Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje

NN 101/2004 (21.7.2004.), Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1946

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), članka 115. stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narod­ne novine«, br. 123/2003 i 198/2003) i članka 20. stavka 1. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/2003 i 198/2003), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 15. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom osniva se Agencija za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), te uređuje djelatnost, ustrojstvo, prava, obveze i izvori sredstava Agencije.

(2) Pri Agenciji se ustrojava izvještajni centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija (u dalj­njem tekstu: Nacionalni ENIC/NARIC ured), sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Članak 2.

(1) Djelatnost Agencije je organiziranje i provođenje stručnih poslova pri vrednovanju znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, obavljanje poslova vezanih uz priznavanje diploma i kvalifikacija, te obavljanje drugih poslova, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(2) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Agencija:

1. obavlja stručne poslove u postupku vrednovanja znanstvenih organizacija, odnosno visokih učilišta;

2. obavlja stručne poslove u postupku vrednovanja nacionalne znanstvene mreže, posebice u odnosu na racionalno i svrhovito korištenje kapitalne znanstvene opreme, te sustava za unaprjeđenje i kontrolu kvalitete koji se uspostavljaju na visokim učilištima, odnosno u postupku akreditacije studijskih programa;

3. prikuplja i obrađuje na nacionalnoj razini podatke vezane uz sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja;

4. sustavno radi na povezivanju hrvatskog obrazovnog sustava s međunarodnim, posebno europskim, uključivanjem u Europsku mrežu agencija (ENQA-u), te na prezentaciji i implementaciji smjernica Bolonjske deklaracije i dokumenata vezanih uz uspostavu europskog sustava visokog obrazovanja;

5. provodi osnivanje nacionalne mreže za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja, uključene u europsku mrežu za osiguravanje kvalitete, te osnivanje Nacionalnog informacijskog centra i nacionalne mreže ureda za prepoznavanje diploma i kvalifikacija ostvarenih u obrazovnim sustavima izvan Republike Hrvat­ske, koji su uključeni u europsku mrežu informacijskih centara (European Network of Information Centers - ENIC);

6. izvješćuje Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje o provedenim postupcima i njihovim rezultatima.

Članak 3.

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

(2) Agencija ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u registar ustanova.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(4) Agencija može osnivati podružnice.

Članak 4.

(1) Unutarnje ustrojstvo, detaljna djelatnost Agencije, osnivanje i djelatnost podružnica Agencije, unutarnje ustrojstvo Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, te drugi uvjeti poslovanja Agencije, uređuju se Statutom Agencije.

(2) Statut Agencije donosi Upravno vijeće Agencije uz suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Agencije.

Članak 5.

Sredstva za rad Agencije osigurat će se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i iz vlastitih prihoda Agencije.

Članak 6.

Tijela Agencije su: Upravno vijeće, Stručno vijeće i ravnatelj Agencije.

Članak 7.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće, kojeg čine predsjednik i šest članova.

(2) Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, i to po dva člana iz reda članova nacionalnih vijeća, na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, odnosno Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, te dva člana i predsjednika Upravnog vijeća na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa.

(3) Upravno vijeće donosi godišnji Program rada Agencije, kojim se detaljno uređuju aktivnosti i poslovi Agencije za kalendarsku godinu, nadzire izvršenje Programa, odlučuje o financijskom planu, donosi završni račun Agencije, određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu, te utvrđuje visinu naknade za pružene usluge, obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.

(4) Način donošenja odluka Upravnog vijeća i druga pitanja u vezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

Članak 8.

(1) Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Agencije, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti, te drugih poslova određenih zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Agencije.

(2) Sastav, način donošenja odluka Stručnog vijeća i druga pitanja u vezi s radom Stručnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

Članak 9.

(1) Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj Agencije.

(2) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće Agencije, na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća na razdoblje od četiri godine.

(3) Na prijedlog ravnatelja Agencije, Upravno vijeće imenuje zamjenika ravnatelja Agencije.

(4) Zamjenik ravnatelja Agencije zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom Agencije.

Članak 10.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja Agencije na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Privremeni ravnatelj Agencije obavit će poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organiziranjem početka rada Agencije.

(3) Mandat privremenog ravnatelja Agencije traje do imenovanja ravnatelja Agencije, ali ne duže od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 11.

(1) Agencija će koristiti svoja sredstva, uključivo i dobit ostvarenu svojim poslovanjem, isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, sukladno ovoj Uredbi i Statutu Agencije.

(2) Agencija za obveze prema trećima odgovara cijelom svojom imovinom.

(3) Gubici Agencije pokrivaju se iz sredstava Agencije.

Članak 12.

Agencija ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/33
Urbroj: 5030104-04-1
Zagreb, 15. srpnja 2004.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.