Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.

NN 105/2004 (28.7.2004.), Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.

HRVATSKI SABOR

 

2024

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 12. SVIBNJA 1998.

Proglašavam Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998., koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2501/2
Zagreb, 21. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 12. SVIBNJA 1998.

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje provođenje Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-283/97 od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 69/98.) radi obeštećenja korisnika mirovina koje je nastupilo zbog djelomičnog usklađivanja mirovina za razdoblje od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998.

Obeštećenje korisnika mirovina prema odredbama ovoga Zakona ostvarit će se putem posebnog fonda.

Posebni fond iz stavka 2. ovoga članka osnovat će se posebnim zakonom, kojim će se urediti njegova djelatnost, te prava i obveze u provođenju načina obeštećenja.

Članak 2.

Pravo na obeštećenje imaju korisnici starosnih, prijevremenih starosnih, invalidskih i obiteljskih mirovina ostvarenih prema odredbama Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalid­skog osiguranja (»Narodne novine«, br. 53/91.) i Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 44/94. i 59/96.) za razdoblje iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, a na temelju usklađivanja tih mirovina s kretanjem prosječnih neto plaća svih zaposlenih na teritoriju Republike Hrvatske u razdoblju iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 18/92. i 96/93.); mirovine određene prema propisima o određivanju mirovina zastupnika u Hrvatskom saboru; mirovine određene prema propisima o određivanju mirovina hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; mirovine određene prema propisima o pravima bivših političkih zatvorenika i mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika (»Narodne novine«, br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 40/90., 26/93. i 96/93.).

Članak 3.

Radi obeštećenja korisnika mirovina Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrdit će razliku između iznosa starosne, prijevremene starosne, invalidske i obiteljske mirovine koja pripada korisnicima mirovina od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998. i isplaćenih mirovinskih primanja prema uredbama Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina (»Narodne novine«, br. 93/93. do 91/94.), Uredbe o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu (»Narodne novine«, br. 33/95.) i Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja (»Narodne novine«, br. 20/97. i 89/97.).

U obračun razlike iz stavka 1. ovoga članka ulaze i sredstva što su na osnovi Zakona o prenošenju sredstava državnog pro­računa fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanja mirovina (»Narodne novine«, br. 102/98.) isplaći­vana kao dodatak uz mirovinu do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/04.).

U obračun razlike iz stavka 1. ovoga članka ulaze i sredstva što su na osnovi Zakona o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima (»Narodne novine«, br. 127/00.) isplaćena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Na obračun razlike iz ovoga članka dodat će se obeštećenje na ime kamata u protuvrijednosti od 2 milijarde i 300 milijuna kuna.

Članak 4.

Utvrđivanje pripadajuće razlike iz članka 3. ovoga Zakona, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izvršit će za svakog korisnika mirovine po službenoj dužnosti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Utvrđena razlika iz stavka 1. ovoga članka i obeštećenje iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona bit će temelj za određivanje početne vrijednosti imovine posebnog fonda iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona i određivanje udjela prema zakonu o posebnom fondu iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 5.

Odredbe ovoga Zakona odnose se na korisnike mirovine iz članka 2. ovoga Zakona kojima je mirovina u isplati na dan stupanja na snagu ovoga Zakona kao i na korisnike mirovina kojima je mirovina obustavljena radi zaposlenja.

U slučaju smrti korisnika mirovine nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, prava po osnovi ovoga Zakona mogu ostvariti nasljednici prvoga nasljednog reda.

Članak 6.

U roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojit će se i početi s radom posebni fond iz članka 1. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakona stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/04-01/05
Zagreb, 15. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.