Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare

NN 103/2004 (26.7.2004.), Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2015

Na temelju članka 60. stavka 1 podstavka 4. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZOBRAZBI I STRUČNOM ISPITU ZA ZAŠTITARE I ČUVARE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati ustanove koje osposobljavaju zaštitare i čuvare, način izobrazbe, uvjeti za polaganje ispita, sastav ispitnog povjerenstva te program i način polaganja ispita za zaštitare i čuvare.

I.

UVJETI KOJE MORA ISPUNITI USTANOVA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAŠTITARA I ČUVARA

Članak 2.

Osposobljavanje osoba za zaštitare i čuvare (u daljnjem tekstu: izobrazba) mogu provoditi ustanove, sukladno propisima nad­ležnog ministarstva za obrazovanje odraslih, ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i za to imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Da bi ishodila odobrenje Ministarstva za izobrazbu zaštitara i čuvara, ustanova iz stavka 1. ovog članka mora raspolagati s:

1. odgovarajućim prostorom za izvođenje teoretske i prak­tične nastave,

2. odgovarajućom tehničkom opremom i učilima za izvo­đe­nje nastave,

3. potrebnim brojem stručnih radnika odgovarajućeg stupnja i vrste stručne spreme za izvođenje teoretske i praktične nastave.

Ustanova mora imati sklopljen ugovor s osiguravajućim društvom o osiguranju osoba koje polaze izobrazbu, od posljedica štetnog događaja vezanog uz izobrazbu (tjelesno ozljeđivanje, smrtno stradavanje).

Članak 3.

Odgovarajućim prostorom za izvođenje izobrazbe smatra se:

– učionica za izvođenje teoretske nastave,

– sportska dvorana,

– strelište za izvođenje praktične nastave.

Članak 4.

Učionica iz članka 3. ovog Pravilnika mora biti dostatno prostorna da osigura najmanje 1,5 m˛ radne površine i 3,5 mł prostora za svaku osobu, a najmanje za 15 osoba.

Učionica mora biti opremljena odgovarajućim školskim namještajem, nastavnim sredstvima i pomagalima.

Članak 5.

Sportska dvorana iz članka 3. stavka 1. podstavka 2. ovog Pravilnika mora biti opremljena strunjačama (tatami) i pomoćnim rekvizitima za simulaciju napada (plastični, drveni ili gumeni nož/pištolj/palica).

Članak 6.

Strelište iz članka 3. stavka 1. podstavka 3. ovog Pravilnika mora imati odobrenje za rad nadležnog ministarstva.

Za provedbu izobrazbe u poznavanju, rukovanju i gađanju vatrenim oružjem ustanova je dužna osigurati najmanje 3 pištolja kalibra 9 mm različitog modela i 3 revolvera kalibra 38 »specijal«, te odgovarajuću količinu streljiva i meta potrebnih za realizaciju programa.

Članak 7.

Ustanova koja provodi izobrazbu mora imati zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s najmanje tri zaposlenika za obavljanje poslova izobrazbe (u daljnjem tekstu: predavač).

Predavač mora imati slijedeću stručnu spremu odnosno zvanje:

1. Za programsku cjelinu »Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara«:  zvanje diplomirani kriminalist ili diplomirani pravnik i tri godine radnog iskustva.

2. Za programsku cjelinu »Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite«: visoku stručnu spremu elektrotehničkog, infor­ma­tičkog, strojarskog ili građevinskog smjera i tri godine radnog iskus­tva.

3. Za programsku cjelinu »Osnove kriminalistike i pravila postupanja«: zvanje diplomirani kriminalist ili diplomirani pravnik s tri godine radnog iskustva ili visoku stručnu spremu i pet godina radnog iskustva na poslovima policijskog službenika.

4. Za programsku cjelinu »Osnove komuniciranja«: visoku stručnu spremu sa zvanjem psiholog, pedagog ili defektolog-socijalni pedagog i tri godine radnog iskustva.

5. Za programsku cjelinu »Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem«: zvanje diplomirani kriminalist, vojna akademija ili fakultet političkih znanosti – smjer obrana i zaštita ili višu trenersku školu na kineziološkom fakultetu – smjer streljaštvo pet godina radnog iskustva na poslovima policijskog službenika ili djelatne vojne osobe.«.

6. Za programsku cjelinu »Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane«: višu stručnu spremu – zvanje viši sportski trener – smjer borilački sportovi ili višu stručnu spremu i majstorsko zvanje (crni pojas) iz borilačkih vještina ili visoku stručnu spremu – zvanje profesor tjelesne kulture.«.

Članak 8.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje izobrazbe ustanova podnosi Ministarstvu, a uz koji prilaže:

1. akt o upisu ustanove u sudski registar,

2. popis predavača s naznakom stupnja i vrste stručne spreme te dokaz da su najmanje 3 (tri) osobe u stalnom radnom odnosu,

3. popis i opis opreme i sredstava te prostorija u kojima će se obavljati izobrazba.

Članak 9.

O zahtjevu iz članka 8. ovog Pravilnika Ministarstvo odlučuje rješenjem.

Protiv rješenja Ministarstva kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje izobrazbe nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 10.

Ako se tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi da ovlaštena ustanova više ne udovoljava nekom od uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, naredit će otklanjanje utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti u određenom roku.

Ukoliko ovlaštena ustanova ne ispunjava uvjete iz članka 2. stavka 2. točke 1. i 3. te članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika, Ministarstvo će rješenjem zabraniti obavljanje izobrazbe do otklanjanja nedostataka.

II.

NAČIN IZOBRAZBE I POLAGANJA ISPITA ZA ZAŠTITARA I ČUVARA

1. Ispitno povjerenstvo

Članak 11.

Izobrazbu osoba za zaštitara i čuvara (u daljnjem tekstu: »pristupnici«) provodi ovlaštena ustanova.

Izobrazba se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Program izobrazbe za zaštitara traje 100 nastavnih sati, razvrstanih u 6 programskih cjelina, od čega je 50 sati teoretski dio, a 50 sati praktični dio.

Programske cjeline iz stavka 2. ovog članka su:

1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara

2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite

3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja

4. Osnove komuniciranja

5. Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem

6. Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane.

Sadržaj programskih cjelina iz stavka 3. ovoga članka tiskan je u Prilogu 1A. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Program izobrazbe za čuvare traje 40 sati teoretske nastave, prema programskim cjelinama iz stavka 3. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka.

Sadržaj programskih cjelina iz stavka 5. ovoga članka tiskan je u Prilogu 1B. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Izvedbeni program izobrazbe mora se organizirati na način da nastavni sat traje 45 minuta, a broj nastavnih sati ne smije biti veći od 8 sati na dan.

Ovlaštena ustanova dužna je, prije početka izobrazbe, pisanim putem izvijestiti nadležnu policijsku upravu o mjestu i vremenu održavanja izobrazbe i dostaviti podatke o pristupnicima te nakon završetka izobrazbe dostaviti popis osoba koje su završile izobrazbu.

Članak 12.

Pristupnik koji je završio izobrazbu polaže stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom, koje rješenjem imenuje ministar unutarnjih poslova.

Stručni ispit za zaštitara polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje čine predsjednik i pet članova, a stručni ispit za čuvara polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje čine predsjednik i tri člana. Predsjedniku i članovima ispitnog povjerenstva određuju se zamjenici.

Za predsjednika, članove i zamjenike ispitnog povjerenstva imenuju se službenici Ministarstva, koji udovoljavaju uvjetima propisanima za predavače iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika.

Administrativne poslove ispitnog povjerenstva obavlja tajnik ispitnog Povjerenstva.

Članak 13.

Zahtjev za izobrazbu pristupnik podnosi ovlaštenoj ustanovi, nakon što od nadležne policijske uprave dobije obavijest da ispunjava uvjete koji su, prema odredbama Zakona o privatnoj zaštiti, potrebni za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite.

Članak 14.

Ovlaštena ustanova koja ima odobrenje Ministarstva za izobrazbu dužna je voditi i trajno čuvati slijedeću pedagošku dokumentaciju:

– popis pristupnika izobrazbe, obavijesti iz članka 13. ovog Pravilnika i uvjerenja o pohađanju izobrazbe,

– izvedbeni program izobrazbe,

– evidencije o održanoj teoretskoj i praktičnoj nastavi i prisutnosti polaznika na nastavi.

Ovlaštena ustanova pristupniku koji je pohađao izobrazbu izdaje uvjerenje.

Obrazac uvjerenja iz stavka 2. ovog članka tiskan je u Prilogu 5. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

2. Stručni ispit

Članak 15.

Stručni ispit za zaštitara sastoji se od praktičnog i teoretskog dijela, a stručni ispit za čuvara od teoretskog dijela.

Praktični dio ispita za zaštitara polaže se praktičnom izved­bom zadanih elemenata, sukladno sadržaju programskih cjelina »Osposobljavanje u poznavanju, rukovanja i gađanju vatrenim oružjem« (točka 1. i 2.) i »Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane« (Prilog 1A).

Uspjeh pristupnika na praktičnom dijelu ispita ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Pristupnik se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće praktično znanje iz svih elemenata iz stavka 2. ovog članka.

Članak 16.

Praktični dio ispita Ministarstvo organizira najkasnije petnaest dana nakon provedene izobrazbe.

Pristupnik koji nije položio praktični dio ispita ponovnom polaganju može pristupiti najranije 30 dana, a najkasnije 60 dana nakon provedene izobrazbe.

Članak 17.

Teoretski dio ispita za zaštitare Ministarstvo organizira najkasnije u roku od 15 dana od dana polaganja praktičnog dijela ispita, a teoretski dio ispita za čuvare najkasnije 15 dana nakon izobrazbe.

Pristupnik za polaganje stručnog ispita za zaštitara može pristupiti polaganju teoretskog dijela ispita nakon što je položio praktični dio ispita.

Pristupnik na teoretskom dijelu ispita usmeno odgovara na najmanje tri pitanja iz svake programske cjeline. Sadržaj programskih cjelina iz članka 11. ovog Pravilnika osnova je za oblikovanje ispitnih pitanja na teoretskom dijelu ispita.

Uspjeh pristupnika na teoretskom dijelu ispita ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«. Pristupnik se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje iz svih programskih cjelina iz članka 11. ovog Pravilnika.

Članak 18.

Pristupnik koji na teoretskom dijelu ispita ne zadovolji iz najviše dvije programske cjeline može pristupiti polaganju pop­rav­nog ispita iz tih programskih cjelina.

Polaganju popravnog ispita pristupnik može pristupiti u roku kojeg odredi predsjednik ispitnog povjerenstva, a taj rok ne može biti duži od dva mjeseca.

Pristupnik koji na teoretskom dijelu ispita ne zadovolji iz tri i više programskih cjelina ponovno polaže teoretski dio ispita iz svih programskih cjelina u roku koji odredi predsjednik ispitnog povjerenstva, a taj rok ne može biti kraći od mjesec dana niti dulji od četiri mjeseca od dana zadnjeg polaganja stručnog ispita.

Ponovnom polaganju praktičnog i teoretskog dijela stručnog ispita pristupnik može pristupiti najviše tri puta. Ako nakon trećeg puta ne položi ispit, pristupnik je dužan ponoviti postupak izobrazbe.

Članak 19.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta pristupnika, a sadrži: ime, prezime, dan i mjesto rođenja pristupnika, adresu prebivališta, obavijest iz članka 13. ovog Pravilnika, uvjerenje o pohađanju izobrazbe te naznaku za koje poslove privatne zaštite pristupnik prijavljuje ispit.

Osoba koja je na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj: 68/03.) oslobođena izobrazbe za zaštitara i čuvara može prijaviti stručni ispit pod uvjetom da uz prijavu dostavi obavijest iz članka 13. ovog Pravil­nika.

Osoba koja prijavi polaganje stručnog ispita za zaštitara, a ranije je položila stručni ispit za čuvara prema programu iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika, polazi izobrazbu i polaže stručni ispit prema programu iz članka 11. stavka 3. točke 5. i 6. ovog Pravilnika.

Policijska uprava o prijavi pristupnika za polaganje stručnog ispita izvješćuje predsjednika ispitnog povjerenstva.

Predsjednik ispitnog povjerenstva rješenjem određuje vrije­me i mjesto provođenja praktičnog i teoretskog dijela stručnog ispita, sastav ispitnog povjerenstva i troškove provo­đenja ispita sukladno rješenju ministra unutarnjih poslova iz član­ka 26. stavka 2. ovog Pravilnika, o čemu se pisanim putem obavještavaju pris­tupnici.

Članak 20.

Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitnog povjerenstva utvrđuje identitet pristupnika i provjerava jesu li u prijavi za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci iz članka 19. stavka 1. ovog Pravilnika.

Pristupnik može iz opravdanih razloga odustati od polaganja stručnog ispita, o čemu je obvezan izvijestiti predsjednika ispitnog povjerenstva najmanje tri dana prije polaganja stručnog ispita.

Opravdanim razlozima za odustajanje od stručnog ispita smatra se bolest pristupnika odnosno smrt ili teža bolest članova njegove uže obitelji kao i druge nepredviđene okolnosti radi kojih pristupnik ne može pristupiti polaganju stručnog ispita.

O opravdanosti razloga za odustajanje od polaganja stručnog ispita odlučuje predsjednik Ispitnog povjerenstva. Ako pristupnik ne opravda odustanak od polaganja stručnog ispita ili ako ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da ispit nije položio.

Iznimno, predsjednik ispitnog povjerenstva može prihvatiti razlog za odustanak od polaganja stručnog ispita i u roku kraćem od tri dana ako se radi o posebnim okolnostima iz stavka 3. ovog članka.

Članak 21.

O tijeku polaganja stručnog ispita vodi se zapisnik.

U zapisnik se upisuju slijedeći podaci: sastav ispitnog povjerenstva, ime, prezime, dan i mjesto rođenja pristupnika, adresa prebivališta, datum polaganja ispita, program po kojem pristupnik polaže ispit, postavljena pitanja i zadani elementi na praktičnom dijelu ispita te odluka ispitnog povjerenstva o uspjehu pristupnika na ispitu.

Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.

Članak 22.

Pristupniku koji je položio stručni ispit izdaje se svjedodžba.

Obrazac svjedodžbe tiskan u je u Prilogu 3. i 4. ovog Pravil­nika, koji je njegov sastavni dio.

2. Periodična provjera vježbovnog gađanja

Članak 23.

Zaštitari koji su dobili dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite radi provjere osposobljenosti prolaze jednom u dvije godine provjeru vježbovnog gađanja po programu u Prilogu 2. ovog Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Zaštitar koji ne zadovolji na provjeri vježbovnog gađanja može ponoviti provjeru u roku od mjesec dana od dana zadnje provjere.

Zaštitar koji u ponovnoj provjeri ne ispuni normu vježbovnog gađanja iz Priloga 2. ovoga Pravilnika može obavljati samo poslove čuvara, a ponovnoj provjeri ispunjavanja normi može pristupiti nakon godinu dana.

Nadležna policijska uprava će po službenoj dužnosti zašti­ta­ru iz stavka 3. ovog članka rješenjem ukinuti dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara i izdati dopuštenje za obav­ljanje poslova privatne zaštite – čuvara.

Periodičnu provjeru vježbovnog gađanja mogu provoditi prav­ne osobe i obrtnici čiji su zaštitari zaposlenici, na temelju plana vježbovnog gađanja, a o vremenu i mjestu provođenja periodične provjere dužni su izvijestiti mjesno nadležnu policijsku upravu.

Osobe koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara, a nisu u radnom odnosu ili poslodavac za njih ne organizira provjeru vježbovnog gađanja, provjeru na osobni zahtjev obavljaju u ovlaštenoj ustanovi, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Plan provjere vježbovnog gađanja iz članka 23. stavka 5. Pravilnika mora sadržavati:

1. podatke o odgovornoj osobi za ovjeru rezultata provjere vježbovnog gađanja,

2. podatke o mjestu i vremenu (dan i sat) provedbe provjere vježbovnog gađanja,

3. popis zaštitara koji pristupaju provjeri vježbovnog gađanja.

Plan vježbovnog gađanja pravne osobe i obrtnici dužni su dostaviti nadležnoj policijskoj upravi najkasnije osam dana prije početka njihove provedbe.

Članak 25.

Odgovorna osoba iz članka 24. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika sastavlja zapisnik o provedbi provjere vježbovnog gađanja.

Vježbovno gađanje obavlja se na strelištu.

Odgovorna osoba na vježbovnom gađanju mora ispunjavati uvjete za rukovođenje ili neposredno upravljanje strelištem, sukladno odredbama Zakona o oružju.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuje odgovorna osoba iz članka 24. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika te osoba koja je pristupila provjeri vježbovnog gađanja. Zapisnici se dostavljaju nadležnoj ustrojstvenoj jedinici policijske uprave u čiji djelokrug spadaju poslovi inspekcije.

4. Troškovi izobrazbe i stručnog ispita

Članak 26.

Cijenu troškova izobrazbe i troškova periodične provjere iz članka 23. ovog Pravilnika utvrđuje ovlaštena ustanova.

Predsjednik, članovi i tajnik ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u ispitnom povjerenstvu, koju rješenjem određuje ministar unutarnjih poslova.

Troškove stručnog ispita rješenjem određuje ministar unutarnjih poslova.

Troškove izobrazbe, stručnog ispita i periodične provjere vježbovnog gađanja snosi pristupnik odnosno podnositelj zahtjeva za periodičnu provjeru.

III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Zaštitari koji su dobili dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dužni su najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, pristupiti provjeri vježbovnog gađanja prvi put te periodično, u skladu s odredbom članka 23. ovog Pravilnika.

Zaštitarima koji ne pristupe provjeri vježbovnog gađanja u roku iz stavka 1. ovog članka prestaje pravo na obavljanje poslova zaštitara te nadalje mogu obavljati samo poslove čuvara.

Članak 28.

Ministar unutarnjih poslova će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika imenovati članove ispitnog povjerenstva iz članka 12. ovog Pravilnika. a do tada će stručne ispite provoditi ispitna povjerenstva koje je ministar unutarnjih poslova imenovao na temelju pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (»Narodne novine«, broj: 202/03).

Članak 29.

Ustanove koje su ishodile odobrenje Ministarstva za izobrazbu zaštitara i čuvara po Pravilniku o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare («Narodne novine«, broj: 202/03.) dužne su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladiti svoju djelatnost s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (»Narodne novine«, broj: 202/03.).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-81833/04

Zagreb, 14. srpnja 2004.g

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.

 

PRILOG 1A

A) PROGRAM IZOBRAZBE ZA ZAŠTITARA

1. NORMATIVNO UREĐENJE PODRUČJA RADA I OVLASTI ZAŠTITARA I ČUVARA

 

1. Osnove poznavanja odredbi Zakona o privatnoj
 zaštiti i ovlasti osoba koje obavljaju poslove
 privatne zaštite

10

1.1.

Provjera identiteta osoba

 

1.2.

Davanje upozorenja i zapovijedi

 

1.3.

Privremeno ograničavanje slobode kretanja

 

1.4.

Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

 

1.5.

Upotreba tjelesne snage

 

1.6.

Uporaba čuvarskog psa

 

1.7.

Uporaba vatrenog oružja

 

2. Odora i iskaznica osoba koje obavljaju poslove
privatne zaštite

1

3. Osnovni oblici ugrožavanja i mjere zaštite

2

4. Provjera zakonitosti primjene ovlasti zaštitara i čuvara

 

5. Osnove poznavanja zakonskih odredbi (Kazneni
zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o policiji,
Zakon o prekršajima, Zakon o javnom okupljanju, Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima)


6

6. Izvješća, obrasci i druga pismena

2

UKUPNO SATI

21

                                                                                                    

2. UPORABA SREDSTAVA I UREĐAJA TEHNIČKE ZAŠTITE

 

1. Podjela tehničkih sredstava zaštite

 

2. Sustavi tehničke zaštite

 

3. Sustav za dojavu napada

 

4. Sustav za nadgledanje štićenog prostora

 

5. Uporaba komunikacijskih sredstava i uređaja te
uporaba detektora

 

UKUPNO SATI

5

 

3. OSNOVE KRIMINALISTIKE i PRAVILA POSTUPANJA

 

1. Kriminalistika – uvod, pojam i podjela, zlatna pravila kriminalistike

10

1.1.  Mjesto događaja – pojam, prostorne

specifičnosti,
tajna MD

 

1.2. Postupci zaštitara prilikom osiguranja MD kod
kaznenog djela, prekršaja i drugog štetnog događaja – mjere i radnje

 

1.3. Osobni opis

 

1.4. Utvrđivanje činjenica kod kaznenih djela, prekršaja
i drugih štetnih događaja

 

1.5. Postupci zaštitara kod izvršenja KD teška krađa, razbojništvo i razbojnička krađa – pojam KD, načini
izvršenja KD, karakteristike počinioca

 

2. Nužna obrana, krajnja nužda, sila i prijetnja i tzv: »građansko uhićenje«

5

3. Pravila u uporabi vatrenog oružja

4

3.1. Propisi o uporabi vatrenog oružja u obavljanju
poslova

 

3.2. Uporaba vatrenog oružja prema životinjama,
osobama, stvarima

 

3.3. Procjena rizika pri uporabi vatrenog oružja
(ugrožavanje trećih osoba)

 

3.4. Prepoznavanje ekscesne situacije

 

3.5. Postupak nakon uporabe vatrenog oružja

 

UKUPNO SATI

19

     

4. OSNOVE KOMUNICIRANJA

 

1. Izvod iz osnova psihologije (pojam, struktura ličnosti, pozornost, percepcija, emocije i dr.)

 

2. Psihologija komunikacijskog procesa

 

3. Osnove verbalne i neverbalne komunikacije

 

4. Indikatori konflikta u komunikaciji i načini rješavanja

 

5. Pravila poslovne komunikacije

 

UKUPNO SATI

5

 

5. OSPOSOBLJAVANJE U POZNAVANJU, RUKOVANJU I GAĐANJU VATRENIM ORUŽJEM

 

1. Rukovanje vatrenim oružjem

4

 

1.1. Definiranje pojmova o vatrenom oružju

 

 

1.2. Kategorije vatrenog oružja

 

 

1.3. Održavanje oružja

 

 

1.4. Čuvanje oružja

 

 

1.5. Konstrukcijske odlike vatrenog oružja

 

 

1.6. Prepoznavanje vatrenog oružja

 

 

1.7. Glavni dijelovi, rastavljanje i sastavljanje

 

 

1.8. Punjenje i pražnjenje vatrenog oružja

 

2. Praktične vježbe

4

 

2.1. Uporaba funkcionalnih poluga

 

 

2.2. Detekcija i otklanjanje zastoja

 

 

2.3. Sigurnost u rukovanju – načela

 

 

2.4. Način nošenja vatrenog oružja

 

3. Gađanje vatrenim oružjem

7

 

3.1. Uvježbavanje elemenata tehnike za uspješnost u

 

 

preciznom gađanju

 

 

3.2. Vježbe gađanja x 1 (3+5)

 

 

3.3. Uvježbavanje elemenata tehnike za uspješnost u

 

 

brzom gađanju

 

 

3.4. Vježbe gađanja x 1 (4+6)

 

UKUPNO SATI

15

 

6. OSPOSOBLJAVANJE U PRIMJENI TJELESNE SNAGE – SAMOOBRANA

 

1. Karate-boks

10

 

1.1. Stavovi

 

 

1.2. Kretanja

 

 

1.3. Udarci

8

2. Judo

 

 

2.1. Padovi

 

 

2.2. Bacanja

 

3. Zahvati za privođenje

6

 

3.1. Ključ sprijeda – provlačenjem

 

 

3.2. Savijanje ruke na leđa

 

 

3.3. Pasivni otpor

 

4. Obrana od nenaoružanog napadača

6

 

4.1. Obrana od udarca rukom

 

 

4.2. Obrana od udarca nogom

 

 

4.3. Obrana od gušenja

 

5. Obrana od naoružanog napadača

5

 

5.1. Obrana od napada palicom

 

 

5.2. Obrana od napada nožem

 

 

5.3. Obrana od napada pištoljem

 

UKUPNO SATI

35

 

PRILOG 1B

B) PROGRAM IZOBRAZBE ZA ČUVARA

 

1.      NORMATIVNO UREĐENJE PODRUČJA RADA I OVLASTI ZAŠTITARA I ČUVARA

 

1. Osnove poznavanja odredbi Zakona o privatnoj zaštiti i ovlasti osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite

6

1.1.

Provjera identiteta osoba

 

1.2.

Davanje upozorenja i zapovijedi

 

1.3.

Privremeno ograničavanje slobode kretanja

 

1.4.

Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

 

1.5.

Upotreba tjelesne snage

 

1.6.

Uporaba čuvarskog psa

 

1.7.

Uporaba vatrenog oružja

 

2. Odora i iskaznica osoba koje obavljaju poslove
privatne zaštite

1

3. Osnovni oblici ugrožavanja i mjere zaštite

1

4. Provjera zakonitosti primjene ovlasti zaštitara i čuvara

 

5. Osnove poznavanja zakonskih odrednica (Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o policiji, Zakon o prekršajima, Zakon o javnom okupljanju, Zakon
o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima)

2

6. Izvješća, obrasci i druga pismena

2

UKUPNO SATI

12

 

2.       UPORABA SREDSTAVA I UREĐAJA TEHNIČKE ZAŠTITE

 

1.Podjela tehničkih sredstava zaštite

 

2.Sustavi tehničke zaštite

 

3.Sustav za dojavu napada

 

4. Sustav za nadgledanje štićenog prostora

 

5. Uporaba komunikacijskih sredstava i uređaja te
uporaba detektora

 

UKUPNO SATI

5

 

3.       OSNOVE KRIMINALISTIKE I PRAVILA POSTUPANJA

 

1. Kriminalistika – uvod, pojam i podjela, zlatna pravila kriminalistike

10

1.1. Mjesto događaja – pojam, prostorne specifičnosti, tajna MD

 

1.2. Postupci zaštitara prilikom osiguranja MD kod
kaznenog djela, prekršaja i drugog štetnog događaja – mjere i radnje

 

1.3. Osobni opis

 

1.4. Utvrđivanje činjenica kod kaznenih djela, prekršaja i drugih štetnih događaja

 

1.5. Postupci zaštitara kod izvršenja KD teška krađa, razbojništvo i razbojnička krađa – pojam KD, načini KD, izvršenja karakteristike počinioca

 

2. Nužna obrana, krajnja nužda, sila i prijetnja i tzv: »građansko uhićenje«

4

3. Pravila u uporabi vatrenog oružja

4

3.1. Propisi o uporabi vatrenog oružja u obavljanju poslova

 

3.2. Uporaba vatrenog oružja prema životinjama, osobama stvarima

 

3.3. Procjena rizika pri uporabi vatrenog oružja
(ugrožavanje trećih osoba)

 

3.4. Prepoznavanje ekscesne situacije

 

3.5. Postupak nakon uporabe vatrenog oružja

 

UKUPNO SATI

18

 

 

4.       OSNOVE KOMUNICIRANJA

 

1.Izvod iz osnova psihologije (pojam, struktura

ličnosti, pozornost, percepcija, emocije i dr.)

 

2. Psihologija komunikacijskog procesa

 

3. Osnove verbalne i neverbalne komunikacije

 

4. Indikatori konflikta u komunikaciji i načini rješavanja

 

5. Pravila poslovne komunikacije

 

UKUPNO SATI

5

 

 

PRILOG 2.

PROGRAM OSNOVNE I PERIODIČNE PROVJERE VJEŽBOVNOG GAĐANJA

VJEŽBOVNO GAĐANJE SA KRATKIM VATRENIM ORUŽJEM

Vježbovno gađanje s kratkim vatrenim oružjem obavlja se pod sljedećim uvjetima:

1. gađanje se izvodi sa osam naboja (od toga su tri probna) u stojećem stavu za precizno gađanje,

2. udaljenost od strijelca do mete iznosi 10 metara,

3. veličina mete je 50x50 cm kružnog oblika,

4. strijelac od pet naboja mora imati najmanje tri (3) pogotka u metu.