Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika te načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji koju pruža vjerska zajednica i udruga te druga pravna osoba za najviše 20 korisn

NN 92/2004 (7.7.2004.), Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika te načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji koju pruža vjerska zajednica i udruga te druga pravna osoba za najviše 20 korisn

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1756

Na osnovi članka 105. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA TE NAČINU PRUŽANJA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI KOJU PRUŽA VJERSKA ZAJEDNICA I UDRUGA TE DRUGA PRAVNA OSOBA ZA NAJVIŠE 20 KORISNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika te način pružanja skrbi izvan vlastite obitelji koju pruža vjerska zajednica i udruga čiji je cilj zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba (u daljnjem tekstu: vjerska zajednica i udruga) te jedinica lokalne samouprave, trgovačko društvo ili druga domaća ili strana pravna osoba (u daljnjem tekstu: prav­na osoba) koja pruža skrb izvan vlastite obitelji za najviše 20 korisnika.

Članak 2.

Korisnici skrbi izvan vlastite obitelji su:

– djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi (djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti),

– trudnica prije poroda ili roditelj s djetetom do 6 mjeseci, a iznimno ako je to u interesu djeteta do godine dana života djeteta koji nema stana, odnosno nema osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa obitelji ne može ostati s djetetom u obiteljskom domu,

– djeca i mlađi punoljetnici s poremećajima u ponašanju,

– djeca i odrasle osobe – žrtve obiteljskog nasilja,

– tjelesno ili mentalno oštećena osoba,

– psihički bolesna odrasla osoba,

– osoba ovisna o alkoholu, drogi ili drugim opojnim sredstvima,

– starija i nemoćna osoba.

II. NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Članak 3.

(1) Vjerska zajednica i udruga može pružati usluge korisnicima iz članka 2. ovoga Pravilnika u jednom ili više objekata koji udovoljavaju uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika propisanim ovim Pravilnikom, a u jednom objektu ne može biti smješteno više od 200 korisnika.

(2) U jednom objektu mogu se pružati usluge samo jednoj vrsti korisnika, a iznimno za dvije vrste korisnika ako je to stručno opravdano, ili ako se objekt može podijeliti na način da se svakoj vrsti korisnika osigurava zaseban prostor za stanovanje, dnevni boravak, prostorije za održavanje osobne higijene i blagovanje.

Članak 4.

(1) Usluge skrbi izvan vlastite obitelji koje pružaju pravne osobe mogu se pružati za najviše 20 korisnika, a u jednom objektu mogu se pružati usluge samo jednoj vrsti korisnika.

(2) Ako se usluge skrbi izvan vlastite obitelji pružaju u objektu u kojem se obavlja i neka druga djelatnost, navedena djelatnost mora biti takve naravi da se njome ne ometa pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima u djelatnosti socijalne skrbi.

III. VRSTE KORISNIKA

a) DJECA BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI, TRUDNICA PRIJE PORODA ILI RODITELJ
S DJETETOM

Vrste usluga

Članak 5.

(1) Djeci i mlađim punoljetnim osobama (djeci bez odgo­varajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti i mlađim punoljetnim osobama ako su do punoljetnosti bile smještene u domu ili u drugoj pravnoj osobi ili je to iz drugih razloga u interesu djeteta ili mlađe punoljetne osobe) na stalnom smještaju osigurava se zadovoljavanje životnih potreba kao što su: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktiv­nosti i korištenje slobodnog vremena.

(2) Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba koja smještava osobe iz stavka 1. ovoga članka dužna je, u okviru svoje djelatnosti, pratiti izvršavanje obveza korisnika, pružati odgovarajuće oblike stručne pomoći i osposobljavati korisnike sukladno njihovoj dobi za samostalan život izvan ustanove, te surađivati s nadležnim centrom za socijalnu skrb glede skrbi o djetetu.

Članak 6.

Vjerska zajednica i udruga te pravna osoba u tjednom smještaju osigurava djeci usluge smještaja tijekom radnih dana, čuvanja i odgoja, prehrane te brige o zdravlju, održavanje osobne higijene i njege, provođenje slobodnih aktivnosti i igre s djecom, a za školsku djecu pomoć u učenju i vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima i drugo.

Članak 7.

(1) Vjerska zajednica i udruga te pravna osoba koja pruža usluge dnevnog boravka osigurava djeci usluge boravka u pravilu za poludnevni boravak u trajanju do 8 sati dnevno, a za cjelo­dnev­ni boravak do 12 sati dnevno.

(2) Za vrijeme boravka korisnicima se osiguravaju usluge prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanje, odgoj i provođenje slobodnih aktivnosti i igara s djecom, a za školsku djecu pomoć u učenju i vođenju brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima i drugo.

Članak 8.

(1) Vjerska zajednica i udruga te pravna osoba može osiguravati skrb izvan vlastite obitelji i trudnici 3 mjeseca prije poroda ili roditelju s djetetom do 6 mjeseci, a iznimno ako je to u interesu djeteta do godine dana života djeteta koji nema stana, odnosno nema osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u obiteljskom domu.

(2) Za vrijeme smještaja korisnika iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se usluge prehrane, brige o zdravlju, održavanju njege i osobne higijene, osposobljavanje majke za samostalno vođenje brige o djetetu, te pružanje psihosocijalne potpore.

Članak 9.

Vjerska zajednica i udruga te pravna osoba mogu djelatnost iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika organizirati i provoditi u stanu ili kući namijenjenoj manjim odgojnim skupinama, u kojem odgojitelji mogu stanovati zajedno s korisnicima.

Članak 10.

(1) Mlađoj punoljetnoj osobi koja je do punoljetnosti bila smještena u dječjem domu ili drugoj pravnoj osobi osigurava se smještaj i nakon završetka redovnog školovanja i to u dislociranoj stambenoj jedinici (u daljnjem tekstu: stan) koja se ustrojava na način da omogućuje osposobljavanje korisnika za samostalan život, uz dnevno praćenje i pomoć u njegovom osamostaljivanju.

(2) U dislociranu stambenu jedinicu može se smjestiti i korisnik u dobi od 16 do 18 godina, uz suglasnost roditelja/skrbnika i nadležnog centra za socijalnu skrb, u skladu s procjenom njegove mentalne zrelosti, a uz uvjet da je u istoj stambenoj jedinici smješten i punoljetan korisnik.

Članak 11.

Vjerska zajednica i udruga te pravna osoba koja pruža usluge smještaja ili boravka dužna je izvješćivati nadležni centar za socijalnu skrb o svim promjenama vezanim za razvoj djeteta i odnose roditelja prema djetetu.

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA VIŠE OD 20 KORISNIKA

Uvjeti glede prostora

Članak 12.

Lokacija građevinskog objekta treba biti u naselju ili njegovoj blizini i mora imati mogućnost priključka na električnu i telefonsku mrežu, priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih voda, a da ovisno o vrsti korisnika omogući korištenje usluga ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, te da ima prometne veze s naseljem.

Članak 13.

(1) Objekt, u pravilu, treba biti odvojen od drugih zgrada, a oko objekta treba osigurati određenu površinu neizgrađenog zemljišta za prilaz objektu, dvorište, park, igralište, parkiralište i slično.

(2) Površina neizgrađenog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka treba iznositi po jednom korisniku najmanje 20 m2, a od toga 5 m2 zelene površine.

(3) Ako je objekt smješten u neposrednoj blizini javnog par­ka, ili druge zelene površine, površina neizgrađenog zemljišta iz stavka 2. ovoga članka može biti manja za predviđenu zelenu površinu.

(4) Objekt mora imati prilaz prijevoznim sredstvima.

Članak 14.

(1) Objekt mora imati potreban broj funkcionalno raspo­ređe­nih prostorija za obavljanje djelatnosti koja se u objektu obavlja.

(2) Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji nisu klizavi i upijajući, a podovi u spavaonicama moraju biti od toplog materijala.

(3) Vrata na prostorijama moraju biti u pravilu bez pragova i ne smiju biti ostakljena bez zaštite.

(4) U prostorijama gdje borave korisnici potrebno je osigurati prirodno provjetravanje i osvjetljenje.

(5) Za prostorije za dnevni boravak korisnika može se koristiti više manjih prostorija, a mogu se iznimno koristiti i blagovaonice.

(6) Vjerska zajednica i udruga, koja u okviru svoje djelatnosti pruža usluge prehrane korisnicima socijalne skrbi, treba imati odgovarajući prostor za posluživanje jela.

(7) Vjerska zajednica i udruga koja vrši pripremu obroka mora imati kuhinjski prostor u kojem su odvojeni prostor za priručno skladištenje, pripremu i kuhanje hrane, te pranje posuđa.

(8) Vjerska zajednica i udruga, ovisno o djelatnosti koju obavlja, treba imati prostor za korištenje slobodnog vremena.

(9)  Vjerska zajednica i udruga treba osigurati radne prostorije za stručne i druge radnike.

(10) Vjerska zajednica i udruga treba imati odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu, te sredstva za održavanje zgrade i okoliša.

(11) U objektu je potrebno osigurati mjesto za čuvanje lijekova i sanitetskog materijala dostupno samo ovlaštenim osobama.

(12) Vjerska zajednica i udruga treba osigurati održavanje čistoće rublja.

(13) U svakom objektu trebaju se nalaziti zahodi i kupaonice.

Članak 15.

(1) Oko objekta treba osigurati prostor za igralište površine najmanje 15 m2 po djetetu.

(2) Svaka stambeno-skupna cjelina treba se sastojati od spavaonica, dnevnog boravka, sanitarnog čvora i kuhinje, te radne prostorije za odgojitelja.

(3) Površina spavaonice treba iznositi najmanje 5 m2 po korisniku za školsku djecu, a 3 m2 za djecu jasličke i predškolske dobi.

(4) Spavaonica za djecu u dobi do 3 godine može imati najviše 10 ležajeva, za djecu u dobi od 3 do 7 godina najviše 5 ležajeva, a za djecu stariju od 7 godina najviše 3 ležaja.

(5) Prostorija za dnevni boravak treba iznositi najmanje 2 m2 po korisniku.

(6) Površina prostorija za osobnu higijenu, treba iznositi najmanje 15 m2 za skupinu od 15 djece.

(7) Ako vjerska zajednica i udruga ima zasebnu ustrojbenu jedinicu za boravak djece jasličke dobi (do 3 g.), gornji dio pregradnog zida između spavaonica, dnevnog boravka i čajne kuhinje djelomice treba biti ostakljen radi stalnog nadzora djece.

(8) Svaka stambena – grupna cjelina treba imati prostor za odlaganje odjeće i obuće s površinom od najmanje 0,5 m2 po korisniku.

(9) Vjerska zajednica i udruga dužna je osigurati prostoriju za nesmetane susrete i druženja roditelja i djeteta, te sobu za izolaciju djece koja boluju od zarazne bolesti.

(10) Sobe za smještaj trudnica i roditelja s malom djecom mogu biti jednokrevetne ili dvokrevetne, a potrebno je osigurati jedan zahod i jedan tuš na najviše četiri korisnika, te jednu čajnu kuhinju.

Uvjeti glede opreme

Članak 16.

(1) Oprema prostorije mora biti takve izrade da odgovara namjeni pojedine prostorije, te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima i da se može lako održavati.

(2) Spavaonice moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, stolom i potrebnim brojem stolica, ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika.

(3) U prostorijama za dnevni boravak mora biti potreban broj stolova, stolica s naslonom odnosno fotelja, polica za knjige, televizor i radio-prijemnik, pribor za društvene igre, zavjese i ukrasni predmeti.

(4) Kuhinja mora biti opremljena kuhalom, sudoperom, slavinom s toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo.

(5) Stubišta moraju imati rukohvate.

(6) Potrebno je osigurati željezne ormariće s posebnom zaštitnom bravom za čuvanje lijekova tipa psihofarmaka.

(7) Ostale prostorije, ovisno o namjeni i broju korisnika, trebaju biti opremljene odgovarajućom opremom.

Članak 17.

(1) Ležajevi u spavaonicama trebaju biti prilagođeni uzrastu korisnika: širine 70 – 90 cm, duljine 150 – 200 cm i visine 40 – 60 cm, osim kreveta za djecu jasličke dobi koji su standardizirane veličine i imaju zaštitne stranice.

(2) Razmak između ležajeva mora biti najmanje 65 cm.

(3) U sobama djece školske dobi potrebno je osigurati radni stol i stolicu za svako dijete.

(4) U prostorijama za dnevni boravak potrebno je prostor opremiti sukladno dobi djece: policama i ormarima za igračke, didaktičkim materijalom, spravama za igru djece, zidnim panoima i dr.

(5) U prostoru za osobnu higijenu na svakih 7 korisnika potrebno je osigurati tuš, umivaonik i zahod.

(6) U prostoru za boravak djece jasličke dobi (do 3 g.) potrebno je osigurati stoliće za prematanje djece, kuhala ili sterilizatore.

(7) Prostor terase i igralište potrebno je opremiti, sukladno dobi djece, opremom i spravama za igru.

(8) Prostor za susrete roditelja i djeteta treba biti opremljen stolom, potrebnim brojem stolica s naslonom odnosno fotelja, ukrasnim predmetima, priborom za društvene igre i igračkama.

(9) U prostoru za boravak trudnica i majki dojilja treba osigurati minimum opreme kao što je: krevet za majku, dječji krevet, garderobni ormar, stol za prematanje djeteta, kolica, kadica za kupanje djeteta, pribor za njegu djeteta (bočica, dudica, toplomjer, pelene i sl.), ormari i police s posuđem, hladnjak i šted­njak.

(10) Prostor blagovaonice treba iznositi 1 m2 po korisniku s tim da se prostor može koristiti i za provođenje slobodnih aktivnosti korisnika.

Uvjeti glede stručnih i drugih radnika

Članak 18.

Vjerska zajednica i udruga u koju se smještava do 50 korisnika mora imati osnovni stručni tim u sastavu: socijalni radnik (VSS) i psiholog (VSS).

Članak 19.

Vjerska zajednica i udruga koja smještava djecu jasličke i predškolske dobi i trudnice s malim djetetom mora imati 1 medicinsku sestru (SSS) na skupinu od 15 do 50 korisnika, a za djecu školske dobi jednu medicinsku sestru (SSS) na skupinu od 50 do 100 korisnika.

Članak 20.

Na skupinu od 50 korisnika školske dobi potrebno je osigurati odgojitelja (VŠS/VSS) za provođenje slobodnih aktivnosti.

Članak 21.

(1) Za djecu jasličke dobi (0 – 3 g.) potrebno je na skupinu od 30 djece osigurati ukupno 15 stručnih radnika – medicinska sestra (SSS)/ predškolski odgojitelj (VŠS/VSS).

(2) Odgojne skupine mogu imati najviše 6-ero djece.

(3) Tijekom dana na jednu odgojnu skupinu osigurava se jedan stručni radnik iz stavka 1. ovoga članka u svakoj smjeni, a tijekom noći na 15-ero djece jedan stručni radnik.

Članak 22.

(1) Za djecu predškolske dobi (3 – 7 g.) potrebno je na skupinu od 30 djece osigurati ukupno 11 stručnih radnika – predškolskih odgojitelja (VŠS/VSS).

(2) Odgojne skupine mogu imati najviše 8-ero djece.

(3) Tijekom dana na jednu odgojnu skupinu osigurava se jedan stručni radnik iz stavka 1. ovoga članka u svakoj smjeni, a tijekom noći na 30-ero djece jedan stručni radnik.

Članak 23.

(1) U stambeno-skupnoj jedinici za djecu školske dobi (7 – 21 g.) potrebno je na skupinu od 30 djece osigurati ukupno 5 stručnih djelatnika – odgojitelja (VŠS/VSS).

(2) Odgojne skupine trebaju imati 10-ero djece.

(3) Tijekom dana na jednu odgojnu skupinu osigurava se jedan stručni djelatnik, a tijekom noći na 50 djece jedan stručni djelatnik.

Članak 24.

Ako je pružanje usluga smještaja organizirano u nekoliko odvojenih objekata, u svakom objektu treba osigurati jednog odgojitelja za rad noću.

Članak 25.

Za pružanje usluga poludnevnog boravka, potrebno je na skupinu od 10 djece osigurati 1 stručnog radnika – odgojitelja (VŠS/VSS).

Članak 26.

Vjerska zajednica i udruga koja pruža usluge organiziranog stanovanja mlađih punoljetnih osoba sukladno članku 10. ovoga Pravilnika, na skupinu od 10 korisnika treba osigurati jednog odgojitelja (VŠS/VSS).

Članak 27.

Vjerska zajednica i udruga koja pruža usluge smještaja trudnicama i roditelju s malim djetetom na 6 – 10 korisnika treba ima­ti:

– jednu medicinsku sestru (SSS) s polovicom punog radnog vremena

– socijalnog radnika (VSS) 8 sati tjedno.

Članak 28.

(1) Ako vjerska zajednica ili udruga korisnicima iz članka 9. ovoga Pravilnika pruža usluge smještaja na način da odgajatelj stanuje zajedno s korisnicima, potrebno je osigurati:

– osnovni stručni tim u sastavu: socijalni radnik (VSS) i psiholog (VSS) na 70 korisnika,

– za smještaj 6 – 8 korisnika u dobi od 3 – 21 godine:

– jednog odgajatelja (SSS društvenog usmjerenja sa završe­nom izobrazbom za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom dje­com), koji stanuje zajedno s korisnicima

– jednog odgajatelja (VSS) 8 sati tjedno

– jednog radnika za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova (OŠ/SSS) – 8 sati tjedno,

– za smještaj 6 – 8 korisnika u dobi od 0 do 3 godine:

– jednog odgajatelja (SSS društvenog usmjerenja sa završe­nom izobrazbom za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom dje­com), koji stanuje zajedno s korisnicima

– medicinska sestra/predškolski odgojitelj (SSS/VŠS)

– jednog radnika za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova (OŠ/SSS) s polovicom radnog vremena.

(2) Pravna osoba je dužna osigurati korisnicima tijekom 24 sata dnevno radnike propisane stručne spreme iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 29.

Vjerska zajednica i udruga dužna je osigurati i ostale usluge te oblike stručne pomoći koje korisniku treba pružiti u cilju njihovog pravilnog psihosocijalnog i zdravstvenog razvoja sukladno prijedlogu nadležnog centra za socijalnu skrb.

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA NAJVIŠE OD 20 KORISNIKA

Uvjeti glede prostora i opreme

Članak 30.

Za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji za najviše 20 korisnika iz članka 5. ovoga Pravilnika, obvezno se osigurava prostor i oprema u skladu s normativima za navedene korisnika utvrđene ovim Pravilnikom.

Uvjeti glede stručnih i drugih radnika

Članak 31.

(1) Za pružanje usluge stalnog smještaja za najviše 20 korisnika mora imati zaposleno:

– jednog psihologa (VSS) s polovicom punog radnog vremena

– tri odgajatelja – odgojitelj (VŠS/VSS) za djecu školske dobi

  pet djelatnika – predškolski odgojitelj (VŠS/VSS) za djecu predškolske dobi (3 – 7 godina)

– osam djelatnika – medicinska sestra (SSS)/predškolski odgajatelj (VŠS/VSS), za djecu u dobi od 0 do 3 godine.

(2) Za pružanje usluga poludnevnog boravka treba osigurati radnike sukladno članku 25. ovoga Pravilnika.

(3) Za pružanje usluga organiziranog stanovanja treba osigurati radnike sukladno članku 26. ovoga Pravilnika.

(4) Za pružanje usluga smještaja trudnicama i roditelju s malim djetetom treba osigurati radnike sukladno članku 27. ovoga Pravilnika.

b) DJECA I MLAĐI PUNOLJETNICI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Vrsta usluga

Članak 32.

(1) Djeci i mlađim punoljetnim osobama s poremećajima u ponašanju u okviru stalnog smještaja i poludnevnog boravka osigurava se zadovoljavanje životnih potreba kao što su: odgoj i obrazovanje, radno osposobljavanje, samostalno stanovanje, pre­hra­­na, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i organizirano korištenje slobodnog vremena, te pomoć u učenju i vođenju brige o školskim i izvanškolskim aktiv­nostima.

(2) Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba dužna je pratiti izvršavanje obveza korisnika, pružati odgovarajuće stručne pomoći i osposobljavati korisnike sukladno njihovoj dobi za samostalan život izvan doma, te surađivati s nadležnim centrom za socijalnu skrb glede skrbi o korisniku.

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA VIŠE OD 20 KORISNIKA

Uvjeti u pogledu prostora

Članak 33.

(1) Lokacija objekta u kojem vjerska zajednica i udruga pruža uslugu treba biti u naselju ili njegovoj blizini i mora imati mogućnost priključka na električnu, telefonsku mrežu, te priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih voda, te da ima prometne veze s naseljem.

(2) Oko objekta treba osigurati određenu površinu neizgra­đenog zemljišta za prilaz objektu od najmanje 10 m˛ po koris­niku, a od toga 5 m˛ zelene površine.

(3) Objekt mora imati prilaz prijevoznim sredstvima.

Članak 34.

(1) Vjerska zajednica i udruga mora osigurati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija za obavljanje djelatnosti.

(2) Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji nisu klizavi i upijajući, a podovi u spavaonicama moraju biti od toplog materijala.

(3) U prostorijama gdje borave korisnici potrebno je osigurati prirodno provjetravanje i osvjetljenje.

(4) Za prostorije za dnevni boravak korisnika može se koristiti više manjih prostorija, a mogu se iznimno koristiti i blagovaonice.

(5) Vjerska zajednica i udruga koja u okviru svoje djelatnosti pruža usluge prehrane, mora imati odgovarajući prostor za posluživanje jela.

(6) Vjerska zajednica i udruga koja priprema obroke mora imati kuhinjski prostor u kojem su odvojeni; prostor za priručno skladištenje, pripremu i kuhanje hrane te pranje posuđa.

(7) Vjerska zajednica i udruga, ovisno o djelatnosti, mora osigurati prostorije za radne i terapijske aktivnosti, te prostor za korištenje slobodnog vremena.

(8) Vjerska zajednica i udruga mora osigurati održavanje čistoće rublja.

(9) U svakom objektu trebaju se nalaziti zahodi i kupaonice.

Članak 35.

(1) Oprema prostorije mora biti takve izrade da odgovara namjeni pojedine prostorije, te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima i da se može lako održavati.

(2) Spavaonice moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, stolom i potrebnim brojem stolica, ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika.

(3) Prostorije za dnevni boravak trebaju biti opremljene stolovima, stolicama s naslonom odnosno fotelja, policama za knjige, televizorom i radio-prijemnikom, priborom za društvene igre, zavjesama i ukrasnim predmetima.

(4) Čajna kuhinja treba biti opremljena kuhalom, sudoperom, tekućom toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo.

Članak 36.

(1) Svaka stambeno skupna cjelina mora se sastojati od spavaonice, dnevnog boravka, sanitarnog čvora i čajne kuhinje, te radne prostorije za odgajatelja.

(2) Površina spavaonica treba iznositi najmanje 5 m˛ po korisniku, a spavaonica može imati najviše 3 ležaja.

(3) Prostorija za dnevni boravak treba iznositi najmanje 1,5 m˛ po korisniku.

(4) Na svakih šest korisnika treba se osigurati zahod, a površina prostorija za održavanje osobne higijene treba iznositi najmanje 15 m˛ za skupinu do 20 korisnika.

Uvjeti glede stručnih i drugih djelatnika

Članak 37.

Za pružanje usluga stalnog smještaja treba imati:

– stručni tim u sastavu: defektolog-socijalni pedagog (VSS), socijalni radnik (VŠS/VSS) i psiholog (VSS), a stručni tim formira se od zaposlenika navedenih struka.

– dva odgajatelja (VŠS/VSS) socijalnog, defektološkog i pedagoškog usmjerenja na grupu od 6 do 10 korisnika

– jednog odgajatelja (VŠS/VSS socijalnog, defektološkog ili pedagoškog usmjerenja) za rad noću na skupinu od 30 korisnika

– jednog psihologa (VSS) na skupinu od 40 korisnika

– jednog odgajatelja radno-okupacijskih aktivnosti (SSS-VŠS) na grupu od 30 korisnika s 50% radnog vremena

– jednog odgajatelja slobodnih aktivnosti (VSS/VŠS socijalnog, defektološkog ili pedagoškog usmjerenju) na grupu od 30 korisnika s polovicom punog radnog vremena.

Članak 38.

Za pružanje usluga poludnevnog boravka treba imati:

– jednog odgajatelja (VŠS/VSS socijalnog, defektološkog ili pedagoškog usmjerenja) na skupinu od 10 do 12 korisnika

– jednog psihologa (VSS) na skupinu od 50 korisnika.

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA NAJVIŠE 20 KORISNIKA

Uvjeti glede prostora i opreme

Članak 39.

Za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji za najviše 20 korisnika iz članka 32. ovoga Pravilnika, obvezno se osigurava prostor i oprema u skladu s normativima za navedene korisnika utvrđene ovim Pravilnikom.

Uvjeti glede stručnih i drugih radnika

Članak 40.

(1) Za pružanje usluge stalnog smještaja treba imati:

– dva odgajatelja ( VŠS/VSS) socijalnog, defektološkog ili pedagoškog usmjerenja na skupinu od 6 do 10 korisnika.

(2) Korisnicima se treba osigurati stručnu pomoć psihologa ili drugoga stručnog radnika koju utvrdi centar za socijalnu skrb koji je donio rješenje o smještaju putem ovlaštene pravne i fizičke osobe.

Članak 41.

Za pružanje usluga boravka treba osigurati radnike sukladno član­ku 38. ovoga Pravilnika.

c) DJECA I ODRASLE OSOBE – ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Vrsta usluga

Članak 42.

U vjersku zajednicu i udrugu te pravnu osobu koja pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji za djecu i odrasle osobe – žrtve obiteljskog nasilja smještavaju se djeca i drugi članovi obitelji izloženi obiteljskom nasilju dok traje potreba, u pravilu do 6 mjeseci, a izuzetno do godinu dana.

Članak 43.

(1) Za vrijeme smještaja korisnika iz članka 42. ovoga Pravilnika osiguravaju se i usluge prehrane osiguravanjem potrebnih namirnica, brige o zdravlju, održavanje njege i osobne higijene, te pružanje psihosocijalne potpore, a roditelj je dužan sam brinuti o zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba svog djeteta.

(2) Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba dužna je surađivati s nadležnim centrom za socijalnu skrb glede ostvarivanja uvjeta za samostalan život obitelji.

Članak 44.

Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba može, pored usluga iz članka 42. ovoga Pravilnika, pružati i usluge savjeto­dav­nog rada.

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA VIŠE OD 20 KORISNIKA

Uvjeti glede prostora

Članak 45.

(1) Lokacija građevinskog objekta za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja treba ispunjavati uvjete propisane člankom 12. ovoga Pra­vil­nika, te imati osiguran cjelodnevni prilaz prijevoznim sredstvima.

(2) Ako se pružaju i usluge savjetodavnog rada drugim korisnicima kojima se ne osiguravaju usluge smještaja, navedena usluga mora se pružati u dislociranom objektu.

Članak 46.

(1) Objekt, u pravilu, treba imati dva izlaza, a na ulazu u objekt, u pravilu, sigurnost se korisnika osigurava video nadzorom.

(2) Ako se sigurnost korisnika ne može osigurati video nadzorom, vjerska zajednica i udruga dužna je osigurati čuvanje objekta zapošljavanjem čuvara, putem ovlaštene pravne ili fizičke osobe ili na drugi odgovarajući način.

(3) Ulazna vrata moraju biti posebno pojačana.

Članak 47.

(1) Objekt u kojem se pružaju usluge iz članka 43. ovoga Pravilnika treba imati kuhinju, spavaonice, dnevni boravak, prostorije za održavanje osobne higijene, radnu prostoriju za stručne radnike, odgovarajuću prostoriju za posluživanje jela (blagovaonicu), poseban prostor za pripremu hrane, te prostor za sušenje i glačanje rublja.

(2) Površina spavaonice treba iznositi najmanje 5 m2 po osobi, a 3 m2 za djecu jasličke i predškolske dobi.

(3) Spavaonica može imati najviše do 4 ležaja.

(4) Prostorija za dnevni boravak treba iznositi najmanje 1 m2 po korisniku, a ukoliko objekt nema odvojeni prostor za dnevni boravak propisane površine, za potrebe dnevnog boravka korisnika može se koristiti prostor blagovaonice u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu.

(5) Potrebno je osigurati sobu za izolaciju bolesnih osoba.

Članak 48.

(1) Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji nisu klizavi i upijajući, a u spavaonicama moraju biti od toplog materijala.

(2) Vrata na prostorijama, u pravilu, trebaju biti bez pragova i ne smiju biti ostakljena bez zaštite.

(3) Ovisno o vrsti pružanja usluga, objekt mora imati prostorije za radne i terapijske aktivnosti, te prostor za korištenje slobodnog vremena.

(4) Objekt mora imati radnu prostoriju za stručne radnike.

(5) Objekt mora imati odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu.

(6) Objekt mora imati prostor za održavanje čistoće rublja, ako to nije osigurano na drugi način.

(7) U objektu moraju se nalaziti zahodi i kupaonice s tekućom toplom i hladnom vodom.

Uvjeti glede opreme

Članak 49.

(1) Oprema prostorije mora biti takve izrade da odgovara namjeni pojedine prostorije, te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima i da se može lako održavati.

(2) Spavaonice moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, stolom i potrebnim brojem stolica, ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika, u pravilu, s mogućnošću zaključavanja.

(3) U prostorijama za dnevni boravak mora biti potreban broj stolova, stolica s naslonom odnosno fotelja, polica za knjige, televizor i radio-prijemnik, pribor za društvene igre, zavjese i ukrasni predmeti.

(4) Kuhinja mora biti opremljena kuhalom, sudoperom, tekućom toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo.

(5) Stubišta moraju imati rukohvate.

Članak 50.

(1) Ležajevi u spavaonicama moraju biti širine 70 do 90 cm, duljine 150 do 200 cm i visine 40 do 60 cm, ovisno o dobi korisnika, a razmak između ležajeva mora biti najmanje 65 cm.

(2) U prostorijama za dnevni boravak potrebno je prostor opremiti sukladno dobi djece: policama i ormarima za igračke, didaktičkim materijalom, spravama za igru djece i dr.

(3) Objekt, u pravilu, na 7 korisnika mora imati jedan zahod, a na 7 odraslih korisnika dva tuša.

Članak 51.

(1) Ukoliko se usluge skrbi izvan vlastite obitelji pružaju u stanu, stan mora ispunjavati uvjete iz članka 45., 46., 47. stavka 2., i 4, te članka 48. stavka 1., 2., 4. i 6. ovoga Pravilnika, a mora se sastojati od dnevne sobe, najmanje jedne spavaće sobe, kuhinje s blagovaonicom, zahoda i kupaonice.

(2) U jednu spavaću sobu mogu se smjestiti najviše 2 odrasla korisnika, dok broj smještene djece ovisi o veličini sobe.

Uvjeti glede stručnih i drugih radnika

Članak 52.

(1) Za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima iz članka 42. ovoga Pravilnika treba imati stručni tim u sastavu: socijalni radnik i psiholog, a stručne poslove, pored stručnog tima, mogu obavljati i drugi stručni radnici najmanje IV. stupnja stručne spreme, s izobrazbom iz područja rada sa žrtvama obiteljskog nasilja.

(2) Jedan član stručnog tima iz stavka 1. ovog članka može biti i stručni radnik, vanjski suradnik na temelju ugovora s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom.

(3) Za 14 korisnika treba osigurati stručni tim iz stavka 1. ovoga članka, a za svakih narednih 7 odraslih osoba, pored stručnog tima iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je osigurati jednog stručnog radnika (SSS/VŠS/VSS).

(4) Za najviše 7 smještenih korisnika (odraslih i djece) potrebno je osigurati stručni tim s polovicom punog radnog vremena psihologa i socijalnog radnika, a za 8 do 20 korisnika (odraslih i djece) potrebno je osigurati 1 psihologa i 1 socijalnog radnika.

(5) Za pružanje usluge brige o zdravlju pravna osoba nije dužna zapošljavati djelatnike već se pružanje navedenih usluga koriste usluge redovne zdravstvene zaštite.

Članak 53.

U pravnoj osobi ne osiguravaju se drugi djelatnici, osim onih propisanih člankom 48. ovoga Pravilnika, već je rad organiziran na način da korisnici, sukladno kućnom redu, obavljaju poslove kuhanja, glačanja, pranja, čišćenja i slično, a vođenje računovod­stvenih poslova može se povjeriti ovlaštenom računovod­stvenom servisu ukoliko nema zaposlenih potrebnih kadrova za navedene poslove.

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA NAJVIŠE 20 KORISNIKA

 Uvjeti glede prostora i opreme

Članak 54.

Za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji za najviše 20 korisnika iz članka 42. ovoga Pravilnika, obvezno se osigurava prostor i oprema u skladu s normativima za navedene korisnika utvrđene ovim Pravilnikom.

Uvjeti glede stručnih i drugih radnika

Članak 55.

Za pružanje usluge smještaja za najviše 20 korisnika iz članka 42. ovoga Pravilnika, za najviše 7 smještenih korisnika potrebno je osigurati stručni tim kojeg čine psiholog i socijalni radnik s polovicom punog radnog vremenom, a za 8 do 20 korisnika potrebno je osigurati 1 psihologa i 1 socijalnog radnika.

d) TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE

Vrsta usluga

Članak 56.

Usluge smještaja ili boravka osiguravaju se tjelesno ili mentalno oštećenim osobama kod kojih je tjelesno ili mentalno oštećenje utvrdilo tijelo vještačenja socijalne skrbi, zdravstva, miro­vinskog osiguranja ili drugo nadležno tijelo vještačenja prema posebnim propisima.

U okviru usluga smještaja ili boravka korisnicima se osiguravaju usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena, a mogu se osiguravati i usluge radne terapije, savjetodavnog rada.

Za manju skupinu korisnika mogu se pružati usluge smješta­ja i u stanu uz dnevno praćenje i pomoć u samostalnom življenju korisnika.

Korisnicima iz stavka 1. ovoga članka usluge iz stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika mogu se pružati u okviru stalnog, tjednog ili privremenog smještaja, te cjelodnevnog i poludnevnog boravka.

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA VIŠE OD 20 KORISNIKA

Zajednički uvjeti glede prostora

Članak 57.

Lokacija građevinskog objekta za pružanje skrbi izvan vlasti­te obitelji djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja treba ispunjavati uvjete propisane člankom 12. ovoga Pravilnika.

Članak 58.

(1) Oko objekta treba se nalaziti površina neizgrađenog zemljišta za prilaz objektu.

(2) Prostor oko objekta mora omogućavati nesmetan dolazak vozila i nesmetano kretanje osoba u invalidskim kolicima i drugim teže pokretnim osobama.

Članak 59.

(1) Objekt namijenjen smještaju ili boravku teže pokretnih osoba ili osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica u pravilu treba biti prizemnica, a ukoliko je objekt katnica, mora imati dizalo.

(2) Za ulazak i kretanje u objektu namijenjenom smještaju ili boravku teže pokretnih osoba ili osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica moraju biti izgrađene rampe.

Članak 60.

(1) Objekt mora imati potreban broj funkcionalno raspore­đenih prostorija za obavljanje djelatnosti.

(2) Prostorije se, ovisno o aktivnostima koje se u njima organiziraju i koje čine zasebnu cjelinu, moraju u odnosu na drugu takvu cjelinu ili pojedine prostorije, radi lakše orijentacije, raz­ličito označiti bojom, slikom ili drugim odgovarajućim znakom.

(3) Svaka zasebna cjelina objekta za boravak korisnika mora se sastojati od dnevnog boravka, prostorija za održavanje osobne higijene, prostora za odlaganje odjeće i obuće, te prostora za odlaganje potrebne opreme.

(4) Ako se u objektu pružaju usluge smještaja, svaka zasebna cjelina objekta, uz prostor propisan stavkom 3. ovog članka, mora imati odgovarajući broj spavaonica.

(5) U spavaonice se može smjestiti najviše 5 korisnika, a površina spavaonica treba iznositi najmanje 6 m2 po pokretnom korisniku, odnosno 7 m2 po korisniku u invalidskim kolicima.

(6) Vjerska zajednica i udruga mora osigurati prostoriju za izolaciju bolesnih korisnika.

(7) Ako se u objektu pripremaju obroci, objekt mora imati kuhinjski prostor.

(8) Ako se u objektu korisnicima pružaju usluge prehrane, objekt mora imati odgovarajuću prostoriju za posluživanje jela (blagovaonicu).

(9) U blagovaonici treba osigurati uvjete za istovremeno blagovanje najmanje 50% pokretnih korisnika, a površina blagovaonice treba iznositi najmanje 1,1 m2 po pokretnom korisniku, odnosno najmanje 1,5 m2 po korisniku u invalidskim kolicima.

(10) U objektu se, ovisno o vrsti pružanja usluga, moraju osigurati prostorije za individualnu i grupnu terapiju kao što je: logoterapija, radna terapija, fizioterapija, hidroterapija i druge terapijske aktivnosti.

(11) Površina prostorije za dnevni boravak mora iznositi najmanje 2 m2 po korisniku.

(12) Za prostorije za dnevni boravak korisnika može se ko­ris­titi više manjih prostorija, a mogu se iznimno koristiti i blagovaonice.

(13) U objektu moraju se nalaziti zahodi i kupaonice s tekućom toplom i hladnom vodom, odvojeno za muške i ženske korisnike.

(14) Ukupna površina kupaonica mora iznositi najmanje 13 m2 za skupinu od 10 korisnika.

(15) Na svakih 10 korisnika mora se osigurati zahod.

(16) Objekt mora imati radni prostor za stručne i druge djelatnike.

(17) U objektu je potrebno osigurati mjesto za čuvanje lije­kova i sanitetskog materijala dostupno samo ovlaštenim osobama.

(18) Vjerska zajednica i udruga treba osigurati održavanje čistoće rublja.

(19) Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od mate­rijala koji nisu klizavi i upijajući. Podovi u spavaonicama moraju biti od toplog materijala.

(20) Podovi u objektu koji pruža usluge osobama oštećena sluha moraju biti odgovarajuće akustično izolirani.

(21) Vrata na prostorijama trebaju biti u pravilu bez pragova i ne smiju biti ostakljena bez zaštite.

(22) Vrata na prostorijama i na osobnom dizalu moraju biti široka najmanje 100 cm kako bi se omogućio nesmetan pristup osobama u invalidskim kolicima.

(23) U prostorijama gdje borave korisnici potrebno je osigurati prirodno provjetravanje i osvjetljenje.

(24) Jačina umjetne rasvjete u prostorijama za rad mora iznositi najmanje 180 luksa.

(25) Za korisnika oštećena vida (slabovidne) potrebno je osigurati neposredno osvjetljavanje njihovog radnog prostora.

Članak 61.

(1) Ako se usluge skrbi izvan vlastite obitelji pružaju u stanu, stan mora ispunjavati uvjete iz članka 57., 58., 59. i 60. stavka 5., 9., 11., 17., 19., 21., 23. i 25. ovoga Pravilnika, a mora se sas­tojati od dnevne sobe, najmanje jedne spavaće sobe, kuhinje s blagovaonicom, zahoda i kupaonice.

(2) U jednu spavaću sobu mogu se smjestiti najviše 3 korisnika, a u stan se može smjestiti najviše 6 korisnika.

(3) Ukoliko se usluge korisnicima pružaju uz stručnu podršku dulju od 8 sati dnevno, stan treba imati zasebnu prostoriju za stručnog radnika.

Zajednički uvjeti glede opreme

Članak 62.

(1) Objekt mora biti opremljen opremom koja odgovara namjeni pojedine prostorije, te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima koja se može lako održavati.

(2) Spavaonice moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, te ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika.

(3) Ležajevi u spavaonicama moraju biti širine 70 do 90 cm, duljine 150 do 200 cm i visine 40 do 60 cm (ovisno o dobi korisnika), razmak između ležaja treba biti 60 do 80 cm, a ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugoga.

(4) U spavaonicama za korisnike koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica razmak između ležajeva mora iznositi najmanje 120 cm.

(5) Ležajevi za nepokretne korisnike moraju biti takvi da im se pojedini dijelovi mogu pomicati.

(6) Za nepokretne korisnike dom mora imati stolove za serviranje jela u krevetu, a iznad ležaja moraju se ugraditi hvataljke.

(7) U prostorijama za dnevni boravak mora biti potreban broj stolova, stolica s naslonom odnosno fotelja, polica za knjige, televizor i glazbeni uređaj, pribor za društvene igre i ukrasni predmeti.

(8) Kuhinja mora biti opremljena kuhalom, sudoperom, slavinom s toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo.

(9) Stubišta moraju imati rukohvate.

(10) Hodnici, kupaonice i zahodi u objektu u kojem se pruža skrb izvan vlastite obitelji za teže pokretne korisnike i korisnike koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica moraju imati rukohvate.

(11) Potrebno je osigurati odgovarajuće ormariće s posebnom zaštitnom bravom za čuvanje lijekova.

(12) U prostorijama za odlaganje odjeće i obuće dom mora imati vješalice, police, te mrežaste police za obuću.

(13) U kupaonici treba osigurati specijalna kolica za prijevoz i dizalo za podizanje nepokretnih ili polupokretnih korisnika.

(14) U kupaonici na svakih 10 korisnika dom treba imati najmanje jedan umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom i jedan tuš.

(15) Na 20 teže pokretnih i nepokretnih korisnika mora se postaviti kada s pristupom s tri strane ili iznimno pokretna kada.

(16) U spavaonici, kupaonici i zahodu za teže oštećene koris­nike dom mora imati signalni uređaj vezan sa prostorijom za dežurstvo.

(17) Prostorije za rehabilitaciju moraju biti opremljene os­nov­nom opremom potrebnom za individualni i grupni rehabilitacijski rad s korisnicima, ovisno o vrsti i stupnju oštećenja.

(18) U prostorije za djecu od 3 do 7 godina i u prostorije za osobe s mentalnom retardacijom, slabovidne i tjelesno oštećene osobe treba ugraditi luminiscentne prekidače.

(19) Prostorija za izolaciju bolesnih korisnika mora biti opremljena s ležajevima, te odgovarajućim brojem noćnih orma­rića. Uz prostoriju za izolaciju treba se osigurati poseban prostor za održavanje osobne higijene.

(20) Ostale prostorije, ovisno o namjeni i broju korisnika, moraju imati odgovarajuću opremu.

(21) U objektu se mora nalaziti minimum opreme i pomagala za njegu korisnika, te druga nužna oprema ovisno o vrsti i stupnju oštećenja.

(22) Stan u kojem se organizira i provodi djelatnost boravka ili smještaja mora biti opremljen odgovarajućim namještajem u skladu s namjenom svake pojedine prostorije, a spavaća soba može biti opremljena s najviše tri ležaja.

Uvjeti glede stručnih i drugih radnika

Članak 63.

(1) Vjerska zajednica i udruga koja pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima iz članka 56. stavka 1. ovoga Pravilnika treba imati osnovni stručni tim u sastavu: socijalni radnik (VSS), defektolog (VSS) i medicinska sestra (SSS).

(2) U stručni tim iz stavka 1. ovog članka može se uključiti i drugi stručni radnik, ovisno o vrsti oštećenja i broju korisnika.

a) Pružanje skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima s tjelesnim invaliditetom

Članak 64.

Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za osobe s tjelesnim invaliditetom treba imati:

– jednog socijalnog radnika (VSS) s polovicom punog radnog vremena na skupinu od 100 korisnika,

– jednog glazbenog terapeuta (SSS/VŠS/VSS) na skupinu od 100 korisnika,

– jednog likovnog terapeuta (SSS/VŠS/VSS) na skupinu od 100 korisnika,

– jednog radnog terapeuta (VŠS-radni terapeut/VSS-defektolog) na skupinu od 40 djece i mladeži,

– jednog radnog terapeuta (VŠS-radni terapeut/VSS-defektolog) na skupinu od 12 do 15 odraslih osoba,

– jednog odgojite­­lja – defektologa (VSS) na skupinu od 10 do 12 djece i mladeži, ako se korisnicima pružaju usluge smještaja,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 10 do 12 djece i mladeži, ako se korisnicima pružaju usluge dnev­nog boravka,

– jednog fizioterapeuta (SSS) na skupinu od 40 korisnika,

– jednu medicinsku sestru (SSS) na skupinu od 100 korisnika,

– jednu medicinsku sestru za ­­nje­gu (SSS) na skupinu od 20 teže pokretnih i inkontinentnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama pri održava­­nju osobne higijene i zadovo­­ljava­­nju osnovnih potreba,

– jednu ­­nje­govate­­ljicu (OŠ i završeno osposob­­ljava­­nje za ­­nje­govate­­ljice sukladno važećim propisima) na skupinu od 7 teže pokretnih i inkontinentnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama pri održava­­nju osobne higijene i zadovo­­ljava­­nju osnovnih potreba,

– jednog noćnog pazitelja (SSS) na skupinu od 50 korisnika predškolske i osnovnoškolske dobi, odnosno na skupinu od 100 korisnika srednjoškolske dobi i odraslih korisnika, a ako je pruža­­nje usluga smještaja organizirano u nekoliko odvojenih objekata, u svakom objektu mora biti najma­­nje jedan pazitelj.

b) Pružanje skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima s oštećenjem sluha

Članak 65.

Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za osobe s ošteće­njem sluha treba imati:

– jednog socijalnog radnika (VSS) s polovicom punog radnog vremena na skupinu od 100 korisnika,

– jednog glazbenog ili likovnog terapeuta (SSS/VŠS/VSS) na skupinu od 100 korisnika,

– jednog odgojite­­lja – defektologa (VSS) na skupinu od 8 do 10 korisnika predškolske i osnovnoškolske dobi odnosno na skupinu od 12 do 15 korisnika sred­­njoškolske dobi, ako se korisnicima pružaju usluge smještaja,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 8 do 10 korisnika predškolske i osnovnoškolske dobi odnosno na skupinu od 12 do 15 korisnika sred­­njoškolske dobi, ako se korisnicima pružaju usluge dnevnog boravka,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 40 odraslih osoba,

– jednog audiorehabilitatora (VSS – defektolog-logoped ili fonetičar) na skupinu od 10 do 12 korisnika,

– jednu medicinsku sestru (SSS) na skupinu od 100 korisnika, ako se korisnicima pružaju usluge smještaja,

– jednog noćnog pazitelja (SSS) – na skupinu od 50 korisnika predškolske i osnovnoškolske dobi, odnosno na skupinu od 100 korisnika sred­­njoškolske dobi i odraslih korisnika, a ako je pruža­­nje usluga smještaja organizirano u nekoliko odvojenih objekata, u svakom objektu mora biti najma­­nje jedan pazitelj.

c) Pružanje skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima s oštećenjem vida

Članak 66.

Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za osobe s ošteće­njem vida treba imati:

– jednog socijalnog radnika (VSS) s polovicom punog radnog vremena na skupinu od 100 korisnika,

– jednog glazbenog ili likovnog terapeuta (SSS/VŠS/VSS) na skupinu od 100 korisnika,

– jednog odgojite­­lja – defektologa (VSS) na skupinu od 8 do 12 djece predškolske i osnovnoškolske dobi odnosno na skupinu od 12 do 15 korisnika sred­­njoškolske dobi, ako se korisnicima pružaju usluge smještaja,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 8 do 12 djece predškolske i osnovnoškolske dobi odnosno na skupinu od 12 do 15 korisnika sred­­njoškolske dobi, ako se korisnicima pružaju usluge dnevnog boravka,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 12 do 15 odraslih osoba,

– jednu medicinsku sestru (SSS) na skupinu od 100 korisnika, ako se korisnicima pružaju usluge smještaja,

– jednog noćnog pazitelja (SSS) – na skupinu od 50 korisnika predškolske i osnovnoškolske dobi odnosno na skupinu od 100 korisnika sred­­njoškolske dobi i odraslih korisnika, a ako je pruža­­nje usluga smještaja organizirano u nekoliko odvojenih objekata, u svakom objektu mora biti najma­­nje jedan pazitelj.

d) Pružanje skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima s mentalnom retardacijom

Članak 67.

Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za osobe s mentalnom retardacijom treba imati:

– jednog socijalnog radnika (VSS) s polovicom punog radnog vremena na skupinu od 100 korisnika,

– jednog glazbenog terapeuta (SSS/VŠS/VSS) na skupinu od 100 korisnika,

– jednog likovnog terapeuta (SSS/VŠS/VSS) na skupinu od 100 korisnika,

– jednog odgojite­­lja – defektologa (VSS) na skupinu od 10 do 12 djece i mladeži s lakom mentalnom retardacijom, odnosno na skupinu od 8 do 10 djece i mladeži s umjerenom i težom mentalnom retardacijom, ako se korisnicima pružaju usluge smještaja,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 10 do 12 djece i mladeži s lakom mentalnom retardacijom, odnosno na skupinu od 8 do 10 djece i mladeži s umjerenom i težom mentalnom retardacijom, ako se korisnicima pružaju usluge dnev­nog boravka,

– jednog radnog terapeuta (VŠS–radni terapeut/VSS–defektolog) na skupinu od 12 do 15 odraslih osoba,

– jednu medicinsku sestru (SSS) na skupinu od 100 korisnika,

– jednu medicinsku sestru za ­­nje­gu (SSS) na skupinu od 20 teže pokretnih i inkontinentnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama pri održava­­nju osobne higijene i zadovo­­ljava­­nju osnovnih potreba,

– jednu ­­nje­govate­­ljicu (OŠ i završeno osposob­­ljava­­nje za ­­nje­govate­­ljice sukladno važećim propisima) na skupinu od 7 teže pokretnih i inkontinentnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama pri održava­­nju osobne higijene i zadovo­­ljava­­nju osnovnih potreba,

– jednog noćnog pazitelja (SSS) na skupinu od 50 korisnika predškolske i osnovnoškolske dobi, odnosno na skupinu od 100 korisnika srednjoškolske dobi i odraslih korisnika, a ako je pruža­­nje usluga smještaja organizirano u nekoliko odvojenih objekata, u svakom objektu mora biti najma­­nje jedan pazitelj.

Članak 68.

Ako se usluge skrbi izvan vlastite obitelji pružaju za manje od polovice ili više od polovice propisanog broja korisnika, broj djelatnika sma­njuje se ili povećava razmjerno broju korisnika.

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA NAJVIŠE 20 KORISNIKA

Uvjeti glede prostora i opreme

Članak 69.

Za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji za najviše 20 korisnika iz članka 56. stavka 1. ovoga Pravilnika, obvezno se osigurava prostor i oprema u skladu s normativima za navedene korisnika utvrđene ovim Pravilnikom.

a) Uvjeti glede stručnih i drugih radnika

Pružanje skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima s tjelesnim invaliditetom

Članak 70.

Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za osobe s tjelesnim invaliditetom treba imati:

– jednog odgojite­­lja – defektologa (VSS) na skupinu od 10 djece i mladeži, ako se korisnicima pružaju usluge smještaja,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 10 djece i mladeži, ako se korisnicima pružaju usluge dnevnog boravka,

– jednog radnog terapeuta (VŠS-radni terapeut/VSS-defektolog) s polovicom punog radnog vremena na skupinu od 10 djece i mladeži,

– jednog radnog terapeuta (VŠS-radni terapeut/VSS-defektolog) na skupinu od 10 odraslih osoba,

– jednog fizioterapeuta (SSS) s polovicom punog radnog vremena na skupinu od 20 korisnika,

– jednu medicinsku sestru za ­­nje­gu (SSS) na skupinu od 20 teže pokretnih i inkontinentnih, te nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama pri održava­­nju osobne higijene i zadovo­­ljava­­nju osnovnih potreba,

– jednu ­­nje­govate­­ljicu (OŠ i završeno osposob­­ljava­­nje za ­­nje­­go­vate­­ljice sukladno važećim propisima) na skupinu od 7 teže pokretnih i inkontinentnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama pri održava­­nju osobne higijene i zadovo­­ljava­­nju osnovnih potreba,

– jednog noćnog pazitelja (SSS), a ako je pruža­­nje usluga smještaja organizirano u dva odvojena objekta, u svakom objektu mora biti najma­­nje jedan pazitelj.

Pružanje skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima s oštećenjem sluha

Članak 71.

Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za osobe s ošteće­njem sluha treba imati:

– jednog odgojite­­lja – defektologa (VSS) na skupinu od 10 djece i mladeži, ako se korisnicima pružaju usluge smještaja,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 10 djece i mladeži, ako se korisnicima pružaju usluge dnevnog boravka,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 20 odraslih osoba,

– jednog audiorehabilitatora (VSS – defektolog-logoped ili fonetičar) na skupinu od 20 korisnika,

– jednog noćnog pazitelja (SSS), a ako je pruža­­nje usluga smještaja organizirano u dva odvojena objekta, u svakom objektu mora biti najma­­nje jedan pazitelj.

Pružanje skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima s oštećenjem vida

Članak 72.

Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za osobe s ošteće­njem vida treba imati:

– jednog odgojite­­lja – defektologa (VSS) na skupinu od 10 djece i mladeži, ako se korisnicima pružaju usluge smještaja,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 10 djece i mladeži, ako se korisnicima pružaju usluge dnevnog boravka,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 20 odraslih osoba,

– jednog radnog terapeuta (VŠS) na skupinu od 20 korisnika,

– jednog noćnog pazitelja (SSS), a ako je pruža­­nje usluga smještaja organizirano u dva odvojena objekta, u svakom objektu mora biti najma­­nje jedan pazitelj.

Pružanje skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima s mentalnom retardacijom

Članak 73.

Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za osobe s mentalnom retardacijom treba imati:

– jednog odgojite­­lja – defektologa (VSS) na skupinu od 10 djece i mladeži, ako se korisnicima pružaju usluge smještaja,

– jednog rehabilitatora – defektologa (VSS) na skupinu od 10 djece i mladeži, ako se korisnicima pružaju usluge dnevnog boravka,

– jednog radnog terapeuta (VŠS-radni terapeut/VSS-defektolog) s polovicom punog radnog vremena na skupinu od 10 djece i mladeži,

– jednog radnog terapeuta (VŠS-radni terapeut/VSS-defektolog) na skupinu od 10 odraslih osoba,

– jednu medicinsku sestru za ­­nje­gu (SSS) na skupinu od 20 teže pokretnih i inkontinentnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama pri održava­­nju osobne higijene i zadovo­­ljava­­nju osnovnih potreba,

– jednu ­­nje­govate­­ljicu (OŠ i završeno osposob­­ljava­­nje za ­­nje­go­vate­­ljice sukladno važećim propisima) na skupinu od 7 teže pokretnih i inkontinentnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama pri održava­­nju osobne higijene i zadovo­­ljava­­nju osnovnih potreba,

– jednog noćnog pazitelja (SSS), a ako je pruža­­nje usluga smještaja organizirano u dva odvojena objekta, u svakom objektu mora biti najma­­nje jedan pazitelj.

UVJETI GLEDE PROSTORA I OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENIM OSOBAMA U OKVIRU ORGANIZIRANOG STANOVANJA

Uvjeti glede prostora i opreme

Članak 74.

Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji tjelesno ili mentalno oštećenim korisnicima u okviru organiziranog stanovanja obavezno se osigurava prostor i oprema u skladu s normativima utvrđe­nim ovim Pravilnikom.

Uvjeti glede stručnih i drugih radnika

Članak 75.

(1) Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji u okviru organiziranog stanovanja uz podršku 24 sata dnevno treba imati:

– jednog rehabilitatora – defektologa na 20 korisnika,

– jednu medicinsku sestru na 40 korisnika,

– četiri radnika za obavljanje njege, pomoći u obavljanju kućanskih i drugih poslova, na jednu stambenu zajednicu.

(2) Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji u okviru organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku treba imati:

– jednog rehabilitatora – defektologa na 20 korisnika,

– jednu medicinsku sestru na 60 korisnika,

– jedan radnik za obavljanje njege, pomoći u obavljanju kućanskih i drugih poslova, na tri stambene zajednice.

(3) Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji u okviru organiziranog stanovanja uz povremenu podršku treba imati:

– jednog rehabilitatora – defektologa na 40 korisnika,

– jednu medicinsku sestru na 80 korisnika.

e) OSOBE OVISNE O ALKOHOLU, DROGAMA I DRUGIM OPOJNIM SREDSTVIMA

Vrste usluga

Članak 76.

(1) Ovisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sred­stvima, nakon medicinskog liječenja, vjerska zajednica, udruga te druga pravna osoba pruža ovisnicima o alkoholu i uživateljima opojnih droga usluge smještaja, odgoja, obrazovanja i osposobljavanja, psihosocijalne rehabilitacije, radne okupacije i društvene reintegracije.

(2) Maloljetne i punoljetne osobe ne mogu biti smještene zajedno.

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA VIŠE OD 20 KORISNIKA

Uvjeti glede prostora

Članak 77.

(1) Lokacija građevinskog objekta može biti u/ili izvan naselja, osim kada se radi o tretmanu maloljetnih osoba, objekt mora biti u naselju ili njegovoj blizini radi omogućavanja korištenja usluga ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, ovisno o vrsti i potrebama korisnika.

(2) Objekti u kojima se pružaju usluge korisnicima iz članka 76. ovoga članka trebaju imati priključak na električnu i telefonsku mrežu i provedene instalacije unutar objekta, te priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih voda.

(3) Vjerska zajednica i udruga mora osigurati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija za obavljanje djelatnosti iz članka 76. ovoga Pravilnika.

(4) Objekt u kojem se pružaju usluge boravka mora se sastojati od dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, zahoda, prostora za odlaganje odjeće i obuće, te prostora za odlaganje potrebne opreme.

(5) Ako se u objektu pružaju usluge smještaja, potrebno je osigurati spavaonice. U spavaonicama se može smjestiti najviše 10 ležajeva, a površina spavaonice po korisniku može iznositi najmanje 4 m.     .

(6) Za pružanje usluga prehrane, objekt mora imati odgo­vara­juću prostoriju za posluživanje jela (blagovaonicu), a iznim­no se u tu svrhu može koristiti prostorija za dnevni boravak.

(7) Za korisnike kojima se pružaju usluge smještaja potrebno je osigurati uvjete za pranje, sušenje i glačanje osobnog i posteljnog rublja.

(8) Pored navedenog objekt mora imati prostor za pro­vo­đenje radno-okupacijskih aktivnosti.

Uvjeti glede opreme

Članak 78.

Prostor u kojem se organizira i provodi pružanje skrbi izvan vlastite obitelji treba biti opremljen odgovarajućim namještajem i opremom u skladu s namjenom svake pojedine prostorije, te dobi korisnika, a u spavaonici je potrebno osigurati ormar za odjeću za svakog korisnika.

Uvjeti glede stručnih radnika

Članak 79.

(1) Za pružanje usluga iz članka 76. ovoga Pravilnika treba imati jedan stručni tim na svakih 50 korisnika u sastavu:

– psiholog (VSS),

– socijalni pedagog ili socijalni radnik (VSS),

– radno-okupacijski terapeut (VSS, VŠS, SSS) ovisno o vrsti programa koji provode.

(2) Ako se u objektu pružaju usluge za maloljetne ovisnike, pored stručnog tima potrebno je osigurati danonoćno dežurstvo odgojitelja (VSS/VŠS socijalni pedagog, socijalni radnik, psiholog).

(3) Pored stručnog tima, rad s ovisnicima mogu obavljati i rehabilitirani ovisnici sa završenim programom terapijske zajednice.

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA NAJVIŠE 20 KORISNIKA

Uvjeti glede prostora i opreme

Članak 80.

Za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji za najviše 20 korisnika iz članka 76. ovoga Pravilnika, obvezno se osigurava prostor i oprema u skladu s normativima za navedene korisnike utvrđene ovim Pravilnikom.

Uvjeti glede stručnih i drugih radnika

Članak 81.

(1) Za pružanje usluga iz članka 76. ovoga Pravilnika za najviše 20 korisnika, mora biti zaposlena jedna stručna osoba (VSS/VŠS socijalni pedagog, socijalni radnik, psiholog) sa zavr­še­nom izobrazbom potrebnom za rad s djecom i/ili odraslim oso­bama ovisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sred­stvima.

(2) Ako se usluge smještaja pružaju maloljetnim osobama, potrebno je osigurati rad najmanje 4 stručna radnika iz stavka 1. ovoga članka.

f) STARIJE I NEMOĆNE OSOBE I PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

Vrste usluga

Članak 82.

(1) Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba starijim i nemoćnim osobama u sklopu stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena za najviše 200 korisnika po objektu.

(2) Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka može pružati usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka i usluge pomoći i njege u kući.

Članak 83.

Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba koja pruža usluge prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja osigurava privremeni boravak, prehranu, hitnu medicinsku pomoć, nabavu prijeko potrebne obuće i odjeće, troškove prijevoza u mjesto prebivališta u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi ili drugu ustanovu za najviše 50 korisnika.

Članak 84.

Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba koja pruža usluge dnevnog boravka osigurava zadovoljavanje životnih potreba boravka, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radnih aktivnosti i korištenja slobodnog vremena za najviše 50 korisnika.

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA VIŠE OD 20 KORISNIKA

 Uvjeti glede prostora

Članak 85.

Lokacija građevinskog objekta treba biti u naselju ili njegovoj blizini i mora imati mogućnost priključka na električnu, telefonsku mrežu, priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih voda i da ovisno o vrsti korisnika omogući korištenje usluga ustanova zdravstva i drugih djelatnosti, te da ima prometne veze s naseljem.

Članak 86.

(1) Oko objekta treba osigurati određenu površinu neizgra­đenog zemljišta za prilaz objektu, dvorište, park, parkira­lište i slično.

(2) Površina neizgrađenog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka treba iznositi po jednom korisniku najmanje 20 m2, a od toga 5 m2 zelene površine.

(3) Ako je dom smješten u neposrednoj blizini javnog parka, ili druge zelene površine, površina neizgrađenog zemljišta iz stav­ka 2. ovoga članka može biti manja za predviđenu zelenu površinu.

(4) Objekt mora imati prilaz prijevoznim sredstvima.

Članak 87.

(1) Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji nisu klizavi i upijajući, a podovi u spavaonicama moraju biti od toplog materijala.

(2) Vrata na prostorijama trebaju biti u pravilu bez pragova i ne smiju biti ostakljena bez zaštite.

(3) U prostorijama gdje borave korisnici potrebno je osigurati prirodno provjetravanje i osvjetljenje.

(4) Za prostorije za dnevni boravak korisnika može se koristiti više manjih prostorija, a mogu se iznimno koristiti i blagovaonice.

(5) Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba, koji u okviru svoje djelatnosti pruža usluge prehrane, mora imati odgovarajući prostor za posluživanje jela.

(6) Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba koji priprema obroke mora imati kuhinjski prostor u kojem su odvojeni: prostor za priručno skladištenje, pripremu i kuhanje hrane te pranje posuđa.

(7) Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba, ovisno o djelatnosti, mora imati prostorije za radne i terapijske aktivnosti, te prostor za korištenje slobodnog vremena.

(8) Objekt mora imati radne prostorije za stručne i druge djelatnike.

(9) Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba treba osigurati odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu, te sredstva za održavanje zgrade i okoliša.

(10) U objektu je potrebno osigurati mjesto za čuvanje lijekova i sanitetskog materijala dostupno samo ovlaštenim osobama.

(11) Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba treba osigurati održavanje čistoće rublja.

Članak 88.

(1) Prilaz zgradi mora omogućavati nesmetan dolazak vozila s bolesnim ili nepokretnim korisnicima i njihov prelazak u kolica.

(2) Stube ne smiju biti više od 14 cm, širina gazišta stuba mora biti najmanje 33 cm, a nastupna ploha stube treba biti zaštićena protiv klizanja.

(3) U zgradi moraju biti postavljene rampe radi nesmetanog kretanja osoba u kolicima.

Članak 89.

(1) Vrata na prostorijama trebaju biti široka najmanje 100 cm, radi nesmetanog kretanja korisnika. Iznimno, vrata mogu biti i široka i najmanje 80 cm ako su navedene prostorije namijenjene smještaju pokretnih korisnika.

(2) Spavaonica u kojima su smješteni pokretni korisnici može imati najviše četiri ležaja, a površina spavaonice treba imati najmanje 6 m2 po korisniku.

(3) Spavaonica u kojoj su smješteni polupokretni i nepokretni korisnici može imati najviše pet ležaja, a površina spavaonice treba biti najmanje 7 m2 po korisniku.

(4) Spavaonica treba imati dnevno svjetlo, mogućnost prirodnog provjetravanja i ne smije biti prolazna.

(5) Prostorija za obavljanje osobne higijene za pokretne korisnike treba imati najmanje 1 zahod s predprostorom za pranje ruku na 10 korisnika i najmanje 1 tuš ili kadu na 15 korisnika, odnosno za korisnike u dnevnom boravku 1 zahod s predprostorom za pranje ruku na 17 korisnika i 1 tuš na 25 korisnika .

(6) Prostorija za obavljanje osobne higijene za pokretne i polupokretne korisnike treba imati najmanje 1 zahod s predprostorom za pranje ruku i 1 tuš na 15 korisnika, odnosno za koris­nike u dnevnom boravku 1 zahod s predprostorom za pranje ruku na 17 korisnika i 1 tuš na 25 korisnika.

(7) Prostorije za obavljanje osobne higijene moraju biti odvojene za žene i muškarce.

(8) Blagovaonica može imati jednu ili više prostorija sa stolovima i stolicama koje omogućavaju istovremeno blagovanje za najmanje 50% pokretnih korisnika.

(9) Površina blagovaonice treba iznositi najmanje 1 m2 po pokretnom korisniku.

(10) Uz blagovaonicu je potrebno osigurati zahod za muškar­ce i za žene s predprostorom za pranje ruku.

(11) Najmanje 50% ukupnog kapaciteta doma mora biti namijenjeno za pojačanu njegu korisnika.

(11) Prostorija za dnevni boravak može sadržavati jednu ili više prostorija s time da ukupna površina prostorije treba iznositi najmanje 1 m2 po korisniku. Ukoliko objekt nema odvojeni pros­tor za dnevni boravak propisane površine, za potrebe dnevnog boravka starijih i nemoćnih osoba može se koristiti prostor blagovaonice u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu.

(12) Prostorija za radnu terapiju treba osigurati uvjete za istovremeno korištenje za najmanje 20% od ukupnog broja koris­nika. Ukoliko vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba nema odgovarajući prostor, za ovu namjenu može se koristiti prostor blagovaonice ili dnevnog boravka u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu. Za psihički bolesne odrasle osobe u objektu treba imati prostorije za radno okupacijske aktivnosti i to najmanje 1 m2 po pokretnom korisniku.

(13) Prostor za pružanje u sluga dnevnog boravka treba imati dovoljan broj kreveta ili ležaljki.

(14) Na svakih 50 korisnika potrebno je osigurati 1 čajnu kuhinju.

(15) Objekt mora imati prostoriju za odlaganje, pranje i dezinfekciju noćnih posuda.

(16) Hodnici trebaju biti široki najmanje 180 cm. Iznimno, ako je u objektu smješten manji broj korisnika i ako se kretanje korisnika neće bitno umanjiti, hodnici mogu biti široki i najmanje 160 cm.

(17) Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba treba osigurati uvjete za privremeni smještaj umrlih korisnika.

Uvjeti glede opreme

Članak 90.

(1) Oprema prostorije mora biti takve izrade da odgovara namjeni pojedine prostorije, te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima i da se može lako održavati.

(2) Spavaonice moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, stolom i potrebnim brojem stolica, ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika.

(3) U prostorijama za dnevni boravak mora biti potreban broj stolova, stolica s naslonom odnosno fotelja, polica za knjige, televizor i radio-prijemnik, pribor za društvene igre, zavjese i ukrasni predmeti.

(4) Čajna kuhinja mora biti opremljena kuhalom, sudoperom, slavinom s toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posu­đem i priborom za jelo.

(5) Stubišta moraju imati rukohvate.

(6) Potrebno je osigurati željezne ormariće s posebnom zaštit­nom bravom za čuvanje lijekova tipa psihofarmaka.

(7) Ostale prostorije, ovisno o namjeni i broju korisnika, moraju imati odgovarajuću opremu.

Članak 91.

(1) Ležaj u spavaonici treba biti veličine 90 x 200 i visine 50 do 60 cm s razmakom između ležajeva najmanje 65 cm, a ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugog.

(2) U spavaonicama u kojim su smješteni polupokretni i nepokretni korisnici, razmak između ležajeva treba iznositi najmanje 120 cm.

(3) Prostorija za nepokretne korisnike treba biti opremljena stolovima za serviranje obroka u krevetu, iznad kreveta moraju se ugraditi hvataljke, te stolom i stolicama za svakog korisnika. 

(4) Opremu zajedničke kupaonice za polupokretne i nepokretne korisnike treba činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada, kolica za prijevoz korisnika u kupaonice i dizalo za podizanje nepokretnih korisnika.

(5) Soba korisnika treba biti opremljena ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika s mogućnošću zaključavanja, stolom, stolicom, noćnim ormarićem i svjetiljkom.

(6) U hodniku, kupaonici i zahodu trebaju se ugraditi ruko­hvati.

(7) U prostoru za polupokretne i nepokretne korisnike (spavaonice, kupaonice i zahod) trebaju se ugraditi alarmni uređaji povezani s prostorijom za dežurstvo.

(8) Ako zgrada u kojoj se pružaju usluge iz članka 82., 83. i 84. ovoga Pravilnika ima više od dvije etaže, treba imati dizalo. Širina ulaza u dizalo ne smije biti manja od 100 cm, a dubina dizala prilagođena dužini nosila. Vjerska zajednica i udruga, te pravna osoba koja pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji do 50 korisnika na 3 etaže nije obavezna imati dizalo, ali mora imati nosila ili stolicu za prijenos polupokretnih i nepokretnih korisnika.

(9) Opremu prostorije za medicinsku sestru treba činiti stol, stolica, ormar za odlaganje dokumentacije, sef za pohranjivanje psihofarmaka, stol za pregled, sterilizator, tlakomjer.

(10) Za pružanje njege korisnicima, ovisno o vrsti usluge, potrebno je osigurati minimum opreme i pomagala za njegu korisnika kao što su: termofor, vrećice za led, irigator, posude za umivanje, vaga, invalidska kolica, nosila, toplomjeri, plahte, po­kri­­vači, gumirana plahta, čaše, hladnjak, posude za mokrenje, pljuvačnice, sušila za kosu, brijaći aparati, gumene pregače, pla­s­tič­ne zavjese za kupaonice ili tuš kabine.

(11) Minimalnu opremu prostora za radnu terapiju čini: stol, stolice, ormarići, pribor za obavljanje radne terapije.

(12) Kuhinja treba imati opremu za pripremu obroka, pranje posuđa, ormare za odlaganje namirnica za dnevno korištenje, te hladnjake i zamrzivače.

(13) Praonica rublja treba imati opremu za pranje, sušenje i glačanje rublja.

Uvjeti u pogledu stručnih i drugih radnika

Članak 92.

Za smještaj do 50 starijih i nemoćnih osoba treba imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obavljati poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije,

– četiri medicinske sestre (jedna VŠS, a ostale SSS – općeg usmjerenja),

– četiri njegovateljice (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno važećim propisima).

Članak 93.

Za smještaj od 50 do 100 starijih i nemoćnih osoba treba imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obavljati poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije,

– pet medicinskih sestara na 50 nepokretnih korisnika (jedna VŠS, a ostale – SSS općeg usmjerenja),

– sedam njegovateljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno važećim propisima).

Članak 94.

Za smještaj od 100 do 150 starijih i nemoćnih osoba treba imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obavljati poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije,

– jednog radnog terapeuta (VŠS/VSS – socijalni radnik ili radni terapeut) koji će obavljati poslove do 20 sati tjedno,

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS – općeg usmjerenja),

– sedam njegovateljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama korisnika (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno važećim propisima).

Članak 95.

Za smještaj od 150 do 200 starijih i nemoćnih osoba treba imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) za obavljanje poslova stručnog socijalnog rada,

– jednog radnog terapeuta (VŠS/VSS – socijalni radnik, radni terapeut),

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS – općeg usmjerenja),

– sedam njegovateljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, te korisnika sa specifičnim potrebama (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno važećim propisima).

Članak 96.

Za svakih 150 korisnika broj socijalnih radnika i radnih terapeuta povećava se za jednog radnika.

Članak 97.

Za pružanje usluga prihvatilišta, na 50 korisnika treba imati:

– dva socijalna radnika (VŠS/VSS),

– četiri medicinske sestre (SSS – općeg usmjerenja),

– četiri njegovateljice (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno važećim propisima).

Članak 98.

Za pružanje usluga dnevnog boravka, potrebno je osigurati socijalnog radnika – radnog terapeuta (VŠS/VSS – socijalni radnik), medicinsku sestru (SSS – općeg usmjerenja) i njegovateljicu (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno važećim propisima) za 50 korisnika.

Članak 99.

Za smještaj do 50 psihički bolesnih odraslih osoba treba ima­ti:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obavljati po­slo­ve stručnog socijalnog rada i radne terapije,

– pet medicinskih sestara (jedna VŠS, a ostale SSS – općeg usmjerenja),

– šest njegovateljica (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno važećim propisima),

– fizioterapeuta koji će obavljati poslove do 20 sati tjedno (SSS).

Članak 100.

Za smještaj od 50 do 100 psihički bolesnih odraslih osoba korisnika treba imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS),

– jednog radnog terapeuta (SSS/VŠS/VSS – socijalni radnik, radni terapeut),

– pet medicinskih sestara na 50 nepokretnih korisnika (jedna VŠS, a ostale SSS – općeg usmjerenja),

– osam njegovateljica na 50 nepokretnih korisnika (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno važećim propisima),

– fizioterapeuta koji će obavljati poslove 20 sati tjedno (SSS).

Članak 101.

Za smještaj od 100 do 150 psihički bolesnih odraslih osoba treba imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS),

– jednog radnog terapeuta (SSS/VŠS/VSS – socijalni radnik, radni terapeut),

– pet medicinskih sestara na 50 nepokretnih korisnika (jedna VŠS, a ostale SSS – općeg usmjerenja),

– osam njegovateljica na 50 nepokretnih korisnika (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno važe­ćim propisima),

– jednog fizioterapeuta (SSS).

Članak 102.

Za smještaj od 150 do 200 psihički bolesnih odraslih osoba treba imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) za obavljanje poslova stručnog socijalnog rada,

– jednog psihologa ili defektologa (VSS),

– dva radna terapeuta (SSS/VŠS/VSS – socijalni radnik, radni terapeut),

– pet medicinskih sestara na 50 nepokretnih korisnika (jedna VŠS, a ostale SSS – općeg usmjerenja),

– osam njegovateljica na 50 nepokretnih korisnika (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice),

– jednog fizioterapeuta (SSS).

Članak 103.

Za svakih 150 psihički bolesnih odraslih osoba broj socijalnih radnika i radnih terapeuta povećava se za jednog radnika.

Članak 104.

(1) Ako vjerska zajednica pruža usluge smještaja za 6 – 10 korisnika, a u istom objektu žive i članovi vjerske zajednice, za pružanje usluga stalnog smještaja starijim i nemoćnim i psihički bolesnim odraslim osobama treba imati:

– medicinsku sestra (SSS općeg usmjerenja)

– dvije njegovateljice.

(2) Ako vjerska zajednica pruža usluge smještaja za 11 – 20 korisnika, a u istom objektu žive i članovi vjerske zajednice, za pružanje usluga stalnog smještaja starijim i nemoćnim i psihički bolesnim odraslim osobama potrebno je osigurati:      

– jednu medicinsku sestru (SSS)

– tri njegovateljice (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno važećim propisima).

UVJETI GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA NAJVIŠE 20 KORISNIKA

Uvjeti glede prostora i opreme

Članak 105.

Za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji za najviše 20 korisnika iz članka 82., 83. i 84. ovoga Pravilnika, obvezno se osigurava prostor i oprema u skladu s normativima za navedene korisnika utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 106.

(1) Za pružanje usluga organiziranoga stanovanja psihički bolesnim odraslim osobama, navedene usluge pružaju se u kući ili stanu u kojem može biti smješteno najviše 5 osoba.

(2) Ukoliko se usluge iz stavka 1. ovoga članka pružaju u kući ili stanu, kuća ili stan mora, a mora se sastojati od dnevne sobe, spavaonice u kojoj može biti najviše tri ležaja, kuhinje s blagovaonicom, zahoda i kupaonice, a prostor i oprema moraju udovoljavati uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom.

Uvjeti glede stručnih i drugih radnika

Članak 107.

(1) Za pružanje usluga dnevnog boravka, na 20 korisnika potrebno je osigurati jednu medicinsku sestru (SSS općeg usmjerenja) s polovicom punog radnog vremena i jednu njegovateljicu (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno važećim propisima).

(2) Za pružanje usluga dnevnog boravka, na 50 korisnika potrebno je osigurati jednog socijalnog radnika (VSS/VŠS) s polovicom radnog vremena, jednog radnog terapeuta (VSS/VŠS/SSS) s polovicom punog radnog vremena, jednu medicinsku sestru (SSS općeg usmjerenja) i jednu njegovateljicu (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice sukladno va­žećim propisima).

Članak 108.

Za pružanje usluga organiziranoga stanovanja psihički boles­nim odraslim osobama za 20 korisnika treba imati:

– dvije medicinske sestre (SSS općeg usmjerenja),

– jednog socijalnog radnika (VSS/VŠS).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/04-01/324
Urbroj: 534-06-04-1
Zagreb, 23. lipnja 2004.

Potpredsjednik Vlade
Ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.