Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina

NN 102/2004 (23.7.2004.), Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1989

Na temelju članka 17. stavka 2. i članka 37. stavka 4. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ANALIZE MOŠTA, VINA, DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA TE VOĆNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA NA BAZI VOĆNIH VINA

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za provođenje analiza mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina, drugih proizvoda na bazi voćnih vina te način i uvjeti koje trebaju ispunjavati pravne osobe za provođenje analiza.

II.  OVLAŠTENI ISPITNI LABORATORIJ

Članak 2.

Ovlašteni ispitni laboratorij je pravna osoba ili posebna organizacijska cjelina unutar pravne osobe, ovlaštena od strane ministra poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar) za ispitivanje kakvoće mošta, vina, drugih proi­zvoda od grožđa i vina te voćnih vina.

Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija objavljuje se u »Narod­nim novinama« jednom godišnje.

Članak 3.

U svrhu dobivanja ovlaštenja ministra za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize pravna osoba mora imati:

1. sjedište na području Republike Hrvatske,

2. potvrdu tijela koje obavlja poslove nacionalne službe akreditacije (u daljnjem tekstu: akreditacijsko tijelo) o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti za provođenje fizikalno-kemijske analize (u daljnjem tekstu: potvrda o stručnoj i tehničkoj osposoblje­nosti) prema odredbama Pravilnika o fizikalno-kemijskim meto­dama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina.

Članak 4.

U svrhu davanja potvrde o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti, akreditacijsko tijelo na zahtjev pravne osobe ocjenjuje osposobljenost i opremljenost pravne osobe za obavljanje fizikalno-kemijske analize u skladu s odredbama Pravilnika o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina.

Potvrda mora, između ostaloga, sadržavati:

1. datum izdavanja potvrde,

2. rok trajanja potvrde,

3. popis mjerne opreme s datumima umjeravanja,

4. metode za koje se ovlaštenje izdaje,

5. ime osobe osposobljene i odgovorne za nadzor analize te procjenu rezultata analize.

Za pravnu osobu kojoj je od akreditacijskog tijela prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2000 izdana važeća ovlasnica za ispitivanje kakvoće vina smatra se da time ujedno ispunjava uvjete o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina.

Članak 5.

Za dobivanje ovlaštenja ministra za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize pravna osoba podnosi zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

1. podatke o podnositelju zahtjeva,

2. dokaze o ispunjenju uvjeta iz članka 4. ovog Pravilnika i

3. presliku potvrde akreditacijskog tijela o stručnoj i tehni­čkoj osposobljenosti.

Ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati i podat­ke iz točaka 1, 2, 3, 4 i 5 stavka 2. članka 4. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ovlaštenje iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika izdaje ministar na rok određen vremenom važenja potvrde o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti.

Ovlaštenje iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika može se obnoviti na zahtjev ovlaštene pravne osobe, podnesen namanje tri mjeseca prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 7.

Ovlašteni ispitni laboratorij mora raspolagati posebnim prostorom za:

1. preuzimanje i pohranjivanje uzoraka,

2. smještaj uređaja i instrumenata za ispitivanje,

3. smještaj kemikalija, laboratorijskog suđa i opreme,

4. pranje i sušenje laboratorijskog suđa i opreme.

Članak 8.

Ovlašteni ispitni laboratorij mora obraditi rezultate i dati izvještaj o napravljenoj analizi.

Izvještaj mora sadržavati:

1. naslov,

2. naziv i adresu laboratorija i mjesto na kojemu su provedena ispitivanja ako ispitivanja nisu provedena u sjedištu laboratorija,

3. jedinstvenu oznaku ispitnog izvještaja i na svakoj stranici oznaku kako bi se osiguralo da se stranica prepoznaje kao dio ispitnog izvještaja te jasnu oznaku kraja ispitnog izvještaja,

4. naziv i adresu korisnika,

5. oznaku upotrijebljene metode,

6. opis i stanje uzorka koji se ispituje i njegovu jednoznačnu oznaku,

7. datum prijama uzorka koji se ispituje i datum provedbe ispitivanja,

8. rezultate ispitivanja s mjernim jedinicama,

9. ime, funkciju i potpis(e) ili istovrijednu identifikaciju osobe koja je sastavila ispitni izvještaj.

Ovlašteni ispitni laboratorij mora voditi evidenciju svih obav­ljenih analiza kronološkim redom i imati kopije svih izdanih izvještaja.

Članak 9.

Ovlašteni ispitni laboratorij mora biti nepristran i njegovo osoblje ne smije ovisiti ni o kakvim poslovnim, financijskim i drugim pritiscima koji mogu utjecati na njihovu tehničku prosudbu.

Članak 10.

Ministar može putem posebnog stručnog povjerenstva provesti nadzor rada pravne osobe ovlaštene prema članku 5. ovog Pravilnika glede vjerodostojnosti izvješća.

Članak 11

Ministar može ovlaštenoj pravnoj osobi oduzeti ovlaštenje iz članka 5. ovog Pravilnika i prije isteka roka na koji je to ovlaštenje izdano, ako se utvrdi da je ta pravna osoba postupala protivno odredbama Zakona o vinu (»Narodne novine« 96/03) i ovog Pravilnika, ili je pak prestala udovoljavati propisanim uvjetima.

III. REFERENTNI LABORATORIJ

Članak 12.

Za fizikalno-kemijske analize mošta, vina, voćnih vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koje se provode radi inspekcijskog nadzora ministar ovlašćuje jedan ispitni laboratorij kao referentni laboratorij.

Referentni laboratorij mora ispunjavati uvjete utvrđene odgovarajućim normama i biti akreditiran od nezavisne institucije.

Članak 13.

Kao referentni laboratorij ovlašćuje se laboratorij Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

 

IV. UZORKOVANJE

Članak 14.

Podnositelj zahtjeva u svrhu fizikalno-kemijske analize mo­šta, vina i voćnih vina podnosi zahtjev ovlaštenoj pravnoj osobi na propisanom obrascu za svaku vrstu proizvoda za koji se traži analiza.

Podnositelj zahtjeva u svrhu organoleptičkog ocjenjivanja mošta i vina podnosi zahtjev Zavodu na propisanom obrascu za svaku vrstu proizvoda za koji se traži analiza.

Jedinstveni obrazac nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Uzorak donosi sam podnositelj zahtjeva zajedno sa zahtje­vom ili ga uzima predstavnik ovlaštene pravne osobe na temelju podnesenog zahtjeva.

Članak 15.

Za fizikalno-kemijske analize uzimaju se dvije boce uzorka zapremnine minimalno 0,75 l ili odgovarajući broj boca iste zapremnine od kojih jedna služi za fizikalno-kemijsku analizu, a drugu je ovlaštena pravna osoba dužna čuvati najmanje 6 mjeseci ako se radi o stolnom vinu bez oznake zemljopisnog podrijetla, odnosno 12 mjeseci za sva druga vina i voćna vina od dana izvršene analize.

Za organoleptičko ocjenjivanje također se uzimaju dvije boce uzorka zapremnine minimalno 0,75 l ili odgovarajući broj boca iste zapremnine od kojih jedna služi za organoleptičko ocjenjivanje, a drugu je ovlaštena pravna osoba dužna čuvati najmanje 6 mjeseci ako se radi o stolnom vinu bez oznake zemljopisnog podrijetla, odnosno 12 mjeseci za sva druga vina i voćna vina od dana izvršene analize.

Podnositelj zahtjeva ima pravo tražiti još jednu bocu uzorka koja ostaje kod njega.

Članak 16.

Uzorak mora biti reprezentativan i uzima se na način da pred­stavlja prosječan sadržaj uzorkovanog proizvoda.

Uzorak mora biti označen pečatom ili plombom te sadržavati sljedeće podatke:

1. ime i prezime podnositelja zahtjeva, odnosno naziv tvrtke,

2. vrsta i naziv te ukupna proizvedena količina proizvoda,

3. mjesto i oznaka posude iz koje je uzorak uzet,

4. datum uzimanja uzorka.

Ako podnositelj zahtjeva sam donosi uzorak, pravna osoba dužna mu je izdati potvrdu o predaji uzorka.

V. ROK PROVEDBE ANALIZE I ORGANOLEPTIČKOG OCJENJIVANJA

Članak 17.

Ovlaštena pravna osoba dužna je dati izvještaj o obavljenoj fizikalno-kemijskoj analizi podnositelju zahtjeva u roku od 7 dana od dana zaprimanja uzorka.

Zavod je dužan dati izvještaj o obavljenom organoleptičkom ocjenjivanju podnositelju zahtjeva u roku od 15 dana od dana zaprimanja uzorka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 011-02/04-01/49

Urbroj: 525-1-04-1

U Zagrebu, 19. srpnja 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

ZAHTJEV ZA UZORKOVANJE

(FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA I ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE)

 

Ime i prezime, naziv tvrtke: _________________________________________________

Evidencijski broj iz Upisnika proizvođača grožđa, vina i voćnih vina: __________________

Adresa: _______________________________________________________________

Mjesto uzimanja uzorka (adresa podruma i oznaka posude iz koje je uzorak uzet):

______________________________________________________________________

Naziv i adresa pravne osobe kojoj se zahtjev podnosi: _____________________________

Vrsta tražene analize (zaokružiti):

    a) fizikalno-kemijska analiza

    b) organoleptičko ocjenjivanje

Vrsta proizvoda: _________________________________________________________

Sorta: _________________________________________________________________

Boja: _________________________________________________________________

Alkoholna jakost_________________________________________________________

Da li je mošt ili masulj doslađen i u kojem omjeru_________________________________

Ukupna proizvedena količina uzorkovanog proizvoda______________________________

Volumen posuda iz kojih je uzet uzorak: _______________________________________

Godina proizvodnje: ______________________________________________________

Sveukupna godišnja proizvodnja:_______________________ _____________________

Svrha (zaokružiti):

a) zaštita zemljopisnog podrijetla

b) stavljanje u promet

c) izvoz

d) uvoz

e) ostalo

Kod zaštite zemljopisnog podrijetla i stavljanja u promet zaokružiti za koju kategoriju kvalitete se proizvod prijavljuje:

a) stolno vino

b) kvalitetno vino

c) vrhunsko

Datum: ________________

                                                                        _____________________

Potpis podnositelja zahtjeva