Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

NN 105/2004 (28.7.2004.), Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

2043

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 71. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine donijela

ODLUKU

o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, Šumarstva i vodnogA gospodarstva

I.

Odobrava se reprogram kredita odobrenih iz programa Fonda za razvitak i obnovu poljoprivrede i kredita iz programa koje je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, uz sljedeće uvjete:

– razdoblje reprograma iznosi do 10 godina, uključujući poček od jedne godine, korisnik kredita može zatražiti kraće razdoblje otplate kredita;

– na reprogramirani dio duga po kreditu obračunavat će se redovna kamata iz osnovnog ugovora o kreditu, a zatezna kamata u visini zakonom propisane;

– otplata duga moguća je u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim anuitetima.

II.

Sukladno uvjetima iz točke I. ove Odluke, iznos duga koji se može obuhvatiti nagodbom je stanje duga na dan podnošenja zahtjeva za reprogram, sukladno stanju u poslovnim knjigama poslovne banke koja obavlja mandatne poslove u ime i za račun Ministarstva, a odnosi se na dug po kreditu s osnove glavnice s pripadajućom redovnom kamatom do dana zaključenja reprograma. Obračunata zatezna kamata i kamata po dospijeću se otpisuju u cijelosti.

III.

Ukoliko korisnik kredita prihvati otplatiti dug jednokratno, ima pravo na 40% popusta na ukupni dug (po glavnici, redovnoj kamati, kamati po dospijeću i zateznoj kamati).

IV.

Pravo na reprogram, prema uvjetima iz točke I. ove Odluke imaju svi korisnici koji su kredit realizirali do 31. prosinca 2002. godine, osim dužnika kod kojih je kredit otkazan zbog nenamjenskog korištenja kredita, prilaganja netočne dokumentacije kod odobravanja kredita, te pravne osobe koje su u postupku stečaja i likvidacije.

V.

Korisnicima kredita čije ukupno stanje duga po glavnici, redovnoj kamati, kamati po dospijeću i zateznoj kamati na dan 30. lipnja 2004. godine iznosi manje od 20.000,00 kuna, dug se otpisuje u cijelosti (iznos troška sudskog postupka tužbe radi naplate duga po kreditu).

VI.

Ukoliko je kredit otkazan ili je podignuta tužba zbog neredovite otplate, reprogram se može zaključiti uz uvjet da svaka stranka sama snosi nastale troškove parničnog postupka.

VII.

S korisnicima kredita koji podnesu zahtjev i prihvate nove uvjete otplate, poslovne banke će zaključiti dodatak ugovora o kreditu. Dodatak ugovora uz korisnika potpisuju i jamci. Ukoliko stari jamci ne žele potpisati novi dodatak ugovoru, prihvatit će se promjena jamaca. Poslovna banka može zatražiti, a dužnik može ponuditi i druge instrumente osiguranja povrata kredita sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 85/2001, 7/2002 i 147/2002).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 415-01/03-01/01

Urbroj: 5030105-04-4

Zagreb, 22. srpnja 2004.

 

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.