Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti

NN 106/2004 (30.7.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

 

2067

Na temelju članka 61. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 68/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz su­glas­nost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I ZAŠTITARA U PRIVATNOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 38/04) u članku 6. riječi: »od propisane dvije godine«, zamjenjuju se riječima: »od propisanih pet godina«.

Članak 2.

U članku 16. iza riječi »Pravilnik o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva (»Narodne novine«, broj 5/97) dodaju se riječi »u dijelu koji se odnosi na zaštitara«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-04/38
Urbroj: 534-06-01/2-04-6
Zagreb, 2. srpnja 2004.

Potpredsjednik Vlade
ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.