Zakon o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

NN 105/2004 (28.7.2004.), Zakon o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

HRVATSKI SABOR

 

2022

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Proglašavam Zakon o posebnim pravima predsjednika Re­pub­like Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 16. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2504/2
Zagreb, 21. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju posebna prava predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti.

Članak 2.

Predsjednik Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti ima pravo na osobnog vozača i službeno osobno vozilo, te na fizičku zaštitu sukladno posebnim provedbenim propisima, na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 3.

Predsjednik Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti ima pravo na korištenje opremljenih uredskih prostorija, primjerenih za obavljanje aktivnosti i organizaciju sastanaka.

Za obavljanje službeničkih, odnosno administrativnih i ostalih poslova nužnih za rad ureda, ured može imati dva državna službenika.

Troškovi za plaće službenika i rad ureda (električna energija, grijanje, troškovi telefona i telefaksa, priključak interneta), te troškovi nabave i održavanja nužne računalne opreme, podmiruju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske dužna je osigurati ured, računalnu opremu i potrebne službenike u roku 30 dana od dana prestanka dužnosti predsjednika Republike Hrvatske, ukoliko to bivši predsjednik osobno zatraži.

Članak 5.

Prava iz članka 2. i 3. ovoga Zakona predsjednik može koristiti trajno.

Članak 6.

U slučaju smrti predsjednika Republike Hrvatske troškove pogreba snosi Republika Hrvatska.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona odredba stavka 2. članka 17. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 16/04. i 30/04.), prestaje važiti.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 020-01/04-01/01
Zagreb, 16. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.