Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu

NN 104/2004 (27.7.2004.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu

HRVATSKI SABOR

2017

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Repub­like Hrvatske za 2004. godinu, koje je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2004. godine.

Klasa: 01-081-04-2499/2
Zagreb, 21. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

IZMJENE I DOPUNE

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2004. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2004. godinu (»Narodne novine«, broj 31/04.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

 

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

                                                                                                                                   

 

PLAN ZA 2004.

POVEĆANJE/

NOVI PLAN ZA

 

 

SMANJENJE

2004.

PRIHODI POSLOVANJA

79.445.380.278

2.820.078.676

82.265.458.954

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

244.275.077

0

244.275.077

RASHODI POSLOVANJA

81.258.598.643

1.945.288.167

83.203.886.810

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.151.543.649

–72.064.327

2.079.479.322

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

–3.720.486.937

946.854.836

-2.773.632.101

 

B. RAČUNA FINANCIRANJA

                                                                                                                                   

 

PLAN ZA 2004.

POVEĆANJE/

NOVI PLAN ZA

 

 

SMANJENJE

2004.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

22.016.539.003

–621.535.836

21.395.003.167

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA

18.296.052.066

325.319.000

18.621.371.066

NETO FINANCIRANJE

3.720.486.937

–946.854.836

2.773.632.101

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2004. godinu povećavaju        se ili smanjuju, kako slijedi:

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Sku-

Pod-

Odje-

Naziv prihoda

Plan 2004.

Povećanje/

Novi plan

pina

skupina

ljak

 

 

smanjenje

2004.

6

 

 

PRIHODI

79.445.380.278

2.820.078.676

82.265.458.954

61

 

 

Prihodi od poreza

47.744.649.009

121.097.149

47.865.746.158

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

2.958.852.235

111.366.965

3.070.219.200

 

612

 

Porez na dobit

3.390.381.739

–180.999.939

3.209.381.800

 

613

 

Porezi na imovinu

307.128.699

9.544.233

316.672.932

 

614

 

Porezi na robu i usluge

39.483.141.159

181.185.890

39.664.327.049

 

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

30.018.157.394

432.928.006

30.451.085.400

 

 

6142

Porez na promet

705.739.129

0

705.739.129

 

 

6143

Trošarine

8.759.244.636

–251.742.116

8.507.502.520

 

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna

 

 

 

 

 

 

vozila, plovila i zrakoplove

945.797.444

99.999.545

1.045.796.989

 

 

 

Poseban porez na naftne derivate

4.019.873.124

–517.103.861

3.502.769.263

 

 

 

Poseban porez na alkohol

246.299.500

–495

246.299.005

 

 

 

Poseban porez na pivo

785.060.260

65.361.678

850.421.938

 

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

138.208.604

0

138.208.604

 

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.471.579.320

100.000.811

2.571.580.131

 

 

 

Poseban porez na kavu

131.861.888

–208

131.861.680

 

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

20.564.496

414

20.564.910

 

 

 

 

 

 

 

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.585.145.177

0

1.585.145.177

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

1.585.145.177

0

1.585.145.177

 

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

1.323.485.454

0

1.323.485.454

 

 

 

Carinske pristojbe

261.659.723

0

261.659.723

 

616

 

Ostali prihodi od poreza

20.000.000

0

20.000.000

 

 

 

Ostali neraspoređeni prihodi

20.000.000

0

20.000.000

62

 

 

Doprinosi (socijalni)

29.061.946.398

560.022.323

29.621.968.721

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

13.063.098.563

251.725.287

13.314.823.850

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

14.680.083.972

282.884.519

14.962.968.491

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.318.763.863

25.412.517

1.344.176.380

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata

 

 

 

 

 

 

unutar opće države

50.000.000

0

50.000.000

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

50.000.000

0

50.000.000

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

50.000.000

0

50.000.000

64

 

 

Prihodi od imovine

1.113.000.000

2.119.251.400

3.232.251.400

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

665.000.000

1.830.000.000

2.495.000.000

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

15.000.000

0

15.000.000

 

 

6416

Prihodi od dividendi

640.000.000

1.830.000.000

2.470.000.000

 

 

 

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim

 

 

 

 

 

 

društvima u javnom sektoru

640.000.000

1.830.000.000

2.470.000.000

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih

 

 

 

 

 

 

financijskih institucija po posebnim propisima

10.000.000

0

10.000.000

 

 

 

Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru

10.000.000

0

10.000.000

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

448.000.000

289.251.400

737.251.400

 

 

6421

Naknade za koncesije

420.000.000

289.251.400

709.251.400

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

10.000.000

0

10.000.000

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

18.000.000

0

18.000.000

65

 

 

Prihodi od prodaje roba i usluga

712.672.142

19.707.804

732.379.946

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

501.850.600

0

501.850.600

 

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

501.850.600

0

501.850.600

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

210.821.542

19.707.804

230.529.346

 

 

6521

Prihodi državne uprave

120.821.542

0

120.821.542

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

90.000.000

19.707.804

109.707.804

66

 

 

Ostali prihodi

763.112.729

0

763.112.729

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare

 

 

 

 

 

 

obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

455.945.173

0

455.945.173

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

408.192.967

0

408.192.967

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

46.935.230

0

46.935.230

 

 

6613

Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun

816.976

0

816.976

 

662

 

Kazne

307.167.556

0

307.167.556

 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                               

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Sku-

Pod-

Odje-

Naziv prihoda

Plan 2004.

Povećanje/

Novi plan

pina

skupina

ljak

 

 

smanjenje

2004.

7

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

 

 

 

 

 

 

IMOVINE

244.275.077

0

244.275.077

71

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

19.400.000

0

19.400.000

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine –

 

 

 

 

 

 

prirodnih bogatstava

19.400.000

0

19.400.000

 

 

7111

Zemljište

19.400.000

0

19.400.000

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

224.875.077

0

224.875.077

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

224.637.277

0

224.637.277

 

 

7211

Stambeni objekti

199.697.925

0

199.697.925

 

 

7212

Poslovni objekti

24.939.352

0

24.939.352

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

237.800

0

237.800

 

 

RASHODI POSLOVANJA

 

 

 

 

Plan 2004.

Povećanje/

Novi plan

 

 

 

 

smanjenje

2004.

3

Rashodi poslovanja

81.258.598.643

1.945.288.167

83.203.886.810

31

Rashodi za zaposlene

15.925.681.406

108.025.672

16.033.707.078

311

Plaće

 

12.716.282.973

39.234.056

12.755.517.029

 

3111

Plaće za redovan rad

12.592.505.329

41.673.671

12.634.179.000

 

3112

Plaće u naravi

102.000

0

102.000

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

49.116.637

–1.308.615

47.808.022

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

74.559.007

–1.131.000

73.428.007

312

Ostali rashodi za zaposlene

700.109.546

61.457.700

761.567.246

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

700.109.546

61.457.700

761.567.246

313

Doprinosi na plaće

2.509.288.887

7.333.916

2.516.622.803

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

323.917.673

–560.000

323.357.673

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.969.553.584

6.959.913

1.976.513.497

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

215.817.630

934.003

216.751.633

32

Materijalni rashodi

4.989.710.222

–32.623.323

4.957.086.899

321

Naknade troškova zaposlenima

793.354.426

6.129.963

799.484.389

 

3211

Službena putovanja

158.227.190

–980

158.226.210

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

568.406.190

9.906.884

578.313.074

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

66.721.046

–3.775.941

62.945.105

322

Rashodi za materijal i energiju

1.305.862.469

12.511.353

1.318.373.822

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

351.458.293

–2.977.007

348.481.286

 

3222

Materijal i sirovine

195.160.847

2.873.125

198.033.972

 

3223

Energija

312.401.157

14.831.718

327.232.875

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

160.883.752

–33.768

160.849.984

 

3225

Sitni inventar i auto gume

24.435.675

-2.182.715

22.252.960

 

3226

Vojna oprema

261.522.745

0

261.522.745

323

Rashodi za usluge

2.518.122.549

–42.866.192

2.475.256.357

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

354.149.174

–2.868.580

351.280.594

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

386.858.516

6.101.973

392.960.489

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

56.380.149

735.286

57.115.435

 

3234

Komunalne usluge

165.013.582

105.941

165.119.523

 

3235

Zakupnine i najamnine

138.579.457

–3.904.936

134.674.521

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

125.863.402

–5.727.765

120.135.637

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

710.286.079

–40.767.897

669.518.182

 

3238

Računalne usluge

199.700.781

–13.846.180

185.854.601

 

3239

Ostale usluge

381.291.409

17.305.966

398.597.375

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

372.370.778

–8.398.447

363.972.331

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 

61.530.362

1.583.958

63.114.320

 

 

povjerenstava i slično

 

 

 

 

3292

Premije osiguranja

51.382.636

–3.991.951

47.390.685

 

3293

Reprezentacija

31.135.822

75.929

31.211.751

 

3294

Članarine

48.116.292

–2.663.019

45.453.273

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

180.205.666

–3.403.364

176.802.302

34

Financijski rashodi

3.966.227.058

229.190.168

4.195.417.226

341

Kamate za izdane vrijednosne papire

2.788.108.000

136.162.400

2.924.270.400

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

246.000.000

58.078.000

304.078.000

 

3413

Kamate za izdane obveznice

2.542.108.000

78.084.400

2.620.192.400

342

Kamate za primljene zajmove

810.853.970

66.645.600

877.499.570

 

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti,

287.603.000

23.605.100

311.208.100

 

 

inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

 

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih

41.345.283

41.332.500

82.677.783

 

 

financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih

481.580.187

1.708.000

483.288.187

 

 

financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

 

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih

325.500

0

325.500

 

 

društava

 

 

 

343

Ostali financijski rashodi

367.265.088

26.382.168

393.647.256

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

260.651.854

4.224.168

264.876.022

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

338.900

131.000

469.900

 

3433

Zatezne kamate

3.329.131

979.000

4.308.131

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

102.945.203

21.048.000

123.993.203

35

Subvencije

 

3,842.041.203

1.248.304.000

5.090.345.203

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

980.487.000

1.274.404.000

2.254.891.000

 

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim

20.000.000

0

20.000.000

 

 

institucijama u javnom sektoru

 

 

 

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

960.487.000

1.274.404.000

2.234.891.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred.

2.861.554.203

–26.100.000

2.835.454.203

 

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim

215.004.500

–20.000.000

195.004.500

 

 

institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

698.619.703

–16.400.000

682.219.703

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i

1.947.930.000

10.300.000

1.958.230.000

 

 

srednjim poduzetnicima

 

 

 

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

3.490.376.553

26.785.751

3.517.162.304

361

Pomoći inozemnim vladama

75.000.000

0

75.000.000

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

45.000.000

0

45.000.000

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

30.000.000

0

30.000.000

362

Pomoći međunarodnim organizacijama

60.000.000

0

60.000.000

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

60.000.000

0

60.000.000

363

Pomoći unutar opće države

3.355.376.553

26.785.751

3.382.162.304

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.367.957.223

111.815.751

2.479.772.974

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

987.419.330

–85.030.000

902.389.330

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.

44.734.037.226

326.687.075

45.060.724.301

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

33.373.444.103

178.306.644

33.551.750.747

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

21.120.129.000

106.406.644

21.226.535.644

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

12.253.315.103

71.900.000

12.325.215.103

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11.360.593.123

148.380.431

11.508.973.554

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

11.187.677.415

138.043.853

11.325.721.268

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

172.915.708

10.336.578

183.252.286

38

Ostali rashodi

 

4.310.524.975

38.918.824

4.349.443.799

381

Tekuće donacije

 

1.367.554.368

14.227.100

1.381.781.468

 

3811

Tekuće donacije u novcu

1.367.554.368

14.227.100

1.381.781.468

382

Kapitalne donacije

 

1.202.821.124

2.454.012

1.205.275.136

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

429.402.690

2.454.012

431.856.702

 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

773.418.434

0

773.418.434

383

Kazne, penali i naknade štete

8.257.100

1.450.000

9.977.100

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

7.033.100

0

7.033.100

 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

1.494.000

1.450.000

2.944.000

385

Izvanredni rashodi

 

324.379.383

–24.839.092

299.540.291

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

318.086.911

–24.642.614

293.444.297

 

3859

Ostali izvanredni rashodi

6.292.472

–196.478

6.095.994

386

Kapitalne pomoći

 

1.407.243.000

45.626.804

1.452.869.804

 

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

1.171.428.000

–2.484.696

1.168.943.304

 

 

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

222.210.000

48.500.000

270.710.000

 

 

institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima,

13.605.000

–388.500

13.216.500

 

 

malim i srednjim poduzetnicima

 

 

 

4

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.151.543.649

–72.064.327

2.079.479.322

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

45.772.146

1.833.951

47.606.097

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

16.060.000

–1.500.000

14.560.000

 

4111

Zem­ljište

16.060.000

–1.500.000

14.560.000

412

Nematerijalna imovina

29.712.146

3.333.951

33.046.097

 

4123

Licence

17.284.146

608.796

17.892.942

 

4124

Ostala prava

9.583.000

2.840.155

12.423.155

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

2.845.000

–115.000

2.730.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.961.819.852

–50.907.878

1.910.911.974

421

Građevinski objekti

1.232.457.547

–2.658.643

1.229.798.904

 

4211

Stambeni objekti

401.045.000

–656.335

400.388.665

 

4212

Poslovni objekti

829.062.547

–1.992.308

827.070.239

 

4214

Ostali građevinski objekti

2.350.000

–10.000

2.340.000

422

Postroje­nja i oprema

575.690.555

–27.106.701

548.583.854

 

4221

Uredska oprema i namještaj

221.342.363

–989.406

220.334.957

 

4222

Komunikacijska oprema

22.645.450

72.323

22.717.773

 

4223

Oprema za održava­nje i zaštitu

150.646.472

–8.740.505

141.905.967

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

131.966.194

–15.230.000

116.763.194

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

9.980.455

–82.190

9.898.265

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

39.127.621

–2.136.923

36.990.698

423

Prijevozna sredstva

38.158.221

3.570.099

41.728.320

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

20.557.221

–1.055.107

19.502.114

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

17.601.000

4.625.206

22.226.206

424

K­njige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

32.047.250

–20.051.800

11.995.450

 

4241

K­njige u k­njižnicama

31.991.250

–20.049.400

11.941.850

 

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i

56.000

–2.400

53.600

 

 

slično)

 

 

 

425

Više­godiš­nji nasadi i osnovno stado

50.000

0

50.000

 

4251

Više­godiš­nji nasadi

50.000

0

50.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

83.416.279

–4.660.833

78.755.446

 

4262

Ulaga­nja u računalne programe

74.047.279

–3.023.532

71.023.747

 

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

5.101.000

–1.637.301

3.463.699

 

4264

Ostala nematerijlna proizvedena imovina

4.268.000

0

4.268.000

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohra­njenih

 

 

 

 

vrijednosti

 

8.020.000

–343.000

7.677.000

431

Plemeniti metali i ostale pohra­njene vrijednosti

8.020.000

–343.000

7.677.000

 

4312

Pohra­njene k­njige, umjetnička djela i slične vrijednosti

8.020.000

–343.000

7.677.000

45

Rashodi za dodatna ulaga­nja na nefinancijskoj imovini

135.931.651

–22.647.400

113.284.251

451

Dodatna ulaga­nja na građevinskim objektima

123.756.585

–21.342.653

102.413.932

 

4511

Dodatna ulaga­nja na građevinskim objektima

123.756.585

–21.342.653

102.413.932

452

Dodatna ulaga­nja na postroje­njima i opremi

10.082.566

–224.000

9.858.566

 

4521

Dodatna ulaga­nja na postroje­njima i opremi

10.082.566

–224.000

9.858.566

453

 

Dodatna ulaga­nja na prijevoznim sredstvima

1.813.500

–1.033.747

779.753

 

4531

Dodatna ulaga­nja na prijevoznim sredstvima

1.813.500

–1.033.747

779.753

454

 

Dodatna ulaga­nja za ostalu nefinacijsku imovinu

279.000

–47.000

232.000

 

4541

Dodatna ulaga­nja za ostalu nefinancijsku imovinu

279.000

–47.000

232.000

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Raz-

Sku-

Pod-

Odje-

Naziv prihoda

Plan 2004.

Za povećanje/

Novi plan za

red

pina

skupina

ljak

 

 

smanjenje

2004.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

3.720.486.937

–946.854.836

2.773.632.101

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I

 

 

 

 

 

 

 

ZADUŽIVANJA

22.016.539.003

–621.535.836

21.395.003.167

 

 

 

 

Promjena u stanju depozita državnog proračuna

970.200.000

29.800.000

1.000.000.000

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

550.000.000

0

550.000.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih

 

 

 

 

 

 

 

trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog

 

 

 

 

 

 

 

sektora

550.000.000

0

550.000.000

 

 

 

8161

Od toga: naplata starih potraživanja

300.000.000

0

300.000.000

 

82

 

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

15.689.630.302

–626.835.836

15.062.794.466

 

 

821

 

Trezorski zapisi

1.900.000.000

0

1.900.000.000

 

 

 

8211

Trezorski zapisi – tuzemni

1.900.000.000

0

1.900.000.000

 

 

822

 

Obveznice

13.789.630.302

–626.835.836

13.162.794.466

 

 

 

8221

Obveznice – tuzemne

8.039.630.302

–626.835.836

7.412.794.466

 

 

 

8222

Obveznice – inozemne

5.750.000.000

 

5.750.000.000

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

1.350.000.000

0

1.350.000.000

 

 

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

 

 

 

 

 

 

 

trgovačkih društava u javnom sektoru

1.350.000.000

0

1.350.000.000

 

 

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.350.000.000

0

1.350.000.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

3.456.708.701

–24.500.000

3.432.208.701

 

 

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih

 

 

 

 

 

 

 

financijskih organizacija

951.625.201

–24.500.000

927.125.201

 

 

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija

951.625.201

–24.500.000

927.125.201

 

 

 

 

Zajmovi Svjetske banke

 

 

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt tehničke pomoći u svezi s

 

 

 

 

 

 

 

institucionalnim i zakonodavnim promjenama privatnog sektora

 

 

 

 

 

 

 

(Tehnička pomoć II)

24.215.348

0

24.215.348

 

 

 

 

Zajam za Projekt osuvremenjavanja i restrukturiranja željeznica

228.300.000

0

228.300.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove dijela područja (Istočne

 

 

 

 

 

 

 

Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema) u  sastavu

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

103.000.000

0

103.000.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt ulaganja u mirovinski sektor

55.401.782

0

55.401.782

 

 

 

 

Zajam za Projekt zdravstvenog sustava

16.627.342

10.500.000

27.127.342

 

 

 

 

Zajam za Projekt tehničke pomoći pri provedbi stečajnog postupka

5.070.000

0

5.070.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra

20.131.500

0

20.131.500

 

 

 

 

Zajam za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi

46.235.347

0

46.235.347

 

 

 

 

Zajam za projekt znanosti i tehnologije

11.612.757

0

11.612.757

 

 

 

 

Ukupno Svjetska banka

510.594.076

10.500.000

521.094.076

 

 

 

 

Zajmovi Europske banke za obnovu i razvoj

 

 

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove željezničkih lokomotiva

12.000.000

 

12.000.000

 

 

 

 

Ukupno Europska banka za obnovu i razvoj

12.000.000

0

12.000.000

 

 

 

 

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe

 

 

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture (II)

17.971.311

0

17.971.311

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove škola (II)

6.600.000

0

6.600.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove franjevačkog samostana

 

 

 

 

 

 

 

Male braće u Dubrovniku

3.983.812

0

3.983.812

 

 

 

 

Zajam za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u

 

 

 

 

 

 

 

Republici Hrvatskoj (II)

130.400.000

0

130.400.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove škola (III)

109.000.000

0

109.000.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove otoka ili područja od posebne državne skrbi  (IV)

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000.000

0

30.000.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove i modernizacije ŠNZ

 

 

 

 

 

 

 

»Andrija Štampar«, Zagreb, i MCZZM, Dubrovnik

16.076.002

0

16.076.002

 

 

 

 

Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe

314.031.125

0

314.031.125

 

 

 

 

Zajmovi Europske investicijske banke

 

 

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove infrastrukture i

 

 

 

 

 

 

 

modernizacije sustava signalizacije i telekomunikacije na dijelovima

 

 

 

 

 

 

 

Vc. Pan-europskog koridora

5.000.000

 

5.000.000

 

 

 

 

Obnova komunalne infrastrukture u područjima posebne državne skrbi

110.000.000

–35.000.000

75.000.000

 

 

 

 

Ukupno Europska investicijska banka

115.000.000

–35.000.000

80.000.000

 

 

842

8421

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom

 

 

 

 

 

 

 

sektoru

235.083.500

0

235.083.500

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog

 

 

 

 

 

 

 

sektora

2.270.000.000

0

2.270.000.000

 

 

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan

 

 

 

 

 

 

 

javnog sektora

1.680.000.000

0

1.680.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

590.000.000

0

590.000.000

 

 

 

 

Zajam KfW banke za osuvremenjivanje i izgradnju pruga i čvorišta za

 

 

 

 

 

 

 

međunarodni promet

590.000.000

0

590.000.000

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

 

 

 

 

 

 

 

OTPLATE ZAJMOVA

18.296.052.066

325.319.000

18.621.371.066

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

1.046.765.216

310.859.000

1.357.624.216

 

 

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i

 

 

 

 

 

 

 

međunarodnim organizacijama

21.727.358

0

21.727.358

 

 

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

21.727.358

0

21.727.358

 

 

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i

 

 

 

 

 

 

 

kućanstvima

354.137.858

–1.000.000

353.137.858

 

 

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

u tuzemstvu

354.137.858

–1.000.000

353.137.858

 

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

313.700.000

237.189.000

550.889.000

 

 

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

313.700.000

237.189.000

550.889.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem

 

 

 

 

 

 

 

poduzetništvu izvan javnog sektora

357.200.000

74.670.000

431.870.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima,

 

 

 

 

 

 

 

malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

357.200.000

74.670.000

431.870.000

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

448.500.000

13.500.000

462.000.000

 

 

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih

 

 

 

 

 

 

 

financijskih institucija u javnom sektoru

335.000.000

0

335.000.000

 

 

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih

 

 

 

 

 

 

 

financijskih institucija u javnom sektoru

335.000.000

0

335.000.000

 

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

101.000.000

–60.000.000

41.000.000

 

 

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

101.000.000

–60.000.000

41.000.000

 

 

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih

 

 

 

 

 

 

 

financijskih institucija izvan javnog sektora

12.500.000

0

12.500.000

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

12.500.000

0

12.500.000

 

 

534

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0

73.500.000

73.500.000

 

 

 

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog

 

 

 

 

 

 

 

sektora

0

73.500.000

73.500.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

8.618.168.850

960.000

8.619.128.850

 

 

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i

 

 

 

 

 

 

 

međunarodnih financijskih organizacija

801.187.000

0

801.187.000

 

 

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od

 

 

 

 

 

 

 

inozemnih vlada

382.530.000

0

382.530.000

 

 

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od

 

 

 

 

 

 

 

međunarodnih organizacija

418.657.000

0

418.657.000

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

 

 

 

 

 

u javnom sektoru

1.634.675.748

0

1.634.675.748

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih

 

 

 

 

 

 

 

institucija u javnom sektoru

1.634.675.748

0

1.634.675.748

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

 

 

 

 

 

izvan javnog sektora

6.166.673.702

960.000

6.167.633.702

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih

 

 

 

 

 

 

 

institucija izvan javnog sektora

4.497.161.725

960.000

4.498.121.725

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih

 

 

 

 

 

 

 

institucija

1.669.511.977

0

1.669.511.977

 

 

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog

 

 

 

 

 

 

 

i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

15.632.400

0

15.632.400

 

 

 

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika,

 

 

 

 

 

 

 

malog i srednjeg poduzetništva izvan

 

 

 

 

 

 

 

javnog sektora

632.400

0

632.400

 

 

 

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava,

 

 

 

 

 

 

 

obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva

15.000.000

0

15.000.000

 

55

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednos. papire

8.182.618.000

0

8.182.618.000

 

 

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

8.182.618.000

0

8.182.618.000

 

 

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izd. obveznice u zemlji

5.541.778.000

0

5.541.778.000

 

 

 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

2.640.840.000

0

2.640.840.000

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna, u ukupnoj svoti od 85.283.366.132 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 18.621.371.066 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna kako slijedi:

 

POSEBNI DIO

 

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun po razdjelima i glavama, programima, aktivnostima i projektima, sastavni je dio Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 5.

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 400-06/04-01/05

Zagreb, 15. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.