Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina

NN 105/2004 (28.7.2004.), Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2055

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva uz suglasnost ministra zdravstva donosi

Pravilnik

o oglaŠavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voĆnih vina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti i način oglašavanja vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (u daljnjem tekstu: vina) i voćnih vina.

II. OGLAŠAVANJE VINA I VOĆNIH VINA

Članak 2.

Dopušteno je oglašavanje vina i voćnih vina putem tiska, radija i televizije, u elektronskim publikacijama, teletekstu te drugim oblicima dnevnog i povremenog oglašavanja prenošenjem zapisa glasa, zvuka ili slike na način dostupan javnosti.

Članak 3.

U smislu ovog pravilnika »oglasna poruka« znači bilo koji oblik oglašavanja od strane pravne ili fizičke osobe.

Oglasna poruka mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

1. ne smije biti usmjerena na maloljetne osobe i ne smiju se prikazivati maloljetne osobe kako konzumiraju vina i voćna vina;

2. ne smije povezivati konzumaciju vina i voćnih vina s povećanjem tjelesnih sposobnosti ni s vožnjom automobila;

3. ne smije stvarati utisak da konzumacija vina i voćnih vina dovodi do uspjeha na socijalnom ili spolnom području života;

4. ne smije pridavati vinu i voćnim vinima pozitivne učinke djelovanja kao sredstva za rješavanje osobnih problema;

5. ne smije se naglašavati visina udjela alkohola u vinu i voćnim vinima kao njihova pozitivna karakteristika.

Članak 4.

Oglasna poruka ne smije se pojavljivati na:

1. objektima i pripadajućem zemljištu u kojima se obavlja zdravstvena, odgojna, ili obrazovna djelatnost;

2. panoima, tablicama, naljepnicama ili svjetlosnim natpisima koji su od vrtića i škola udaljeni najmanje 300 m;

3. priredbama te tisku, elektronskoj publikaciji i TV emisijama koje su, u prvom redu, namijenjene maloljetnim osobama.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti članak 6.a Pravilnika o uvjetima i načinu obavješćivanja potrošača o svojstvima alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina koje se ne smatra reklamiranjem (»Narodne novine«, br. 62/96. i 40/98.).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/33
Urbroj: 525-1-04-1
Zagreb, 22. srpnja 2004.                                                                                

Ministar
Petar Čobanković, v. r.