Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

NN 93/2004 (9.7.2004.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

KOLEKTIVNI UGOVORI

1764

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE, Zagreb, Trg kra­lja Petra Krešimira IV. broj 2

NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA HRVATSKE, Zagreb, Trg kra­lja Petra Krešimira IV. broj 2

I

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA, Zagreb, Pavla Hatza 12

sklopili su u Zagrebu, 2. lip­nja 2004. godine ovaj

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO od 7. prosinca 2001. (evid. broj 23/01) – druge izmjene i dopune za 2004. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je između ugovornih strana sklop­ljen 7. prosinca 2001. godine Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme te Dodatak (u da­lj­njem tekstu: Ugovor), 21. svib­nja 2003. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za gradite­ljstvo – prve izmjene i dopune za 2003. godinu, a ovim se izmjenama i dopunama pojedine odredbe Ugovora usklađuju s uvjetima gospodare­nja u tekućoj poslovnoj godini 2004. sukladno članku 95. navedenog Ugovora (evid. broj 23/01).

Članak 2.

Članak 10. stavak 1. Ugovora mije­nja se i glasi: »Poslodavac će imenovati struč­njaka zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu, a u slučaju nedostatka dovo­ljno osposob­ljenog osob­lja za ustrojstvo zaštitnih mjera i obav­lja­nje poslova na ­njihovom provođe­nju, koristit će se uslugama izva­njskih službi ili osoba«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 2. Ugovora riječi: »pod uvjetom da kod poslodavca djeluje jedan sindikat« brišu se.

U čl. 15. Ugovora iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: »Imenovani sindikalni povjerenik zaštite na radu u pravima i obvezama u potpunosti se izjednačava s izabranim povjerenikom zaštite na radu sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu«.

Članak 4.

U članku 18. Ugovora mije­nja se stavak 1. i glasi:

»Povjerenik radnika za zaštitu na radu ima pravo na 4 sata tjedno za obnaša­nje dužnosti iz zaštite na radu uz naknadu plaće kao da je radio.«

Članak 5.

U članku 40. Ugovora mije­nja se stavak 1. i glasi: »Najniža os­nov­na plaća za najjednostavije poslove utvrđuje se u mjeseč­nom iznosu od 2.000,00 kuna«.

Članak 6.

Iza članka 75. Ugovora dodaje se novi podnaslov »4. Zaštita dostojanstva radnika« i novi članak 75.a, koji glasi:

»Poslodavac će Pravilnikom o radu utvrditi postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika sukladno odredbama Zakona o radu.«

Članak 7.

U članku 76. stavku 4. Ugovora briše se riječ: »jednom«.

Članak 8.

Mije­nja se članak 83. Ugovora i glasi:

»Za rješava­nje sporova među stranama Ugovora koje nije bilo moguće riješiti međusobnim pre­govara­njem provodi se postupak mire­nja.

U smislu odredaba ovog Ugovora pod kolektivnim radnim sporom podrazumijeva se spor o sklapa­nju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora ili drugi sličan spor koji može dovesti do štrajka ili drugog oblika industrijske akcije te neisplate plaće odnosno naknade plaće.«

Članak 9.

Mije­nja se članak 84. Ugovora i glasi:

»Postupak mire­nja provodi jedan mirite­lj.

Mirite­lj je osoba koju stranke koje su u sporu izaberu s liste mirite­lja koja se vodi pri Gospodarsko-socijalnom vijeću ili koju sporazumno odrede.«

Članak 10.

Mije­nja se članak 85. Ugovora i glasi:

»Postupak mire­nja pokreće se na zahtjev bilo koje strane a mora se završiti u roku pet dana od pokrenutog postupka.

Ako strane u sporu ne dogovore drugačije, postupak mire­nja provodi se sukladno važećem Pravilniku o načinu izbora mirite­lja i provođe­nju postupka mire­nja koje­g donosi Gospodarsko-socijalno vijeće.

Svaki sporazum koji strane postignu mora biti u pisanom obliku. Sporazum je sastavni dio ugovora i dopu­njuje ga, odnosno mije­nja te ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

Članak 11.

U članku 86. stavku 1. Ugovora riječi: »mirovnog vijeća« zamje­njuju se riječju: »mirite­lja«. U članku 86. ugovora briše se st. 3.

Članak 12.

U članku 87. Ugovora mije­njaju se stavci 2. i 3. te glase:

»Arbitraža ima tri člana. Svaka strana imenuje jednog člana, a predsjednika obje strane odrađuju sporazumno.

U slučaju da se strane ne sporazumiju o imenova­nju pred­sjednika, ­nje­govo imenova­nje povjerava se Gospodarsko-socijalnom vijeću«.

Članak 13.

Tabele »Tarifne stavke« koje čine sastavni dio Ugovora u cijelosti se zamje­njuju s novim tabelama istog naziva (Prilog 1).

Članak 14.

Ovaj Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za gradite­ljstvo stupa na snagu s danom potpisiva­nja po ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana, a primje­njivat će se od 1. lipnja 2004.

Ugovorne strane će utvrditi Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za gradite­ljstvo u roku od 8 dana od dana objave ovog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za gradite­ljstvo.

Rok za usklađe­nje s odredbama ovog Kolektivnog ugovora je 30 dana od dana početka primjene ovog Kolektivnog ugovora.

 

TARIFNI STAVOVI

        Grupa složenosti                                       Poslovi – radna mjesta                        Koeficijent           Osnovna plaća u kunama

                                                                                                                                                                            Po satu             Mjesečno

I. grupa poslova podrazu-           Transportni radnik, čistačice sl.                               1,00                    11,49                 2.000,00
mijeva jednostavan rutinski
rad koji ne zahtijeva posebno
obrazova­nje

II. grupa poslova podra-              Priučeni PKV građevinski radnici,                           1,15                    13,22                 2.300,00

zumijeva ma­nje složene                pomoćni priučeni radnici svih struka,                                                    

poslove i zadatke, odnosno        radnik na pripremi namirnica, soba-

rad za koji su dovo­ljna                 rica, pomoćnik strojarskog                                          

pismena uputstva                         montera, autoperač i podmazivač,

                                                         poslužite­lj strojeva i uređaja na proizvod­nji

                                                         građevinskih elemenata, pomoćnik

                                                         geobušača, figurant, kurir i dostav­ljač

III. grupa podrazumijeva              KV građevinski radnik početnik (zidar,                   1,30                    14,94                 2.600,00

sred­nje složene poslove i            tesar, armirač, betonirac, asfalter),                             

zadatke na kojima se rad              KV radnik svih struka početnik, geobušač,              

ponav­lja uz povremenu               strojar jednostavnog građevinskog                          

pojavu novih poslova                  stroja, vozač traktora, monter metalnih

                                                         konstrukcija, rukovalac strojeva

                                                         za obradu drva, unosilac podataka u

                                                         računalo, tehnički crtač, laborant,

                                                         daktilograf, telefonist na telefonskoj

                                                         centrali, skladištar priručnog skladišta

IV. a – grupa poslova                   KV građevinski radnici svih struka                         1,45                    16,67                 2.900,00

podrazumijeva složenije i             (V. grupa tesar, armirač, zidar i dr.),                            

raznovrsnije poslove i                  građevinski laborant, vozač teretnog                        

zadatke za čije su obav-               motornog vozila, servisni mehaničar,                        

­lja­nje potrebne konzulta-             univerzalni strojarski monter, strojar                         

cije u ­njihovu izvršava­nju           građevinskih strojeva, skladišta, kuhar,

                                                         blagajnik, vatrogasac

IV. b – grupa poslova                  KV građevinski radnik svih struka                          1,52                    17,47                 3.040,00

podrazumijeva složenije i             (VI. grupa tesar, armirač, zidar, izolater                      

raznovrsnije poslove i                  asfalter), tehničar gradilišta,                                        

zadatke za čije su obav-               tehničar geobuše­nja, laborant, tehničar                    

­lja­nje potrebne konzulta-             prerade drva, k­njigovođa, operater ERC-a,               

cije u ­njihovu izršava­nju              geometar                                                                        

V. a – grupa poslova                    VKV građevinski radnik svih struka                        1,64                    18,85                 3.280,00

podrazumijeva složenije               (VII. grupa tesar, armirač, betonirac,                          

poslove i zadatke koji                   utezač, skelar), strojar teških građevinskih               

zahtijevaju veći stupa­nj               strojeva, monter plinoenergetskih                             

samostalnosti u izvršavanju       postroje­nja, vozač teških teretnih                              

­poslova i zadataka                        vozila, pećar-specijalist, tehničar-kalkulant,

                                                         poslovođa jednostavnih objekata i

                                                         postroje­nja, k­njigovođa

V. b. – grupa poslova                   VKV građevinski radnik svih struka                        1,71                    19,66                 3.420,00

podrazumijeva složenije               (VIII. grupa tesar, zidar, armirač,                                 

poslove i zadatke koji                   utezač), miner specijalist, vodeći monter,                 

zahtijevaju veći stupa­nj               vozač autobusa, strojar građevinskog                      

samostalnosti u izvršava-            stroja specijalist, vozač teškog                                   

­nju poslova i zadatka                   teretnog vozila-specijalist, rukovalac

                                                         strojeva za obradu drva-specijalist,

                                                         poslovođa građevinskih objekata,

                                                         poslovođa montaže, kuhar-specijalist,

                                                         k­njigovođa-kontista

VI. grupa poslova                         VKV građevinski radnik-majstor svih                     1,82                    20,92                 3.640,00

podrazumijeva poslove                zanima­nja, majstor u održava­nju strojeva,                

koji zahtijevaju samostalnost      zavarivač za specijalne postupke                               

i veći stupa­nj kreativnosti           poslovođa gradilišta, poslovođa                               

u ­njihovu izvršava­nju                  završnih radova, poslovođa montaže,

                                                         samostalni referent pratećih službi,

                                                         kalkulant, geometar-specijalista,

                                                         rukovodite­lj ma­nje­g građevinskog objekta              

VII. grupa poslova                        Rukovodite­lj građevinskog objekta,                       1,90                    21,84                 3.800,00

podrazumijeva poslove                rukovodite­lj objekta montaže, ruko-                          

koji zahtijevaju dodatno              vodite­lj pogona, poslovođa složenog                       

poznava­nje uže­g područja          objekta, vodite­lj odsjeka u pratećim                          

djelova­nja uz samostalnost         službama, komercijalist, domaćin                               

i kreativnost u izvršava­nju          hotela, projektant metalnih konstrukcija,                  

poslova tih područja                    geodeta, k­njigovođa-bilancist, samostalni

                                                         kalkulant, rukovodite­lj mehanizacije i

                                                         transporta i rukovodite­lj održava­nja na

                                                         gradilištu

VIII. grupa poslova                      Rukovodite­lj gradilišta, rukovodite­lj                       2,20                    25,29                 4.400,00

podrazumijeva vrlo složene         građevinskih instalacija, rukovodite­lj                        

poslove koji zahtijevaju               složenog pogona, geodet-specijalist,                        

inicijativu i kreativnost                samostalni kalkulant, programer, strojarski              

radnika, projektira­nje                    konstruktor, operativni konstruktor                          

poslova i zadataka                        metalnih konstrukcija, vodite­lj

                                                         odjela službi k­njigovodstva, komercijale,

                                                         financija, pripremi rada, dipl. inže­njeri

                                                         i drugi struč­njaci i sl.

IX. grupa poslova                         Rukovodite­lj vrlo složenog gradilišta                     2,35                    27,01                 4.700,00

podrazumijeva vrlo slože-            dipl. inže­njeri i drugi struč­njaci u                               

ne poslove koji zahtijevaju          službama – specijalist, samostalni                             

inicijativu i kreativnost                projektant, organizator ERC-a,                                    

radnika, te dodatna speci-           geodetski projektant, arhitektonski                           

jalistička zna­nja potrebna            projektant metalnih konstrukcija,                               

za obav­lja­nje tih poslova             tehnolog specijalist i drugi                                          

X. grupa poslova                          Odgovorni rukovodite­lj poslova­nja                        2,65                    30,46                 5.300,00

podrazumijeva najsloženije         završnih radova, organizator industrijske                 

poslove i zadatke s                       proizvod­nje građevinskog materijala                         

najvećim značajem za                   za ugrađiva­nje i projektne opreme                             

vođe­nje procesa proizvodnje     u građevinarstvu, organizator biroa,                         

­i poslovanja, kreativne                 organizator geodetske službe, rukovoditelj              

poslove i zadatke, istraživački    radnih jedinica, rukovodite­lj velikih                           

rad, itd.                                           samostalnih pogona, rukovodite­lj sektora

                                                         komercijale, financija, k­njigovodstva,

                                                         kadrova i sl., savjetnik direktora,

                                                         rukovodite­lj sektora razvoja, članovi i

                                                         rukovodite­lji istraživačkih timova

 

 

 

Zagreb, 2. lip­nja 2004.

UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA   1. SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE

HRVATSKE                                                             Predsjednik

Predsjednik                                                               Stipe Kirigin, v. r.

Boris Čupić, dipl. ing. građ., v. r.                       2.  NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA HRVATSKE       

                                                                                 Predsjednica

                                                                                 Ružica Frček, v. r.