Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 105/2004 (28.7.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

 

2026

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2503/2
Zagreb, 21. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine« br. 110/97., 27/98., 129/00. i 51/01.) u članku 18. stavku 2. iza riječi: »agresivnog rata iz članka 157.,« dodaju se riječi: »zločina protiv čovječnosti iz članka 157.a,«.

Članak 2.

U članku 24. iza riječi: »agresivnog rata iz članka 157.,« dodaju se riječi: »zločina protiv čovječnosti iz članka 157.a, zapovjedne odgovornosti iz članka 167.a,«.

Članak 3.

Članak 48. briše se.

Članak 4.

U članku 63. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Kazna zatvora, novčana kazna ili globa za prekršaj uračunava se u kaznu za kazneno djelo ako opis tog djela odgovara prekršaju zbog kojeg je izrečena kazna.

(3) Uračunavanje po odredbama ovoga članka znači izjed­načavanje jednog dana pritvora, kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora ili jednoga dnevnog dohotka novčane kazne za jedan dan kazne za kazneno djelo. Jedan dan zadržavanja, novčana kazna ili globa izrečena za prekršaje izjednačuje se s jednim danom zatvora prema odredbama Zakona o prekršajima.«

Članak 5.

U članku 71. iza točke d) dodaje se nova točka e) koja glasi:

»e) podvrgavanje odvikavanju od ovisnosti o alkoholu i opojnim drogama u zdravstvenoj ustanovi ili terapijskoj zajednici«.

Dosadašnje točke e), f) i g) postaju točke f), g) i h).

Članak 6.

U nazivu članka 81. i u članku 81. riječi: »i gospodarske prijestupe« brišu se.

Članak 7.

U članku 82. stavku 3. iza riječi: »treće osobe« dodaju se riječi: »a nije stečena u dobroj vjeri«.

Članak 8.

U članku 85. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Rehabilitacija ne može nastupiti za vrijeme trajanja sigurnosnih mjera.«

Članak 9.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»Pomilovanjem se poimence određenoj osobi daje potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne, zamjenjuje se izrečena kazna blažom kaznom ili se primjenjuje uvjetna osuda, daje se prijevremena rehabilitacija, ukida se ili određuje kraće trajanje pravne posljedice osude, sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti ili protjerivanje stranca iz zemlje.«

Članak 10.

U članku 89. stavku 3. u prvoj rečenici riječi: »Državnom pravobraniteljstvu ili« i riječi: »Državni pravobranitelj Republike Hrvatske i njegovi zamjenici« brišu se, iza riječi: »Pučkom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »Pravobraniteljstvu za djecu, Pravobraniteljstvu za ravnopravnost spolova«, riječi: »Državni odvjetnik Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske«, a iza riječi: »Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske i njegovi zamje­nici« dodaju se riječi: »Pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici, Pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici i domaći arbitar«.

Druga rečenica mijenja se i glasi:

»Kod kaznenih djela koje je Republika Hrvatska dužna kažnjavati po međunarodnom pravu službena osoba je strani javni službenik, zastupnik ili službenik u stranom predstavničkom tijelu, službenik među­narodne organizacije čiji je Republika Hrvatska član, zastupnik ili službenik međunarodne parlamentarne skupštine, čiji je Republika Hrvatska član, te sudac ili službenik međunarodnog suda čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća, strani sudac porotnik i strani arbitar.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Vojna osoba je djelatna vojna osoba, ročnik, pričuvnik dok se nalazi na vojnoj službi, kadet, te državni službenik ili namještenik raspoređen na ustrojbeno mjesto djelatne vojne osobe.«

Stavak 19. mijenja se i glasi:

»(19) Izbori su izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, za pred­sjednika Republike, za članove predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te za članove upravnih i nadzornih odbora u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama.«

Stavci 22. i 23. mijenjaju se i glase:

»(22) Grupa ljudi, u smislu ovoga Zakona, su najmanje tri osobe koje su povezane radi trajnog ili povremenog činjenja kaznenih djela, pri čemu svaka od tih osoba daje svoj udio u počinjenju kaznenog djela.

(23) Zločinačka organizacija je strukturirano udruženje od najmanje tri osobe koje postoji tijekom određenog razdoblja i djeluje sa zajedničkim ciljem počinjenja jednog ili više kaznenih djela radi izravnog ili neizravnog stjecanja financijske ili druge materijalne koristi ili s ciljem ostvarivanja i zadržavanja nadzora nad pojedinim gospodarskim ili drugim djelatnostima, a radi se o kaznenim djelima za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje četiri godine ili teža kazna. Zločinačka organizacija je temelj pojma organiziranog kriminala.«

Iza stavka 30. dodaju se stavci 31., 32., 33., 34. i 35. koji glase:

»(31) Računalni sustav je svaka naprava ili skupina među­sobno spojenih ili povezanih naprava, od kojih jedna ili više njih na osnovi programa automatski obrađuju podatke.

(32) Računalni podatak je svako iskazivanje činjenica, informacija ili zamisli u obliku prikladnom za obradu u računalnom sustavu.

(33) Računalni program je skup računalnih podataka koji su u stanju prouzročiti da računalni sustav izvrši određenu funkciju.

(34) Genetski istovjetno ljudsko biće je ono ljudsko biće koje s drugim živim ili mrtvim ljudskim bićem dijeli isti set gena stanične jezgre.

(35) Plaćenik je osoba posebno novačena u zemlji ili u inozemstvu kako bi se borila u oružanom sukobu ili radi sudjelovanja u zajedničkom činu nasilja koje je usmjereno na rušenje vlade ili na neki drugi način podrivanje ustavnog poretka ili teritorijalne cjelovitosti države, koji nije državljanin strana u sukobu niti živi na području koje nadzire strana u sukobu, pripadnik oružanih snaga strane u sukobu odnosno strane na čijem se području poduzima akcija, niti ga je poslala država koja nije strana u sukobu kao službenog pripadnika svojih oružanih snaga, a koja je motivirana na sudjelovanje u neprijateljstvima isključivo osobnim dobitkom koji znatno prelazi visinu naknade koja je obećana ili se plaća borcima sličnog čina i zvanja u oružanim postrojbama strane koja sudjeluje u neprijateljstvima.«

Članak 11.

Iza članka 97. dodaju se naziv i članak 97.a koji glase:

»Zabrana kloniranja ljudskog bića

Članak 97.a

Tko postupa s ciljem stvaranja genetski istovjetnoga ljud­skog bića, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina«.

Članak 12.

U članku 125. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt otete osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do dvanaest godina.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 13.

U članku 131. stavku 2. riječi: »ili tko neovlašteno prisluš­kuje ili snimi tuđe poruke u računalnom sustavu« brišu se.

Članak 14.

U članku 140. iza riječi: »Državnoga sudbenog vijeća Re­pub­like Hrvatske« dodaju se riječi: »Državnoga odvjetničkog vijeća«, ispred riječi: »Državnog odvjetnika« dodaje se riječ: »Glavnog«, riječi: »Državnog pravobranitelja Republike Hrvatske ili njegova zamjenika, Pučkog pravobranitelja Republike Hrvat­ske ili njegova zamjenika« brišu se, a dodaju se riječi: »Pravobranitelja za djecu i njegovih zamjenika, Pravobranitelja za ravnopravnost spolova i njegovih zamjenika«.

Članak 15.

U članku 157. stavku 1. iza riječi: »zapovijedi« riječ: »za« briše se.

Članak 16.

Iza članka 157. dodaju se naziv i članak 157.a koji glase:

»Zločin protiv čovječnosti

Članak 157.a

Tko kršeći pravila međunarodnog prava u sklopu širokog ili sustavnog napada usmjerenog protiv civilnog pučanstva, uz znanje o tom napadu, naredi da se druga osoba usmrti, da se radi potpunog ili djelomičnog istrebljenja nekom civilnom pučanstvu nametnu životni uvjeti koji mogu dovesti do njegova uništenja, da se trguje nekom osobom, poglavito ženom ili djetetom ili da se neka osoba porobljuje radi seksualnog iskorištavanja ili zbog drugih razloga tako da se nad njom vrše pojedine ili sve ovlasti koje proizlaze iz prava vlasništva, da se druga osoba prisiljava na prostituciju, da se drugoj osobi bez njezina pristanka i kada to nije opravdano medicinskim razlozima oduzme biološka reproduktivna sposobnost, da se druge osobe prisilno premještaju putem izgona ili drugih prisilnih mjera sa područja na kome zakonito borave, da se druga osoba protupravno zatvori ili da joj se na drugi način protupravno oduzme sloboda, da se osoba kojoj je oduzeta sloboda ili je pod nadzorom muči tako da joj se namjerno nanose teške tjelesne ili duševne boli ili patnje, da se neka osoba siluje ili da se nad njom izvrši neko drugo spolno nasilje ili da se žena koja je nasilno zatrudnjela namjerno drži u zatočenju kako bi se utjecalo na etnički sastav nekog pučanstva, da se druga osoba progoni tako da joj se namjerno i u velikoj mjeri oduzmu temeljna prava zato što pripada određenoj skupini ili zajednici, da se u ime ili uz dopuštenje, potporu ili pristanak države ili političke organizacije uhite, drže u zatočeništvu ili otmu druge osobe a da se nakon toga ne prizna da je tim osobama oduzeta sloboda ili da se uskrati obavijest o sudbini tih osoba ili mjestu na kome se nalaze ili da se u okviru institucionaliziranog režima sustavnog potlačivanja i dominacije jedne rasne skupine nad drugom rasnom skupinom ili skupinama i u namjeri održavanja takvog režima počini neko nečovječno djelo opisano u ovom članku ili djelo slično nekom od tih djela (zločin apartheida), ili tko počini neko od navedenih djela, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.«

Članak 17.

U članku 158. stavku 1. riječi: »prisiljavanje na prostituciju ili silovanje« zamjenjuju se riječima: »silovanje, spolno porobljavanje, prisiljavanje na prostituciju ili izazivanje prisilne trudnoće, prisilne sterilizacije ili kojega drugog oblika spolnog nasilja«, a iza riječi: »ili protuzakonito izdaje novac«, dodaju se riječi: »ili da se namjerno usmjerava napad protiv osoba, uređaja, materijala, jedinica ili vozila uključenih u humanitarnu pomoć ili misiju održavanja mira sukladno Povelji Ujedinjenih naroda, ili da se prava i radnje državljana neprijateljske strane proglašavaju zabranjenim, suspendiranim ili nedopuštenim u sudskom postupku, ili da se skrnavi osobno dostojanstvo, ili da se iskorištava prisutnost civila ili drugih zaštićenih osoba da se određena mjesta, područja ili vojne snage zaštite od vojnih operacija, ili da se djeca mlađa od osamnaest godina novače u nacionalne oružane snage ili se koriste u aktivnom sudjelovanju u neprijateljstvima«.

Članak 18.

Iza članka 167. dodaju se nazivi i članci 167.a i 167.b koji glase:

»Zapovjedna odgovornost

Članak 167.a

(1) Za kaznena djela iz članka 156. – 167. ovoga Zakona kaznit će se kao počinitelji vojni zapovjednik ili druga osoba koja stvar­no djeluje kao vojni zapovjednik ili nadređena civilna osoba ili druga osoba koja u civilnoj organizaciji ima stvarnu vlast zapovijedanja ili nadzora, ako su znali da podređeni čine ta kaznena djela ili se spremaju počiniti ih, a nisu poduzeli sve razborite mjere kako bi ih u tome spriječili. U tom slučaju neće se primijeniti odredba članka 25. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Osobe navedene u stavku 1. ovoga članka koje su morale znati da se podređeni spremaju počiniti jedno ili više kaznenih djela iz članka 156. – 167. ovoga Zakona pa zbog propuštanja dužnog nadzora nisu poduzele sve razborite mjere kojima bi se spriječilo počinjenje tih kaznenih djela, kaznit će se kaznom zat­vora od jedne do osam godina.

(3) Osobe navedene u stavku 1. ovoga članka koje ne proslijede stvar nadležnim vlastima u cilju provođenja istrage i kaznenog progona nad neposrednim počiniteljima, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

Novačenje plaćenika

Članak 167.b

(1) Tko kršeći pravila međunarodnoga prava novači, koristi, plaća ili osposobljava plaćenika za sudjelovanje u oružanom suko­bu ili zajedničkom činu nasilja usmjerenom na rušenje vlade, podrivanje teritorijalne cjelovitosti države ili ugrožavanje njezina ustavnog ustrojstva, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(2) Tko radi stjecanja materijalne koristi kao plaćenik izravno sudjeluje u oružanom sukobu ili zajedničkom činu nasilja, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«

Članak 19.

U članku 169. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tko s ciljem izazivanja ozbiljne zastrašenosti pučanstva, prisiljavanja strane države ili međunarodne organizacije da što učini, ne učini ili trpi, ili ozbiljnog ugrožavanja temeljnih ustavnih, političkih ili gospodarskih vrijednosti strane države ili među­narodne organizacije počini kazneno djelo iz članka 170. – 172., 179. i 181. ovoga Zakona, ili prouzroči eksploziju ili požar ili kakvom općeopasnom radnjom ili sredstvom izazove opasnost za ljude ili imovinu ili izvrši otmicu neke osobe ili počini neko drugo nasilje koje može ozbiljno naškoditi stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Tko ozbiljno prijeti da će počiniti kazneno djelo iz stav­ka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 20.

U članku 174. stavku 3. iza riječi: »po osnovi boje kože« dodaju se riječi: »ili spolnog opredjeljenja, ili drugih osobina« na oba mjesta u rečenici.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Tko s tim ciljem iz stavka 3. ovoga članka putem računalnog sustava raspačava ili na drugi način učini dostupnim javnosti materijale kojima se poriče, znatnije umanjuje, odobrava ili opravdava kazneno djelo genocida ili zločina protiv čovječ­nosti, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 21.

Naziv članka 175. mijenja se i glasi:

»Trgovanje ljudima i ropstvo«.

Članak 175. mijenja se i glasi:

»(1) Tko kršeći pravila međunarodnog prava uporabom sile, ili prijetnjom uporabe sile, prijevarom, otmicom, zlouporabom položaja bespomoćnosti ili ovlasti ili na drugi način vrbuje, kupi, proda, preda, prevozi, prevede, potiče ili posreduje u kupnji, prodaji ili predaji, skriva ili prima osobu radi uspostave ropstva ili njemu sličnog odnosa, prisilnog rada ili služenja, seksualnog iskorištavanja, prostitucije ili nedopuštenog presađivanja dijelova ljudskog tijela, ili tko osobu drži u ropstvu ili njemu sličnom odnosu, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Tko kršeći pravila međunarodnog prava vrbuje, kupi, proda, preda, prevozi, prevede, potiče ili posreduje u kupnji, prodaji ili predaji, skriva ili prima dijete ili maloljetnu osobu radi uspostave ropstva ili njemu sličnog odnosa, prisilnog rada ili služenja, seksualnog iskorištavanja, prostitucije ili nedopuštenog presađivanja dijelova ljudskog tijela, ili tko dijete ili maloljetnu osobu drži u ropstvu ili njemu sličnom odnosu, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina.

(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije ili je poči­nje­no u odnosu na veći broj osoba, ili je prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

(4) Bez utjecaja je na postojanje kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka okolnost je li osoba pristala na prisilni rad ili služenje, seksualno iskorištavanje, ropstvo ili ropstvu sličan odnos ili nedopušteno presađivanje dijelova svoga tijela.«

Članak 22.

U članku 177. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. doveden u opasnost život ili sigurnost osoba koje se prevode preko granice ili je s njima postupano na nečovječan ili ponižavajući način, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 23.

U članku 178. stavku 1. riječi: »od tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 2. riječi: »od šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »od jedne do osam godina«.

U stavku 3. riječi: »od jedne do deset godina« zamjenjuju se riječima: »najmanje tri godine«.

Članak 24.

U članku 187. stavku 1. veznik: »i« zamjenjuje se zarezom, iza brojke: »160« dodaju se riječi: »i 169.–172., 179. i 181.«, a riječi: »kaznom zatvora od jedne do osam godina« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora najmanje tri godine«.

Članak 25.

Iza članka 187. dodaju se nazivi i članci 187.a i 187.b koji glase:

»Pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom

Članak 187.a

(1) Tko uklanja prepreke, stvara plan ili se dogovara s drugima ili poduzme drugu radnju kojom se stvaraju uvjeti za izravno počinjenje kaznenih djela iz članka 156. – 160., članka 169. – 172., 179. i 181. ovoga Zakona, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko nabav­lja ili prikuplja financijska sredstva svjestan da će se ona u potpunosti ili djelomično koristiti za počinjenje kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka.

Naknadna pomoć počinitelju kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom

Članak 187.b

(1) Tko počinitelja kaznenog djela iz članka 156. – 160., članka 169. – 172., 179. i 181. ovoga Zakona sakrije, daje mu hranu, odjeću, novac ili ga na drugi način zbrinjava da bi otežao njegovo otkrivanje ili uhićenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

(2) Neće se kazniti za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka osoba kojoj je počinitelj kaznenog djela bračni drug, osoba s kojom živi u izvanbračnoj zajednici, rođak po krvi u pravoj liniji, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima žive u izvanbračnoj zajednici.«

Članak 26.

Iza članka 197. dodaju se naziv i članak 197.a koji glase:

»Dječja pornografija na računalnom sustavu ili mreži

Članak 197.a

(1) Tko pomoću računalnog sustava ili mreže proizvodi, nudi, distribuira, pribavlja za sebe ili drugoga, ili tko u raču­nalnom sustavu ili na medijima za pohranu računalnih podataka posjeduje pornografske sadržaje koji prikazuju djecu ili maloljetnike u seksualnom eksplicitnom ponašanju ili koji su fokusirani na njihove spolne organe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Tko djetetu, posredstvom računalnog sustava, mreže ili medija za pohranu računalnih podataka učini pristupačnim slike, audiovizualne sadržaje ili druge predmete pornografskog sadržaja, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(3) Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podaci korišteni ili prilagođeni za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka oduzet će se.«

Članak 27.

U članku 203. riječi: »ako iz načina izražavanja i drugih okolnosti jasno proizlazi da se ne radi o ponašanju koje je imalo za cilj naškoditi nečijoj časti i ugledu« zamjenjuju se riječima: »osim ako iz načina izražavanja i drugih okolnosti jasno proizlazi da se radi o ponašanju koje je imalo cilj samo škoditi nečijoj časti ili ugledu«.

Članak 28.

Naziv članka 223. mijenja se i glasi: »Povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava«.

Članak 223. mijenja se i glasi:

»(1) Tko unatoč zaštitnim mjerama neovlašteno pristupi raču­nalnom sustavu, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko s ciljem onemogući ili oteža rad ili korištenje računalnih podataka ili programa, računalnog sustava ili raču­nalnu komunikaciju, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(3) Kaznom iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se tko neovlašteno ošteti, izmijeni, izbriše, uništi ili na drugi način učini neuporabljivim ili nedostupnim tuđe računalne podatke ili programe.

(4) Kaznom iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se tko presretne ili snimi nejavni prijenos računalnih podatka koji mu nisu namijenjeni prema računalnom sustavu, iz njega ili unutar njega, uključujući i elektromagnetske emisije računalnog sustava koji prenosi te podatke, ili tko omogući nepozvanoj osobi da se upozna s takvim podacima.

(5) Ako je kazneno djelo iz stavka 1., 2., 3. ili 4. ovoga članka počinjeno u odnosu na računalni podatak, program ili sustav tijela državne vlasti, javne ustanove ili trgovačkog društva od posebnoga javnog interesa, ili je prouzročena znatna šteta, poči­nitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

(6) Tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, uvozi, raspačava, prodaje, posjeduje ili čini drugome dostupne posebne naprave, sredstva, računalne podatke ili programe stvorene ili prilagođene za činjenje kaznenog djela iz stavka 1., 2., 3. ili 4. ovoga članka, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(7) Posebne naprave, sredstva, računalni podaci ili programi stvoreni, korišteni ili prilagođeni za činjenje kaznenih djela, a kojima je počinjeno kazneno djelo iz stavka 1., 2., 3. ili 4. ovoga članka oduzet će se.

(8) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1., 2., 3. ili 4. ovoga članka počinitelj će se kazniti.«

Članak 29.

Iza članka 223. dodaje se naziv i članak 223.a koji glase:

»Računalno krivotvorenje

Članak 223.a

(1) Tko neovlašteno izradi, unese, izmijeni, izbriše ili učini neuporabljivim računalne podatke ili programe koji imaju vrijednost za pravne odnose, u namjeri da se oni uporabe kao pravi ili sam uporabi takve podatke ili programe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. počinjeno u odnosu na računalne podatke ili programe tijela državne vlasti, javne ustanove ili trgovačkog društva od posebnog javnog interesa, ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, prodaje, posjeduje ili čini drugome dostupne posebne naprave, sredstva, računalne podatke ili programe stvorene ili prilagođene za činjenje kaznenog djela iz stavka 1. ili 2. ovoga članka.

(4) Posebne naprave, sredstva, računalni podaci ili programi stvoreni, korišteni ili prilagođeni za činjenje kaznenih djela, a kojima je počinjeno kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka oduzet će se.

(5) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. i 3. ovoga članka počinitelj će se kazniti.«

Članak 30.

Iza članka 224. dodaje se naziv i članak 224.a koji glase:

»Računalna prijevara

Članak 224.a

(1) Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist unese, koristi, izmijeni, izbriše ili na drugi način učini neuporabljivim računalne podatke ili programe, ili one­mogući ili oteža rad ili korištenje računalnog sustava ili programa i na taj način prouzroči štetu drugome, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. počini samo s ciljem da drugoga ošteti, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(3) Tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, prodaje, posjeduje ili čini drugome dostupne posebne naprave, sredstva, računalne podatke ili programe stvorene ili prilagođene za činjenje kaznenog djela iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(4) Posebne naprave, sredstva, računalni podaci ili programi stvoreni, korišteni ili prilagođeni za činjenje kaznenih djela, a kojima je počinjeno kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka oduzet će se.

(5) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. i 3. ovoga članka počinitelj će se kazniti.«

Članak 31.

U članku 249. stavku 1. iza riječi: »članka 244. stavka 1. i 2.,« dodaju se riječi: »članka 245. stavka 1.,«.

Članak 32.

Iza članka 252. dodaju se naziv i članak 252.a koji glase:

»Protupravna gradnja

Članak 252.a

(1) Tko bez potrebne građevinske dozvole ili protivno propisima ili odlukama nadležnih državnih tijela gradi građevinu, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini u području koje je propisom ili odlukom nadležnoga državnog tijela proglašeno kulturnopovijesnom cjelinom, kulturnim dobrom ili zaštićenom prirodnom vrijednosti ili područjem od posebnog interesa za državu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«

Članak 33.

Iza članka 261. dodaju se naziv i članak 261.a koji glase:

»Protupravna eksploatacija rudnog blaga

Članak 261.a

(1) Tko protivno propisima ili odlukama nadležnih državnih tijela obavlja eksploataciju rudnog blaga, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini u posebno zaštićenom području prirode, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena šteta velikih razmjera, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve koristi ili prouzročenja takve štete, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(4) Predmeti namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela ili predmeti nastali počinjenjem kaznenog djela oduzet će se.

(5) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.«

Članak 34.

Iza članka 294. dodaju se nazivi i članci 294.a i 294.b koji glase:

»Primanje mita u gospodarskom poslovanju

Članak 294.a

(1) Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja se bavi gospodarskim poslovanjem koja zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili koja primi obećanje dara ili kakve druge koristi da prilikom sklapanja posla ili pružanja usluge pogoduje drugoga tako da prouzroči štetu onome koga zastupa, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja se bavi gospodarskim poslovanjem koja zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili koja primi obećanje dara ili kakve druge koristi kao protuuslugu za sklapanje posla ili pružanje usluge, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(3) Primljeni dar ili druga imovinska korist oduzet će se.

Davanje mita u gospodarskom poslovanju

Članak 294.b

(1) Tko odgovornoj osobi u pravnoj osobi koja se bavi gospodarskim poslovanjem dade ili obeća dar ili kakvu drugu korist da prilikom sklapanja posla ili pružanja usluge pogoduje drugoga tako da prouzroči štetu onome koga zastupa, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju odgovorne osobe, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Tko odgovornoj osobi u pravnoj osobi koja se bavi gospodarskim poslovanjem dade ili obeća dar ili kakvu drugu korist kao protuuslugu za sklapanje posla ili pružanje usluge, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju odgovorne osobe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji je dao mito na zahtjev odgovorne osobe i prijavio djelo prije njegova otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, oslobodit će se kazne.

(4) Dar ili imovinska korist u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, vratit će se davatelju.«

Članak 35.

U članku 303. stavku 1. iza riječi: »iskaz« dodaju se riječi: »nalaz ili mišljenje ili nešto lažno prevede«, a riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena osuda nedužnog okrivljenika ili druge osobito teške posljedice za okrivljenika u kaznenom postupku, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.«

Članak 36.

U članku 304. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tko s ciljem da navede na davanje lažnog iskaza ili da spriječi ili oteža dokazivanje prema svjedoku ili vještaku u postupku pred sudom, Međunarodnim kaznenim sudom, upravnom postupku, postupku pred javnim bilježnikom ili stegovnom postupku uporabi silu, prijetnju ili kakav drugi oblik prisile ili im obeća, nudi ili dade dar ili kakvu drugu korist, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«

U stavku 2. iza riječi: »dokazivanju,« dodaju se riječi: »krivotvori dokaz u postupku pred sudom, ili tko podnese takav dokaz znajući da je riječ o krivotvorini«.

Članak 37.

U članku 305. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom do sto dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci«.

Članak 38.

Iza članka 305. dodaju se naziv i članak 305.a koji glase:

»Otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka

Članak 305.a

Tko neovlašteno drugome priopći, preda ili poduzme drugu radnju s ciljem otkrivanja podataka o identitetu osobe uključene u program zaštite na temelju posebnog zakona, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.«

Članak 39.

U članku 309. stavku 1. riječi: »državnog pravobranitelja« brišu se.

Članak 40.

U članku 311. stavku 2. iza riječi: »čeka« dodaju se riječi: »platne kartice ili druge isprave kojom se obavlja bezgotovinsko plaćanje«.

Članak 41.

U članku 322. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Tko obavijesti policiju ili drugu javnu službu koja osigurava red ili pruža pomoć o navodnom događaju koji iziskuje hitno djelovanje te službe, iako zna da to nije istina, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.«

Članak 42.

U članku 332. riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »tri godine«, a riječi: »do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »do tri godine«.

Članak 43.

U članku 333. stavku 1. riječi: »od tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 2. riječi: »od šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »od jedne do osam godina«.

U stavku 3. riječi: »do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »do tri godine«.

U stavku 4. riječi: »od tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

Članak 44.

Članak 343. mijenja se i glasi:

»(1) Tko zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili tko primi ponudu ili obećanje dara ili kakve druge koristi za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu da iskorištavanjem svoga služ­benog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko isko­riš­tavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti.

(3) Ako je za posredovanje iz stavka 2. ovoga članka počinitelj primio dar ili kakvu drugu korist, ili ako je primio ponudu ili obećanje dara ili kakve druge koristi za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu, a ne radi se o počinjenju drugoga kaznenog djela za koje je propisana teža kazna, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(4) Tko drugome ponudi, obeća ili dade dar ili kakvu drugu korist, namijenjenu toj osobi ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

(5) Tko drugome ponudi, obeća ili dade dar ili kakvu drugu korist, namijenjenu toj osobi ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.«

Članak 45.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2004.

Klasa: 740-02/04-01/02
Zagreb, 15. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.