Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika

NN 92/2004 (7.7.2004.), Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika

MINISTARSTVO MORA,  TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1757

Na temelju članka 120.a. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRUŽANJA USLUGA OBITELJSKOG DOMA TE UVJETIMA GLEDE PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način pružanja usluga obiteljskog doma, te uvjeti u pogledu prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, koji osim predstavnika obiteljskog doma, mora imati obiteljski dom za pružanje usluga skrb izvan vlastite obitelji za najmanje 6, a najviše 20 korisnika.

Članak 2.

(1) Korisnici skrbi izvan vlastite obitelji u obiteljskom domu su:

– djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi (djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti),

– trudnica prije poroda ili roditelj s djetetom do 6 mjeseci, a iznimno, ako je to u interesu djeteta do godine dana života djeteta, koji nema stana, odnosno nema osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa obitelji ne može ostati s djetetom u obiteljskom domu,

– djeca i mlađi punoljetnici s poremećajima u ponašanju,

– djeca i odrasle osobe-žrtve obiteljskog nasilja,

– tjelesno ili mentalno oštećene osobe,

– osobe ovisne o alkoholu, drogi ili drugim opojnim sredstvima,

– psihički bolesne odrasla osobe,

– starije i nemoćne osobe.

(2) Obiteljski dom može pružati usluge skrbi izvan vlastite obitelji samo jednoj vrsti korisnika iz stavka 1. ovoga članka.

II. NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Članak 3.

Usluge obiteljskog doma pruža korisnicima iz članka 2. ovoga Pravilnika predstavnik obiteljskog doma, njegov bračni drug i djeca, srodnici u pravoj liniji i u pobočnoj do drugog stupnja koji s njim zajedno žive ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravil­nikom, te drugi radnici propisani ovim Pravilnikom.

Članak 4.

(1) Članovi obitelji mogu obavljati usluge obiteljskog doma ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom sa i bez sklopljenog ugovora o radu.

(2) Članovi obitelji iz stavka 1. ovoga članka ne mogu obav­ljati usluge obiteljskog doma na temelju ugovora o radu ako ima­ju ugovor o radu s fizičkom ili pravnom osobom s punim radnim vremenom ili ako obavljaju djelatnost kao fizičke osobe (obrt ili profesionalna djelatnost).

Članak 5.

(1) Usluge obiteljskog doma pružaju se u objektu u kojem živi predstavnik obitelji i članovi njegove obitelji iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno se usluge obiteljskog doma mogu pružati u drugom objektu, ako je objekt udaljen od objekta u kojem živi pred­stavnik obitelji i članovi njegove obitelji iz članka 3. ovoga Pravilnika najviše 100 metara.

(3) Kada se usluge obiteljskog doma pružaju djeci bez odgo­varajuće roditeljske skrbi, smještaj se treba organizirati samo u objektu u kojem živi predstavnik obitelji i njegova obitelj.

Članak 6.

(1) Usluge obiteljskog doma mogu se pružati u najviše dva objekta, uključujući i objekt u kojem živi predstavnik obitelji i članovi njegove obitelji iz članka 3. ovoga Pravilnika, uz uvjet da udaljenost između objekata nije veća od 100 metara.

(2) Ako se usluge obiteljskog doma pružaju u dva objekta, predstavnik obiteljskog doma dužan je osigurati neprekidan nadzor nad korisnicima u oba objekta.

Članak 7.

Usluge skrbi izvan vlastite obitelji koje pruža obiteljski dom ostvaruju se kao stalan, tjedni i privremeni smještaj, cjelodnevni i poludnevni boravak ovisno o vrsti korisnika.

III. VRSTE KORISNIKA

a) DJECA BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI, TRUDNICA PRIJE PORODA ILI RODITELJ S DJETETOM

Vrste usluga

Članak 8.

(1) U obiteljskom domu djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti i mlađim punoljetnim osobama ako su do punoljetnosti bile smještene u domu ili ako je to iz drugih razloga u interesu djeteta ili mlađe punoljetne osobe u okviru stalnog ili tjednog smještaja osigurava se zadovoljavanje životnih potreba kao što su: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, njega djeteta, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, provođenje slobodnih aktivnosti i igre s djecom, uključivanje djece u predškolske ustanove te briga o školskim i izvanškolskim aktivnostima djece, a u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, pruža odgova­rajuće oblike pomoći usmjerene osposobljavanju korisnika za samostalan život izvan doma.

(2) Obiteljski dom može trudnici 3 mjeseca prije poroda ili roditelju s djetetom do 6 mjeseci, a iznimno ako je to u interesu djeteta do godine dana života djeteta koji nema stana, odnosno nema osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u svom domu osigurati usluge prehrane, brige o zdravlju, održavanju njege i osobne higijene, osposobljavanje majke za samostalno vođenje brige o djetetu, te pružanje psihosocijalne potpore.

Članak 9.

Pružanje skrbi iz članka 7. ovoga Pravilnika može se ostvarivati kao stalni, tjedni i privremeni smještaj, a za školsku djecu i cjelodnevni ili poludnevni boravak.

Članak 10.

U okviru pružanja usluga dnevnog boravka obiteljski dom osigurava usluge prehrane, održavanja osobne higijene i njege dje­teta, brige o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, provo­đenje slobodnih aktivnosti i igara s djecom, te brigu o školskim i izvanškolskim aktivnostima djece.

Članak 11.

(1) Predstavnik obiteljskog doma je dužan, u cilju pružanja najboljih usluga korisnicima, surađivati s nadležnim centrima za socijalnu skrb te ih izvješćivati o svim promjenama u odnosu na pojedinog korisnika, a najmanje dva puta godišnje.

(2) Predstavnik obiteljskog doma dužan je najmanje dva puta godišnje za svakog korisnika organizirati stručni sastanak, predstavnika obiteljskog doma, socijalnog radnika centra za socijalnu skrb nadležnog za pojedinog korisnika, te svih drugih osoba koje su u okviru djelovanja obiteljskog doma uključene u rad s korisnicima.

(3) Cilj stručnog sastanka iz stavka 2. ovoga članka je izrada procjene uspješnosti tretmana korisnika u proteklom razdoblju, izrada plana zbrinjavanja, te vrste usluga koje mu se trebaju pružati u narednom polugodišnjem razdoblju.

Uvjeti u pogledu prostora i opreme

Članak 12.

(1) Lokacija građevinskog objekta treba biti u naselju ili njegovoj blizini, mora imati mogućnost priključka na električnu, telefonsku mrežu, tekuću vodu u objektu, osiguranu odvodnju otpadnih voda kao i ovisno o vrsti korisnika mogućnost korištenja usluga ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, te imati prometne veze s naseljem.

(2) Oko objekta treba osigurati određenu površinu neizgra­đe­nog zemljišta za prilaz objektu, te dvorište, park ili igralište.

(3) Objekt u kojem se pružaju usluge boravka mora se sas­tojati od dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, zahoda, te prostora za odlaganje potrebne opreme.

(4) Ako se u objektu pružaju usluge smještaja, uz prostor propisan stavkom 3. ovog članka, mora se nalaziti odgovarajući broj spavaonica.

(5) Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji nisu klizavi i upijajući, a podovi u spavaonicama moraju biti od toplog materijala.

(7) Vrata na prostorijama trebaju biti u pravilu bez pragova i ne smiju biti ostakljena bez zaštite.

(8) U prostorijama gdje borave korisnici potrebno je osigurati prirodno provjetravanje i osvjetljenje.

(9) Za pružanje usluga prehrane, objekt mora imati odgova­rajuću prostoriju za posluživanje jela (blagovaonicu), a u tu svrhu može koristiti prostorija za dnevni boravak, površina mora iznositi najmanje 2 m2 po korisniku.

(10) Površina spavaonice treba iznositi najmanje 5 m2 po korisniku.

(11) Spavaonica za djecu u dobi do sedam godina može imati do 4 ležaja, a za djecu stariju od 7 godina do 3 ležaja.

(12) Sobe za smještaj trudnica i roditelja s malom djecom trebaju biti s najviše dva ležaja

(13) Spavaonice moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, te ormarom za svakog koris­nika.

(14) Djeci školske dobi potrebno je osigurati i radni stol i stolicu.

(15) U prostorijama za dnevni boravak mora biti potreban broj stolova, stolica s naslonom odnosno fotelja, polica za knjige, televizor i radio-prijemnik, pribor za društvene igre, zavjese i ukrasni predmeti, a u prostoru za boravak djece jasličke dobi (do 3 g.) potrebno je osigurati stoliće za prematanje djece, kadicu za kupanje djeteta i pribor za njegu djeteta.

(16) Na 7 osoba, uključujući i članove obitelji, potrebno je osigurati 1 tuš, 1 umivaonik i 1 zahod.

Uvjeti u pogledu stručnih i drugih radnika

Članak 13.

Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja za 6 do 10 korisnika u dobi od 3 do 21 godine treba imati

– jednog odgajatelja (VSS pedagoškog usmjerenja) s polovicom punog radnog vremena,

– jednog odgajatelja (SSS društvenoga ili medicinskog us­mje­­renja)

– jednog radnika (OŠ/SSS)za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova i čuvanje tijekom noći.

Članak 14.

Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja za 11 do 20 korisnika u dobi od 3 do 21 godine treba imati:

– jednog odgajatelja (VSS pedagoškog usmjerenja)

– jednog odgajatelja (SSS društvenoga ili medicinskog us­mje­renja)

– jednog radnika (OŠ/SSS) za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova i čuvanje tijekom noći.

Članak 15.

Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja za 6-10 korisnika u dobi od 0 do 3 godine treba imati:

– jednu medicinsku sestru (SSS općeg usmjerenja)

– jednog odgajatelja (SSS društvenog ili medicinskog usmje­renja)

– jednog radnika (osnovna škola i tečaj za njegovatelja) za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova i čuvanje tijekom noći.

Članak 16.

(1) Obiteljski dom koji pruža djeci školske dobi usluge boravka za 6 do 10 korisnika treba imati:

– jednog odgajatelja (VSS pedagoškog usmjerenja) s polovicom punog radnog vremena.

(2) Obiteljski dom koji pruža djeci školske dobi usluge bo­rav­ka za 11-20 korisnika treba imati:

– jednog odgajatelja (VSS pedagoškog usmjerenja).

Članak 17.

Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja trudnicama i roditelju s malim djetetom na 6-10 korisnika treba imati:

– jednu medicinsku sestru (SSS) s polovicom radnog vremena

– jednog radnika (SSS društvenog ili medicinskog usmje­renja) za pomoć u kućanskim poslovima.

Članak 18.

Predstavnik obiteljskog doma dužan je korisnicima osigurati stručnu pomoć psihologa ili drugog stručnog radnika koju utvrdi centar za socijalnu skrb koji je donio rješenje o smještaju putem ovlaštene pravne i fizičke osobe.

b) DJECA I MLAĐI PUNOLJETNICI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Vrste usluga

Članak 19.

(1) Djeci i mlađi punoljetnici poremećajima u ponašanju u okviru stalnog smještaja, cjelodnevnog i poludnevnog boravka osigurava se zadovoljavanje životnih potreba kao što su: odgoj i obrazovanje, stanovanje, prehrana, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena, te pomoć u učenju i vođenju brige o školskim i izvan­školskim aktivnostima.

(2) Obiteljski dom dužan je pratiti izvršavanje obveza korisnika, pružati odgovarajuće stručne pomoći i osposobljavati korisnike sukladno njihovoj dobi za samostalan život izvan obiteljskog doma, te surađivati s nadležnim centrom za socijalnu skrb glede skrbi o korisniku.

Uvjeti u pogledu prostora i opreme

Članak 20.

(1) Lokacija obiteljskog doma treba biti u naselju ili njegovoj blizini i mora imati mogućnost priključka na električnu, telefonsku mrežu, tekuću vodu u objektu te osiguranu odvodnju otpadnih voda, te imati prometne veze s naseljem.

(2) Oko obiteljskog doma treba osigurati određenu površinu neizgrađenog zemljišta za prilaz objektu od najmanje 10 m˛ po korisniku, a od toga 5 m˛ zelene površine.

(3) Obiteljski dom mora osigurati prilaz prijevoznim sredstvima.

Članak 21.

(1) Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji nisu klizavi i upijajući. Podovi u spavaonicama moraju biti od toplog materijala.

(2) U prostorijama gdje borave korisnici potrebno je osigurati prirodno provjetravanje i osvjetljenje.

(3) Za prostorije za dnevni boravak korisnika može se koris­titi više manjih prostorija, a za tu namjenu može se koristiti i blagovaonica.

(4) Obiteljski dom mora imati kuhinju. prostorije za radne i terapijske aktivnosti, te prostor za korištenje slobodnog vremena, te prostor za održavanje osobne higijene.

Članak 22.

(1) Spavaonice moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, stolom i potrebnim brojem stolica, te ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika.

(2) U prostorijama za dnevni boravak mora biti potreban broj stolova, stolica s naslonom odnosno fotelja, polica za knjige, televizor i radio-prijemnik, pribor za društvene igre, zavjese i ukrasni predmeti.

(3) Prostorije za održavanje osobne higijene moraju imati na svakih 6 korisnika jedan tuš ili kadu, te jedan zahod.

Članak 23.

(1) Površina spavaonica treba iznositi najmanje 5 m˛ po korisniku, a spavaonica može imati najviše 3 ležaja.

(2) Prostorija za dnevni boravak treba iznositi najmanje 1,5 m˛ po korisniku.

(3) Površina prostorija za održavanje osobne higijene treba iznositi najmanje 15 m˛ za skupinu od 20 korisnika.

Uvjeti u pogledu stručnih i drugih radnika

Članak 24.

(1) Obiteljski dom koji pruža usluge stalnog cjelodnevnog smještaja treba imati:

– jednog odgajatelja (VSS/VŠS socijalni pedagog, socijalni radnik, prosvjetni radnik) na skupinu od 6 do 10 korisnika.

– jednog radnika (OŠ/SSS) s polovicom punog radnog vremena za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova i čuvanje tijekom noći.

(2) Predstavnik obiteljskog doma dužan je korisnicima osigurati stručnu pomoć psihologa ili drugog stručnog radnika koju utvrdi centar za socijalnu skrb koji je donio rješenje o smještaju putem ovlaštene pravne i fizičke osobe.

Članak 25.

Obiteljski dom koji pruža usluge poludnevnog boravka treba imati:

– jednog odgajatelja (VSS/VŠS socijalni radnik, socijalni radnik, prosvjetni radnik) na skupinu od 10 do 12 korisnika.

– jednog radnika (OŠ/SSS) s polovicom punog radnog vremena za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova i čuvanje tijekom noći.

c) DJECA I ODRASLE OSOBE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Vrste usluga

Članak 26.

(1) Djeci i odraslim osobama-žrtvama obiteljskog nasilja pružaju se usluge privremenog smještaja dok traje potreba (u pravilu do 6 mjeseci, a iznimno do godinu dana).

(1) Za vrijeme smještaja korisnima iz stavka 1. ovoga članka osigurava se i usluga prehrane osiguravanjem potrebnih namirnica, brige o zdravlju, održavanje njege i osobne higijene te pružanje psihosocijalne potpore, a roditelj je dužan sam brinuti o zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba svog djeteta.

(2) Predstavnik obiteljskog doma dužan je surađivati s nadležnim centrom za socijalnu skrb glede ostvarivanja uvjeta za samostalan život obitelji.

Uvjeti glede prostora i opreme

Članak 27.

(1) Lokacija građevinskog objekta treba biti u naselju ili njegovoj blizini radi omogućavanja korištenja usluga ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, ovisno o potrebama korisnika.

(2) Objekt mora imati priključak na električnu i telefonsku mrežu i provedene instalacije unutar objekta, te priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih voda.

(3) Objekt se mora nalaziti na lokaciji koja je prometno povezana s naseljem, te mora imati osiguran cjelodnevni prilaz prijevoznim sredstvima.

Članak 28.

(1) Objekt, u pravilu, treba imati dva izlaza, a na ulazu u objekt, u pravilu, sigurnost se korisnika osigurava video nadzorom.

(2) Ako se sigurnost korisnika ne može osigurati video nadzorom, obiteljski dom dužan je osigurati čuvanje objekta zapošlja­vanjem čuvara, putem ovlaštene pravne ili fizičke osobe ili na drugi odgovarajući način.

(3) Ulazna vrata moraju biti posebno pojačana.

Članak 29.

(1) Objekt mora imati kuhinju, spavaonice, dnevni boravak, prostoriju za osobnu higijenu, radnu prostoriju za stručne radnike, te poseban prostor za pripremu hrane, sušenje i glačanje rublja.

(2) Prostorija za dnevni boravak može se koristiti kao blagovaonica.

(3) Površina spavaonice treba iznositi najmanje 5 m2 po osobi, a 3 m2 za djecu jasličke i predškolske dobi.

(4) Spavaonica može imati najviše do 4 ležaja.

(5) Prostorija za dnevni boravak treba iznositi najmanje 1 m2 po korisniku. Ukoliko objekt nema odvojeni prostor za dnevni boravak propisane površine, za potrebe dnevnog boravka korisnika može se koristiti prostor blagovaonice u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu.

(6) Potrebno je osigurati sobu za izolaciju bolesnih osoba.

Članak 30.

(1) Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji nisu klizavi i upijajući, a u spavaonicama moraju biti od toplog materijala.

(2) Vrata na prostorijama, u pravilu, trebaju biti bez pragova i ne smiju biti ostakljena bez zaštite.

(3) Ovisno o vrsti pružanja usluga, objekt mora imati prostorije za radne i terapijske aktivnosti, te prostor za korištenje slobodnog vremena.

(4) Objekt mora imati radnu prostoriju za stručne radnike.

(5) Objekt mora imati odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu.

(6) Objekt mora imati prostor za održavanje čistoće rublja, ako to nije osigurano na drugi način.

(7) U objektu moraju postojati zahodi i kupaonice s tekućom toplom i hladnom vodom.

Članak 31.

(1) Oprema prostorije mora biti takve izrade da odgovara namjeni pojedine prostorije, te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima i da se može lako održavati.

(2) Spavaonice moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, stolom i potrebnim brojem stolica, ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika, u pravilu, s mogućnošću zaključavanja.

(3) U prostorijama za dnevni boravak mora biti potreban broj stolova, stolica s naslonom odnosno fotelja, polica za knjige, televizor i radio-prijemnik, pribor za društvene igre, zavjese i ukrasni predmeti.

(4) Kuhinja mora biti opremljena kuhalom, sudoperom, slavinom s toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo.

(5) Stubišta moraju imati rukohvate.

Članak 32.

(1) Ležajevi u spavaonicama moraju biti širine 70 do 90 cm, duljine 150 do 200 cm i visine 40 do 60 cm, ovisno o dobi korisnika. Razmak između ležajeva mora biti najmanje 65 cm.

(2) U prostorijama za dnevni boravak potrebno je prostor opremiti sukladno dobi djece: policama i ormarima za igračke, didaktičkim materijalom, spravama za igru djece i dr.

(3) Objekt, u pravilu, na 7 korisnika mora imati zahod i dva tuša.

Stručni i drugi radnici

Članak 33.

(1) Obiteljski dom mora imati stručni tim u sastavu: socijalni radnik i psiholog, a stručne poslove, pored stručnog tima, u domu mogu obavljati i drugi stručni djelatnici najmanje IV. stupnja stručne spreme, s izobrazbom iz područja rada sa žrtvama obiteljskog nasilja.

(2) Jedan član stručnog tima iz stavka 1. ovog članka može biti i stručni radnik, vanjski suradnik temeljem ugovora s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom.

(3) U obiteljskom domu potrebno je za 14 osoba osigurati stručni tim, a za svakih narednih 7 odraslih osoba, pored stručnog tima, osigurati 1 stručnog radnika (SSS/VŠS/VSS) iz stavka 1. ovoga članka, a za brigu o zdravlju ne osiguravaju se posebni djelatnici već se koriste usluge redovne zdravstvene zaštite.

(4) Za najviše 7 smještenih korisnika (odraslih i djece) potrebno je osigurati stručni tim s polovicom punog radnog vremena psihologa i socijalnog radnika, a za 8 do 20 korisnika (odraslih i djece) potrebno je osigurati 1 psihologa i 1 socijalnog radnika.

Članak 34.

U obiteljskom domu korisnici, sukladno kućnom redu, obavljaju poslove kuhanja, glačanja, pranja, čišćenja i slično.

Članak 35.

Predstavnik obiteljskog doma i svi ostali punoljetni članovi obitelji koji dolaze u kontakt s djecom i odraslim osobama-žrtvama obiteljskog nasilja koje će biti smještene u obiteljski dom moraju završiti tečaj iz područja rada sa žrtvama obiteljskog nasilja.

d) TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE

Način pružanja usluga obiteljskog doma za tjelesno ili mentalno oštećene osobe

Članak 36.

(1) Pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za tjelesno ili mentalno oštećene osobe može se ostvarivati kao stalni, tjedni i privremeni smještaj te cjelodnevni i poludnevni boravak.

(2) Obiteljski dom pruža tjelesno ili mentalno oštećenim osobama u okviru smještaja ili boravka usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, rehabilitacije, te organiziranog provođenja slobodnog vremena.

(3) Usluge skrbi izvan vlastite obitelji u obiteljskom domu mogu se pružati najviše u dva objekta koji međusobno udaljeni najviše 100 metara.

Uvjeti u pogledu prostora

Članak 37.

(1) Lokacija građevinskog objekta obiteljskog doma za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji tjelesno ili mentalno oštećenim osobama (u daljnjem tekstu: objekt) treba biti u naselju ili njegovoj blizini radi omogućavanja korištenja usluga ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, ovisno o vrsti i potrebama korisnika.

(2) Objekt mora imati priključak na električnu i telefonsku mrežu i provedene instalacije unutar objekta, te priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih voda.

(3) Objekt se mora nalaziti na lokaciji koja je prometno povezana s naseljem.

Članak 38.

(1) Objektu mora biti omogućen slobodan prilaz.

(2) Ako obiteljski dom pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji osobama u invalidskim kolicima ili teže pokretnim osobama, prostor oko objekta mora omogućavati njihovo nesmetano kretanje.

(3) Objekt namijenjen smještaju ili boravku teže pokretnih osoba ili osoba koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica mora biti prizemnica.

Članak 39.

(1) Objekt mora imati potreban broj funkcionalno raspore­đenih prostorija za obavljanje djelatnosti.

(2) Objekt u kojem se pružaju usluge boravka mora se sas­tojati od dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, zahoda, prostora za odlaganje odjeće i obuće, te prostora za odlaganje potrebne opreme.

(3) Ako se u objektu pružaju usluge smještaja, uz prostor propisan stavkom 2. ovog članka, mora se nalaziti odgovarajući broj spavaćih soba koje ne smiju biti prolazne, odvojeno za djecu i odrasle osobe, te odvojeno za muške i ženske korisnike.

(4) U spavaće sobe može se smjestiti najviše do 3 korisnika, a površina spavaće sobe mora iznositi najmanje 5 m2 po pokretnom korisniku, odnosno 7 m2 po korisniku u invalidskim kolicima.

(5) Za pružanje usluga prehrane, objekt mora imati odgo­va­ra­juću prostoriju za posluživanje jela (blagovaonicu), a iznimno se u tu svrhu može koristiti prostorija za dnevni boravak.

Članak 40.

(1) Korisnicima je u okviru poludnevnog boravka potrebno osigurati najmanje dva obroka, u okviru cjelodnevnog boravka najmanje tri obroka, a u okviru smještaja četiri obroka.

(2) Za korisnike kojima se pružaju usluge smještaja potrebno je osigurati pranje, sušenje i glačanje rublja.

(3) Potrebno je osigurati redovito održavanje čistoće svih prostorija obiteljskog doma.

(4) Prostorije u kojima borave teže pokretni korisnici ili korisnici koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica trebaju biti bez pragova.

(5) Vrata doma u kojem borave korisnici koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica moraju biti široka najmanje 100 cm.

(6) Prostorije u kojima borave korisnici koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica moraju biti dovoljno prostrane radi njihovog nesmetanog kretanja.

Uvjeti u pogledu opreme

Članak 41.

(1) Obiteljski dom mora biti opremljen odgovarajućim namještajem i opremom u skladu s namjenom svake pojedine prostorije, te dobi, vrsti i stupnju oštećenja i potrebama korisnika.

(2) Spavaće sobe moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, te ormarima za odjeću, odvo­jeno za svakog korisnika.

(3) Spavaća soba može biti opremljena s najviše tri ležaja.

(4) Razmak između ležaja treba biti 60 do 80 cm, odnosno 120 cm za korisnike koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica, a ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugoga.

(5) U prostoriji za dnevni boravak mora biti potreban broj stolica s naslonom odnosno fotelja, polica za knjige, televizor i glazbeni uređaj, pribor za društvene igre i ukrasni predmeti.

(6) Kuhinja mora biti opremljena kuhalom, sudoperom, slavinom s toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo.

(7) U kupaonici mora biti najmanje jedan umivaonik i jedan tuš s tekućom toplom i hladnom vodom za 6 do 10 osoba, odnosno najmanje dva umivaonika i dva tuša za 11 do 20 osoba.

(8) Dom mora imati najmanje jedan zahod za 6 do 10 osoba, odnosno najmanje dva zahoda za 11 do 20 osoba.

(9) Za teže pokretne korisnike i korisnike koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica zahodi i kupaonice moraju imati ruko­hvate.

(10) U objektu se mora nalaziti minimum opreme i pomagala za njegu korisnika, te druga nužna oprema ovisno o vrsti i stupnju oštećenja.

Uvjeti u pogledu stručnih i drugih radnika

Članak 42.

 Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja za 6 do 10 korisnika treba imati:

– jednog rehabilitatora-defektologa (VSS) s polovicom punog radnog vremena za korisnike do 21. godine života

– jednu medicinsku sestru (SSS) za korisnike s težim ošte­ćenjem

– dva njegovatelja (OŠ + završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećem propisu) za teže pokretne i inkontinentne, te nepokretne i inkontinentne korisnike, te korisnike sa speci­fič­nim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osnovnih potreba

– jednog radnika (OŠ/SSS) za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova i čuvanje tijekom noći, a ako je pružanje usluga smještaja organizirano u dva odvojena objekta, u svakom objektu mora biti osoba za čuvanje tijekom noći.

Članak 43.

(1) Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja za 11 do 20 korisnika treba imati:

– jednog rehabilitatora-defektologa (VSS) za korisnike do 21. godine života

– jednu medicinsku sestru (SSS) za korisnike s težim ošte­ćenjem

– tri njegovatelja (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovatelje) za teže pokretne i inkontinentne, te nepokretne i inkontinentne korisnike, te korisnike sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osnovnih potreba

– jednog radnika (OŠ/SSS) za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova i čuvanje tijekom noći, a ako je pružanje usluga smještaja organizirano u dva odvojena objekta, u svakom objektu mora biti osoba za čuvanje tijekom noći.

Članak 44.

Obiteljski dom koji pruža usluge boravka za 6 do 10 korisnika treba imati:

– jednog rehabilitatora-defektologa (VSS) s polovicom punog radnog vremena za korisnike do 21. godine života

– jednog njegovatelja (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećim propisima) za teže pokretne i inkontinentne, te nepokretne i inkontinentne korisnike, te korisnike sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osnovnih potreba.

Članak 45.

Obiteljski dom koji pruža usluge boravka za 11 do 20 koris­nika treba imati:

– jednog rehabilitatora-defektologa (VSS) za korisnike do 21. godine života

– dva njegovatelja (osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovatelje sukladno važećem propisu) za teže pokretne i inkontinentne, te nepokretne i inkontinentne korisnike, te korisnike sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osnovnih potreba.

Članak 46.

Korisnicima obiteljskog doma potrebno je osigurati korište­nje usluga zdravstvene zaštite, školovanja i medicinske i psiho­socijalne rehabilitacije u skladu s dobi, vrstom i stupnjem ošte­ćenja, te potrebama korisnika.

e) OVISNICI O ALKOHOLU, DROGAMA ILI DRUGIM OPOJNIM SREDSTVIMA

Vrste usluga

Članak 47.

Obiteljski dom ovisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, nakon medicinskog liječenja, pruža ovisnicima o alkoholu i uživateljima opojnih droga usluge zbrinjavanja, odgoja, obrazovanja i osposobljavanja, psihosocijalne rehabilitacije, radne okupacije i društvene reintegracije.

Uvjeti u pogledu prostora i opreme

Članak 48.

(1) Lokacija građevinskog objekta doma može biti u/ili izvan naselja, osim kada se radi o tretmanu maloljetnih osoba, objekt mora biti u naselju ili njegovoj blizini radi omogućavanja korištenja usluga ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, ovisno o vrsti i potrebama korisnika.

(2) Objekt mora imati priključak na električnu i telefonsku mrežu i provedene instalacije unutar objekta, te priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih voda.

(3) Objekt mora imati potreban broj funkcionalno raspore­đenih prostorija za obavljanje djelatnosti, a maloljetne i punoljetne osobe ne mogu biti smještene zajedno.

(4) Objekt u kojem se pružaju usluge boravka mora se sastojati od dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, zahoda, prostora za odlaganje odjeće i obuće, te prostora za odlaganje potrebne opreme.

(5) Ako se u objektu pružaju usluge smještaja, uz navedeni prostor mora se nalaziti odgovarajući broj spavaonica.

(6) Za pružanje usluga prehrane, objekt mora imati odgova­rajuću prostoriju za posluživanje jela (blagovaonicu), a u tu svrhu može koristiti prostorija za dnevni boravak.

(7) Za korisnike kojima se pružaju usluge smještaja, potrebno je osigurati uvjete za pranje, sušenje i glačanje rublja.

(8) Spavaonice moraju biti opremljene ležajem i ormarom za svakog korisnika, a prostor za dnevni boravak stolovima i stolicama, te drugim odgovarajućim namještajem i opremom u skladu s namjenom svake pojedine prostorije, te dobi korisnika.

(9) Obiteljski dom mora imati prostor za provođenje radno-okupacijskih aktivnosti, ovisno o programu koji pruža korisnicima.

Uvjeti u pogledu stručnih radnika

Članak 49.

U obiteljskom domu koji pruža usluge ovisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima mora biti zaposlena jedna stručna osoba (VSS – društvenog usmjerenja) sa završenom izobrazbom potrebnom za rad s djecom i/ili odraslim osobama ovisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima.

Ako su u obiteljskom domu smještene maloljetne osobe dom mora imati toliki broj odgajatelja da bi se osiguralo dežurstvo od 0 do 24 sata.

f) STARIJE I NEMOĆNE I PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

Vrste usluge

Članak 50.

U obiteljskom domu koji pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe, pružanje skrbi može se ostvarivati kao stalni, tjedni i privremeni smještaj, te cjelodnevni i poludnevni boravak, a u okviru smještaja ili boravka usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Uvjeti u pogledu prostora i opreme

Članak 51.

(1) Lokacija građevinskog objekta treba biti u naselju ili njegovoj blizini radi omogućavanja korištenja usluga zdravstvenih ustanova.

(2) Objekt mora imati priključak na električnu i telefonsku mrežu i provedene instalacije unutar objekta, te priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih tvari.

(3) Objekt se mora nalaziti na lokaciji koja je prometno povezana s naseljem, te mora omogućiti prilaz prijevoznim sredstvima.

(4) Ako obiteljski dom pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji osobama u invalidskim kolicima ili teže pokretnim osobama, prostor oko objekta mora omogućavati njihovo nesmetano kretanje.

(5) Teže pokretne osobe ili osobe koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica prvenstveno se smještavaju u prizemlju objekta, a ukoliko to nije moguće, moraju se osigurati nosila ili stolica za prijenos polupokretnih i nepokretnih korisnika.

(6) Spavaonica treba imati dnevno svjetlo, mogućnost prirodnog provjetravanja i ne smije biti prolazna.

(7) U spavaonicu se može smjestiti najviše 4 korisnika, a površina spavaonica mora iznositi najmanje 6 m˛ po pokretnom korisniku, odnosno 7 m˛ za smještaj teže pokretnog i nepokretnog korisnika.

(8) Objekt treba imati 1 zahod i 1 tuš ili kadu na 10 osoba, uključujući i članove obitelji.

(9) Za pružanje usluga prehrane objekt mora imati kuhinju.

(10) Objekt treba imati blagovaonicu koja omogućuje svim pokretnim korisnicima i članovima obitelji istovremeno konzumiranje obroka, a navedena se prostorija može koristiti i za dnevni boravak korisnika u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu.

(11) Objekt u kojem se pružaju usluge boravka mora se sastojati od dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, zahoda, prostora za odlaganje odjeće i obuće, te prostora za odlaganje potrebne opreme.

(12) Objekt mora imati osiguran prostor za održavanje čis­toće rublja.

Članak 52.

(1) Spavaonice moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, stolom i potrebnim brojem stolica, ormarom za odjeću s mogućnošću zaključavanja za svakog korisnika zasebno.

(2) Ležaj u spavaonici treba biti veličine 90 x 200 i visine 50 do 60 cm s razmakom između ležajeva najmanje 65 cm. Ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugog.

(3) Razmak između ležajeva u spavaonicama gdje su smješ­teni teže pokretni i nepokretni korisnici treba iznositi najmanje 120 cm.

(4) Prostorija u kojoj su smješteni nepokretni korisnici treba biti opremljena stolovima za serviranje obroka u krevetu.

(5) Prostorija za održavanje osobne higijene korisnika treba biti opremljena zahodom, umivaonikom, tušem ili kadom.

(6) Objekt mora imati prostor za radnike, prostor za vođenje i odlaganje evidencije i dokumentacije, te sef za pohranjivanje psihofarmaka.

(7) Za pružanje njege korisnicima, ovisno o vrsti usluge potrebno je osigurati minimum opreme i pomagala za njegu korisnika kao što su: termofor, vrećice za led, posude za umivanje, umivanje u krevetu, vaga, toplomjeri, plahte, pokrivači, gumirana plahta, posude za mokrenje, pljuvačnice, sušila za kosu, brijaći aparati, gumene pregače.

(8) Blagovaonica treba biti opremljena potrebnim brojem stolova i stolica s naslonom. Ukoliko se navedena prostorija koristi i za dnevni boravak korisnika, treba biti opremljena i  polica­ma za knjige, televizorom i radio-prijemnikom, priborom za druš­tvene igre, zavjesama i ukrasnim predmetima.

(9) Kuhinja mora biti opremljena štednjakom, sudoperom, slavinom s toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolom za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićima, te potrebnim posuđem i priborom za jelo.

(10) Prostorija za održavanje čistoće rublja treba biti opremljena strojem za pranje rublja, te opremom za glačanje rublja.

(11) U hodniku, kupaonici i zahodu trebaju biti ugrađeni rukohvati.

Uvjeti u pogledu stručnih i drugih radnika

Članak 53.

(1) Ako obiteljski dom pruža usluge smještaja za 6 do 10 korisnika treba imati:

– medicinsku sestra (SSS općeg usmjerenja)

– dvije njegovateljice (osnovna škola i tečaj za njegovateljice)

(2) Obiteljski dom koji pruža usluge smještaja za 11 do 20 korisnika treba imati

– jednu medicinsku sestru (SSS)

– tri njegovateljice (osnovna škola i tečaj za njegovateljice).

Članak 54.

Ako obiteljski dom pruža usluge dnevnog boravka treba ima­ti:

– jednu medicinsku sestru (SSS općeg usmjerenja) s polovicom punog radnog vremena

– jednu njegovateljicu (osnovna škola i tečaj za njegovateljice).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/04-01/323
Urbroj: 534-06-03-04-1
Zagreb, 23. lipnja 2004.

Potpredsjednik Vlade
Ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.