Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

NN 101/2004 (21.7.2004.), Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1948

Na temelju članka 119. točaka 1.b) i 2.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

 o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Članak 1.

U Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dob­ru (»Narodne novine«, broj 23/2004) u članku 16. stavku 1. točka A. ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU, mijenja se i glasi:

»A. ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU:

A.1. Turističko-ugostiteljska djelatnost

A.2. Plaže

A.3. Marikultura i uzgoj mlađi

A.4. Ostale gospodarske djelatnosti (ronilački centri, jedriličarski centri i dr.)

A.1. Turističko-ugostiteljska djelatnost (restorani, caffe barovi, konobe i sl.)

A.1.1. Početni iznos koncesijske naknade stalnog i pro­mje­nji­vog dijela za turističko – ugostiteljske djelatnosti izraženi su u tablici 1., kao Prilog 1., a koja čini sastavni dio ove Uredbe.

A.2. Plaže

A.2.1. Uređene javne plaže su plaže koje služe većem broju turističkih objekata i građana

A.2.2. Uređene posebne plaže su plaže koje čine tehničko-tehnološku cjelinu jednog smještajnog objekta u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

A.2.3. Prirodne plaže su plaže na kojima nisu izvršeni zahvati u prostoru u smislu propisa kojima se uređuje prostorno uređenje i građenje i koje se ne smiju ograđivati s kopnene strane

Početni iznosi koncesijske naknade stalnog i promjenjivog dijela za plaže izraženi su u tablici 2, kao Prilog 2. koja je sastav­ni dio ove Uredbe.

A.3. Marikultura i uzgoj mlađi

A.3.1. Uzgoj ribe i riblje mlađi

A.3.1.1.Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim metrima kvadratnim i iznosi 0,50 kuna za metar kvadratni

A.3.1.2. Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 0,30% prihoda

A.3.2. Uzgoj školjaka

A.3.2.1. Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim metrima kvadratnim i iznosi 0,20 kuna za metar kvadratni

A.3.2.2. Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 0,20% prihoda

A.4. Ostale gospodarske djelatnosti (ronilački centri, jedrili­čarski centri i dr.)

A.4.1. Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim metrima kvadratnim i iznosi 2,00 kune za metar kvadratni

A.4.2. Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1,5% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-01/03
Urbroj: 5030116-04-5
Zagreb, 15. srpnja 2004.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

PRILOG 1

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA DJELATNOST

 

 

KONCESIJA

TURISTIČKO

OBRAČUNSKA

STALNI DIO NAKNADE (kn) PO
TURISTIČKIM RAZREDIMA

PROMJENIVI DIO NAKNADE

UGOSTITELJSKA

JEDINICA(metar

 

DJELATNOST

kvadratni)

 

 

 

 

 

/

/

A

B

C

D

/RESTORANI

CAFFE BAROVI

KONOBE I SL

od 12 do 100

 

 

 

 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga

metara kvadratnih

400,00

375,00

350,00

300,00

od 101 do 300

 

 

 

 

metara kvadratnih

300,00

275,00

250,00

200,00

od 301 do 500

 

 

 

 

metara kvadratnih

200,00

175,00

150,00

100,00

od 501 do 1000

 

 

 

 

metara kvadratnih

100,00

75,00

65,00

50,00

od 1001 do 2000

 

 

 

 

metara kvadratnih

50,00

40,00

25,00

10,00

od 2001 do 5000

 

 

 

 

metara kvadratnih

10,00

9,00

8,00

6,00

preko 5000 metara

 

 

 

 

kvadratnih

8,00

7,00

6,00

5,00

 

*SVI IZNOSI IZ OVE TABLICE SU POČETNI IZNOSI KONCESIJSKE NAKNADE

 

 

 

PRILOG 2

PLAŽE

 


KONCESIJA

 

VRSTE PLAŽA

OBRAČUNSKA
JEDINICA
(m² )

 

 

STALNI DIO NAKNADE (kn)PO      
TURISTIČKIM RAZREDIMA

 

PROMJENJIVI DIO NAKNADE

/

/

/

A

B

C

D

/

 

 

bez mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

3% prihoda ostvarenog

 

 

i naplate ulaza na plažu

5,00

4,00

3,00

2,00

obavljanjem djelatnosti

UREĐENJE

po

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

i pružanjem usluga na plaži

JAVNE PLAŽE

 

plaže

10,00

9,00

8,00

7,00

* NAPOMENA:iznos od

 

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

3% dodaje se i 1% od

 

 

i naplate ulaza na plažu

15,00

14,00

13,00

12,00

cijene ulaznica

 

 

bez mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

10,00

8,00

7,00

6,00

 

 

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

do5.000

plaže

30,00

25,00

20,00

15,00

 

 

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

50,00

45,00

40,00

35,00

 

 

 

bez mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

5,00

4,00

3,00

2,00

 

 

od 5.000

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

2% prihoda ostvarenog

UREĐENJE

do10.000

plaže

10,00

9,00

8,00

7,00

obavljanjem djelatnosti

POSEBNE

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

i pružanjem usluga na

PLAŽE

 

i naplate ulaza na plažu

15,00

13,00

11,00

9,00

plaži

 

 

bez mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

*NAPOMENA:

 

 

i naplate ulaza na plažu

3,00

2,80

2,50

2,00

iznosu od 2%

 

od 10.000

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

dodaje se i 1% od

 

do 20.000

plaže

5,00

4,50

4,00

3,50

cijene ulaznica

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

8,00

7,00

6,00

5,00

 

 

 

bez mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

1,00

0,80

0,60

0,40

 

 

preko

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

20.000

plaže

3,00

2,50

2,00

1,50

 

 

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

5,00

4,00

3,00

2,00

 

PRIRODNE

po m2

bez mogućnosti

 

 

 

 

1,5% prihoda ostvarenog

PLAŽE

 

ograđivanja

2,00

1,50

1,00

0,50

obavljanjem djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

i pružanjem usluga na

 

 

 

 

 

 

 

plaži

 

* u slučaju ograđivanja i naplate ulaza na plažu