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja nastale u svezi s obavljanjem toga posla.

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nad­zora solidarno odgovara za štetu nastalu radom njenih zaposlenika ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera u obavljanju poslova projektiranja i stručnog nadzora.«

Članak 17.

U članku 61. stavku 1. riječi: »osobe koje sudjeluju u radu povjerenstva za tehnički pregled,« i riječi: »odnosno izrađuju elaborate« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 18.

U članku 65. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, sadrži:

– arhitektonski projekt,

– građevinski projekt,

– elektrotehnički projekt,

– strojarski projekt i

– geodetski projekt.«

Članak 19.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Glavni projekt obiteljske kuće sadrži opći dio i:

– tehnički opis,

– situaciju u mjerilu 1:1000 i nacrte u mjerilu 1:100 (tlocrte, presjeke, poglede i sheme instalacija),

– proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti,

– proračun fizikalnih svojstava glede uštede energije i toplinske zaštite.

Glavni projekt jednostavne građevine sadrži opći dio i:

– tehnički opis,

– situaciju u mjerilu 1:1000 i nacrte u mjerilu 1:100 (tlocrte, presjeke, poglede i sheme instalacija),

– proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Glavni projekt za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju uporabljive građevine sadrži:

– Projekt postojećeg stanja,

– Projekt za rekonstrukciju.

Projekt postojećeg stanja sadrži:

– snimku postojećeg stanja i

– provjeru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu.

Projekt za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju sadrži potrebne projekte pojedinih struka.«

Članak 20.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Glavni, odnosno idejni projekt prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske, odnosno načelne dozvole mora biti uskla­đen s lokacijskim uvjetima te s odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, a za što je odgovoran projektant.

Tijelo graditeljstva u postupku izdavanja građevinske dozvole, ovisno o vrsti građevine, na način propisan ovim Zakonom, pribavlja potvrde o usklađenosti glavnog projekta s posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona kojima se uređuje područje zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja i zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Za građevine iz članka 86. ovoga Zakona tijelo graditeljstva u postupku izdavanja građevinske dozvole, ovisno o vrsti građe­vine, na način propisan ovim Zakonom, pribavlja potvrde o uskla­đenosti glavnog projekta s posebnim zakonima i propisima kojima se uređuju područja iz stavka 2. ovoga članka, te od tijela državne uprave i/ili pravnih osoba s javnim ovlastima koja su sudjelovala u izdavanju lokacijske dozvole.

Odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obvezu pribavljanja mišljenja koja ovisno o vrsti građevine i drugim okolnostima odredi tijelo graditeljstva, na idejni projekt za ishođenje načelne dozvole, te na pribavljanje potvrda glavnog projekta u slučaju pribavljanja potvrde iz članka 107. stavka 2. i članka 118. stavka 1. ovoga Zakona.

Za jednostavne građevine iz članka 116. točke 4. i članka 117. ovoga Zakona potvrde iz stavka 2. ovoga članka nije potrebno pribaviti, osim potvrde tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite kulturnih dobara za građevine koje se grade unutar zaštićene kulturnopovijesne cjeline upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.«

Članak 21.

Članak 83. briše se.

Članak 22.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Građenju se može pristupiti na temelju pravomoćne građe­vin­ske dozvole, ako ovim Zakonom ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije propisano drukčije.

Investitor na vlastitu odgovornost i rizik može pristupiti građenju na temelju konačne građevinske dozvole ako ovim Za­konom ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije propisano drukčije.

Ako konačna građevinska dozvola nije pravomoćna jer je stranka pokrenula upravni spor, a investitor se zbog toga odluči s građenjem pričekati pravomoćnost građevinske dozvole, tada investitor od takve stranke ima pravo tražiti naknadu obične štete i izmakle koristi, ako se utvrdi da je ta stranka zlorabila svoje pravo pokretanja upravnog spora.

Upravni spor iz stavka 3. ovoga članka Upravni sud Repub­like Hrvatske dužan je riješiti u roku od godine dana.

Investitor je dužan prekinuti građenje građevine nakon dono­še­nja zaključka kojim se dopušta obnova postupka izdavanja građevinske dozvole kojom je dozvoljena izgradnja te građevine.

Zaključkom iz stavka 5. ovoga članka investitor se ujedno upozorava da je dužan prekinuti građenje građevine.«

Članak 23.

U članku 86. stavku 1. iza podstavka 20. dodaje se novi podstavak 21. koji glasi:

» – građevine za obradu, skladištenje i odlaganje otpada u nacionalnim parkovima i parkovima prirode,«.

Dosadašnji podstavci 21., 22., 23., 24. i 25. postaju stavci 22., 23., 24., 25. i 26.

Članak 24.

U članku 88. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole investitor prilaže:

– lokacijsku dozvolu ili izvod iz detaljnog plana uređenja,

– tri primjerka glavnog projekta,

– pisano izvješće o kontroli glavnog projekta ako je kontrola projekta potrebna,

– pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji ako je projekt izrađen prema stranim propisima,

– elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima, te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta osim za obiteljsku kuću i

– dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici, odnosno uporabljivoj građevini.«

U stavku 3. podstavak 2. briše se.

U stavku 4. riječ: »četiri« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 25.

U članku 89. riječi: »članka 88. alineje 8.« brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Dokazom da ima pravo graditi na određenoj nekretnini, za građevine iz članka 86. ovoga Zakona, smatra se odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske ili poziv na odredbu zakona kojom je određen interes Republike Hrvatske za građenje građevine za koju je zatražena dozvola, ako investitor uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priloži potvrdu da je nadležnom tijelu podnio zahtjev za izvlaštenje te nekretnine.«

Članak 26.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđuje se da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskim uvjetima, da su pribavljene potvrde iz članka 82. stavak 2., odnosno stavka 3. ovoga Zakona, da su uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priloženi dokumenti iz članka 88. stavka 2. ovoga Zakona, da je do građevne čestice osiguran pristup s javno-prometne površine, te da je izvršena uplata komunalnog doprinosa prema posebnom zakonu.

Ako je na građevnoj čestici započeta izgradnja građevine ili je građevina izgrađena bez građevinske dozvole, u postupku izdavanja građevinske dozvole, osim činjenica iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se i usklađenost izvedenih radova, odnosno građe­vine s glavnim projektom.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka investitor je dužan prije izdavanja građevinske dozvole za tu građevinu, osim upravne pristojbe određene za izdavanje građevinske dozvole, platiti i posebnu upravnu pristojbu u iznosu određenom posebnim propisom.

Ako se u slučaju iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da izvedeni radovi, odnosno građevina nisu u skladu s glavnim projektom, tijelo graditeljstva odbit će zahtjev za izdavanje građevinske doz­vole bez prethodnog donošenja zaključka iz članka 103. stavka 1. ovoga Zakona.

U svrhu utvrđivanja činjenica iz stavka 1. i 2. ovoga članka i članka 93. stavka 1. ovoga Zakona, tijelo graditeljstva dužno je provesti očevid na građevnoj čestici.

Glavni projekt je prilog i sastavni dio građevinske dozvole, što na projektu mora biti naznačeno i ovjerovljeno potpisom službenika i pečatom tijela koje izdaje dozvolu.«

Članak 27.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»Nakon primitka urednog zahtjeva za građevinsku dozvolu tijelo graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana od dana primitka urednog zahtjeva, poziva nadležna tijela državne uprave i/ili pravne osobe s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela državne uprave i/ili pravne osobe) na uvid u glavni projekt radi pribavljanja potvrda iz članka 82. stavka 2., odnosno stavka 3. ovoga Zakona. Uvidu u glavni projekt obvezno prisustvuje investitor i projektant, odnosno glavni projektant.

Ako tijelo državne uprave i/ili pravna osoba prilikom uvida u glavni projekt ili naknadno u roku od najduže petnaest dana od dana uvida u glavni projekt utvrdi da glavni projekt nije usklađen s odredbama posebnih zakona i propisa, tijelo graditeljstva će zaključkom investitoru odrediti primjereni rok za njegovo uskla­đenje. Ako investitor ne postupi po tom zaključku zahtjev za izdavanje građevinske dozvole će se odbiti.

Ako investitor postupi po zaključku iz stavka 2. ovoga članka tijelo graditeljstva će ponovno postupiti u smislu stavka 1. ovoga članka, te će na uvid u glavni projekt pozvati samo ona tijela državne uprave i/ili pravne osobe koja su imala primjedbe na glavni projekt. Ako se tijelo državne uprave i/ili pravna osoba odazove ponovnom pozivu za uvid u glavni projekt, te tom prilikom utvrdi da glavni projekt ponovno nije usklađen s odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, dužno je o tome donijeti rješenje te ga, u roku od osam dana od dana uvida u glavni projekt, dostaviti tijelu graditeljstva i investitoru. U tom slučaju tijelo graditeljstva prekinut će postupak izdavanja građevinske dozvole dok nadležno tijelo ne riješi o žalbi investitora.

Na rješenje tijela državne uprave i/ili pravne osobe iz stavka 3. ovoga članka investitor ima pravo žalbe.

Potvrda iz članka 82. stavka 2., odnosno stavka 3. ovoga Zakona smatra se izdanom ako se predstavnik tijela državne uprave i/ili pravne osobe prilikom uvida u glavni projekt usmeno ili naknadno u propisanom roku pisanim putem, očituje da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim zakonom i propisima donesenim na temelju tog zakona.

Ako se tijelo državne uprave i/ili pravna osoba s javnim ovlastima ne odazove pozivu za uvid u glavni projekt ili se odazove tom pozivu ali se prilikom uvida u navedeni projekt ili u naknadno propisanom roku ne očituje, odnosno ako u propisanom roku tijelu graditeljstva ne dostavi rješenje iz stavka 3. ovoga članka, smatra se da je taj projekt usklađen s odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, te da je potvrda iz članka 82. stavka 2. odnosno stavka 3. ovoga Zakona izdana.

Odredbe stavka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na pribavljanje mišljenja na idejni projekt za ishođenje načelne dozvole, te na pribavljanje potvrda glavnog projekta u postupku ishođenja potvrde iz članka 107. stavka 2. i članka 118. stavka 1. ovoga Zakona.«

Članak 28.

U članku 93. stavak 2. briše se.

Članak 29.

U članku 95. stavku 2. riječi: »o čemu pisanu obavijest dostavlja strankama« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Za građevine iz članka 86. ovoga Zakona tijelo graditeljstva na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja stranke poziva javnim pozivom bez obzira na broj nekretnina s kojima neposredno graniči građevna čestica za koju se izdaje građevinska dozvola. Javni poziv objavljuje se u javnom tisku i/ili drugim sredstvima javnog priopćavanja i na oglasnoj ploči tijela graditeljstva koje izdaje građevinsku dozvolu.«

Stavak 5. briše se.

Članak 30.

U članku 96. stavku 1. riječi: »i obavijest, odnosno javni poziv« brišu se, a riječ: »odnosno« zamjenjuje se riječju: »i«.

U stavku 2. riječi: »a obavijest se dostavlja,« brišu se.

U stavku 3. riječi: »i 3.« brišu se.

Članak 31.

U članku 97. stavku 1. riječi: »i na oglasnoj ploči tijela graditeljstva koje izdaje građevinsku dozvolu pod uvjetom da je o tome stranci u propisanom roku upućena preporučena pisana obavijest« brišu se.

U stavku 2. riječi: »pod uvjetom da je ovaj poziv u propisanom roku izložen na građevinskoj čestici, odnosno građevini za koju je zatražena građevinska dozvola i na oglasnoj ploči tijela graditeljstva koje izdaje građevinsku dozvolu« brišu se.

Članak 32.

Članak 98. mijenja se i glasi:

»Stranka u smislu članka 95. stavka 1. ovoga Zakona jest investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska doz­vo­la i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i no­sitelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno gra­niči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, te jedinica lokalne samouprave na čijem se području građevina gradi.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinu iz članka 86. ovoga Zakona za koju je odlukom Vlade Republike Hrvatske ili zakonom utvrđeno da je od interesa za Republiku Hrvatsku su investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini i jedinica lokalne samouprave na čijem se području građevina gradi.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u postupku izdavanja građevinske dozvole za adaptaciju složene uporabljive građevine ili njezinog dijela i u postupku izmjene i/ili dopune građevinske dozvole izdate za izgradnju složene uporabljive građevine ili njezinog dijela kojima se ne odstupa od određenih lokacijskih uvjeta stranka je investitor.«

Članak 33.

U članku 101. stavku 1. iza riječi: »zahtjeva« dodaju se riječi: »te pribavljenih potvrda iz članka 82. stavka 2. ovoga Zakona«.

U stavku 2. iza riječi: »zahtjeva« dodaju se riječi: »te pribavljenih potvrda iz članka 82. stavka 3. ovoga Zakona«.

Članak 34.

Članak 102. briše se.

Članak 35.

U članku 104. stavci 1., 2., 3. i 4 . mijenjaju se i glase:

»Strankama koje su se odazvale pozivu tijela graditeljstva za uvid u glavni projekt radi izjašnjenja i strankama koje su dale svoja pozitivna izjašnjenja u smislu članka 88. stavka 3. podstav­ka 1. ovoga Zakona, građevinska dozvola, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavlja se osobnom dostavom bez glavnog projekta.

Građevinska dozvola, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavlja se bez glavnog pro­jek­ta radi znanja građevinskoj inspekciji.

Strankama koje se nisu odazvale pozivu tijela graditeljstva za uvid u glavni projekt radi izjašnjenja, građevinska dozvola, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, dostavlja se izlaganjem na oglasnoj ploči tijela graditeljstva u trajanju od osam dana.

U slučaju dostave iz stavka 2. ovoga članka prvi dan roka za izjavljivanje žalbe je prvi dan izlaganja građevinske dozvole odnosno rješenja na oglasnoj ploči.«

Stavak 6. briše se.

Članak 36.

U članku 107. stavku 3. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – da je odbijeno izdavanje potvrde iz članka 82. stavka 2., odnosno stavka 3. ovoga Zakona.«

Podstavak 4. briše se.

Članak 37.

U članku 108. stavku 1. iza riječi: »dužan je« dodaju se riječi: »u roku od petnaest dana od dana nastale promjene«.

Članak 38.

U članku 109. stavku 3. riječi: »rekonstrukciju i adaptaciju« zamjenjuju se riječju: »gradnju«, a riječi: »za građenja« brišu se.

U stavku 4. iza riječi: »prilaže se« dodaju se riječi: »lokacijska dozvola,«, a riječi: »odluka o lokacijskim uvjetima,« brišu se.

Članak 39.

U članku 110. stavku 1. iza riječi: »dozvola« dodaju se riječi: »te pripremni radovi koji se smiju izvoditi i na temelju načelne dozvole«.

Članak 40.

U članku 111. stavku 2. podstavak 3. briše se.

Stavak 4. briše se.

Članak 41.

U članku 112. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stranka u postupku izdavanja načelne dozvole jest investitor i jedinica lokalne samouprave na čijem se području namjerava graditi građevina za koju se izdaje načelna dozvola.«

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 42.

U članku 114. stavku 2. podstavak 3. briše se.

Članak 43.

U članku 116. točki 4. podstavku 1. riječ: »razvijene tlocrtne (bruto) površine« zamjenjuju se riječima: »građevinske (bruto) površine«, a iza riječi: »septička jama,« dodaju se riječi: »bazen građevinske (bruto) površine do 24 m2 i dubine do 2 m.«.

U podstavku 2. riječi: »tlocrtne (bruto) površine« zamjenjuju se riječima: »građevinske (bruto) površine«, a riječi: »većih od« zamjenjuju se riječima: »građevinske (bruto) površine veće od«.

U podstavku 3. riječi: »tlocrtne (bruto) površine« zamjenjuju se riječima: »razvijene građevinske (bruto) površine«.

U točki 5. podstavku 7. riječi: »tlocrtne (bruto) površine« zamjenjuju se riječima: »građevinske (bruto) površine«.

Podstavak 8. mijenja se i glasi:

» – uređenje građevne čestice za koju je izdana građevinska dozvola ako se radi o građenju: staza, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, vrtnog bazena ili ribnjaka građevinske (bruto) površine do uključivo 12 m2 i dubine do uključivo 1,00 m od razine okolnog tla, ognjišta s otvorenim plamenom građevinske (bruto) površine do uključivo 1,50 m2 i visine do uključivo 3,00 m od razine okolnog tla, temelja stabilnih dječjih igračaka, solarnih kolektora ukupne osunčane površine do uključivo 6 m2 i visine do uključivo 1,20 m od razine okolnog tla.«

Iza podstavka 12. dodaju se novi podstavci 13., 14., 15., 16. i 17. koji glase:

» – nadzemni i podzemni spremnik ukapljenog naftnog plina, odnosno nafte zapremine do 10 m3 koji se postavlja na građevnoj čestici građevine za koju je izdana građevinska dozvola,

– privremeno postavljanje prijenosnih spremnika za smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari za koje odobrenje za postavljanje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno posebnim propisima,

– ograda visine do uključivo 1,20 m od niže razine okolnog tla,

– potporni zid građevinske visine do uključivo 0,80 m,

– postavljanje kamp kućica, šatora i sličnih objekata u uređenim kampovima kategoriziranim prema posebnom propisu.«

Dosadašnji podstavak 13. postaje podstavak 18.

Članak 44.

U članku 118. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Tijelo graditeljstva odbit će rješenjem izdavanje potvrde glavnog projekta ako utvrdi da:

– nije izrađen za građenje, odnosno izvođenje radova za koje nije potrebna građevinska dozvola,

– nije izrađen od ovlaštene osobe,

– je odbijeno izdavanje potvrde iz članka 82. stavka 2. odnosno stavka 3. ovoga Zakona,

– nije izrađen u skladu s lokacijskim uvjetima,

– do građevne čestice nije osiguran pristup s javno-prometne površine.«

Članak 45.

U članku 121. stavku 1. riječi: »Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka«.

U stavku 2. podstavak 2. briše se.

Stavak 3. mijenja i glasi:

»Građevina koju Republika Hrvatska kupi u svrhu stambenog zbrinjavanja u smislu Zakona o područjima posebne državne skrbi smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako njezin vlasnik posjeduje:

– jedan primjerak projekta postojećeg stanja,

– kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine na građevnoj čestici i

– dokaz da je građevina kupljena u svrhu stambenog zbrinjavanja u smislu Zakona o područjima posebne državne skrbi.«

U stavku 4. riječi: »1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »1., 2. i 3.«.

Članak 46.

U članku 122. stavku 1. riječi: »u smislu provedbe nadzora građevinske inspekcije« brišu se.

Članak 47.

U članku 123. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Odluka iz stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na građevi­ne, odnosno radove iz članka 86. ovoga Zakona za gradnju, odnos­no izvođenje kojih je odlukom Vlade Republike Hrvatske, odnosno posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvat­ske.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 48.

U članku 128. stavku 1. riječi: »koja gradi za svoje potrebe« zamjenjuju se riječima: »iz članka 37. stavka 5. ovoga Zakona«.

U stavku 2. broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Izvođač na gradilištu građevine koja se adaptira ne mora imati dokument iz članka 127. stavka 1. podstavka 9. ovoga Zakona.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Izvođač na gradilištu građevine iz članka 116. točke 4. ovoga Zakona ne mora imati dokumentaciju iz članka 127. stavka 1. podstavka 5. i 8. ovoga Zakona.

Za radove i jednostavne građevine iz članka 116. točke 5. ovoga Zakona izvođač na gradilištu ne mora imati dokumentaciju iz članka 127. stavka 1. ovoga Zakona osim tipskog projekta kada je propisan.«

Članak 49.

U članku 135. stavku 2. podstavku 5. iza riječi: »postupak« dodaju se riječi: »ukidanja ili«.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

» – ako građevina nije priključena na javno-prometnu površinu i druge objekte i uređaje komunalne infrastrukture određene lokacijskim uvjetima.«

Članak 50.

U članku 139. stavak 3. briše se.

Članak 51.

U članku 141. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Građevinu za koju se ne izdaje uporabna dozvola (građe­vina iz članka 121. stavka 1., 2. i 3., članka 122. stavka 1. i članka 130. ovoga Zakona), građevinu za koju se prema propisima koji su važili u trenutku njezina građenja nije izdavala uporabna dozvola, sud će upisati u zemljišne knjige bez uporabne dozvole.«

Članak 52.

U članku 151. stavku 5. riječi: »građevinskog nadzornika s položajem« brišu se.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»Ministar može radi hitne potrebe ili ekonomičnijeg obavljanja inspekcijskog nadzora pisano narediti građevinskom inspektoru i građevinskom nadzorniku iz jedne područne jedinice da privremeno, a najduže trideset dana neprekidno, provodi nadzor na području druge područne jedinice.

Građevinski inspektor dokazuje svoj identitet i ovlast službenom iskaznicom.

Način izdavanja, sadržaj i oblik službene iskaznice propisuje ministar pravilnikom.«

Članak 53.

U članku 154. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Građevinski inspektor će pisano obavijestiti poznatog podnositelja prijave o utvrđenom činjeničnom stanju u inspekcijskom nadzoru najkasnije u roku od trideset dana od dana provedbe tog nadzora.«

Članak 54.

U članku 157. stavku 1. riječi: »označiti građevinu opisanom,« i riječi: »izdavati prekršajne naloge,« brišu se.

Članak 55.

U članku 159. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Gospodarski inspektor Državnog inspektorata će rješenjem zabraniti promet građevnog proizvoda ako utvrdi da je građevni proizvod u prometu:

– bez tehničke upute ili s neispravnom tehničkom uputom,

– bez znaka sukladnosti,

– nepropisno označen ili nije označen,

– bez isprave o sukladnosti,

– a da nije osigurano da tehnička svojstva odnosno uporabljivost građevnog proizvoda tijekom njegove distribucije ostanu nepromijenjena ili ako su njegova svojstva odnosno uporabljivost promijenjena.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Žalba izjavljena protiv rješenja gospodarskog inspektora Držav­nog inspektorata ne odgađa izvršenje rješenja.«

Članak 56.

U članku 160. stavku 2. riječi: »odnosno unutarnjoj ustrojs­t­­venoj jedinici Ministarstva nadležnoj za poslove zaštite prirode i okoliša« zamjenjuju se riječima: »i zaštite prirode«.

Članak 57.

U članku 161. stavku 1. podstavku 1. riječi: »osim u slučaju ako se građevina ili njezin dio gradi u skladu sa člankom 107. stavkom 2. ovoga Zakona,« brišu se.

U stavku 2. brojevi: »1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se brojevima: »1., 2., 3., 4. i 5.«.

Članak 58.

U članku 162. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »bez« dodaje se riječ: »konačne«.

U podstavku 2. riječi: »u slučaju kada za građenje nije potrebna građevinska dozvola« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Građevina koja se gradi ili je izgrađena protivno građevin­skoj dozvoli tako da je njena vanjska tlocrtna površina, mjerena kao tlocrtna projekcija najistaknutijih dijelova građevine, veća od dozvoljene, tako da nije poštivan građevinski pravac, odnosno udaljenost od regulacijskog pravca ili tako da je smještena na udaljenosti od granice građevne čestice ili druge građevine koja je manja od najmanje udaljenosti dopuštene dokumentom prostornog uređenja, smatra se građevinom koja se gradi, odnosno koja je izgrađena bez građevinske dozvole.

Osim dijela građevine iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka uklonit će se, bez donošenja posebnog rješenja, i dio građevine koji nakon uklanjanja navedenog dijela, ne ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.«

Članak 59.

U članku 164. stavku 1. brojevi: »1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se brojevima: »1., 2., 3., 4. i 5.«.

Članak 60.

Naslov ispred članka 165.: »OZNAČAVANJE GRAĐEVI­NE OPASNOM« i članak 165. brišu se.

Članak 61.

U članku 168. stavku 3. iza riječi: »Ministarstvu« dodaju se riječi: »osim u slučajevima kada viši građevinski inspektor postupa u nadzoru građevina iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona, u kojem slučaju se protiv rješenja višeg građevinskog inspektora može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 62.

U članku 171. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na zahtjev jedinice lokalne samouprave na čijem se području provodi izvršenje inspek­cijskog rješenja, troškovi izvršenja tog rješenja namiruju se iz proračuna jedinice lokalne samouprave do naplate od izvrše­nika.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka troškovi izvršenja rješe­nja naknađuju se od izvršenika u korist proračuna jedinice lokalne samouprave.«

Članak 63.

Članak 172. mijenja se i glasi:

»Izvršenje inspekcijskog rješenja o uklanjanju građevine odgodit će se na zahtjev investitora, odnosno vlasnika građevine ako je podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, ako nakon donošenja rješenja o uklanjanju građevine ili njezinog dijela nije nastavio s građenjem, te ako se utvrdi da je građenje građevine u skladu s glavnim projektom u pogledu smještaja i veličine građe­vine i da je ispunjen bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine.

Zahtjevu za odgodu izvršenja inspekcijskog rješenja (u dalj­njem tekstu: zahtjev za odgodu) investitor, odnosno vlasnik gra­đe­vine prilaže:

– glavni projekt usklađen s lokacijskim uvjetima,

– potvrdu tijela graditeljstva da je podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole i

– izvješće ovlaštenog inženjera o stanju građevine glede ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Zahtjev za odgodu može se podnijeti u roku od osam dana od dana konačnosti zaključka o dozvoli izvršenja inspekcijskog rje­še­nja o uklanjanju građevine. Nepravovremeni i nepotpuni zah­tjev za odgodu odbacit će se zaključkom.

Odgodu izvršenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka zaključ­kom odobrava tijelo koje je donijelo zaključak o dozvoli izvrše­nja.

Žalba izjavljena protiv zaključka iz stavka 3. i 4. ovoga član­ka ne odgađa izvršenje inspekcijskog rješenja o uklanjanju građe­vine.

Postupak izvršenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka nastavit će se ako nadležno tijelo odbaci ili odbije zahtjev za odgodu, odnosno ako tijelo graditeljstva odbaci ili odbije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Zaključak o odgodi izvršenja inspekcijskog rješenja je ništa­van ako se nakon njegova donošenja nastavi s građenjem. U tom slučaju nastavit će se s postupkom izvršenja rješenja.

Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na građevine i radove za koje nije potrebna građevinska dozvola.«.

Članak 64.

U članku 179. stavku 2. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – gradi protivno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz članka 123. stavka 5. ovoga Zakona«.

Dosadašnji podstavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju podstavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 65.

U članku 184. stavku 3. iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

» – gradi protivno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz članka 123. stavka 5. ovoga Zakona«.

Dosadašnji podstavci 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 66.

U članku 188. stavku 2. iza riječi: »proizvođač,« dodaju se riječi: »distributer«.

U stavku 3. iza riječi: »proizvođača« dodaje se riječ: »distributera«.

Članak 67.

Naslov ispred članka 189.: »POVREDA SLUŽBENE DUŽ­NOS­TI OSOBE OVLAŠTENE ZA VOĐENJE POSTUPKA IZ­DA­VANJA DOZVOLA« i članak 189. brišu se.

Članak 68.

Naslov ispred članka 190.: »POVREDA SLUŽBENE DUŽ­NOSTI OSOBE KOJA PROVODI INSPEKCIJSKI NADZOR« i članak 190. brišu se.

Članak 69.

Članak 195. briše se.

Članak 70.

Članak 196. briše se.

Članak 71.

Članak 199. briše se.

Članak 72.

U članku 201. stavku 2. riječi: »članka 26. stavka 2., članka 27. stavka 7.,«, riječi: »članka 30. stavka 5.,« i riječi: »članka 165. stavka 4.« brišu se.

U stavku 3. riječi: »članka 6. stavka 3.« i riječi: »članka 50. stavka 6.« brišu se.

Članak 73.

U članku 202. podstavak 6. briše se.

Članak 74.

U članku 205. stavku 2. riječi: »iz članka 59. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 75.

U članku 207. stavak 2. briše se.

U stavku 3. riječi: »odnosno stavka 2.« brišu se.

Članak 76.

U članku 211. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 77.

Članak 213. briše se.

Članak 78.

Članak 219. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

Osobe koje su do dana stupanja na snagu Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03.) obavljale poslove izdavanja načelne, građevinske i uporabne dozvole te dozvole za uklanjanje građevine, a koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 87. toga Zakona, mogu nastaviti voditi postupke izdavanja tih dozvola te postupke izdavanja potvrda glavnog projekta iz članka 107. stav­ka 2. i članka 118. stavka 1. toga Zakona.

Članak 80.

Investitor, odnosno vlasnik građevine čija je izgradnja započe­ta ili je izgrađena bez građevinske dozvole, a koji zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnese do 31. prosinca 2004. nije dužan platiti posebnu upravnu pristojbu iz članka 26. ovoga Zakona.

Članak 81.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema tom Zakonu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka postupci odgode izvršenja inspekcijskog rješenja i prekršajni postupci, pokrenuti po odredbama Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03.) dovršit će se po ovom Zakonu.

U svrhu provedbe stavka 2. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na prekršajne postupke Ministarstvo će spise predmeta prekršajnih postupaka dostaviti na rješavanje prekršajnim sudovima u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 82.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona stavljaju se izvan snage odredbe sljedećih zakona:

– članka 15. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93.),

– članka 46. i članka 47. stavka 1. Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu (»Narodne novine«, br. 12/94.),

– članka 17. stavka 1. i 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 173/03.),

– članak 94. stavka 1., 2. i 4. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96., 94/96. i 114/03.),

– članka 18. stavka 4. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 33/02.),

– članak 3. stavka 3. Zakona o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 27/99.),

– članak 12. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 20/03.),

– članka 48. stavka 5. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 52/90. – pročišćeni tekst, 5/91., 9/91., 26/93., 76/99., 29/94., 76/99., 8/00. i 13/02.),

– članka 22. stavka 4. i stavka 5. u dijelu koji se odnosi na izdavanje potvrde glavnog projekta, Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 162/03.),

– članka 32. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 30/94.),

– članak 53. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 111/97.),

– članak 62. stavka 2. u dijelu koji se odnosi na rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju kulturnog dobra i na građenje na području na kojemu se nalazi kulturno dobro, stavka 3. te članka 63. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99. i 151/03.),

– članka 87. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03.),

– članka 11. stavka 3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92.),

– članka 79. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 132/98.),

– članka 34. stavka 1. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 190/03.) i

– članka 9. stavka 2. Zakona o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 173/03.).

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona iz stavka 1. ovoga članka do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tih zakona.

Članak 83.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o gradnji.

Članak 84.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/04-01/01
Zagreb, 9. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

            Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.