Zakon o financiranju izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske

NN 105/2004 (28.7.2004.), Zakon o financiranju izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

 

2023

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o financiranju izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 16. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2505/2
Zagreb, 21. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način prikupljanja sredstava za financiranje izborne promidžbe te aktivnosti koje se smatraju izbornom promidžbom za izbor predsjednika Republike Hrvatske.

I. NAČIN PRIMANJA SREDSTAVA

Članak 2.

Izborna promidžba financira se iz vlastitih sredstava, te iz darova domaćih fizičkih i pravnih osoba.

Stranom fizičkom osobom ne smatra se osoba koja uz drugo ima i hrvatsko državljanstvo.

Kandidati koji na izborima ostvare zakonom propisani postotak glasova imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna, sukladno zakonu i odluci Vlade Republike Hrvatske.

Članak 3.

 Za pokriće troškova izborne promidžbe ne smiju se primati darovi u novcu, drugim sredstvima te usluge od:

– stranih država, stranih političkih stranaka, stranih fizičkih i pravnih osoba,

– javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima i podu­zeća u većinskom vlasništvu države te drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima, te javnih i drugih ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– udruga radnika i poslodavaca,

– udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija,

– proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– trgovačkih društava u vlasništvu ili u suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– ustanova kojima je osnivač država ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II. UVJETI TROŠENJA SREDSTAVA

Članak 4.

Sredstva za financiranje izborne promidžbe u smislu ovoga Zakona mogu se koristiti za sve troškove kandidata u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora.

Članak 5.

 Kandidati za izbor predsjednika Republike Hrvatske u izbornoj promidžbi ne smiju koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja kao dužnosnici Republike Hrvatske i ovlašteni lokalni duž­no­snici koriste u obavljanju svojih dužnosti (sredstva iz redov­ne djelatnosti), osim ako je to posebnim propisom kojim je propisana fizička zaštita dužnosnika dopušteno.

Sredstva za izbornu promidžbu ne mogu se koristiti za financiranje pojedinih projekata u svrhu dobivanja izbornih glasova čije se dovršenje uvjetuje glasanjem za određenog kandidata ili izbornu listu.

III. JAVNOST IZVORA SREDSTAVA

Članak 6.

Kandidati za izbor predsjednika Republike Hrvatske dužni su najkasnije 7 dana prije dana održavanja izbora dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu prijevremena izvješća o visini i izvorima sredstava prikupljenima za troškove izborne promidžbe.

Kandidati su dužni u roku od 15 dana od dana održavanja izbora dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu podatke o visini i izvoru utrošenih sredstava koja su koristili za izbornu promidžbu.

Državno izborno povjerenstvo objavit će u roku od 8 dana od dana primitka podataka iz stavka 2. ovoga članka u »Narodnim novinama« i drugim sredstvima javnoga priopćavanja cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje je pojedini kandidat za predsjednika Republike Hrvatske koristio za financiranje izborne promidžbe.

Kandidati koji su sudjelovali u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske imaju pravo podnijeti prigovor radi povrede odredbi ovoga Zakona Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od dana objave podataka iz stavka 3. ovoga članka u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-01/04-01/02
Zagreb, 16. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.