Pravilnik o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa

NN 100/2004 (20.7.2004.), Pravilnik o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa

MINISTARSTVO KULTURE

1904

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 162/03) i članka 15. stavka 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« br. 199/03 i 30/04) ministar kulture, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O SKUPLJANJU SAMONIKLIH BILJAKA U SVRHU PRERADE, TRGOVINE I DRUGOG PROMETA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjere zaštite i uvjeti za ishođenje dopuštenja za skupljanje samoniklih biljaka i njihovih dijelova koje se koriste kao ljekovito, prehrambeno, ukrasno bilje ili kao biljni materijal za uzgoj izvan prirodnog staništa u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, te količine i način korištenja samoniklih biljaka radi njihove zaštite i očuvanja stabilnosti njihovih prirodnih staništa u području skupljanja.

Skupljanje samoniklih biljaka i njihovih dijelova u smislu ovog Pravilnika ne odnosi se na skupljanje za osobne potrebe.

Članak 2.

Samonikle biljke na koje se odnose uvjeti propisani ovim Pravilnikom utvrđene su Pravilnikom o zaštićenim divljim svojtama, kao strogo zaštićene biljke i zaštićene biljke.

 

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

 »Samonikle biljke« su biljni organizmi koji nisu nastali pod utjecajem čovjeka kao posljedica uzgojnih aktivnosti u smislu Zakona o zaštiti prirode.

»Dijelovi biljaka« su nadzemni dijelovi – cvijet (flos), list (folium), izbojci (turiones), pupovi (gemmae), nadzemni dio (herba) plod (fructus), sjeme (semen), kora (cortex), drvo (lignum) te podzemnie dijelovi – korijen (radix), gomolj (tuber), korjenčić (rhizoma), lukovica (bulbus).

»Količina skupljanja« je količina samoniklih biljaka izražena u kilogramima ili prstohvatima (obuhvat palca i kažiprsta).

»Skupljanje samoniklih biljaka« je postupak u kojem se samonikle biljke i njihovi dijelovi skupljaju u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa.

  »Nositelji dopuštenja za skupljanje samoniklih biljaka« su pravne i fizičke osobe, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili seljačka domaćinstva, koji su dobili dopuštenje za skupljanje samoniklih biljaka sukladno ovom Pravilniku.

»Komercijalni sakupljač samoniklih biljaka« je fizička osoba koja je ovlaštena za skupljanje samoniklih biljaka od strane pravne osobe ili obrta, koji imaju dopuštenje za skupljanje samoniklih biljaka.

Članak 4.

Zabranjeno je skupljanje onih samoniklih biljaka u nacionalnim parkovima, te strogim i posebnim rezervatima radi kojih je područje primarno zaštićeno.

U ostalim zaštićenim područjima skupljanje samoniklih biljaka je dopušteno ako nije drugačije propisano posebnim propisima te uz prethodno pribavljenu suglasnost nadležne javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem.

Ministarstvo može iz znanstveno-istraživačkih razloga i radi zaštite staništa odrediti neko područje kao trajno zaštićenu plohu na kojoj se privremeno ili trajno zabranjuje skupljanje samoniklog bilja.

II. UVJETI ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA ZA SKUPLJANJE SAMONIKLIH BILJAKA

Članak 5.

Ministarstvo izdaje dopuštenje za skupljanje samoniklih biljaka i njihovih dijelova u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa na temelju zahtjeva koji mogu podnijeti pravne i fizičke osobe, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili seljačka domaćinstva, koja su upisana u javni upisnik (upisnik poljoprivrednih gospodarstava prema Zakonu o poljoprivredi, upisnik o minimalnim uvjetima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćin­stvima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i slični upisnici).

Podnositelji zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka mogu dobiti dopuštenje za skupljanje samoniklih biljaka obavljaju na vlastitom zemljištu i/ili na tuđem zemljištu uz prethodnu suglasnost vlasnika ili ovlaštenika prava na prirodnim dobrima.

Dopuštenje se izdaje sukladno odredbama ovog Pravilnika na temelju stručne podloge Državnog zavoda za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod). Dopuštenje se izdaje rješenjem.

Skupljanje strogo zaštićenih samoniklih biljaka je zabranjeno, osim u slučajevima propisanim u članku 80. Zakona o zaštiti prirode.

Članak 6.

Zahtjev za skupljanje samoniklih biljaka treba sadržavati:

– podatke o podnositelju zahtjeva

– hrvatski i latinski nazivi biljnih vrsta

– dijelove samoniklih biljaka

– količinu koja se želi skupljati

– područje skupljanja

– način i pribor skupljanja

– namjena skupljenog bilja.

Podnositelj zahtjeva za pribavljanje dopuštenja dužan je uz zahtjev priložiti:

– dokaz o registriranoj djelatnosti za skupljanje samoniklih biljaka radi prerade, trgovine i drugog prometa, odnosno upisu u javni upisnik za pravne osobe, obrtnike, obiteljsko poljoprivredna gospodarstva ili seljačka domaćinstva iz članka 5. ovog Pravilnika,

– dokaz o vlasništvu zemljišta ili prethodnu suglasnost vlasnika zemljišta ili ovlaštenika prava na prirodnom dobrima.

Zahtjevu za skupljanje samoniklih biljaka prilažu se državni biljezi u vrijednosti 70.000 kuna.

Članak 7.

Zavod je dužan dostaviti Ministarstvu kulture stručnu podlogu iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. siječnja svake godine.

Stručna podloga izrađuje se na temelju kategorija ugroženosti vrsta, odnosno temeljem analize stanja samoniklih biljaka u prirodi te izvješća nositelja dopuštenja za skupljanje samoniklih biljaka o skupljanju samoniklih biljaka za proteklu godinu.

Stručna podloga sadrži: ukupnu godišnju količinu samoniklih biljaka koja se može sakupiti, po vrstama i njihovim dijelovima; područja sakupljanja po županijama; vremensko razdoblje u kojem je dozvoljeno skupljanje iz prirode; sredstva kojima je dozvoljeno skupljanje; mjere zaštite, ocjenu utjecaja sakupljanja samoniklih biljaka na prirodu i na očuvanje povoljnog stanja populacije samoniklih biljaka.

Članak 8.

Zavod izrađuje i vodi bazu podataka o skupljanju samoniklih biljaka, te Očevidnik nositelja dopuštenja za sakupljanje samoniklih biljaka.

U Očevidnik se unose podaci o nositeljima dopuštenja za skupljanje samoniklih biljaka, podaci o vrstama i količinama, te području (županija i naziv lokaliteta) skupljanja samoniklih biljaka.

Zavod će osigurati dostupnost podataka iz baze i Očevidnika za potrebe provedbe ovoga Pravilnika, te Ministarstvu dostaviti izvod iz Očevidnika prema potrebi.

Članak 9.

Nositelji dopuštenja za skupljanje samoniklih biljaka dužni su Zavodu dostaviti godišnje izvješće o skupljanju samoniklih biljaka najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. Uz izvješće obvezno se dostavlja popis komercijalnih sakupljača.

Izvješće se dostavlja na obrascu koji je sastavni dio dopuštenja.

III. MJERE ZAŠTITE ZA KOMERCIJALNO SKUPLJANJE SAMONIKLIH BILJAKA

Članak 10.

Skupljanje samoniklih biljaka za ovlaštene pravne osobe i obrte obavljaju komercijalni sakupljači samoniklih biljaka.

Nositelji dopuštenja za skupljanje samoniklih biljaka iz stavka 1. ovog članka dužni su voditi evidenciju komercijalnih sakupljača i odgovaraju za njihove radnje prilikom skupljanja.

Komercijalni sakupljač samoniklih biljaka mora imati potvrdu za obavljanje poslova sakupljanja samoniklih biljaka koju izdaje nositelj dopuštenja za skupljanje samoniklih biljaka iz stavka 1. ovoga članaka.

Potvrda sadrži ime i prezime komercijalnog sakupljača samoniklih biljaka, ime roditelja, godinu rođenja, mjesto i adresu stanovanja, navod o nositelju dopuštenja za skupljanje samoniklih biljaka. Potvrda mora biti ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka.

U tijeku obavljanja poslova skupljanja samoniklih biljaka komercijalni sakupljač dužan je potvrdu iz stavka 3. ovoga članka imati sa sobom, te je na zahtjev inspektora zaštite prirode ili druge ovlaštene osobe predočiti.

Članak 11.

Samonikle biljke mogu se skupljati uz obvezno pridržavanje slijedećih mjera zaštite:

– na jednom nalazištu može se skupljati najviše dvije trećine biljnog fonda,

– pri skupljanju biljaka kod kojeg se koriste samo određeni nadzemni dijelovi, koristiti se isključivo tehnika rezanja, bez oštećivanja ostalih dijelova biljaka,

– prilikom branja ne smije se oštećivati neposredno stanište,

– jame nastale vađenjem podzemnih dijelova samoniklih biljaka moraju se ponovno zatrpati iskopanom zemljom,

– posebne mjere zaštite utvrđuju se stručnom podlogom iz članka 7. ovoga  Pravilnika.

Članak 12.

Ako se skupljanjem određenih vrsta samoniklog bilja znatno ili vidljivo smanji populacija pojedine vrste samoniklih biljaka na određenom području ili ako je stanje njihovoga staništa loše Ministarstvo kulture može skratiti sezonu skupljanja, smanjiti dopuštenu količinu ili na određeno vrijeme potpuno zabraniti skupljanje određenih vrsta samoniklih biljaka na tom području.

Članak 13.

Nositelju dopuštenja za skupljanje samoniklih biljaka za kojega se utvrdi da postupa suprotno odredbama ovoga Pravilnika i uvjetima iz dopuštenja za skupljanje samoniklih biljaka, neće se izdati dopuštenje za skupljanje samoniklih biljaka u narednoj godini.

IV. NADZOR

Članak 14.

Nadzor nad provedbom ovog Pravilnika vrši inspekcija zaštite prirode i drugi inspektori svaki u okviru svojih nadležnosti sukladno zakonu o zaštiti prirode I posebnim propisima.

Nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika, smatra se prekr­šajem sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Do donošenja Pravilnika o zaštićenim divljim svojtama, primjenjuje se popis strogo zaštićenih i zaštićenih biljaka koji je prilog ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/04-01-41/18
Urbroj: 532-04-3/3-04-06
Zagreb, 9. srpnja 2004.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

 

 

STROGO ZAŠTIĆENE BILJKE

Alismataceae

Travoliki žabočun (Alisma gramineum)

Žabnjačka kornjačnica (Baldellia ranunculoides)

Kaldezija (Caldesia parnassifolia)

Plutajući žabočun (Luronium natans)

Amaryllidaceae

Višecvjetni sunovrat (Narcissus tazett)

Primorski žilj (Pancratium maritimum)

Žuta lužarka (Stembergia lutea)

Apiaceae

Puzavi celer (Apium repens)

Hrvatska nevesika (Athamanta turbith)

Karglijev zvinčac (Bupleurum karglii)

Kopljastolisni zvinčac (Bupleurum lancifolium)

Obojena krabljica (Chaerophyllum coloratum)

Trnovita ježika (Echinophora spinosa)

Planinski kotrljan (Eryngium alpinum)

Bijela grafija (Grafia golaka)

Hladnikija (Hladnikia pastinacifolia)

Obični ljepušak (Hydrocotyle vulgaris)

Moračina širolistna (Orlaya kochii)

Pukovica (Peucedanum aegopodioides)

Kožasta pukovica (Peucedanum coriaceum)

Razgranjena potrenšlagija (Portenschlagiella ramosissima)

Planinsko devesilje (Seseli malyi)

Pustenasto devesilje (Seseli tomentosum)

Aquifoliaceae

Božikovina (Ilex aquifolium)

Araceae

Duguljasti kozlac (Arum orientale ssp. longispathum)

Močvarni zmijinac (Calla palustris)

Aristolochiaceae

Hrvatska vučja stopa (Aristolochia croatica)

Šumski kopitnjak (Asarum europaeum ssp. italicum)

Asciepiadaceae

Šiljasti lastavičnjak (Cynanchum acutum)

Grčka luštrika (Periploca graeca)

Jadranski lastavičnjak (Vincetoxicum hirundinaria ssp. adriaticum)

Aspleniaceae

Kvarnerski jelenak (Asplenium hybridum)

Streličasti jelenak (Asplenium sagittatum)

Asteraceae

Pustenasti jarmen (Anthemis tomentosa)

Gorska moravka (Arnica montana)

Panonski zvjezdan (Aster tripolium L. ssp. pannonicus)

Riječki kravljak (Carlina fiumensis)

Planinska zečina (Centaurea alpina)

Biokovska zečina (Centaurea biokovensis)

Brachtova zečina (Centaurea brachtii)

Žljezdasta zečina (Centaurea crithmifolia)

Crvenkasta zečina (Centaurea cuspidata)

Dalmatinska zečina (Centaurea dalmatica)

Palagruška zečina (Centaurea friderici)

Gola zečina (Centaurea glaberrima)

Derventanska zečina (Centaurea incompta)

Jabučka zečina (Centaurea jabukensis)

Radićeva zečina (Centaurea radichii)

Dubrovačka zečina (Centaurea ragusina)

Trnovitotrepavičava zečina (Centaurea spinosociliata)

Paučinastosiva zečina (Centaurea stenolepis ssp. joannis)

Visianijeva zečina (Centaurea visianiana)

Pučinska zečina (Centaurea x pomoënsis)

Velinačka zečina (Centaurea x velinacensis)

Mađarski divokozjak (Doronicum hungaricum)

Vrboliki oman (Inula salicina ssp. aspera)

Krški runolist (Leontopodium alpinum ssp. krasense)

Močvarna ivančica (Leucanthemella serotina)

Sibirska jezičnjača (Ligularia sibirica)

Jednogodišnja nevenka (Xeranthemum annuum)

Berberidaceae

Etnanska žutika (Berberis croatica)

Betulaceae

Cretna breza (Betula pubescens)

Boraginaceae

Gola visika (Cerinthe glabra ssp. smithiae)

Gola visika (Cerinthe glabra ssp. velebitica)

Velebitski pasji jezik (Cynoglossum velebiticum)

Žalobna visika (Cerinthe tristis)

Povaljeni sunčac (Heliotropium supinum)

Uskolisna potočnica (Myosotis suaveolens)

Šumska potočnica (Myosotis sylvatica ssp. subarvensis)

Rumenjača (Onosma echioides)

Rumenjača (Onosma javorkae)

Zvjezdasti oštrolist (Onosma stellulata)

Jezičasti oštrolist (Onosma pseudoarenaria ssp. fallax)

Oštrolist (Onosma pseudoarenaria ssp. tridentina)

Uskolisni plućnjak (Pulmonaria visianii)

Brassicaceae

Kamenjarska kamnica (Aethionema saxatile ssp. scopulorum)

Gromotulja (Alyssum austrodalmaticum)

Samoborska gromotulja (Alyssum montanum ssp. gmelinii)

Siva gromotulja (Alyssum montanum ssp. pagense)

Skopolijeva gušarka (Arabis scopoliana)

Hrvatska tarčuka (Aubrieta columnae ssp. croatica)

Jadranska rumenica (Aurinia leucadea)

Sitnoplodna gromotulja (Aurinia microcarpa)

Izverugana gromotulja (Aurinia sinuata)

Botterijeva vrzina (Brassica botterii)

Sušačka vrzina (Brassica cazzae)

Repa mehka (Brassica mollis)

Planinska režuha (Cardamine carnosa)

Ružičasta režuha (Cardamine chelidonia)

Kitajbelova režuha (Cardamine kitaibelii)

Primorska režuha (Cardamine maritima)

Waldsteinova režuha (Cardamine waldsteinii)

Hrvatska gušarka (Cardaminopsis croatica)

Hallerova gušarka (Cardaminopsis halleri)

Perasti šulac (Crambe tataria)

Velebitska degenija (Degenia velebitica)

Kranjski šeboj (Erysimum carniolicum)

Šeboj (Erysimum linariifolium)

Šumski šeboj (Erysimum sylvestre)

Trobridi sijedac (Fibigia triquetra)

Mrežasta lukica (Peltaria alliacea)

Raznolistni dragušac (Rorippa lippizensis)

Dinarska čestika (Thlaspi dinaricum)

Campanulaceae

Mirisava žlijezdača (Adenophora liliifolia)

Busenasti zvončić (Campanula cespitosa)

Patuljasti zvončić (Campanula cochlearifolia)

Prozorski zvončić (Campanula fenestrellata)

Hercegovački zvončić (Campanula hercegovina)

Istarski zvončić (Campanula istriaca)

Justinijanov zvončić (Campanula justiniana)

Portenschlagov zvončić (Campanula portenschlagiana)

Poscharskyjev zvončić (Campanula poscharskyana)

Brdska zvončika (Campanula serrata)

Kranjska zvončika (Campanula thyrsoides ssp. carniolica)

Tommasinijev zvončić (Campanula tommasiniana)

Velebitski zvončić (Campanula velebitica)

Waldsteinov zvončić (Campanula waldsteiniana)

Dalmatinsko zvonce (Edraianthus dalmaticus)

Dinarsko zvonce (Edraianthus dinaricus)

Patuljasto zvonce (Edraianthus pumilio)

Puzavo zvonce (Edraianthus serpyllifolius)

Kitnjasta zečica (Physoplexis comosa)

Caprifoliaceae

Borbaševa kozlokrvina (Lonicera borbasiana)

Ljepljiva kozja krv (Lonicera glutinosa)

Caryophyillaceae

Nježna pjeskarica (Arenaria gracilis)

Dinarski rožac (Cerastium dinaricum)

Velecvjetni rožac (Cerastium grandiflorum)

Liburnijski karanfili (Dianthus ferrugineus spp. liburnicus)

Hrvatski karanfil (Dianthus giganteus ssp. croaticus)

Cjeloviti karanfil (Dianthus integer)

Stjenski karanfil (Dianthus petraeus)

Velebitski karanfil (Dianthus velebiticus)

Primorski mekinjak (Drypis spinosa ssp. jacquiniana)

Proljetna mišjakinica (Minuartia verna ssp. insularis)

Tommasinijeva merinka (Moehringia tommasinii)

Ljepiva pušina (Silene armeria)

Planinska pušina (Silene alpestris)

Metličasta pušina (Silene catholica)

Pušina (Silene chromodonta)

Pušina (Silene hayekiana)

Heuffelova pušina (Silene heuffelii)

Širokolisna pušina (Silene latifolia)

Noćna pušina (Silene noctiflora)

Waldsteinova pušina (Silene waldsteinii)

Reichenbachova pušina (Silene reichenbachii)

Lepica rijedkocvjetna (Silene remotiflora)

Retzdorffova pušina (Silene retzdorffiana)

Šloserova pušina (Silene sendtneri)

Tommasinijeva pušina (Silene tommasinii)

Velebitska pušina (Silene velebitica)

Veselskyjeva pušina (Silene veselskyi)

Piramidalni kravajac (Vaccaria hispanica)

Chenopodiaceae

Pješčarska metlica (Bassia laniflora)

Jednogodišnja krafnarka (Camphorosma annua)

Planinski božur (Salicornia veneta)

Slankasta solnjača (Salsola kali)

Sodna solnjača (Salsola soda)

Primorska jurčica (Suaeda maritima)

Grmolika jurčica (Suaeda vera)

Cichoriaceae

Pantocsekov dimak (Crepis pantocsekii)

Pirinejski dimak (Crepis pyrenaica)

Runjika (Hieracium amphithales)

Runjika (Hieracium brachycaule)

Runjika (Hieracium brevilanosum)

Runjika (Hieracium calophyllum)

Paštitasta runjika (Hieracium cymosum ssp. laxiflorum)

Paštitasta runjika (Hieracium cymosum ssp. samoboricum)

Paštitasta runjika (Hieracium cymosum ssp. xanthophyllum)

Ježasta runjika (Hieracium echioides)

Runjika (Hieracium falcatiforme)

Runjika (Hieracium janchenii)

Runjika (Hieracium leucopelmatum)

Runjika (Hieracium macrodon)

Runjika (Hieracium malovanicum)

Runjika (Hieracium mirificissimum)

Obrovačka runjika (Hieracium obrovacense)

Runjika (Hieracium neilreichii)

Runjika (Hieracium pelliculatum)

Mala runjika (Hieracium pilosella ssp. zagrabiense)

Runjika (Hieracium pseudotommasinii)

Runjika (Hieracium scheppigianum)

Runjika (Hieracium sphaerophyllum)

Waldsteinova runjika (Hieracium waldsteinii)

Rossijev lavlji zub (Leontodon rossianus)

Jagušac (Picris scaberrima)

Clusiaceae

Pljuskavica (Hypericum spruneri)

Convolvulaceae

Pješčarski ladolež (Calystegia soldanella)

Uskolisni slak (Convolvulus lineatus)

Cyperiaceae

Stisnuta trešnica (Blysmus compressus)

Šiljati šaš (Carex acuta)

Češki šaš (Carex bohemica)

Cretni šaš (Carex davalliana)

Zvjezdasti šaš (Carex echinata)

Razdijeljeni šaš (Carex divisa)

Žuti šaš (Carex flava)

Veliki obalni šaš (Carex extensa)

Hostov šaš (Carex hostiana)

Tamnozeleni šaš (Carex lepidocarpa)

Crnkasti šaš (Carex nigra)

Buhin šaš (Carex pulicaris)

Prosasti šaš (Carex panicea)

Obalni šaš (Carex riparia)

Kljunasti šaš (Carex rostrata)

Crni šaš (Carex serotina)

Mjehurasti šaš (Carex vesicaria)

Glavičasti šilj (Cyperus capitatus)

Žućkasti oštrik (Cyperus flavescens)

Smeđi šilj (Cyperus fuscus)

Klupčasti oštrik (Cyperus glomeratus)

Dugi oštrik (Cyperus longus

Goli oštrik (Cyperus glaber)

Okruglasti oštrik (Cyperus rotundus)

Kasni oštrik (Cyperus serotinus)

Kranjska jezernica (Eleocharis carniolica)

Jednopljevična jezernica (Eleocharis uniglumis)

Jajolika jezernica (Eleocharis ovata)

Uskolisna suhoperka (Eriophorum angustifolium)

Širokolisna suhoperka (Eriophorum latifolium)

Cretna suhoperka (Eriophorum vaginatum)

Resasti šilj (Fimbristylis bisumbellata)

Bijela šiljkica (Rhynchospora alba)

Busenasta šašina (Scirpus cespitosus)

Bodljasti oblić (Scirpus mucronatus)

Šćetica končastolisna (Scirpus setaceus)

Šćetica pozemljuša (Scirpus supinus)

Dipsacaceae

Jadranska prženica (Knautia adriatica)

Clementijeva prženica (Knautia clementii)

Dalmatinska prženica (Knautia dalmatica)

Ilirska prženica (Knautia illyrica)

Češljasta prženica (Knautia pectinata)

Sarajevska prženica (Knautia sarajevensis)

Travnička prženica (Knautia travnicensis)

Velebitska prženica (Knautia velebitica)

Visianijeva prženica (Knautia visianii)

Svjetlucava zvjezdoglavka (Scabiosa lucida ssp. stricta)

Petterova preskočica (Succisella petteri)

Droseraceae

Mjehurasta vodena stupica (Aldrovanda vesiculosa)

Okrugolisna rosika (Drosera rotundifolia)

Dryopteridaceae

Ilirska papratnjača (Polystichum illyricum)

Equisetaceae

Zimska preslica (Equisetum hyemale)

Ericaceae

Pitoma obična planika (Arbutus x andrachnoides)

Zimzelena medvjetka (Arctostaphylos uva-ursi)

Dlakavi pjenišnik (Rhododendron hirsutum)

Fabaceae

Zlatnožuti ranjenik (Anthyllis aurea ssp. velebitica)

Jupiterova brada (Anthyllis barba-jovis)

Ranovka škurorujna (Anthyllis montana ssp. atropurpurea)

Pravi ranjenik (Anthyllis vulneraria ssp. rubiflora)

Pravi ranjenik (Anthyllis vulneraria ssp. weldeniana)

Uskolisni kozlinac (Astragalus angustifolius ssp. biokovensis)

Kozlinac (Astragalus glacialis)

Ilirski kozlinac (Astragalus monspessulanus ssp. illyricus)

Krčki kozlinac (Astragalus muelleri)

Dalmatinski kozlinac (Astragalus pelecinus ssp. dalmatica)

Re­gensburška tila (Chamaecytisus ratisbonensis)

Trnovita tila (Chamaecytisus spinescens ssp. ala-venti)

Uspravna bjeloglavica (Dorycnium rectum)

Kame­njarska žutilovka (Genista pulchella)

Svilenasta žutilovka (Genista sericea)

Uskolisna žutilovka (Genista sylvestris ssp. dalmatica)

Planinska slatkovina (Hedysarum hedysaroides ssp. exaltatum)

Sredozemna slatkovina (Hedysarum spinosissimum ssp. capitatum)

Obična zanovijet (Laburnum anagyroides ssp. alschingeri)

Planinska graholika (Lathyrus alpestris ssp. alpestris)

Planinska graholika (Lathyrus alpestris ssp. friedrichsthalii)

Žućkastobijela graholika (Lathyrus ochrus)

Pova­ljeni orešac (Lathyrus saxatilis)

Kretska svinduša (Lotus cytisoides)

Svinđuša (Lotus preslii)

Svinđuša (Lotus stenodon)

Pješčarska grahorka (Onobrychis areanaria ssp. tommasinii)

Gorska grahorka (Onobrychis montana ssp. scardica)

Grahorka (Onobrychis oxyodonta)

Zečji trn (Ononis adenotricha)

Dinarska oštrica (Oxytropis dinarica)

Dinarska oštrica (Oxytropis dinarica ssp. velebitica)

Dinarska oštrica (Oxytropis dinarica ssp. weberi)

Pironova vija (Medicago pironae)

Vija (Medicago tenoreana)

Ljuskasta tilovina (Petteria ramentacea)

Dalmatinska djetelina (Trifolium dalmaticum)

Michelijeva djetelina (Trifolium michelianum)

Promje­njiva djetelina (Trifolium mutabile)

Panonska djetelina (Trifolium pannonicum)

Položita djetelina (Trifolium pignantii)

Perzijska djetelina (Trifolium resupinatum)

Prugasta djetelina (Trifolium striatum ssp. tenuiflorum)

Velebitska djetelina (Trifolium velebiticum)

Grahor bielocvjetni (Vicia leucantha)

Dinarska grahorica (Vicia ochroleuca ssp. dinara)

Grahorkasta grahorica (Vicia onobrychioides)

Fumaricaeae

Bijela šupa­ljka (Corydalis acaulis)

Čvrsta šupa­ljka (Corydalis solida ssp. oligantha)

Dubrovačka dim­njača (Fumaria ragusina)

Gentianaceae

Trožilna žuška (Blackstonia perfoliata ssp. serotina)

Cluzijeva sirištara (Gentiana clusii)

Srče­njak (Gentiana lutea ssp. sympyandra)

Plućna sirištara (Gentiana pneumonanthe)

Geraniaceae

Dalmatinska iglica (Geranium dalamticum)

Hippuridaceae

Obični borak (Hippuris vulgaris)

Hydrocharitaceae

Rezac (Stratiotes aloides)

Iridaceae

Dalmatinski šafran (Crocus dalmaticus)

Tomasijev šafran (Crocus thomasii)

Močvarna gladiola (Gladiolus palustris)

Jadranska perunika (Iris adriatica)

Hrvatska perunika (Iris croatica)

Ilirska perunika (Iris illyrica)

Jadranska perunika (Iris pseudopallida)

Sibirska perunika (Iris sibirica)

Perunika (Iris x rotschildii)

Juncaceae

Šumska bekica (Luzula sylvatica ssp. croatica)

Juncaginaceae

Gomo­ljasta brula (Triglochin bulbosa ssp. barrelieri)

Morska brula (Triglochin maritimum)

Močvarna brula (Triglochin palustris)

Lamiaceae

Dracocephalum ruysciana

Razgra­njeni tetr­ljan (Marrubium pere­grinum)

Dalmatinska bresina (Micromeria dalmatica)

Hrvatska bresina (Micromeria croatica)

Kratkozupčasta žalfija (Salvia brachyodon)

Stepska kadu­lja (Salvia nemorosa)

Kadu­lja (Salvia sonklarii)

Visianijev čubar (Satureja visianii)

Kretski čistac (Stachys cretica ssp. cassia)

Mentolisni čistac (Stachys menthifolia)

Arduinov dubačac (Teucrium arduini)

Lemnaceae

Grbasta vodena leća (Lemna gibba)

Beskorjenasta sitna leća (Wolffia arrhiza)

Lentibulariaceae

Tustica kukcolovka (Pinguicula vulgaris)

Liliaceae

Bridasti luk (Allium angulosum)

Horvatov luk (Allium horvatii)

Luk (Allium incensiodorum)

Pješčarski mrazovac (Colchicum arenarium)

Prava kockavica (Fritillaria meleagris)

Nježna kockavica (Fritillaria messanensis ssp. gracilis)

Dalmatinski zumbulčić (Hyacinthella dalmatica)

Bosanski ­lji­ljan (Lilium bosniacum)

Lukovičasti ­lji­ljan (Lilium bulbiferum)

Kra­njski ­lji­ljan (Lilium carniolicum)

Zlatan (Lilium martagon)

Dalmatinsko ptičje mlijeko (Ornithogalum dalmaticum)

Ptičje mlijeko (Ornithogalum televrinum)

Visianijevo ptičje mlijeko (Ornithogalum visianicum)

Širokolisni Salamunov pečat (Polygonatum latifolium)

Livadski procjepak (Scilla litardierei)

Čaškasta baluška (Tofieldia calyculata)

Lycopodiaceae

Cretna crvotočina (Lycopodiella inundata)

Lythraceae

Potočni pilić­njak (Lythrum portula)

Troperkasta vrbica (Lythrum tribracteatum)

Malvaceae

Vršačka s­ljezolika (Hibiscus trionum)

Dlanastolisna kadivka (Kitaibela vitifolia)

Sitnocvjetni s­ljez (Malva parviflora)

Marsileaceae

Četverolisna raznorotka (Marsilea quadrifolia)

Sitna loptarka (Pilularia minuta)

Menyanthaceae

Močvarna trolistica (Menyanthes trifoliata)

Ophioglossacea

Zmijski jednolist (Ophioglossum lusitanicum)

Orchidaceae

Gospina papučica (Cypripedium calceolus)

Ku­kuljičasti kaćun (Dactylorhiza incarnata)

Širokolisni kaćun (Dactylorhiza majalis)

Jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)

Kozonoška (Himantoglossum caprinum)

Loeselijeva grezovka (Liparis loeselii)

Crni vra­njak (Nigritella nigra)

Pčelina kokica (Ophrys apifera)

Otočna kokica (Phrys archipelagi)

Bertolonijeva kokica (Ophrys bertolonii)

Svilena cvjetna kokica (Ophrys bombyliflora)

Žućkasta kokica (Ophrys x flavicans)

Bumbarova kokica (Ophrys fuciflora)

Smeđa kokica (Ophrys fusca)

Muhina kokica (Ophrys insectifera)

Žuta kokica (Ophrys lutea)

Kokica paučica (Ophrys sphe­godes)

Kokica paučica (Ophrys sphe­godes ssp. tommasinii)

Sitnocvjetna bumbarova kokica (Ophrys tetraloniae)

Kokica (Ophry x lyrata)

Kokica (Ophrys x muellneri)

Kokica (Ophrys x sooi)

Kožasti kaćun (Orchis coriophora)

Talijanski kaćun (Orchis italica)

Kaćun (Orchis lactea)

Kacigasti kaćun (Orchis militaris)

B­ljedoliki kaćun (Orchis pallens)

Leptirasti kaćun (Orchis papilionacea)

Finobod­ljasti kaćun (Orchis provincialis)

Grimizni kaćun (Orchis purpurea)

Četverotočkasti kaćun (Orchis quadripunctata)

Majmunov kaćun (Orchis simia)

Kratkoostrugasti kaćun (Orchis spitzelii)

Trozubi kaćun (Orchis tridentata)

Crnocrveni kaćun (Orchis ustulata)

Mirisavi dvolist (Platanthera bifolia)

Istarska kukavica (Serapias istriaca)

Raonička kukavica (Serapias vomeracea)

Ljetna zasukica (Spiranthes aestivalis)

Orobanchaceae

Borbašev volovod (Orobanche borbasiana)

Osmundaceae

Kra­ljevski pujanik (Osmunda re­galis)

Paeoniaceae

Ljekoviti božur (Paeonia officinalis)

Papaveraceae

Primorska makovica (Glaucium flavum)

Pješčarski mak (Papaver argemone)

Zavinutobodljasti mak (Papaver hybridum)

Pinaceae

Dalmatinski crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)

Plantaginaceae

Sivkasta babina svila (Armeria canescens ssp. dalmatica)

Dalmatinski vražemil (Goniolimon dalmaticum)

Savitljiva mrižica (Limonium anfractum)

Mrižica (Limonium subanfractum

Obavijena mrižica (Limonium vestitum)

Pješčarski trputac (Plantago indica)

Moravica minja (Plantago subulata)

Slatinski trputac (Plantago tenuiflora)

Poaceae

Primorska obalnica (Aeluropus littoralis)

Češljasta pririka (Agropyron cristatum ssp. pectinatum)

Crvenožuti repak (Alopecurus aequalis)

Lukovičav repak (Alopecurus bulbosus)

Koljenčasti repak (Alopoecurus geniculatus)

Mješinasti repak (Alopoecurus rendlei)

Rigasta bekmanija (Beckmannia eruciformis)

Vodena slatka trava (Catabrosa aquatica)

Sivkasta gladica (Corynephorus canescens)

Razmaknuta gladica (Corynephorus divaricatus)

Kutandija (Cutandia maritima)

Sitna busika (Deschampsia media)

Sredozemna ljuljolika (Deszmazeria marina)

Bodljikava pirika (Elymus farctus)

Vlasulja (Festuca lapidosa)

Vlasulja bradica (Festuca vaginata)

Plivajuća pirevina (Glyceria fluitans)

Naborana pirevina (Glyceria plicata)

Valjkasti tankorepić (Hainardia cylindrica)

Primorski ječam (Hordeum marinum)

Klasulja (Hordeum secalinum)

Valjkasa zupčica (Imperata cylindrica)

Smilica sinja (Koeleria glauca

Šiljast ljulj (Lolium subulatum)

Svinuti tankorepaš (Parapholis incurva)

Panonski tankorepić (Pholiurus pannonicus)

Odstojeća bezbridnjača (Puccinellia distans)

Odstojeća bezbridnjača (Puccinellia distans ssp. limosa)

Ravenski sladorovac (Saccharum ravennae)

Sadlerova šašika (Sesleria sadlerana)

Kalnička šašika (Sesleria tenuifolia ssp. Kalnikensis)

Pješčana sijačica (Sporobolus pungens)

Nježni bodljozub (Ventenata dubia)

Polygalaceae

Hrvatski krestušac (Polygala alpestris ssp. croatica)

Šimširast krestušac (Polygala chamaebuxus)

Polygonaceae

Pješčani dvornik (Polygonum arenarium)

Primulaceae

Močvarna rebratica (Hottonia palustris)

Kranjski jaglac (Primula carniolica)

Kitaibelov jaglac (Primula kitaibeliana)

Rafflesiaceae

Bušinova ozorina (Cytinus hypocistis ssp. clusii)

Bušinova ozorina (Cytinus hypocistis ssp. hypocystis)

Ranunculaceae

Modri jedić (Aconitum napellus ssp. fissurae)

Modri jedić (Aconitum napellus ssp. superbum)

Otrovni jedić (Aconitum toxicum)

Ljetni gorocvijet (Adonis aestivalis)

Jesenski gorocvijet (Adonis annua)

Žarkocrveni gorocvijet (Adonis flammea ssp. cortiana)

Velika šumarica (Anemone sylvestris)

Dinarski pakujac (Aquilegia dinarica)

Prijatni pakujac (Aquilegia grata)

Kitaibelov pakujac (Aquilegia kitaibelii)

Cimicifuga europaea

Cjelolisna pavitina (Clematis integrifolia)

Vrtni kokotić (Consolida ajacis)

Kratkoostrugasti kokotić (Consolida brevicornis)

Istočnjački kokotić (Consolida orientalis)

Uechtrizov kokotić (Consolida uechtriziana)

Dlakavi veliki kokotić (Delphinium halteratum)

Strani veliki kokotić (Delphinium peregrinum)

Sredozemni veliki kokotić (Delphinium staphisagria)

Crnocrveni kukurijek (Helleborus atrorubens)

Hrvatski kukurijek (Helleborus croaticus)

Hercegovački kukurijek (Helleborus hercegovinus)

Krški kukurijek (Helleborus multifidus)

Istarski kukurijek (Helleborus multifidus ssp. istriacus)

Velecvijetni kukurijek (Helleborus niger ssp. macranthus)

Mirisavi kukurijek (Helleborus odorus ssp. laxus)

Sitna mišorepka (Myosurus minimus)

Velika sasa (Pulsatilla grandis)

Gorska sasa (Pulsatilla montana ssp. jankae)

Crnkasta sasa (Pulsatilla veležensis)

Žabnjak (Ranunculus concinnatus)

Hrvatski žabnjak (Ranunculus croaticus)

Dalmatinski žabnjak (Ranunculus dalmaticus)

Veliki žabnjak (Ranunculus lingua)

Jednolisni žabnjak (Ranunculus ophioglossifolius)

Žabnjak (Ranunculus traunfellneri)

Rhamnaceae

Srednja krkavina (Rhamnus intermedius)

Okruglo lisna krkavina (Rhamnus orbiculatus)

Rosaceae

Kranjski petoprst (Potentilla carniolica)

Močvarni petoprst (Potentilla palustris)

Niska mendula (Prunus tenella)

Hrvatska sibireja (Sibiraea altaiensis ssp. croatica)

Hrvatska oskoruša (Sorbus austriaca ssp. croatica)

Velebitska oskoruša (Sorbus velebitica)

Rubiaceae

Dinarska lazarkinja (Asperula beckiana)

Borbaševa lazarkinja (Asperula borbasiana)

Hercegovačka lazarkinja (Asperula hercegovina)

Kamenjarska lazarkinja (Asperula scutellaris)

Stalijeva lazarkinja (Asperula staliana)

Visijanijeva lazarkinja (Asperula visianii)

Wettsteinova lazarkinja (Asperula wettsteinii)

Vološčakova modričica (Asperula woloszczakii)

Balkanska broćika (Cruciata balcanica)

Kruta broćika (Galium rubioides)

Močvarna broćika (Galium uliginosum)

Saxifragaceae

Prenjski kamnokreč (Saxifraga sedoides ssp. prenja)

Scrophulariaceae

Vunenasti naprstak (Digitalis lanata)

Dinarska očanica (Euphrasia dinarica)

Ilirska očanica (Euphrasia illyrica)

Očanica (Euphrasia marchesettii)

Očanica (Euphrasia simonkaiana)

Lanilist (Linaria loeselii)

Trožilni ljubor (Lindernia procumbens)

Vodena voduška (Limosella aquatica)

Resasta urodica (Melampyrum fimbriatum)

Prizemni ušljivac (Pedicularis acaulis)

Kratkozubičasti ušljivac (Pedicularis brachyodonta)

Planinski ušljivac (Pedicularis hoermanniana)

Dugolisna čestoslavica (Pseudolysimanchion longifolium)

Šuškavac (Rhinanthus asperulus)

Šuškavac (Rhinantus burnatii)

Frajnov šuškavac (Rhinantus freynii)

Žljezdasti šuškavac (Rhinantus rumelicus)

Bosanski strupnik (Scrophularia bosniaca)

Visijanijeva divizma (Verbascum niveum ssp. Visianium)

Dillenova čestoslavica (Veronica dillenii)

Vriskova čestoslavica (Veronica saturejoides)

Selaginellaceae

Helvetska selagina (Selaginella helvetica)

Solanaceae

Mandragora (Mandragora officinarum)

Tamaricaceae

Kebrač (Myricaria germanica)

Texaceae

Tisa (Taxus baccata)

Thymelaeaceae

Crveni uskolisni likovac (Daphne cneorum)

Blagajev likovac (Daphne blagayana)

Typhaceae

Patuljasti rogoz (Typha minima)

Laksmanov rogoz (Typha laxmannii)

Urticaceae

Opnasta kopriva (Urtica membranacea)

Loptasta kopriva (Urtica pilulifera)

Violaceae

Jadranska ljubica (Viola adriatica)

Dinarska ljubica (Viola dinarica)

Ljupka ljubica (Viola elegantula)

MORSKA FLORA

MAGNOLIOPHYTA

Čvorasta morska resa (Cymodocea nodosa)

Oceanski porost (Posidonia oceania)

Morska svilina (Zostera marina)

Patuljasta svilina (Zostera noltii)

PHAEOPHYTA

Cystoseira amentacea (including, var. stricta and var. spicata)

Cystoseira mediterranea

Cystoseira spinosa (including C. adriatica)

Cystoseira zosteroides

Laminaria rodriguezii

RHODOPHYTA

Gonilithon byssoides

Lithophyllum lichenoides   

ZAŠTIĆENE BILJKE

Acanthaceae

Primog (Acanthus spp.)

Adiantaceae

Gospin vlasak (Adiantum capillus-veneris)

Amaryllidaceae

Visibaba (Galanthus nivalis)

Po­ljski sab­ljan (Gladiolus communis)

Anacardiaceae

Ruj (Cotinus coggygria)

Apocynaceae

Mali zimzelen (Vinca minor)

Araliaceae

Apiaceae

Peršu­njak (Aethusa cynapium)

Anđelika (Angelica archangelica)

Krabu­ljica (Anthriscus cerefolium)

Kim (Carum carvi)

Podlanica (Causalis platycarpos)

Otrovna trube­ljka (Cicuta virosa)

Pje­gava kukuta (Conium maculatum)

Po­ljski kotr­ljan (Eryngium campestre)

Glatki kotr­ljan Eryngium planum)

Orsinijeva šapika (Heracleum sphondylium ssp. orsinii)

Miriš­ljavi štrbac (Meum athamanticum)

Vodna trub­lja (Oenanthe aquatica)

Korenica (Opopanax chironum)

Bujna pukovica (Peucedanum ostruthium)

Velika bedrenika (Pimpinella major)

Mala bedrenika (Pimpinella saxifraga)

Zdravčica, milogled (Sanicula europaea)

Venerina češ­ljika (Scandix pecten-veneris ssp. pecten-veneris)

Lesandra (Smymium olusatrum)

Araceae

Iđirot (Acorus calamus)

Veliki kozlac (Arum italicum)

Pje­gavi kozlac (Arum maculatum)

Crni kozlac (Arum nigrum)

Obična zmijavčica (Dracunculus vulgaris)

Aristolochiaceae

Kopit­njak (Asarum europaeum)

Asclepiadaceae

Lastavič­njak (Cynanchum vincetoxicum)

Aspleniaceae

Zelena s­ljezenica (Asplenium viride)

Asteraceae

Planinski stolisnik (Achillea clavenae)

Bubica (Antennaria dioica)

Šumski čičak (Arctium nemorosum)

Pustenasti čičak (Arctium tomentosum)

Po­ljski neven (Calendula arvensis)

Krav­ljak (Carlina acaulis)

Vunasti boda­lj, šafranika (Carthamus lanatus)

Različak (Centaurea cyanus)

Žuta krška zečina (Centaurea rupestris)

Čka­lj (Cnicus benedictus)

Kavkaski divokozjak (Doronicum orientale)

Smi­lje (Helicrysum italicum)

Oman (Inula helenium)

Kravačci (Onopordon acanthicum, O. illyricum)

Busi­njak (Pulicaria dysenterica)

Buhač (Pyretrum cinerariifolium)

Šumski kostriš (Senecio fuchsii)

Krestovnik, veliki kostriš (Senecio jacobaea)

Os­ljebad (Silybum marianum)

Velika zlatnica (Solidago serotina)

Zlatnica (Solidago virgaurea)

Vratić (Tanacetum vulgare)

Dikice (Xanthium spp.)

Berberidaceae

Obična žutika (Berberis vulgaris)

Boraginaceae

Struškavac (Allkana tinctoria)

Volujski jezik (Acnhusa officinalis)

Pasji jezik (Cynoglossum officinale)

Vrapčje sjeme (Lythospermum officinale)

Bijeli gavez (Sympytum tuberosum)

Brassicaceae

Češ­njača (Alliaria officinalis)

Transilvanska gromotu­lja (Alyssum repens ssp. transsilvanicum)

Svinuta gromotu­lja (Alyssum tortuosum)

Wierzbickova gromotu­lja (Alyssum wierzbickii)

Veleplodni hren (Armoracia macrocarpa)

Kame­njarska gromotu­lja (Aurinia petraea)

Arduinova gromotu­lja (Aurinia saxatilis)

Sivkasta vrzina (Brassica incana)

Crna gorušica (Brassica nigra)

Div­lji šeboji (Erysimum spp.)

Točilarska og­njica (Iberis pruitii)

Silina (Isatis tinctoria)

Sivkasta ­ljubičina (Matthiola incana)

Ljekovita potočarka (Nasturtium officinale)

Dinarska čestika (Thlaspi dinaricum)

Butomaceae

Štitasti vodo­ljub (Butomus umbellatus)

Campanulaceae

Crvena zvončika (Campanula camica ssp. camica)

Waldsteinov zvončić (Campanula waldsteiniana)

Zečica dinarska (Phyteuma pseudoorbiculare)

Caprifoliaceae

Orlovi nokti (Lonicera caprifolium)

Planinska bazga (Sambucus racemosa)

Crna hudika (Vibumum lantana)

Caryophyllaceae

Kuko­lj (Agrostemma githago)

Velebitski karanfil (Dianthus velebiticus)

Sapunike (Gypsophylla spp.)

Kilavice (Hemiaria glabra, hemiaria hirsuta)

Sapunika (Saponaria offcinalis)

Crvena ko­ljeničica (Spergularia rubra)

Celastraceae

Kurika (Eounymus europaeus)

Chenopodiaceae

Trokutnolisna loboda (Chenopodium bonus-henricus)

Mirisna loboda (Chenopodium ambrosioides var. anthelminticum)

Cichoriaceae

Puzava ru­njika (Hieracium pilosella)

Otrovna ločika (Lactuca virosa)

Convolvulaceae

Srebroliki slak (Convolvulus cneorum)

Crassulaceae

Bobvac (Sedum telephium)

Čirnik (Sedum maximum)

Ljuti žed­njak (Sedum acre)

Alpski žed­njak (Sedum roseum)

Cucurbitaceae

Crni b­ljuštac, tikvina (Bryonia alba)

Crveni b­ljuštac, tikvina (Bryonia dioica)

Štrkavac (Ecbalium elaterium)

Cupressaceae

Otrovna somina (Juniperus sabina)

Cyperaceae

Močvarni šaš (Carex acutiformis)

Bueckov šaš (Carex buekii)

Hrđasti šaš (Carex ferruginea)

Ši­ljasti šaš (Carex mucronata)

Busenasti šaš (Carex pilulifera)

Rani šaš (Carex praecox)

Ponikli oblić (Scirpus cemuus)

Obična glavica (Scirpus holoschoenus)

Obalna šašina (Scirpus litoralis)

Ševarika (Scirpus maritimus)

Dioscoreaceae

B­ljušt (Tamus communis)

Dryopteridaceae

Muška paprat (Dryopteris filix-mas)

Elaeagnaceae

Pasji trn (Hippophaë rhamnoides)

Empetraceae

Crna mahunica (Empetrum nigrum)

Ephedraceae

Puzava kositrenica (Ephedra fragilis ssp. campylopoda)

Otrovna kositrenica (Ephedra distachya)

Uspravna kositrenica (Ephedra major)

Ericaceae

Pitoma obična planika (Arbutus x andrachnoides)

Vrijes (Calluna vulgaris)

Vrijes, cr­njuša (Erica camea)

Sleč (Rhododendron spp.)

Borovnica (Vaccinium myrtillus)

Brusnica (Vaccinium vitis idaea)

Fabaceae

Jupiterova brada (Anthyllis barba-jovis)

Ra­njenik (Anthyllis vulneraria)

Krčki kozlinac (Astragalus muelleri)

Pucalina (Colutea arborescens)

Zečjak (Cytisus scoparius)

Orlovac (Gale­ga officinalis)

Žutilovka (Genista tinctoria)

Sladić (Glycyrrhiza glabra)

Zanovijeti (Labumum spp.)

Visoki kokotac (Melilotus altissimus)

Livadni zečji trn (Ononis spinosa)

Piskavice (Trigonella foenum-graecum, T. coerulea)

Frankeniaceae

Praš­njava frankenija (Frankenia pulverulenta)

Fumariaceae

Bijela šupa­ljka (Corydalis acaulis)

Šup­lja šupa­ljka (Corydalis cava)

Čvrsta šupa­ljka (Corydalis solida)

Gentianaceae

Kičica (Centaurium erythraea)

Sirištare (Gentiana spp.)

Geraniaceae

Kame­njarska iglica (Geranium macrorrhizum)

Pastirska iglica (Geranium robertianum)

Globulariacee

Grmasta glavu­lja (Globularia alypum)

Hypericaceae

Gospina trava, kantarion (Hypericum perforatum)

Iridaceae

Pro­ljetni šafran (Crocus neapolitanus)

Perunike (Iris spp.)

Lamiaceae

Crnoglavac (Ballota nigra)

Primorska maru­lja (Calamintha nepeta)

Ljekovita maru­lja (Calamintha officinalis)

Usjevna srba (Galeopsis dubia)

Miloduh (Hyssopus officinalis)

Bijela mrtva kopriva (Lamium album)

Širokolisna lavanda (Lavandula latifolia)

Srče­njak (Leonurus cardiaca)

Vučja noga (Lycopus europaeus)

Tetr­ljani (Marrubium incanum, Marrubium vulgare)

Matič­njak (Melissa officinalis)

Medunika (Melittis melissophyllum)

Vodena metvica (Mentha aquatica)

Kuglasta metvica (Mentha pule­gium)

Gorska bresina (Micromeria tymifolia)

Mačja metvica (Nepeta cataria)

Panonska mačja metvica (Nepeta panonica)

Ž­ljezdasti mravinac (Origanum heracleoticum)

Grmolika gostanka (Phlomis fruticosa)

Grčka kadu­lja (Salvia fruticosa)

Peloponeška žalfija (Salvia peloponnesiaca)

Muškatna kadu­lja (Salvia sclarea)

Vunasta kadu­lja (Salvia aethiopis)

Grčka kadu­lja (Salvia triloba)

Krški vrisak (Satureja subspicata)

Čistac, bukvica (Stachys officinalis)

Uspravni čistac (Stachys recta)

Obični dubačac (Teucrium chamaedrys)

Grmoliki dubačac (Teucrium fruticans)

Trava iva (Teucrium montanum)

Lukovičasti dubačac (Teucrium scordium)

Močvarni dubačac (Teucrium scordioides)

Kaduljasti dubačac (Teucrium scordonia)

Majčine dušice (Thymus spp.)

Lauraceae

Lovor (Laurus nobilis)

Lentibulariaceae

Tustice (Pinguicula spp.)

Liliaceae

Divlji poriluk (Allium ampiloprasum)

Planinski luk (Allium victorialis)

Morska šparoga (Asparagus maritimus)

Ljekovita šparoga (Asparagus officinalis)

Tankolisna šparoga (Asparagus tenuifolius)

Gorski čepljez (Asphodelus albus)

Mrazovci (Colchicum spp.)

Đurđica (Convallaria maialis)

Pasji zub (Erythronium dens canis)

Petrov križ (Paris quadrifolia)

Pokosnice (Polygonatum spp.)

Rani tulipan (Tulipa praecox)

Divlji tulipan (Tulipa sylvestris)

Gorska čemerika (Veratrum lobelianum)

Ptičje mlijeko (Ornithogalum spp.)

Širokolisna veprina (Ruscus hypoglossum)

Morski luk (Urginea maritima)

Crna čemerika (Veratrum nigrum)

Bijela čemerika (Veratrum album)

Linaceae

Lanovi (Linum spp.)

Lycopodiaceae

Crvotočina (Lycopodium clavatum)

Lythraceae

Vrbice (Lythrum spp.)

Malvaceae

Bijeli sljez (Althaea officinalis)

Korovni sljez (Malva neglecta)

Nymphaeaceae

Lokvanj (Nuphar luteum)

Lopoč (Nymphaea alba)

Onagraceae

Vrbolike (Epilobium spp.)

Ophioglossaceae

Ljetni jednolist (Ophioglossum vulgatum)

Orchidaceae

Kaćuni (Orchidaceae coll.)

Oxalidaceae

Šumska kiselica (Oxalis acetosella)

Paeoniaceae

Božuri (Paeonia spp.)

Papaveraceae

Poljski mak (Papaver rhoeas)

Parnassiaceae

Talija (Parnassia palustris)

Plantaginaceae

Obavijena mrižica (Limonium vestitum)

Trpuci (Plantago psyllium, P. afra, P. arenaria)

Plumbaginaceae

Vranjemil (Plumbago europaea)

Poaceae

Valjkasta ostika (Aegilops cylindrica)

Jajolika ostika (Aegilops neglecta)

Jednobodljasta ostika (Aegilops uniaristata)

Pasja rosulja (Agrostis canina)

Čvrsta ampelodezma (Ampelodesmos mauritanica)

Michelijeva avelinija (Avellinia michelii)

Dlakavo proso (Brachiaria eruciformis)

Mala treslica (Briza minor)

Bodljasta trnica (Crypsis aculeata)

Lisičjerepa trnica (Crypsis alopecuroides)

Razgranjena trnika (Crypsis schoenoides)

Primorska pirika (Elymus pycnanthus)

Hrapavolisna vlasulja (Festuca trachyphylla)

Svinuti kitaš (Heteropogon contortus)

Darica (Hierochloë australis)

Rižasta tajnica (Leersia oryzoides)

Kanarska svjetlica (Phalaris canariensis)

Močvarna vlasnjača (Poa palustris)

Primorska bradica (Polypogon maritimus)

Francuska bradica (Polypogon monspeliensis)

Borerova bezbridnjača (Puccinellia fasciculata)

Troprašnički brčak (Vulpia fasciculata)

Ligurijski brčak (Vulpia ligustica)

Polygalaceae

Gorski krestušac (Polygala amara)

Polygonaceae

Livadni dvornik (Polygonum bistorta)

Vodeni dvornik (Polygonum hydropiper)

Vodeni štavelj (Rumex aquaticus)

Polypodiaceae

Oslad (Polypodium vulgare)

Polytrichaceae

Vlasak (Polytrichum spp.)

Primulaceae

Ciklame, skrižaline (Cyclamen spp.)

Planinski jaglac (Primula auricula)

Stupasti jaglac (Primula columnae)

Blijedožuti jaglac (Primula elatior)

Proljetni jaglac (Primula veris)

Pteridaceae

Gospin vlasak (Adiantum capillus veneris)

Pyrolaceae

Jednocvjetna kruščica (Pyrola (Moneses) uniflora)

Ranunculaceae

Otrovni jedić (Aconitum anthora)

Plavi jedić (Aconitum napellus)

Habulica ili vučji korijen (Actaea spicata)

Gorocvijet (Adonis spp.)

Šumarice (Anemone spp.)

Pakujac (Aquilegia vulgaris)

Kaljužnica (Caltha palustris)

Uspravna pavitina (Clematis recta)

Poljski kokotić (Consolida regalis)

Rana ozimica (Eranthis hiemalis)

Kukurijeci (Helleborus spp.)

Jetrenka (Hepatica nobilis)

Sase (Pulsatilla spp.)

Žabnjak ljutić (Ranunculus acris)

Lukovičasti žabnjak (Ranunculus bulbosus)

Vunenasti žabnjak (Ranunculus lanuginosus)

Kolinčice, kozlačice (Thalictrum spp.)

Planinčica (Trollius europaeus)

Resedaceae

Katanci (Reseda lutea, R. luteola)

Rhamnaceae

Pasjakovina (Rhamnus cathartica)

Žestika (Rhamnus fallax)

Rosaceae

Gospin plašt (Alchemilla glabra)

Turica (Agrimonia eupatoria)

Kozja brada, suručka (Aruncus silvester)

Bijeli glog (Crataegus monogyna s.l.)

Crveni glog (Crataegus oxyachantha)

Močvarna končara, suručica (Filipendula ulmaria)

Pravi blaženak, zečja stopa (Geum urbanum)

Divlja jabuka (Malus sylvestris)

Divlje kruške (Pyrus communis, Pyrus piraster)

Petolist srčenjak (Potentilla erecta)

Žilinjača (Poterium spinosum)

Divlja trešnja (Prunus avium)

Rašeljka (Prunus mahaleb)

Gronjasta ruža (Rosa dumetorum)

Velika krvara (Sanguisorba officinalis)

Mala krvara (Sanguisorba minor)

Jarebika (Sorbus aucuparia)

Oskoruša (Sorbus domestica)

Rubiaceae

Mirisna broćika (Asperula odorata)

Prava broćika (Galium verum)

Bojarska broćika (Rubia tinctorium)

Rutaceae

Jasenak (Dictamnus albus)

Resasta rutvica (Ruta bracteosa)

Alepska rutvica (Ruta chalepensis)

Granata rutvica (Ruta divaricata)

Salviniaceae

Plivajuća nepačka (Salvinia natans)

Scrophulariaceae

Naprstak (Digitalis spp.)

Vidac (Euphrasia officinalis)

Očanica (Euphrasia rostkoviana)

Milica (Gratiola officinalis)

Obični lanilist (Linaria vulgaris)

Strupnik (Scrophularia nodosa)

Divlja čestoslavica (Veronica agrestis)

Močvarna čestoslavica (Veronica beccabunga)

Puzava čestoslavica (Veronica officinalis)

Maljava čestoslavica (Veronica opaca)

Proljetna čestoslavica (Veronica verna)

Divizme (Verbascum spp.)

Solanaceae

Velebilje (Atropa belladonna)

Europski vučac (Lycium europaeum)

Bijela bunika (Hyoscyamus albus)

Crna bunika (Hyoscyamus niger)

Mjehurica (Physalis alkekengi)

Kranjski bun (Scopolica carniolica)

Paskvica (Solanum dulcamara)

Crna pomočnica, crna bunovka (Solanum nigrum)

Sphagnaceae

Mahovi tresetari (Sphagnum spp.)

Styracaceae

Divica (Styrax officinalis)

Thymelaeaceae

Vazdazeleni likovac (Daphne laureola)

Obični likovac (Daphne mezereum)

Čupava vrebina (Thymelaea hirsuta)

Trapaceae

Vodeni orašac (Trapa natans)

Typhaceae

Uskolisni rogoz (Typha angustifolia)

Širokolisni rogoz (Typha latifolia)

Urticaceae

Mala kopriva (Urtica urens)

Valerianaceae

Mavonj (Centranthus ruber)

Matovilac (Valerianella olitoria)

Odoljen (Valleriana officinalis)

Verbenaceae

Konopljika (Vitex agnus castus)

Violaceae

Poljska ljubica (Viola arvensis)

Mirisna ljubica (Viola odorata)

Divlja maćuhica (Viola tricolor)

Zygophyllaceae

Glošje, babin zub (Tribulus terestris)

LIŠAJEVI

Islandski lišaj (Cetraria islandica)

Hrastov lišaj (Evernia prunastri)

Drvni lišaj (Pseudevernia furfuracea)

Bradati lišaj (Usnea spp.)