Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

NN 100/2004 (20.7.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

HRVATSKI SABOR

1899

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zem­ljišnim k­njigama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 9. srp­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2450/2
Zagreb, 14. srp­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Članak 1.

U Zakonu o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 73/00. i 114/01.) u članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Postupak vodi i poslove obavlja voditelj zemljišnih knjiga ili zemljišnoknjižni službenik kojega za to odredi predsjednik su­da, pod nadzorom suca. Za rad zemljišnoknjižnog službenika od­go­vara voditelj zemljišnih knjiga, osim za rad ovlaštenoga zemljišno­knjižnog referenta.«

Članak 2.

U članku 97. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ministar nadležan za poslove pravosuđa, radi povećanja učinkovitosti propisat će da se zemljišnoknjižni prijedlozi i u ručno vođenoj zemljišnoj knjizi podnose na propisanim obrascima. Pravilnikom će se propisati obrasci u zemljišnoknjižnom postupku.

(4) Prijedlog koji nije podnesen na propisanom obrascu neće se samo zbog toga odbaciti ako se po njemu inače može postupiti.«

Članak 3.

Članak 105. briše se.

Članak 4.

U članku 107. stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 109. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Neuredan prijedlog i prijedlog kojem nisu priloženi svi prilozi nužni za donošenje odluke o osnovanosti prijedloga sud će odbaciti.

(7) Odbacivanje prijedloga ne sprječava podnošenje novoga urednog, odnosno potpunog prijedloga, ali će za odlučivanje o novom prijedlogu za upis biti mjerodavno stanje u času kada je taj novi prijedlog stigao sudu, te isti dobiva ono mjesto u prvenstvenom redu koje mu pripada prema času kad bude podnesen prijedlog za novi upis.«

Članak 6.

Iza članka 109. dodaju se članci 109.a, 109.b i 109.c koji glase:

»Članak 109.a

(1) Rješenje u smislu članka 109. ovoga Zakona donosi ovlašteni zemljišnoknjižni referent u sudu.

(2) Ovlašteni zemljišnoknjižni referent provodi i druge rad­nje u zemljišnoknjižnom postupku koje prethode donošenju rješenja.

(3) Ovlaštenoga zemljišnoknjižnog referenta u skladu s uvje­tima i postupku propisanim ovim Zakonom imenuje predsjednik neposredno višeg suda, na prijedlog predsjednika zemljišno­knjiž­nog suda u kojem službenik radi.

(4) Poslove u zemljišnoknjižnom postupku koje će obavljati imenovani ovlašteni zemljišnoknjižni referent povjerava pred­sjednik zemljišnoknjižnog suda u koji je službenik imenovan.

Članak 109.b

(1) Službenik se može imenovati za ovlaštenoga zemljišno­knjiž­nog referenta ukoliko udovoljava sljedećim uvjetima:

1. položen poseban stručni ispit za ovlaštenoga zemljišno­knjižnog referenta,

2. ima višu stručnu spremu društvenog ili geodetskog smjera i 5 godina radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog službenika ili srednju stručnu spremu društvenog ili geodetskog smjera i 10 godina radnog iskustva na poslovima zemljišno­knjižnog referenta.

(2) Poseban stručni ispit iz stavka 1. točka 1. ovoga članka polaže se kod Ministarstva pravosuđa.

(3) Program i način polaganja posebnog stručnog ispita, kao i pobliže postupak imenovanja odredit će se posebnim pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa uz prethodno pribavljeno mišljenje županijskih sudova.

Članak 109.c

(1) Predmeti se u sudu ovlaštenim zemljišnoknjižnim referentima dodjeljuju u rad u skladu s odredbama Sudskog poslovnika koje vrijede za dodjelu predmeta u rad sucima.

(2) Predsjednik zemljišnoknjižnog suda ili sudac kojeg ovlasti rasporedom poslova može donijeti rješenje kojim preuzima od ovlaštenoga zemljišnoknjižnog referenta predmet i dodijeliti ga drugom ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu ili ga dodijeliti sucu iz opravdanih razloga. U tom slučaju sudac donosi rješenje, a sve prethodne radnje obavlja ovlašteni zemljišnoknjižni referent pod nadzorom suca.«

Članak 7.

    Članak 123. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku dopuš­tena je žalba.

(2) U povodu žalbe protiv rješenja ovlaštenoga zemljišno­knjižnog referenta, zemljišnoknjižni sudac ovlašten je žalbu prih­vatiti ako ocijeni da je osnovana, te u cijelosti ili djelomice, preinačiti donijeto rješenje ili prijedlog odbiti.

(3) U slučaju da zemljišnoknjižni sudac usvoji žalbu i prei­na­či rješenje, protiv tog rješenja dopuštena je posebna žalba, kao i protiv rješenja koje bi donio sudac na temelju članka 109.c stavka 3. ovoga Zakona.

(4) U slučaju da ocijeni da žalba nije osnovana, sud prvog stupnja uputit će predmet sudu drugog stupnja.«

Članak 8.

(1) Pravilnike iz članka 2. i članka 6. ovoga Zakona kao i izmjene Pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Uz ispunjenje uvjeta za imenovanje ovlaštenih zemljišno­knjižnih referenata predsjednik neposredno višeg suda može privremeno po prijedlogu predsjednika zemljišnoknjižnog suda zem­ljišno­knjižnim referentima izdati ovlast za postupanje i donošenje rješenja u zemljišnoknjižnom postupku u smislu ovoga Zakona na vrijeme od 2 godine od dana povjeravanja ovlasti službeniku.

(3) Za vrijeme trajanja privremene ovlasti ovlašteni zem­ljišno­knjižni referent dužan je položiti poseban stručni ispit po odredbama ovoga Zakona. Ako službenik ne položi taj ispit u roku od 2 godine, tada gubi ovlast za samostalno obavljanje povjerenih mu poslova, a ukoliko položi ispit, tada mu se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova na daljnji period od 5 godina.

(4) Nakon isteka navedenog roka od 5 godina ovlaštenom sudskom službeniku može se povjeriti obavljanje poslova u zemljišno­knjižnom postupku trajno.

(5) Dosadašnji zemljišnoknjižni referenti koji ne dobiju privremenu ovlast za obavljanje poslova ovlaštenih zemljišno­knjiž­nih referenata nastavit će raditi u zemljišnoj knjizi na dosadašnji način.

Članak 9.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na sve postupke u tijeku u kojima nije doneseno prvostupanjsko rješenje kojim je naložen upis u zemljišnu knjigu.

Članak 10.

(1) Prijedloge za upis koji su zaprimljeni u sudu do stupanja na snagu ovoga Zakona a koji su neuredni ili uz koje nisu priloženi svi nužni prilozi za donošenje odluke o osnovanosti prijedloga, podnositelji prijedloga mogu urediti ili upotpuniti nužnim prilozima u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ukoliko u roku propisanom stavkom 1. ovoga članka podnositelj prijedloga ne postupi sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka, s prijedlogom će se postupiti prema odredbi članka 109. stavka 6. i 7. ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-01/04-01/01
Zagreb, 9. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v.r.